Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Fínsko

Posledná úprava: 30-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké druhy opatrení existujú? 1.
2. Za akých podmienok sa môžu takéto opatrenia vydať? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotoprávne podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha takýchto opatrení 3.
3.1. Aké typy aktív môžu podliehať takýmto opatreniam? 3.1.
3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Je možnosť odvolania sa proti opatreniu? 4.

 

1. Aké druhy opatrení existujú?

Vo Fínsku dlžník alebo iný odporca v občianskom alebo obchodnom konaní môžu získať zabezpečujúce opatrenia vo svoj prospech. Účelom zabezpečujúcich opatrení je zabezpečiť, že neskoršie vydaný príkaz na skutkovú podstatu sa bude dať vymáhať. Ustanovenia, podľa ktorých sa spravuje nariaďovanie zabezpečujúcich opatrení, obsahuje kapitola 7 procedurálneho zákonníka a ustanovenia o vymáhaní rozsudkov v kapitole 7 zákona o opätovnom nadobudnutí dlžôb. Existujú tri druhy zabezpečovacích opatrení:

 1. zaistenie veci na zabezpečenie dlhovanej finančnej dlžoby
 2. zaistenie veci na zabezpečenie vlastníctva alebo iného prednostného práva a
 3. iné zabezpečujúce opatrenia (všeobecné zabezpečujúce opatrenia).

Tieto zabezpečujúce opatrenia, ktoré sú k dispozícii v občianskych veciach akéhokoľvek druhu, sú opísané nižšie. Existujú aj zabezpečujúce opatrenia, ktoré sú k dispozícii pri určitých druhoch sporov podľa osobitných právnych predpisov. Medzi príkladmi sú zabezpečujúce opatrenia, ktoré majú zabezpečiť dokazovanie v občianskych veciach, ktoré sa týkajú priemyselných práv a autorského práva. V trestných veciach je možné uplatniť zákon o donucovacích opatreniach. Opatrenia, ktoré ustanovuje zákon, zahŕňajú zhabanie, obmedzenie používania veci a sekvestráciu.

Rozlišuje sa medzi zabezpečujúcimi opatreniami a predbežným vymáhaním rozsudku v občianskej veci. Tieto druhé sa týkajú vymáhania rozsudku ešte než sa stane konečným alebo právoplatným. Rozsudok v občianskej veci, ktorý ešte nie je konečný, je vo všeobecnosti priamo vymáhateľný zo zákona, ale vymáhanie sa nemôže úplne realizovať. Napríklad podľa rozsudku, ktorý ešte nie je konečný, vydaného súdom prvého stupňa o splatných dlhoch, je možné zaistiť majetok dlžníka, ak dlžník nezloží zábezpeku na splatný dlh. Zaisteným majetkom však môže veriteľ disponovať a poberať zisk, len ak zloží zábezpeku na ne. V protiklade k tomu, rozsudok pri nedodržaní záväzku/neplnení/omeškaní je priamo vymáhateľný.

HoreHore

2. Za akých podmienok sa môžu takéto opatrenia vydať?

2.1. Postup

Rozhodnutie nariadiť zabezpečovacie opatrenia, o ktorých je reč, prijíma všeobecný súd (okresný súd prvého stupňa). Zabezpečovacie opatrenia nariadené súdom realizuje súdny zriadenec. Žiadosti o zabezpečovacie opatrenia sa podávajú na ten súd, kde sa prejednáva skutková podstata. Ak ešte prejednávanie nezačalo, žiadosť o zabezpečovacie opatrenia by sa mala podať na okresný súd, kde sa pravdepodobne bude skutková podstata prejednávať. Zastúpenie právnikom vo Fínsku nie je povinné, ale ak dôjde k zastupovaniu právnikom, typ tohto právnika je zvyčajne lakimies.

Súd nemôže s konečnou platnosťou schváliť žiadosť o zabezpečovacie opatrenia bez poskytnutia príležitosti odporcovi , aby bol vypočutý. Ale súd môže na žiadosť povoliť predbežné opatrenia bez vypočutia druhého účastníka, ak účel predbežného opatrenia môže byť inak zmarený. V praxi je možné získať zabezpečovacie opatrenia veľmi rýchlo. Predbežné rozhodnutie je platné dovtedy, kým sa nerozhodne o opaku.

Ak má už žiadateľ dôvody pre vrátenie dlhu, ale jeho nadobudnutie nie je možné ihneď, môže súdny zriadenec za určitých podmienok priamo vydať dočasné zabezpečovacie opatrenia. Nižšie sa venujeme len zabezpečovacím opatreniam nariadeným súdom.

2.2. Hmotoprávne podmienky

Požiadavky na nariadenie zaistenia veci na zabezpečenie dlhu na základe prednostného práva sú nasledujúce:

HoreHore

 1. žiadateľ musí dôkazne preukázať splatný dlh na zaistenie od odporcu alebo prednostné právo na dané vlastníctvo a
 2. musí existovať hrozba, že odporca bude konať takým spôsobom, ktorý ohrozí splatenie dlhu žiadateľovi alebo žiadateľovo právo.

Podľa tohto iné zabezpečovacie opatrenia si vyžadujú dôkazy prima facie druhého práva a hrozbu, že odporca môže toto právo porušiť.

Pred presadením zabezpečovacích opatrení, musí žiadateľ zložiť zábezpeku súdnemu zriadencovi.

3. Predmet a povaha takýchto opatrení

3.1. Aké typy aktív môžu podliehať takýmto opatreniam?

Predmetom zabezpečovacích opatrení môže byť akýkoľvek druh vlastníctva. Ak je účelom zaistenie veci na zabezpečenie dlhu, súd nariadi zaistenie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku odporcu do hodnoty, o ktorej sa vie, že zabezpečí dlh splatný žiadateľovi. Súdny zriadenec potom rozhodne, ktoré položky odporcovho majetku majú byť zaistené v zmysle predbežného nariadenia. Ak je cieľom zaistenia zabezpečenie prednostného práva, súd nariadi zaistenie špecifického vlastníctva, ktoré je predmetom práva a súdny zriadenec vykoná príkaz súdu.

Ostatnými zabezpečovacími opatreniami môže súd:

 1. pod hrozbou pokuty zakázať odporcovi, aby niečo vykonal alebo do niečoho vstúpil;
 2. nariadiť odporcovi pod hrozbou pokuty, aby niečo urobil;
 3. povoliť žiadateľov alebo niečo urobil alebo aby mu niekto niečo urobil;
 4. nariadiť, aby vlastníctvo odporcu vzal do opatery alebo držby agent; alebo
 5. nariadiť niektoré iné zabezpečovacie opatrenie, potrebné na zabezpečenie žiadateľových práv.
3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení?

Ak sa realizuje nariadenie zhabania majetku, dlžník zakladá svoje právo na majetok. Je trestné manipulovať s majetkom ktoré je predmetom nariadenia na zhabanie. Ak sú predmetom nariadenia na zhabanie finančné prostriedky na dlžníkovom účte v banke, banka nesmie vydať prostriedky nikomu inému, len súdnemu zriadencovi. Nariadenie na zhabanie však neumožňuje osobe, ktorá požiadala o nariadenie, nijaké prednostné právo v súvislosti s inými veriteľmi dlžníka na prostriedky, ktoré sú predmetom nariadenia.

HoreHore

Účinky iných zabezpečovacích opatrení závisia na obsahu opatrení.

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?

Do jedného mesiaca od rozhodnutia, ktoré nariadi zabezpečovacie opatrenia musí žiadateľ podať žalobu na skutkovú podstatu na súd alebo začať iný postup, ktorého výsledkom môže byť vymáhateľné rozhodnutie, ako je arbitráž. Ak tak neurobí, zabezpečovacie opatrenia sa zrušia. Môžu sa tiež zrušiť, ak z nejakého dôvodu či príčiny, ktoré vtedy platili, už netrvajú. Ak má súd vydať nariadenie o skutkovej podstate, musí zároveň nariadiť zabezpečovacie opatrenia.

Žiadateľ je primárne zodpovedný za náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zabezpečovacími opatreniami. Ak sa ukáže, že na zabezpečovacie opatrenia nie sú prostriedky, žiadateľ zodpovedá za škodu spôsobnú odporcovi vyplývajúcu z opatrení, bez ohľadu na to, či to spôsobil nedbalosťou. Na pokrytie tejto eventuality musí žiadateľ zložiť zábezpeku pred vymáhaním zabezpečovacích opatrení. Vo všeobecnosti môže odporca predísť vymáhaniu zabezpečovacích opatrení zložením zábezpeky.

4. Je možnosť odvolania sa proti opatreniu?

Odvolanie je možné podať na vyšší súd (odvolací alebo najvyšší súd) proti rozhodnutiu súdu nariadiť zabezpečovacie opatrenia. Odvolanie nezabráni vymáhaniu rozhodnutia, ak súd, ktorý prejednáva odvolanie, pozastaví rozhodnutie. Ale existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o predbežných zabezpečovacích opatreniach.

Odvolanie je možné podať na okresný súd proti opatreniam alebo rozhodnutiu, ktoré príjme súdny zriadenec o vymáhaní zabezpečovacích opatrení. Odvolanie môže podať aj tretia strana, ktorá sa domnieva, že bol zhabaný jeho majetok kvôli dlhu dlžníka.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo