Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Česká republika

Posledná úprava: 09-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Česká republika

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké rôzne typy opatrení existujú? 1.
2. Aké sú podmienky, za akých môžu byť vydané takéto opatrenia? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Predmet a charakter takýchto opatrení? 3.
3.1. Aké druhy aktív môžu byť predmetom takýchto opatrení? 3.1.
3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Je možnosť odvolať sa voči tomuto opatreniu? 4.

 

1. Aké rôzne typy opatrení existujú?

Rozlišuje sa medzi predbežnými opatreniami a zabezpečením dôkazu.

Súd môže pred začatím konania rozhodnúť o vydaní predbežného opatrenia, ktoré pozostáva z dočasného dojednania medzi účastníkmi v predbežnom konaní s cieľom zabezpečiť výkon súdneho rozhodnutia. Skôr ako začne konanie o skutkovej podstate veci, súd môže tiež zabezpečiť (to znamená, obstarať) dôkazy (napríklad vypočuť svedka, dať vypracovať znalecký posudok, preskúmať dokument), ak sú obavy, že nebude možné alebo bude veľmi náročné získať ich neskôr.

2. Aké sú podmienky, za akých môžu byť vydané takéto opatrenia?

2.1. Postup

Účastník konania, ktorý má záujem na zabezpečení určitých dôkazov alebo na získaní predbežných opatrení, sa musí obrátiť so žiadosťou na súd, ktorý prerokúva prípad. Výnimkou je prípad predbežných opatrení pre konanie, ktoré môže súd začať bez žiadosti (napríklad v prípadoch týkajúcich sa starostlivosti o maloletých, prípustnosti umiestnenia alebo ponechania osoby v inštitúcii poskytujúcej zdravotnú starostlivosť, spôsobilosti na právne úkony, poručníctva, pozostalosti, vyhlásenia osoby za mŕtvu, stanovenia, či je manželstvo platné alebo nie). V takýchto prípadoch súd nariadi predbežné opatrenia ex officio a nie je potrebné podávať žiadosť. V prípade žiadosti o výkon predbežných opatrení alebo o zabezpečenie dôkazov nie je potrebné mať právne zastúpenie.

HoreHore

Predbežné opatrenia nariaďuje súd príslušný pre hmotnoprávne konanie. Zabezpečenie dôkazov vykoná súd, ktorý by bol príslušný pre hmotnoprávne konanie alebo súd, v ktorého súdnej právomoci sa nachádza ohrozený dôkazový materiál.

Dôkaz je tiež možné zabezpečiť prostredníctvom záznamu, ktorý spíše notár alebo súdny zriadenec, ak sa príslušné skutočnosti vyskytli v prítomnosti notára alebo súdneho zriadenca alebo ak notár alebo súdny zriadenec potvrdí stav vecí. Výkon rozhodnutia nariaďujúceho predbežné opatrenia uskutočňujú súdni exekútori (to znamená zamestnanci súdu) alebo môže byť zverený exekútorovi (to znamená fyzickej osobe, ktorej bola udelená právomoc na exekúcie).

Za podanie žiadosti o zabezpečenie dôkazov nie je stanovený poplatok. Poplatok za žiadosť o predbežné opatrenia je 500 CZK, s výnimkou toho, ak sa podáva v konaní o vyrovnanie pohľadávok, za ktoré nie je poplatok. Niektoré konania sú úplne bezplatné, to znamená, že sa neplatí poplatok dokonca ani za žiadosť o predbežné opatrenia. Uplatňuje sa to, napríklad, v prípadoch týkajúcich sa náhrady za škody spôsobené pri výkone verejnej moci ako výsledok nezákonného rozhodnutia, rozhodnutia o opatrovníctve, alebo neplatného úradného výmeru; v prípadoch týkajúcich sa obchodného registra, ak sa týkajú registrácie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je platobne neschopná; alebo v konaní o platobnej neschopnosti, vrátane povinného vyrovnania s veriteľmi, s výnimkou sporov vyplývajúcich z platobnej neschopnosti; a taktiež, okrem iného, v prípade nárokov na náhradu za škodu na zdraví a náhradu za škodu na majetku, ktorá vznikla v spojení so škodou na zdraví.

HoreHore

2.2. Hmotnoprávne podmienky

Ak je to potrebné, môže súd nariadiť predbežné opatrenia ako dočasné dojednanie medzi účastníkmi konania alebo ak sú obavy, že výkon rozhodnutia súdu by mohol byť ohrozený. Potreba dočasného dojednania právnych vzťahov strán sa musí preukázať. Iné okolnosti významné pre nariadenie predbežných opatrení musia byť prinajmenšom potvrdené (to znamená, musia sa preukázať ako pravdepodobné so zreteľom na okolnosti prípadu).

Na získanie nariadenia o predbežných opatreniach z dôvodov, že výkon súdneho rozhodnutia je ohrozený, musí byť vždy rozhodnutie alebo dokument predstavujúci príkaz o výkone. Predbežné opatrenia môžu byť nariadené iba vtedy, ak sa rozhodnutie ešte nestalo vykonateľným alebo ak sú závažné dôvody, pre ktoré oprávnená osoba zatiaľ nebola schopná – dočasne – nárokovať si splnenie uloženej povinnosti prostredníctvom výkonu rozhodnutia. Súčasne musí byť poskytnutý dôkaz s cieľom odôvodniť obavu, že výkon rozhodnutia by bol ohrozený (hlavne správaním dlžníka).

Pred začatím konania o skutkovej podstate veci môžu byť dôkazy zabezpečené na základe žiadosti, ak sú obavy, že by bolo nemožné alebo veľmi obtiažne získať také dôkazy neskôr. Dôkazy nebudú zabezpečené, ak niet pochýb o tom, že to nebude mať význam pre hmotnoprávne konanie. Súd tiež zamietne žiadosť o zabezpečenie dôkazov, ak je nepochybné, že žiadateľ sa v skutočnosti nesnaží zabezpečiť dôkazy, ale sleduje svojou žiadosťou nejaký iný účel (napríklad získanie nedostupných informácií o činnostiach iných ľudí inými prostriedkami).

HoreHore

3. Predmet a charakter takýchto opatrení?

3.1. Aké druhy aktív môžu byť predmetom takýchto opatrení?

Uloženými predbežnými opatreniami môže byť napríklad nariadené účastníkovi konania, aby zaplatil výživné, aby deponoval peňažnú sumu alebo majetkovú položku na súde, aby nedisponoval určitým majetkom alebo právami alebo aby niečo urobil, aby sa zdržal konania alebo umožnil, aby bolo niečo urobené. Opatrenia sa môžu týkať položky akéhokoľvek druhu v držbe poškodeného účastníka konania.

Čo sa týka zabezpečenia dôkazov, dôkazy je možné získať akýmikoľvek prostriedkami (vypočuť účastníkov konania alebo svedkov, dať vypracovať znalecký posudok, viesť vyšetrovanie, preskúmať dokumenty atď.).

3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení?

Dlžník môže naďalej disponovať svojím majetkom, dokonca aj po vydaní predbežných opatrení, ale musí konať v súlade s týmito opatreniami.

Každý, kto marí výkon predbežných opatrení alebo zabezpečovanie dôkazov alebo mu podstatne bráni, môže byť stíhaný pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Okrem toho, každému, kto veľmi zdržiava postup konania, najmä tým, že sa nedostaví na súd bez dostatočného dôvodu alebo neuposlúchne pokyny súdu, súd môže uložiť pokutu až do výšky 50 000,- CZK. Ak povinná strana dobrovoľne nesplní rozhodnutie o predbežných opatreniach, rozhodnutie vykoná súd.

Na požiadanie musí každý bezplatne informovať súd o akejkoľvek skutočnosti, ktorá je dôležitá pre konanie a rozhodnutie. Na základe písomnej žiadosti súdu môže banka oznámiť záležitosti týkajúce sa klientov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, bez vyžiadania ich súhlasu. Banka môže zmraziť účty iba pri výkone rozhodnutia o predbežných opatreniach. Tieto sankcie sa uplatňujú na tretie strany ako aj na dlžníkov.

HoreHore

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?

Predbežné opatrenia zostávajú v platnosti, kým neuplynie lehota ich platnosti alebo kým ich súd nezruší. Platnosť predbežných opatrení vyprší, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o začatie konania v lehote stanovenej súdom; ak je žiadosť v hmotnoprávnom konaní zamietnutá; ak, v prípade, že súd žiadosti v hmotnoprávnom konaní vyhovel, uplynulo pätnásť dní odvtedy, čo sa rozhodnutie stalo vykonateľným; alebo hneď ako predbežné opatrenia po určitú dobu trvajú. Súd zruší predbežné opatrenia, ak dôvody, na základe ktorých boli nariadené, už neplatia. V konaní o predbežných opatreniach účastníci konania nemusia byť vypočutí, ak sa tým nezdrží vypočutie oboch účastníkov konania v hlavnom konaní.

Zabezpečenie dôkazov sa vykonáva v dobe ustanovenej súdom alebo čo najskôr. Účastníci konania môžu byť prítomní pri zabezpečovaní dôkazu, ale nemajú právo tam byť, ak by omeškanie predstavovalo nebezpečenstvo. Hneď ako konanie o skutkovej podstate veci začne, účastníci konania majú právo reagovať na obvinenia uvedené v dôkazoch a na všetky predložené dôkazy a účastníci konania môžu byť tiež prešetrovaní.

4. Je možnosť odvolať sa voči tomuto opatreniu?

Účastníci konania o predbežných opatreniach sa môžu odvolať voči rozhodnutiu. Odvolanie musí byť podané na súde, ktorý vydal rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania, ale o odvolaní rozhodujú najbližšie vyššie súdy, to znamená, krajský alebo najvyšší súd. Odvolania sa musia podávať do pätnástich dní od doručenia písomného rozhodnutia. Odvolanie podané po pätnásťdňovej lehote sa tiež považuje za podané v náležitom čase, ak sa odvolateľ riadil nesprávnymi informáciami súdu o odvolacom konaní. Ak rozhodnutie súdu neobsahuje informácie o odvolacom konaní, lehote na odvolanie alebo o súde, kde musí byť podané odvolanie, alebo ak nesprávne uvedie, že odvolanie nie je prípustné, odvolanie je možné podať do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

Prípustné odvolanie podané v náležitom čase oprávnenou osobou má účinok zabraňujúci v tom, aby rozhodnutie nadobudlo právny účinok, kým odvolací súd nerozhodne o odvolaní. Rozhodnutie o predbežných opatreniach je však vykonateľné (t.j. musí byť dodržané) ihneď po uplynutí lehoty na povolenie, ktorá začína plynúť dňom jeho doručenia, alebo je vykonateľné pri doručení, ak nie je uložená žiadna povinnosť, ktorá má byť splnená. Súd môže nariadiť, že rozhodnutie nariaďujúce predbežné opatrenie nemôže byť vykonané dovtedy, kým rozhodnutie nenadobudne právny účinok, za predpokladu, že charakter predbežného opatrenia v tom nebráni alebo že také konanie by nebolo v rozpore s jeho účelom.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo