Europese Commissie > EJN > Voorlopige en bewarende maatregelen > Tsjechië

Laatste aanpassing: 12-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Voorlopige en bewarende maatregelen - Tsjechië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. De verschillende soorten maatregelen 1.
2. De voorwaarden om maatregelen te kunnen treffen 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. Wat zijn de basisvereisten om maatregelen te mogen treffen? 2.2.
3. De kenmerken van de maatregelen 3.
3.1. Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van de onderscheiden maatregelen? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen? 3.2.
3.3. Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd? 3.3.
4. Eventuele rechtsmiddelen tegen de maatregelen 4.

 

1. De verschillende soorten maatregelen

We maken onderscheid tussen voorlopige en conservatoire (bewarende) maatregelen.

Voor het begin van een procedure kan een rechter beslissen tot een voorlopige maatregel die bestaat uit een voorlopige regeling tussen de partijen of uit een tussenuitspraak om de executie van een rechterlijke beslissing zeker te stellen. Voordat de bodemprocedure een aanvang neemt, kan de rechter ook bewijs zeker stellen (bijvoorbeeld door een getuigenverhoor af te nemen of een deskundige een rapportage te laten opstellen, of door een document te onderzoeken), indien er vrees bestaat dat dit in een later stadium onmogelijk of zeer moeilijk zal zijn.

2. De voorwaarden om maatregelen te kunnen treffen

2.1. De procedure

Een partij bij een procedure die belang heeft bij het zeker stellen van bepaald bewijs of het verkrijgen van voorlopige maatregelen, dient een verzoek in bij de rechtbank die de zaak behandelt. Uitzondering daarop vormen de voorlopige maatregelen in procedures die de rechter kan starten zonder dat daartoe een verzoekschrift nodig is (bijvoorbeeld in zaken betreffende de zorg voor minderjarigen, de toelaatbaarheid van plaatsing van een persoon in een instelling, handelingsbekwaamheid, voogdij, erfenissen, overlijdensverklaringen, of beslissingen of een huwelijk al dan niet rechtsgeldig is). In dergelijke zaken zal de rechter de voorlopige maatregelen ambtshalve gelasten en is er geen verzoekschrift nodig. Wettelijke vertegenwoordiging is niet noodzakelijk voor een verzoek tot uitvoering van voorlopige maatregelen of tot het zeker stellen van bewijs.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voorlopige maatregelen worden gelast door de rechtbank die bevoegd is tot behandeling van het bodemgeschil. De zekerstelling van bewijs wordt uitgevoerd door de rechtbank die bevoegd zou zijn in het bodemgeschil of de rechtbank in het rechtsgebied waar het bewijsmateriaal dat gevaar loopt, zich bevindt.

Bewijs kan ook worden zeker gesteld door middel van een akte die is opgesteld door een notaris of deurwaarder, indien de betreffende feiten zich voordeden in de aanwezigheid van een notaris of deurwaarder of indien een notaris of deurwaarder een verklaring opstelt over de stand van zaken. De uitvoering van een beslissing waarbij voorlopige maatregelen worden gelast, geschiedt door de gerechtelijke tenuitvoerleggingsfunctionarissen (dat wil zeggen medewerkers van de rechtbank) of kan worden toevertrouwd aan een deurwaarder (dat wil zeggen een natuurlijke persoon aan wie bevoegdheid tot tenuitvoerlegging is toegekend).

Er zijn geen kosten verbonden aan indiening van een verzoek om bewijs zeker te stellen. De kosten voor een verzoekschrift tot voorlopige maatregelen zijn CZK 500, met uitzondering van gevallen waarin dit verzoek wordt ingediend in een schadeafwikkelingsprocedure; dan zijn er geen kosten aan verbonden. Voor sommige procedures gelden er in het geheel geen griffiekosten, dat wil zeggen dat er ook aan een verzoekschrift tot voorlopige maatregelen geen kosten zijn verbonden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zaken betreffende vergoeding van schade die werd veroorzaakt tijdens de uitoefening van openbaar gezag en voortvloeit uit een onrechtmatig besluit, een beslissing over voogdij of een onbehoorlijke ambtelijke verrichting; in zaken met betrekking tot het handelsregister, indien zij verband houden met de registratie van een insolvente natuurlijke of rechtspersoon; in insolventieprocedures, met inbegrip van gedwongen schikkingen, met uitzondering van geschillen die voortvloeien uit insolventie; en ook, onder meer, in het geval van schadevergoedingsvorderingen voor gezondheidsschade en daarmee samenhangende materiële schade.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. Wat zijn de basisvereisten om maatregelen te mogen treffen?

Een rechter kan zo nodig voorlopige maatregelen gelasten als voorlopige regeling tussen de partijen of indien de vrees bestaat dat de uitvoering van de rechterlijke beslissing in gevaar is. De noodzaak voor een voorlopige regeling van de rechtsbetrekkingen tussen de partijen dient te worden aangetoond. Ten aanzien van andere omstandigheden die relevant zijn voor verzoeken tot voorlopige maatregelen dient ten minste aannemelijk te worden gemaakt dat ze betrekking hebben op de omstandigheden van het geval.

Aan een bevel tot voorlopige maatregelen op grond van de vrees dat uitvoering van de rechterlijke beslissing in gevaar is, dient altijd een gerechtelijke beslissing of executoriale titel ten grondslag te liggen. Voorlopige maatregelen kunnen uitsluitend dan worden gelast indien de beslissing nog niet executoir is of indien er zwaarwegende argumenten zijn voor de gerechtigde persoon waardoor hij tot dusverre - tijdelijk - niet in staat is om nakoming van de opgelegde verplichting te vorderen via tenuitvoerlegging van de beslissing. Tegelijkertijd dient bewijs te worden geleverd waaruit blijkt dat de vrees dat de tenuitvoerlegging van de beslissing (met name door het gedrag van een schuldenaar) in gevaar zou kunnen komen, gegrond is.

Vóór het begin van de bodemprocedure kan op basis van een verzoekschrift bewijs zeker worden gesteld, indien de vrees bestaat dat het onmogelijk of zeer moeilijk is dergelijk bewijs in een later stadium te verkrijgen. Bewijs zal niet worden zeker gesteld indien vaststaat dat het bewijs niet relevant is voor de bodemprocedure. De rechter zal ook een verzoekschrift afwijzen om bewijs zeker te stellen als vaststaat dat een eiser in feite niet streeft naar het zeker stellen van bewijs, maar met zijn verzoekschrift een ander doel nastreeft (bijvoorbeeld het verkrijgen van ontoegankelijke informatie over de activiteiten van andere mensen met behulp van andere middelen).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. De kenmerken van de maatregelen

3.1. Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van de onderscheiden maatregelen?

Bij opgelegde voorlopige maatregelen kan bijvoorbeeld aan een partij worden opgedragen om een geldsom of een zaak aan de rechtbank in bewaring te geven, bepaalde zaken of rechten niet te vervreemden of om iets te doen of na te laten, of om toe te staan dat iets wordt gedaan. De maatregelen kunnen betrekking hebben op ieder soort goed in het bezit van de benadeelde partij.

Met betrekking tot het zeker stellen van bewijs kan het bewijs langs elke willekeurige weg worden verkregen (horen van de partijen of getuigen, een deskundigenverklaring laten opstellen, een onderzoek uitvoeren, bescheiden onderzoeken etc.).

3.2. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen?

Een schuldenaar kan zelfs na gelasting van voorlopige maatregelen over zijn eigendom blijven beschikken, maar dient wel in overeenstemming met deze maatregelen te handelen.

Eenieder die de uitvoering van voorlopige maatregelen frustreert of substantieel belemmert, kan worden vervolgd wegens het strafbare feit van het verhinderen van de tenuitvoerlegging van een formele beslissing. Bovendien kan een boete tot CZK 50 000 worden opgelegd aan eenieder die de rechtsgang op grove wijze belemmert, in het bijzonder door zonder geldige reden te verzuimen ter zitting te verschijnen of door de aanwijzingen van de rechtbank niet op te volgen. Indien een daartoe verplichte partij niet vrijwillig gevolg geeft aan een beslissing over voorlopige maatregelen, wordt de beslissing door de rechtbank ten uitvoer gelegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Eenieder dient de rechtbank op haar verzoek kosteloos op de hoogte te stellen van elk feit dat relevant is voor de procedure en de beslissing. Op schriftelijk verzoek van een rechtbank kan een bank zaken die onder het bankgeheim vallen, melden zonder de instemming van de betreffende cliënten te vragen. De bank kan rekeningen uitsluitend bevriezen ter uitvoering van een beslissing over voorlopige maatregelen. Deze sancties zijn zowel van toepassing op derde partijen als op schuldenaren.

3.3. Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd?

Voorlopige maatregelen blijven van kracht tot ze verlopen of door de rechter worden opgeheven. Voorlopige maatregelen verliezen hun geldigheid indien de eiser niet binnen de door de rechter aangegeven termijn een verzoekschrift indient om de bodemprocedure te starten; indien het verzoekschrift in de bodemprocedure wordt afgewezen; indien, in gevallen waarin het verzoek in de bodemprocedure is toegewezen, er vijftien dagen zijn verstreken nadat de beslissing uitvoerbaar werd; of wanneer de voorlopige maatregelen al een bepaalde periode van kracht zijn geweest. Voorlopige maatregelen worden door de rechter opgeheven indien de gronden waarop zij zijn gelast, niet langer van toepassing zijn. Bij procedures over voorlopige maatregelen behoeven de partijen niet te worden gehoord, mits dit niet tot vertragingen leidt bij het horen van beide partijen in de bodemprocedure.

Het zeker stellen van bewijs wordt uitgevoerd binnen de door de rechter bepaalde termijn of zo spoedig mogelijk. Procespartijen kunnen aanwezig zijn wanneer bewijs wordt zeker gesteld, maar ze hebben geen recht op aanwezigheid indien vertraging een risico zou opleveren. Zodra de procedure over de gegrondheid van de zaak begint, hebben partijen het recht te reageren op de beweringen in het bewijsmateriaal en op alle overgelegde bewijzen. De partijen kunnen ook worden ondervraagd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Eventuele rechtsmiddelen tegen de maatregelen

De procespartijen bij de voorlopige maatregelen kunnen beroep tegen de beslissing aantekenen. Een beroep dient te worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing gelastte waartegen beroep is aangetekend. Over het beroep wordt beslist door de naasthogere rechtbanken, dat wil zeggen een regionale rechtbank of een gerechtshof. Beroep dient binnen vijftien dagen na betekening van de schriftelijke beslissing te worden ingesteld. Beroep aangetekend na afloop van de termijn van vijftien dagen wordt beschouwd als tijdig te zijn ingesteld indien de eiser afging op onjuiste informatie van de rechtbank over de beroepsprocedure. Indien de beslissing van de rechter geen informatie bevat over de beroepsprocedure, de termijn voor beroep of de rechtbank waar het beroep moet worden ingesteld, of indien ten onrechte is aangegeven dat beroep niet is toegelaten, kan beroep binnen drie maanden na betekening van de beslissing worden ingesteld.

Een toelaatbaar beroep dat tijdig is ingesteld door een gerechtigde persoon, heeft tot gevolg dat wordt verhinderd dat het besluit rechtsgevolg krijgt, totdat een hof van beroep over het beroep heeft geoordeeld. Een rechterlijke beslissing over voorlopige maatregelen is echter uitvoerbaar (dat wil zeggen dat zij moet worden opgevolgd) zodra de termijn om er gevolg aan te geven, verstrijkt. Deze termijn begint te lopen vanaf het tijdstip van betekening. De beslissing is uitvoerbaar vanaf de betekening indien er geen na te komen verplichting wordt opgelegd. De rechter kan beslissen dat het bevel waarbij de voorlopige maatregel wordt gelast niet ten uitvoer mag worden gelegd totdat de beslissing in de hoofdzaak rechtsgevolg krijgt, mits de aard van de voorlopige maatregel zich hier niet tegen verzet of een dergelijke handelwijze niet tegen het doel indruist.

« Voorlopige en bewarende maatregelen - Algemene informatie | Tsjechië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 12-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk