Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Finland

Seneste opdatering : 30-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Finland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. De forskellige typer retsmidler 1.
2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Retsmidlernes genstand og art 3.
3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne retsmidler 3.1.
3.2. Retsvirkninger 3.2.
3.3. Gyldighed 3.3.
4. Mulighed for at kære kendelsen 4.

 

1. De forskellige typer retsmidler

I Finland kan der afsiges kendelse om sikrende retsmidler i civil- eller handelsretlige søgsmål til fordel for en kreditor eller anden sagsøger. Formålet med sådanne retsmidler er at sikre, at en senere retsafgørelse efter en realitetsbehandling af sagen vil kunne fuldbyrdes. Bestemmelserne om sikrende retsmidler findes i kapitel 7 i retsplejeloven, og bestemmelserne om deres fuldbyrdelse i kapitel 7 i tvangsfuldbyrdelsesloven. Der findes tre typer sikrende retsmidler:

 1. arrest til sikring af en pengefordring
 2. arrest til sikring af en ejendomsret eller en anden såkaldt bedre ret
 3. andre sikrende retsmidler (generelle sikrende retsmidler).

Disse sikrende retsmidler, som kan anvendes ved tvister af enhver art, beskrives nærmere nedenfor. Herudover findes der andre typer sikrende retsmidler, som henhører under særlovgivning, og som kan finde anvendelse i bestemte tilfælde. Et eksempel herpå er det sikrende retsmiddel, der har til formål at sikre bevismateriale i tvistemål om industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder. I straffesager finder loven om tvangsmidler anvendelse. Tvangsmidler omfatter bl.a. beslaglæggelse, forbud, arrest og udlæg.

Man skelner mellem sikrende retsmidler og en foreløbig fuldbyrdelse af en afgørelse i et tvistemål. Sidstnævnte betyder, at afgørelsen fuldbyrdes, inden den har fået retskraft. En foreløbig afgørelse i et tvistemål kan normalt fuldbyrdes direkte, men der kan være andre grunde, som bevirker, at afgørelsen ikke kan fuldbyrdes i sin helhed. For eksempel kan man på grundlag af en foreløbig afgørelse truffet af tingsrätten (domstol i første instans) gøre udlæg i debitors ejendele, hvis denne ikke stiller sikkerhed for fordringen. For at de udlagte ejendele kan sælges, og salgssummen kan udbetales til kreditor, kræves det dog, at kreditor stiller sikkerhed. Derimod kan en udeblivelsesdom fuldbyrdes direkte.

TopTop

2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler

2.1. Procedure

Det er en almindelig domstol (tingsrätten), der afsiger kendelse om de nævnte sikrende retsmidler. Det sikrende retsmiddel gennemføres af en foged. Man anmoder om sikrende retsmidler ved den domstol, hvor retssagen realitetsbehandles. Hvis der endnu ikke er indledt en retssag, anmoder man om et sikrende retsmiddel ved den tingsrätt, der skal realitetsbehandle sagen. I Finland er det ikke obligatorisk at være repræsenteret ved en advokat, men hvis man søger retsbistand, er det i reglen en lakimies (jurist), man henvender sig til.

Domstolen kan ikke endeligt godkende en begæring om et sikrende retsmiddel, uden at modparten har haft mulighed for at blive hørt. På rekvirentens begæring kan domstolen dog træffe en foreløbig afgørelse om et sikrende retsmiddel uden at give modparten mulighed for at blive hørt, hvis der er en risiko for, at hensigten med retsmidlet ellers bringes i fare. I praksis kan domstolen hurtigt træffe en afgørelse om et sikrende retsmiddel. En foreløbig afgørelse gælder, indtil der træffes beslutning om noget andet.

Hvis rekvirenten allerede er i besiddelse af et grundlag for at gøre udlæg, men dette ikke umiddelbart kan fuldbyrdes, kan fogeden på visse betingelser direkte bevilge et kortfristet sikrende retsmiddel. Nedenfor behandles kun de sikrende retsmidler, som domstolen kan afsige kendelse om.

2.2. Materielle betingelser

En kendelse om arrest til sikring af en fordring eller en bedre ret forudsætter

TopTop

 1. at rekvirenten kan godtgøre, at han har et krav på modparten, som kan danne grundlag for en udlægsforretning, eller at han har en bedre ret til et bestemt formuegode, og
 2. at der er risiko for, at modparten handler på en sådan måde, at rekvirentens fordring bringes i fare.

På tilsvarende vis forudsætter andre sikrende retsmidler, at rekvirenten kan godtgøre, at han har en anden rettighed, og at der er en risiko for, at modparten krænker denne rettighed.

Inden det sikrende retsmiddel gennemføres, skal rekvirenten stille sikkerhed hos fogeden.

3. Retsmidlernes genstand og art

3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne retsmidler

Alle typer formuegoder kan i princippet være genstand for sikrende retsmidler. Hvis domstolen afsiger kendelse om arrest til sikring af en fordring, foretages arrest i modpartens løsøre eller faste ejendom i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre fordringen. Det er fogeden, som træffer bestemmelse om, hvilke ejendele der skal foretages arrest i. Hvis formålet med kendelsen er at beskytte en bedre ret, er det domstolen selv, som beslutter, hvilke af debitors formuegoder der skal omfattes af arresten. Derefter gennemfører fogeden domstolens afgørelse.

I form af andre sikrende retsmidler kan domstolen:

 1. under bødestraf forbyde modparten at gøre noget eller påbegynde noget
 2. under bødestraf påbyde modparten at gøre noget
 3. give rekvirenten tilladelse til at gøre noget eller til at få noget gjort
 4. bestemme, at ejendele, der tilhører modparten, skal anbringes i en befuldmægtigets besiddelse eller varetægt, eller
 5. træffe bestemmelse om en anden foranstaltning, der er nødvendig for at beskytte rekvirentens ret.
3.2. Retsvirkninger

Når der foretages arrest, fortaber debitor sin ret til at bestemme over den arresterede genstand. Det er strafbart at disponere over arresterede genstande. Ved arrest i midler på debitors bankkonto må banken ikke udbetale beløb til andre end fogeden. Det forhold, at en kreditor har anmodet om arrest, indebærer ikke, at denne får en fortrinsret til de arresterede midler i forhold til de øvrige kreditorer.

TopTop

Retsvirkningerne af de øvrige sikrende retsmidler afhænger af deres indhold.

3.3. Gyldighed

Rekvirenten skal inden for en måned, fra der er afsagt kendelse om et sikrende retsmiddel, anlægge sag ved en domstol om hovedspørgsmålet eller få hovedspørgsmålet prøvet inden for rammerne af en anden procedure, der kan føre til en retskraftig afgørelse, f.eks. en voldgiftsprocedure.

Det er i første omgang den, der har anmodet om et sikrende retsmiddel, der afholder udgifterne i forbindelse hermed. Hvis det sikrende retsmiddel viser sig at være unødvendigt, skal rekvirenten yde modparten erstatning for den skade, som det sikrende retsmiddel har forårsaget, uanset om han var i god tro. Med henblik herpå skal rekvirenten stille sikkerhed, inden et sikrende retsmiddel kan gennemføres. Modparten kan for sit vedkommende generelt hindre fuldbyrdelsen af et sikrende retsmiddel ved at stille sikkerhed.

4. Mulighed for at kære kendelsen

Domstolens kendelser om sikrende retsmidler kan appelleres til en højere instans (appelretten, højesteret). Selv om kendelsen kæres, forhindrer det ikke en fuldbyrdelse af det sikrende retsmiddel, medmindre den domstol, der skal behandle appelsagen, suspenderer fuldbyrdelsen. Det er dog ikke muligt at kære en kendelse om et foreløbigt sikrende retsmiddel.

De foranstaltninger, som fogeden træffer i forbindelse med gennemførelsen af sikrende retsmidler, og de beslutninger, han tager, kan appelleres til tingsrätten. Der kan også indgives appel af tredjemand, der mener, at der blandt de arresterede formuegoder er ejendom, der tilhører ham.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 30-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige