Europese Commissie > EJN > Voorlopige en bewarende maatregelen > Finland

Laatste aanpassing: 24-05-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Voorlopige en bewarende maatregelen - Finland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Welke soorten maatregelen zijn er? 1.
2. Onder welke voorwaarden kunnen deze maatregelen worden genomen? 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Materiële voorwaarden 2.2.
3. Doel en aard van de bewarende maatregelen 3.
3.1. Bij welke soorten activa kunnen deze maatregelen worden toegepast? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen? 3.2.
3.3. Hoe lang zijn deze maatregelen geldig? 3.3.
4. Staat beroep tegen de maatregelen open? 4.

 

1. Welke soorten maatregelen zijn er?

In Finland kan een schuldeiser of een andere klager in een burgerlijke of een handelszaak bewarende maatregelen vorderen. Hiermee wordt geanticipeerd op de definitieve uitspraak in het hoofdgeding om zeker te zijn dat tenuitvoerlegging later mogelijk is. Het treffen van bewarende maatregelen wordt in hoofdstuk 7 van het wetboek van rechtsvordering geregeld, en de tenuitvoerlegging van maatregelen in hoofdstuk 7 van de wet op de gedwongen tenuitvoerlegging. Er zijn drie soorten bewarende maatregelen:

 1. beslag om de betaling van een geldvordering zeker te stellen;
 2. beslag om een eigendomsrecht of een ander zogenaamd voorrangsrecht zeker te stellen, en
 3. andere bewarende maatregelen (zogenaamde algemene bewarende maatregelen).

Hieronder volgt een beschrijving van de genoemde bewarende maatregelen die bij elk soort burgerlijke geschillen genomen kunnen worden. Bovendien zijn er bijzondere bepalingen die voor bepaalde soorten geschillen in andere bewarende maatregelen voorzien. Voorbeeld is de bewarende maatregel om bewijzen in burgerlijke geschillen over octrooi- en auteursrecht zeker te stellen. Op strafrechtelijke zaken is de wet inzake dwangmaatregelen van toepassing, op grond waarvan dwangmiddelen zoals beslag, verbod op vervreemding en sekwestratie mogelijk zijn.

Er is een onderscheid tussen bewarende maatregelen en de voorlopige uitvoerbaarheid bij burgerlijke geschillen. Onder dat laatste wordt verstaan de tenuitvoerlegging van een uitspraak voordat deze in kracht van gewijsde is gegaan. Een uitspraak in een burgerlijke zaak die niet in kracht van wijze is gegaan, is krachtens de wet doorgaans bij voorraad uitvoerbaar, maar gewoonlijk niet volledig. Zo kan op grond van een vonnis in eerste aanleg dat niet in kracht van gewijsde is gegaan, beslag worden gelegd op het vermogen van een schuldenaar indien deze geen zekerheid voor de geldvorderingen biedt. Het in beslag genomen vermogen kan echter alleen worden geliquideerd en de opbrengst kan alleen aan de schuldeiser worden uitbetaald wanneer de schuldeiser een zekerheid stelt. Een verstekvonnis is wel zonder meer bij voorraad uitvoerbaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Onder welke voorwaarden kunnen deze maatregelen worden genomen?

2.1. Procedure

De beslissing over bewarende maatregelen wordt genomen door een algemeen gerecht (in eerste aanleg is dat de rechtbank). De door het gerecht bevolen bewarende maatregel wordt door de gerechtsdeurwaarder ten uitvoer gelegd. De bewarende maatregel wordt aangevraagd bij het gerecht waar het bodemgeschil aanhangig is. Indien de procedure nog niet in behandeling is, wordt de bewarende maatregel aangevraagd bij de rechtbank die het bodemgeschil zal gaan behandelen. In Finland is vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht, maar indien er een procesvertegenwoordiger wordt ingeschakeld, moet dit gewoonlijk een jurist zijn.

Het gerecht kan niet definitief beslissen over het verzoek om bewarende maatregelen voordat de verweerder de gelegenheid heeft gekregen om te worden gehoord. Het gerecht kan op aanvraag van de verzoeker echter een voorlopige beslissing over bewarende maatregelen nemen wanneer het doel van de bewarende maatregel anders in gevaar zou komen. In de praktijk kunnen bewarende maatregelen zeer snel worden gelast. Een voorlopige beslissing is van kracht zolang niet anders is besloten.

Indien verzoeker reeds beschikt over een titel tot gedwongen tenuitvoerlegging die echter niet meteen kan worden volstrekt, kan onder bepaalde voorwaarden ook een bewarende maatregel van korte duur door de gerechtsdeurwaarder worden bevolen. Hieronder komen alleen de door het gerecht bevolen bewarende maatregelen aan de orde.

2.2. Materiële voorwaarden

Voor een bevel tot beslaglegging om een geldvordering of een voorrangsrecht van de verzoeker zeker te stellen, gelden de volgende voorwaarden:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. de verzoeker moet aannemelijk kunnen maken dat hij een executeerbare vordering of een voorrangsrecht op een bepaald vermogen van de wederpartij heeft; en
 2. het gevaar bestaat dat de wederpartij zodanig zal handelen dat de vordering of het recht van verzoeker in gevaar komt.

Ook voor de andere bewarende maatregelen is de aannemelijkheid van het bestaan van een ander recht en het gevaar van een inbreuk daarop door de verweerder een voorwaarde.

Voordat de bewarende maatregel ten uitvoer wordt gelegd, moet de verzoeker een zekerheid stellen ten behoeve van de gerechtsdeurwaarder.

3. Doel en aard van de bewarende maatregelen

3.1. Bij welke soorten activa kunnen deze maatregelen worden toegepast?

Bewarende maatregelen kunnen gewoonlijk op elk soort goederen worden toegepast. Ingeval van beslaglegging om een geldvordering zeker te stellen, geeft het gerecht bevel tot inbeslagname van roerende en onroerende goederen van de verweerder tot zekerheid van de geldvordering van de verzoeker. Vervolgens beslist de gerechtsdeurwaarder op welk goed beslag wordt gelegd. Indien de beslaglegging tot zekerheid van een voorrangsrecht wordt bevolen, beslist het gerecht zelf over beslaglegging op een bepaald goed en voert de gerechtsdeurwaarder het bevel.

Het gerecht kan ook de volgende bewarende maatregelen treffen:

 1. verbod op een handeling door de wederpartij op straffe van een boete;
 2. bevel tot een handeling door de wederpartij op straffe van een boete;
 3. de verzoeker toestemming geven om een handeling te verrichten of te laten verrichten;
 4. bevel tot plaatsing van goederen van de wederpartij in het bezit en onder het beheer van een gevolmachtigde, of
 5. bevel tot een andere maatregel om het recht van de verzoeker zeker te stellen.
3.2. Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen?

Indien activa in beslag worden genomen, verliest de schuldenaar de beschikkingsbevoegdheid erover. Transacties met in beslag genomen goederen zijn strafbaar. Wanneer beslag is gelegd op de bankrekening van de schuldenaar, mag de bank het geld alleen aan de deurwaarder uitbetalen. Het beslag verschaft de verzoeker echter geen voorrecht op het in beslag genomen vermogen ten opzichte van andere schuldeisers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De rechtsgevolgen van andere bewarende maatregelen hangen af van de inhoud ervan.

3.3. Hoe lang zijn deze maatregelen geldig?

Binnen een maand nadat het bevel tot bewarende maatregelen is gegeven, moet de verzoeker het hoofdgeding bij het gerecht inleiden of een andere procedure starten die tot een uitvoerbare beslissing kan leiden, zoals arbitrage. Anders wordt de bewarende maatregel opgeheven. Dit gebeurt ook wanneer er om andere redenen geen aanleiding meer voor de maatregel bestaat. Wanneer het gerecht uitspraak doet in het hoofdgeding, moet het gelijktijdig een beslissing over de duur van een bewarende maatregel nemen.

De kosten voor de bewarende maatregelen zijn in de eerste plaats voor rekening van de verzoeker. Indien het verzoek om een bewarende maatregel ongegrond blijkt, moet de verzoeker de door de verweerder geleden schade vergoeden, ongeacht of deze opzettelijk is toegebracht. Daarom moet de verzoeker vóór de tenuitvoerlegging van de maatregel een zekerheid stellen. Gewoonlijk kan de wederpartij van haar kant door het stellen van een zekerheid de tenuitvoerlegging van een bewarende maatregel voorkomen.

4. Staat beroep tegen de maatregelen open?

Tegen een beslissing tot een bewarende maatregel van een gerecht staat beroep open bij de gerechtelijke instelling van een niveau hoger (hof van beroep, hooggerechtshof). Het hoger beroep heeft geen schorsende werking tenzij de tenuitvoerlegging van de maatregel wordt onderbroken door de hogere rechter. Tegen de voorlopige tenuitvoerlegging van bewarende maatregelen staat echter geen beroep open.

Tegen de maatregel of het besluit van een gerechtsdeurwaarder betreffende de tenuitvoerlegging van een bevel tot een bewarende maatregel staat beroep bij het gerecht open. Beroep kan ook worden ingesteld door een derde die stelt dat de in beslag genomen goederen hem toebehoren.« Voorlopige en bewarende maatregelen - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-05-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk