Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Čehija

Pēdējo reizi atjaunots: 01-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Čehija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir dažādi pasākumu veidi? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, lai īstenotu šādus pasākumus? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Spēkā esošie nosacījumi 2.2.
3. Kāds ir pasākumu mērķis un to raksturs? 3.
3.1. Kāda veida īpašumam var piemērot šādus pasākumus? 3.1.
3.2. Kādas ir šādu pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Kāda ir šo pasākumu spēkā esamība? 3.3.
4. Vai pastāv apelācijas iespēja pret šādu pasākumu? 4.

 

1. Kādi ir dažādi pasākumu veidi?

Mēs nodalām pagaidu pasākumus no pierādījumu iesniegšanas.

Pirms tiesvedības sākuma tiesa var lemt par pagaidu pasākuma noteikšanu, kas ir īslaicīga pušu vienošanās vai pagaidu tiesvedība, lai nodrošinātu tiesas sprieduma izpildi. Pirms sākas tiesvedība par lietas būtību tiesa var arī pieprasīt (proti, sniegt) pierādījumus (piemēram, uzklausīt liecinieku, pieprasīt ekspertu slēdzienu, izskatīt dokumentu), ja pastāv bažas, ka būs neiespējami vai ļoti grūti tos saņemt vēlāk.

2. Kādi ir nosacījumi, lai īstenotu šādus pasākumus?

2.1. Procedūra

Tiesvedības pusei, kura ir ieinteresēta sniegt atsevišķus pierādījumus vai saņemt lēmumu par pagaidu pasākumu noteikšanu, ir jāgriežas tiesā, kas šo lietu izskata. Izņēmums ir pagaidu pasākumu lieta tiesvedībā, ko tiesa var uzsākt bez iesnieguma (piemēram, lietās par nepilngadīgo aprūpi, personas ievietošanas vai turēšanas pieļaujamību veselības aprūpes iestādē, tiesībspēju, aizbildnību, mantojumu, personas pasludināšanu par mirušu, lietās, kas nosaka, vai laulība ir spēkā, vai nav). Šādos gadījumos tiesa pieprasīs noteikt pagaidu pasākumu ex officio, un iesniegums nav jāraksta. Nav vajadzīga juridiska pārstāvība, kad pieprasa noteikt izpildāmus pagaidu pasākumus vai iesniegt pierādījumus.

Pagaidu pasākumus pieprasa tiesa, kura ir kompetenta izskatīt lietu pēc būtības. Pierādījumu sniegšanu pieprasa tiesa, kas būtu kompetenta izskatīt lietu pēc būtības, vai tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas apdraudētie materiālie pierādījumi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pierādījumus arī var iesniegt kā protokolu, ko ir noformējis valsts notārs vai tiesu izpildītājs, ja attiecīgā darbība notika notāra vai tiesu izpildītāja klātbūtnē, vai ja notārs vai tiesu izpildītājs apliecina lietas apstākļus. Sprieduma izpildi, ar ko pieprasa noteikt pagaidu pasākumus, veic tiesu izpildītāji (proti, tiesu darbinieki vai fiziska persona, kurai ir piešķirtas izpildes pilnvaras).

Par pieteikuma iesniegšanu saistībā ar pierādījumu iesniegšanu jāmaksā nav. Maksa par pieteikumu, ar ko noteiks pagaidu pasākumus, ir CZK 500, izņemot gadījumus, kad tas tiek iesniegts prasību nokārtošanas tiesvedībā, par kuru jāmaksā nav. Dažas tiesvedības ir pilnībā bez tiesu izdevumiem, t.i., nav jāmaksā pat par pieteikumu par pagaidu pasākumu noteikšanu. Tas attiecas, piemēram, uz lietām saistībā ar zaudējumu kompensāciju, kas radušies, īstenojot valsts pilnvaras nelikumīga sprieduma, sprieduma par aizbildnību vai nepareizas oficiālas rīcības dēļ; lietās par komercreģistru, ja tās attiecas uz fiziskas vai juridiskas personas reģistrāciju, kas ir maksātnespējīga; vai uz maksātnespējas tiesvedību, ieskaitot obligātu sastāvu, izņemot par strīdiem, kas izriet no maksātnespējas; un arī cita starpā prasību lietā par kompensāciju veselības bojājumu dēļ un kompensāciju par īpašuma zaudējumiem, kas izriet no veselības bojājumiem.

2.2. Spēkā esošie nosacījumi

Tiesa drīkst, ja vajadzīgs, noteikt pagaidu pasākumus kā īslaicīgu vienošanos pušu starpā, vai ja ir bažas, ka tiesas sprieduma izpilde varētu būt apdraudēta. Pušu juridisko attiecību īslaicīgas vienošanās nepieciešamība ir jāpierāda. Citi apstākļi, kas ir būtiski pagaidu pasākumu pieprasīšanā, ir vismaz jāapstiprina (proti, ir jāpierāda iespējamība attiecībā uz lietas apstākļiem).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lai saņemtu rīkojumu par pagaidu pasākumu noteikšanu, pamatojoties uz bažām, ka tiesas sprieduma izpilde ir apdraudēta, vienmēr ir jābūt spriedumam vai dokumentam, kas ietver sprieduma izpildes rīkojumu. Pagaidu pasākumu noteikšanu var pieprasīt tikai tad, ja spriedums vēl nav kļuvis izpildāms vai ja ir nopietni iemesli, kāpēc pilnvarotā persona līdz šim ir bijusi nespējīga - īslaicīgi – pieprasīt uzlikto saistību izpildi, pamatojoties uz sprieduma izpildi. Tajā pašā laikā ir jāsniedz pierādījumi, lai pamatotu bažas, ka sprieduma izpilde ir apdraudēta (īpaši ņemot vērā parādnieka uzvedību).

Pirms tiesvedības par lietas būtību sākuma reizē ar pieteikumu ir jāiesniedz pierādījumi, ja ir bažas, ka būs neiespējami vai ļoti grūti saņemt šādus pierādījumus vēlāk. Pierādījumi netiks iesniegti, ja nav šaubu, ka tiem pamata tiesvedībā nozīmes nebūs. Tiesa arī atteiksies pieņemt iesniegumu, ar ko iesniedz pierādījumus, ja nav šaubu, ka iesniedzējs faktiski necenšas iesniegt pierādījumus, bet ar šo iesniegumu īsteno pavisam citu mērķi (piemēram, iegūst nepieejamu informāciju par citu cilvēku darbībām ar citiem līdzekļiem).

3. Kāds ir pasākumu mērķis un to raksturs?

3.1. Kāda veida īpašumam var piemērot šādus pasākumus?

Ar noteiktajiem pagaidu pasākumiem, piemēram, drīkst pieprasīt pusei maksāt alimentus, tiesā iemaksāt naudas summu vai nodot īpašuma priekšmetu, nelikvidēt noteiktu īpašumu vai tiesības vai veikt kādu darbību, atturēties no darbībām vai ļaut veikt kādas darbības. Pasākumi var attiekties uz jebkāda veida priekšmetu, kas ir cietušās puses īpašumā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Attiecībā uz pierādījumu sniegšanu tos var iegūt ar jebkāda veida paņēmieniem (uzklausot puses vai lieciniekus, pieprasot ekspertu slēdzienu, veicot pārbaudi, pārbaudot dokumentus, utt.).

3.2. Kādas ir šādu pasākumu sekas?

Parādnieks var turpināt likvidēt savu īpašumu pat pēc pagaidu pasākumu noteikšanas, bet viņam/viņai ir jārīkojas saskaņā ar šiem pasākumiem.

Pret ikvienu, kas izjauc vai būtiski kavē pagaidu pasākumu izpildi vai pierādījumu sniegšanu, var iesniegt prasību par kriminālpārkāpumu, ar ko kavē oficiāla sprieduma izpildi. Turklāt ikvienam, kas rupji kavē tiesvedības gaitu, īpaši neierodoties tiesā bez pamatota iemesla vai neklausot tiesas norādījumus, tiesa var uzlikt sodu līdz CZK 50000. Ja puse, kurai noteikta pagaidu pasākuma piemērošana, brīvprātīgi neievēro spriedumu par pagaidu pasākumu noteikšanu, sprieduma izpildi nodrošinās tiesa.

Pēc pieprasījuma ikvienam bez maksas ir jāpaziņo tiesai par jebkādu faktu, kas ir nozīmīgs tiesvedībai un spriedumam. Pēc rakstiska tiesas pieprasījuma banka drīkst ziņot par lietām saistībā ar klientiem, uz kuriem attiecas banku noslēpums, neprasot viņu piekrišanu. Banka drīkst iesaldēt kontus tikai tad, ja tā izpilda lēmumu par pagaidu pasākumu noteikšanu. Šīs sankcijas attiecas uz trešām pusēm, kā arī uz parādniekiem.

3.3. Kāda ir šo pasākumu spēkā esamība?

Pagaidu pasākumi paliek spēkā, kamēr nebeidzas to termiņš, vai tos neatceļ tiesa. Pagaidu pasākumi beidzas, ja tiesas noteiktajā laikā iesniedzējs neiesniedz pieteikumu tiesvedības sākšanai; ja pieteikums pamata tiesvedībā tiek noraidīts; ja ir pieņemts iesniegums pamata tiesvedībā un ir pagājušas piecpadsmit dienas kopš spriedums ir kļuvis izpildāms; vai ja pagaidu pasākumi ir ilguši noteiktu periodu. Pagaidu pasākumus atceļ tiesa, ja to pamatojums, ar kādu tie tika pieprasīti, vairs nav piemērojams. Tiesvedībā par pagaidu pasākumiem puses nav jāuzklausa, ja tas neaizkavē abu pušu uzklausīšanu galvenajā tiesvedībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pierādījumu sniegšanu veic tiesas noteiktajā termiņā vai pēc iespējas drīzāk. Tiesvedības puses drīkst piedalīties pierādījumu iesniegšanas laikā, bet tām nav tiesību tur atrasties, ja aizkavēšanās radītu briesmas. Tiklīdz tiesvedība par lietas būtību ir sākusies, pusēm ir tiesības atbildēt uz pierādījuma apgalvojumiem un visiem iesniegtajiem pierādījumiem, un puses arī var nopratināt.

4. Vai pastāv apelācijas iespēja pret šādu pasākumu?

Puses tiesvedībā par pagaidu pasākumu noteikšanu drīkst iesniegt apelācijas sūdzību pret spriedumu. Apelācijas sūdzība ir jāiesniedz tiesā, kas pieņēma apstrīdēto spriedumu, bet apelācijas sūdzību izskata nākamās augstākās tiesas, proti, apgabala vai augstākas tiesas. Apelācijas sūdzības ir jāiesniedz piecpadsmit dienu laikā no rakstiskā sprieduma saņemšanas datuma. Apelācijas sūdzība, kas iesniegta pēc piecpadsmit dienām, arī tiek uzskatīta par savlaicīgi iesniegtu, ja iesniedzējs izmantoja nepareizu informāciju no tiesas par apelācijas iesniegšanas kārtību. Ja tiesas spriedumā nav informācijas par apelācijas sūdzības kārtību, laika termiņu apelācijas sūdzības iesniegšanai vai tiesu, kurā apelācijas sūdzība ir jāiesniedz, vai ja ir nepareizi norādīts, ka apelācijas sūdzība nav pieļaujama, apelācijas sūdzību drīkst iesniegt triju mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas datuma.

Pieļaujama apelācijas sūdzība, ko savlaicīgi iesniegusi pilnvarota persona, var aizkavēt sprieduma stāšanos spēkā, kamēr apelācijas tiesa nav lēmusi par apelācijas sūdzību. Lēmums par pagaidu pasākumu noteikšanu tomēr ir izpildāms (t.i., tas ir jāievēro), kad ievērošanas laika termiņš ir beidzies, kas sākas no saņemšanas brīža, vai ir izpildāms pēc saņemšanas, ja nav noteikta neviena izpildāma saistība. Tiesa drīkst izlemt, ka lēmumu, ar ko pieprasa noteikt pagaidu pasākumus, nevar izpildīt tik ilgi, kamēr lēmums nav stājies juridiskā spēkā ar noteikumu, ka pagaidu pasākuma būtība to nekavē vai šāda rīcība nebūs pretrunā ar tā mērķi.

« Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas | Čehija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 01-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste