Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 20-04-2005
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


«Es vēlos, lai citā dalībvalstī tiktu veikti ātri pasākumi, nesagaidot galīgo spriedumu.»

Jums jālūdz šīs valsts tiesnesim sprieduma pirmstermiņa izpildīšana vai arī aizsardzības pasākumi. Daudzās dalībvalstīs šāda veida pasākumi tomēr ir ierobežoti ar izcelsmes valstī atrodošos mantojumu vai ir grūti īstenojami citā valstī

2000. gada 2. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001, kas attiecas uzlēmumu tiesas kompetenci, atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās, nosaka kopīgās normas tiesas lēmumu kompetences un izpildīšanas jautājumā. Runājot par pagaidu un aizsardzības pasākumiem, regula satur divus rīkojumus, kuru piemērošana aprobežojas ar rekomendāciju vērsties pie dalībvalstu nacionālajām tiesībām:

 • Regulas 31. pants nolemj, ka dalībvalsts noteiktie pagaidu vai drošības pasākumi var tikt pieprasīti šīs valsts tiesas orgāniem pat tad, ja , ņemot vērā iepriekšminēto regulu, citas dalībvalsts tiesa ir kompetenta, lai saprastu lietas būtību. To mēr Eiropas KopienuJustīcijas tiesa ierobežoja šādu pasākumu izmantošanas iespējas: regulas 31. panta ietvaros ir tikai tādi pagaidu vai drošības pasākumi, kas savai pielietošanas sfērai pakļautos jautājumos paredzēti, lai saglabātu tiesisko un faktisko stāvokli nolūkā aizsargāt tiesības, kuru atzīšana būtībā tiek prasīta no tiesneša. Bez tam, ņemot vērā regulas 31. pantu, pagaidu vai drošības pasākumu piešķiršana ir tieši pakļauta noteikumam par reālas sakarības pastāvēšanu s tarp šī pasākuma mērķi un tā tiesneša teritoriālo kompetenci, kas pieņēmis lietu izskatīšanai dalībvalstī. Turklāt jāievēro apsūdzētā tiesības uz procedūru, kas notiek ar ieinteresēto pušu piedalīšanos.
 • Iepriekšminētās regulas 47. pants nosaka, ka, ja regulas piemērošanā lēmums jāpasludina par izpildāmu, prasītājs var lūgt pagaidu vai drošības pasākumu izmantošanu, kurus nosaka pieprasītās dalībvalsts likums, bez nepieciešamības pasludināt šo lēmumu par izpildāmu 41. panta interpretācijā. Piespiedu izpildīšanas deklarācija panāk atļauju ķerties pie drošības pasākumiem. Tomēr 47. panta 3. paragrāfs papildina, ka 43. panta 5. paragrāfā noteiktajā pārsūdzības termiņa laikā attiecībā pret piespiedu izpildīšanas deklarāciju un līdz tam, kad par to būtu jāpieņem lēmums, var ķerties pie drošības pasākumiem tikai attiecībā pret tās puses īpašumiem, pret kuru izpildīšana pieprasīta.

2000. gada 30. novembra “Pasākumu programma par lēmumu savstarpējās atzīšanas principa īstenošanu civillietās un komerclietās” nosaka vairākus posmus, lai panāktu progresu regulas “Brisele I” aptvertajās nozarēs. Kā pirmā pasākumu sērija, kas tieši skar savstarpējo atzīšanu, paredzēts vēl vairāk samazināt starppasākumus un paplašināt pilsonības valstī pieņemto lēmumu rezultātus apsūdzētā valstī. Šos mērķus varētu sasniegt ar:

 • tiesas lēmuma nekavējošas izpildīšanas ieviešanu - lēmums, kas atbildētāja valstī nosaka piespiedu izpildīšanu, pats par sevi būtu nekavējoši izpildāms, neskatoties uz iespējamu apžēlošanas ceļu izmantošanu. Šai evolūcijai būtu nepieciešama Regulas “Brisele I” 47. panta 3. paragrāfa grozīšana;
 • drošības pasākumu Eiropas līmenī ieviešanu - lēmums, kas pieņemts vienā dalībvalstī, varētu panākt atļauju piespiest ķerties pie drošības pasākumiem attiecībā uz parādnieka īpašumiem visā Eiropas Savienības teritorijā;
 • banku aresta uzlikšanas uzlabošanu, piemēram, izveidojot aresta uzlikšanu Eiropas banku avuāriem.

Atsauces dokumenti

Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001, kas attiecas uz lēmumu tiesisko kompetenci, atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās

Komisijas ziņojums 98/K 33 Eiropas Padomei un Parlamentam: «Uz pieaugošu efektivitāti lēmumu iegūšanā un izpildīšanā Eiropas Savienības robežās»

2000. gada 30. novembra Programmas projekts par pasākumiem, kas attiecas uz lēmumu savstarpējās atzīšanas principa īstenošanu civillietās un komerclietās

Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 20-04-2005

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste