Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Frankrig

Seneste opdatering : 12-01-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Frankrig

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. De forskellige typer retsmidler 1.
2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Retsmidlernes genstand og art 3.
3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne retsmidler 3.1.
3.2. Retsvirkninger 3.2.
3.3. Gyldighed 3.3.
4. Mulighed for at kære kendelsen 4.

 

1. De forskellige typer retsmidler

 • En juge des référés (hastesagsdommer) kan altid afsige kendelse om foreløbige retsmidler (fremskyndet procedure, betaling af en foreløbig tilkendt sum, udsættelsesforretning, forbud mod at gøre noget under bødestraf, sikring af bevismidler).

Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over foreløbige retsmidler: der kan iværksættes enhver hastende foranstaltning, der ikke seriøst bestrides, eller som retfærdiggøres af en tvist (betaling af en foreløbig tilkendt sum, udsættelse af en beboer uden adkomst, syns- og skønsforretninger eller konstatering af en skade osv.). Desuden kan en juge des référés afsige kendelse om enhver hastende foranstaltning, der er nødvendig for enten at afværge en nært forestående skade (f.eks. sikring af en bygning) eller bringe et åbenbart ulovligt forhold til ophør.

 • Der findes særlige regler for sikrende retsmidler (arrest og retsbestemt sikring), der giver kreditor mulighed for, som regel med dommerens tilladelse, at afskære debitor fra at råde over alle eller en del af sine formuegoder eller at få tinglyst en særlig sikkerhedsret i et formuegode til sikring af en fordring, som endnu ikke er konstateret ved dom, men hvor inddrivelsen forekommer at være i fare.

Der findes to former for sikrende retsmidler:

 • arrest i materielle formuegoder (løsøregenstande som f.eks. møbler og køretøjer), immaterielle formuegoder (f.eks. et pengebeløb, en parthavers rettigheder, værdipapirer) eller fordringer (f.eks. bankkonti, husleje)
 • retsbestemt sikring i fast ejendom, goodwill, anparter eller værdipapirer (foreløbig tinglysning af underpant, håndpant i selskabsanparter eller værdipapirer).

2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler

2.1. Procedure
Skal man altid anmode domstolen om tilladelse til disse retsmidler?
 • Foreløbige retsmidler: Sagen forelægges for le juge des référés ved stævning (tilsigelse til fremmøde i retten, forkyndt ved stævningsmand). Der er tale om en hasteprocedure med optræden af begge sagens parter.
 • Sikrende retsmidler: I princippet kræves der en forudgående tilladelse fra dommeren. Visse kreditorer er dog fritaget herfor, hvis der foreligger tvangsfuldbyrdelsesgrundlag eller fordringer, som er konstateret i en retsafgørelse, der endnu ikke er eksigibel. Det samme gør sig gældende i tilfælde af manglende betaling af en accepteret veksel, et gældsbrev, en check eller en huslejerestance (hvis der foreligger en skriftlig aftale).
Hvilken domstol har kompetence til at afsige kendelse om disse retsmidler?
 • Foreløbige retsmidler: Den kompetente dommer er præsidenten for den kompetente ret, hvilket afhænger af søgsmålets art. Kompetencen på det almenretlige område ligger således hos præsidenten for tribunal de grande instance (førsteinstansretten for større sager). Dog kan dommeren ved tribunal d’instance (førsteinstansretten for mindre sager), præsidenten for tribunal de commerce (handelsretten), præsidenten for conseil des prud’hommes (arbejdsretten) og præsidenten for tribunal paritaire des baux ruraux (den partssammensatte jordbrugsret) også træffe en foreløbig afgørelse i en hastesag inden for rammerne af deres respektive kompetence.
 • Sikrende retsmidler: Den kompetente dommer er le juge de l’exécution (fuldbyrdelsesdommeren) ved tribunal de grande instance på det sted, hvor skyldneren har bopæl.
Skal man repræsenteres ved en advokat?

Nej, parterne fører selv deres sag for le juge de l’exécution eller le juge des référés. De kan dog vælge at lade sig bistå af eller repræsentere ved en advokat.

TopTop

Hvilken rolle spiller embedsmænd i retsvæsenet som f.eks. en foged?

Arrest skal foretages af en huissier de justice (foged). Ved tinglysning af retsbestemt sikring er der ikke fastsat et tilsvarende krav. I betragtning af hvor juridisk kompliceret det er at få tinglyst en sikkerhed, bistås kreditorer dog altid af en jurist.

Hvad koster det?

Omkostningerne i forbindelse med sikrende retsmidler påhviler i sidste ende debitor, selv om kreditor kan være nødsaget til at betale et forskud. Fuldbyrdelsesudgifterne fastsættes på grundlag af en tabel over fogedhonorarer for hver enkelt fogedforretning og hver enkelt sikrende retsmiddel.

I henhold til dekret nr. 96-1080 af 12. december 1996 omfatter fogedens vederlag et fast beløb, som er udtrykt, enten kumulativt eller alternativt alt efter omstændighederne, i faste eller proportionale gebyrer, plus i givet fald et gebyr for indledning af en retssag.

Det proportionale inddrivelsesgebyr, som beregnes på grundlag af det beløb, der skal inddrives, skal kun betales, hvis fogeden bemyndiges til at inddrive det skyldige beløb. Det fremgår i øvrigt af den fortegnelse, der er knyttet som bilag til ovennævnte dekret, at der ikke frit kan aftales et supplerende honorar, dog med undtagelse af arrest i en parthavers rettigheder og i værdipapirer.

Ved f.eks. en fordring på 10 000 EUR udgør de forskellige elementer (faste gebyrer) følgende beløb:

 • Arrest i løsøre: 67,20 EUR for selve handlingen
 • Arrest i køretøj ved erklæring til præfekturet: 62,40 EUR
 • Arrest i bankkonto: 59,20 EUR for selve handlingen, 49,60 EUR for forkyndelse af arresten for debitor
 • Foreløbig tinglysning af retsbestemt underpant: 49,60 EUR.
2.2. Materielle betingelser

Det er domstolen, der giver tilladelse til retsmidlet, men det er fogeden, der foretager handlingen, på begæring af den fordringshaver, der har opnået tilladelsen.

TopTop

Hvis der kræves en forudgående tilladelse fra dommeren, skal fordringen synes ”principielt berettiget”.

Med hensyn til sikrende retsmidler findes der ikke noget udtrykkeligt krav om en hastesituation.

Kreditor skal kunne bevise, at der foreligger ”omstændigheder, der vil kunne bringe inddrivelsen af fordringen i fare” (f.eks. at skyldner er i ond tro og skjuler sine aktiver, at nye fordringshavere dukker op).

3. Retsmidlernes genstand og art

3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne retsmidler

Der kan foretages arrest i alle debitors formuegoder, som loven ikke erklærer for ”fritaget for arrest og beslag” (f.eks. de genstande, der er nødvendige for en almindelig livsførelse og for udøvelse af den pågældendes erhverv). Det samme gør sig gældende for fordringer: lønninger kan aldrig gøres til genstand for sikrende retsmidler (selv om der kan gøres udlæg i lønninger på grundlag af en retsafgørelse eller et andet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i henhold til proceduren for udlæg i lønninger.)

3.2. Retsvirkninger

Der kan ikke rådes over formuegenstande, hvori der er foretaget arrest. Debitor bevarer brugsretten under eget ansvar, men han kan ikke afhænde formuegenstandene. Hvis debitor bortskaffer de arresterede aktiver, kan han straffes med bøde og fængsel.

Pengebeløb, der er genstand for arrest, sættes ind på en spærret konto.

TopTop

Debitor kan sælge de formuegenstande, der er omfattet af en retsbestemt sikring, men kreditor har en vindikationsret og en fortrinsret til at søge fyldestgørelse i den sum, der fremkommer ved salget.

Debitor har ansvaret for at opbevare de formuegenstande, der er foretaget arrest i. Arrestens virkning kan ikke gøres gældende over for tredjemand. Retsbestemt sikring kan derimod gøres gældende over for alle, da en sådan skal tinglyses (registreres).

En bank (og generelt enhver tredjemand), som modtager en begæring om arrest i en kundes aktiver, er forpligtet til straks at meddele fogeden alle gældsforpligtelser i forhold til debitor (dvs. alle bankkonti i debitors navn samt saldo for hver konto). Hvis banken ikke udleverer disse oplysninger, uden lovlig grund, kan den blive dømt til at betale gælden i debitors sted.

3.3. Gyldighed

Sikrende retsmidler skal gennemføres senest tre måneder efter dommerkendelsen, hvorefter tilladelsen ikke længere vil være gyldig.

Hvis kreditor ikke allerede har indledt en procedure med henblik på at få fastslået sit krav, skal han gøre dette inden for den måned, i hvilken retsmidlet gennemføres. I modsat fald bliver det ugyldigt.

Det sikrende retsmiddel skal forkyndes for debitor inden for højst otte dage. Debitor kan anfægte retsmidlet eller tilladelsen til det over for le juge de l’exécution. Dommeren kan også på forhånd have fastsat en dato for et retsmøde, hvortil parterne indkaldes for at drøfte retsmidlet. I princippet kan debitor anfægte en arrest, så længe der ikke er foretaget udlæg, efter at kreditor har opnået en retsafgørelse, der fastslår hans krav.

4. Mulighed for at kære kendelsen

Debitor kan anfægte kendelsen samtidig med selve retsmidlet.

Le juge de l’exécution, som har kompetence til at bemyndige sikrende retsmidler, påkender også en eventuel kære af kendelsen. Dommerens afgørelser kan prøves ved Cour d’appel (appelretten).

Hvis debitor får kendskab til tilladelsen til retsmidlet samtidig med selve retsmidlet, gælder de samme regler for anfægtelse af kendelsen som for anfægtelse af retsmidlet: anfægtelse kan finde sted, indtil det sikrende retsmiddel ændres til en fuldbyrdelse.

Virkningen af det sikrende retsmiddel afbrydes ikke ved appel. Retsmidlet forbliver gyldigt, indtil dommeren afsiger kendelse om dets ophævelse eller ugyldighed.

Yderligere oplysninger

 • Legifrance français 
 • Det franske justitsministerium français

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Frankrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 12-01-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige