Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Čekija

Naujausia redakcija: 25-05-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Čekija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra priemonių rūšys? 1.
2. Kokiomis sąlygomis tokios priemonės gali būti skiriamos? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Esminės sąlygos 2.2.
3. Koks yra šių priemonių tikslas ir pobūdis? 3.
3.1. Kokios rūšies turtui šios priemonės gali būti taikomos? 3.1.
3.2. Koks yra šių priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra šių priemonių galiojimo terminas? 3.3.
4. Ar galima apskųsti priemonę? 4.

 

1. Kokios yra priemonių rūšys?

Laikinosios priemonės skiriasi nuo įrodymų apsaugojimo.

Prieš pradėdamas nagrinėti bylą teismas gali nuspręsti nustatyti laikinąją priemonę, kuri yra neatsiejama nuo laikino šalių susitarimo arba pasirengimo bylos teisminiam nagrinėjimui. Tuo siekiama užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Prieš pradėdamas nagrinėti bylą iš esmės teismas taip pat gali apsaugoti (t. y. surinkti) įrodymus (pvz., išklausyti liudytoją, liepti ekspertui pateikti savo nuomonę, ištirti dokumentą), jeigu baiminamasi, kad vėliau šių įrodymų nebus įmanoma gauti arba juos gauti bus labai sunku.

2. Kokiomis sąlygomis tokios priemonės gali būti skiriamos?

2.1. Procedūra

Bylos šalis, suinteresuota apsaugoti tam tikrus įrodymus arba taikyti laikinąją priemonę, turi kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą. Kalbant apie laikinąsias priemones, išimtį sudaro tie atvejai, kai teismas gali pradėti bylos nagrinėjimą nesant pareiškimo (pvz., bylose dėl nepilnamečių globos, leidimo perduoti asmenį sveikatos priežiūros institucijai arba laikyti jį joje, veiksnumo, globos, paveldėjimo, asmens paskelbimo mirusiu, nustatant, ar santuoka galioja, ar ne). Šiose bylose teismas ex officio nustatys laikinąsias priemones ir tokiu atveju jokio prašymo pateikti nereikia. Pateikiant prašymą nustatyti laikinąsias priemones arba apsaugoti įrodymus, teisinis atstovavimas nėra būtinas.

Įsakymą dėl laikinųjų priemonių paskyrimo priima teismas, kompetentingas bylą nagrinėti iš esmės. Įrodymų apsaugojimą atlieka teismas, kuris būtų kompetentingas bylą nagrinėti iš esmės, arba tos jurisdikcijos teismas, kurio teritorijoje yra daiktinių įrodymų praradimo rizika.

viršųviršų

Įrodymai taip pat gali būti apsaugojami naudojant notaro arba antstolio sudarytus dokumentus, jeigu atitinkami faktai įvyko notaro ar antstolio akivaizdoje arba jeigu notaras ar antstolis patvirtino išdėstytus faktus. Teismo nutarimą dėl laikinųjų priemonių paskyrimo vykdo teismo vykdymo pareigūnai (t. y. teismo darbuotojai) arba tai galima patikėti atlikti antstoliui (t. y. fizinis asmuo, turintis įgaliojimus vykdyti).

Už prašymo apsaugoti įrodymus pateikimą mokesčiai nėra mokami. Už prašymo nustatyti laikinąsias priemones pateikimą mokamas 500 CZK (Čekijos kronų) mokestis, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas byloje, kurioje ieškiniai nagrinėjami neteismine tvarka ir už kurią mokesčiai nemokami. Kai kurios teismo bylos yra visiškai nemokamos, t. y. nėra mokesčio net už prašymo nustatyti laikinąsias priemones pateikimą. Tai, pavyzdžiui, taikoma bylose dėl nuostolių, padarytų valstybinei institucijai vykdant savo įgaliojimus priėmus neteisėtą sprendimą, sprendimą dėl arešto arba netinkamų pareigūnų veiksmų vykdant savo įgaliojimus, atlyginimo; bylose dėl įmonių registro, jeigu šios bylos susijusios su nemokių fizinių ar juridinių asmenų įregistravimu arba fizinių ar juridinių asmenų, kuriems iškeltos bankroto bylos, įregistravimu, įskaitant ir privalomąjį susitarimą su kreditoriais, išskyrus tuos atvejus, kai ginčas kyla dėl nemokumo; ir taip pat, be kitų atvejų, bylose dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo ir nuostolių, padarytų turtui, susijusiam su sveikatos sužalojimu, atlyginimo.

2.2. Esminės sąlygos

Teismas, jeigu tai yra reikalinga arba jeigu bijomasi, kad teismo sprendimas nebus vykdomas, gali nustatyti laikinąsias priemones kaip laikiną susitarimą tarp šalių. Reikia įrodyti, kad laikinas šalių teisinių santykių sureguliavimas yra būtinas. Kitos svarbios laikinųjų priemonių nustatymo aplinkybės turi būti bent jau patvirtinamos (t. y. turi būti įtikinamai įrodomos atsižvelgus į bylos aplinkybes).

viršųviršų

Norint gauti teismo įsakymą dėl laikinųjų priemonių paskyrimo, turint omenyje riziką, kad teismo sprendimas gali būti nevykdomas, visuomet turi būti sprendimas arba dokumentas, turintis vykdomojo rašto galią. Įsakymas dėl laikinųjų priemonių paskyrimo gali būti priimamas tik tuomet, jeigu teismo sprendimas dar nėra vykdytinas arba jeigu yra rimtų priežasčių, dėl kurių asmuo, turintis teisę įvykdyti sprendimą, negalėjo – laikinai – reikalauti paskirtą pareigą atlikti vykdant teismo sprendimą. Kartu reikia pateikti įrodymus, patvirtinančius rizikos, kad teismo sprendimas nebus vykdomas, buvimą (ypač atkreipiant dėmesį į skolininko elgesį).

Prieš pradedant bylą nagrinėti iš esmės galima pateikti prašymą apsaugoti įrodymus, jeigu yra baiminamasi, kad vėliau tokius įrodymus bus labai sunku arba neįmanoma jų gauti. Įrodymai nebus apsaugomi, jeigu akivaizdu, kad tai neturės jokios reikšmės nagrinėjant bylą iš esmės. Teismas taip pat atmes prašymą apsaugoti įrodymus, jeigu nėra abejonės, kad pareiškėjas, pateikdamas prašymą, siekia ne apsaugoti įrodymus, bet kokių nors kitų tikslų (pvz., kitomis priemonėmis siekia gauti informaciją apie kitų asmenų veiksmus).

3. Koks yra šių priemonių tikslas ir pobūdis?

3.1. Kokios rūšies turtui šios priemonės gali būti taikomos?

Paskirtomis laikinosiomis priemonėmis gali, pavyzdžiui, būti įsakoma šaliai sumokėti alimentus, pateikti teismui tam tikrą pinigų sumą arba daiktą kaip užstatą, nesinaudoti konkrečiu turtu ar teisėmis, arba atlikti tam tikrus veiksmus, arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo, arba leisti šaliai atlikti tam tikrus veiksmus. Priemonės gali būti susijusios su bet kokiu nukentėjusiajai šaliai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

viršųviršų

Kalbant apie įrodymų apsaugojimą, įrodymai gali būti gaunami visomis priemonėmis (šalių arba liudytojų apklausa, eksperto nuomonės pateikimas, apžiūros atlikimas, dokumentų tyrimas ir t. t.).

3.2. Koks yra šių priemonių poveikis?

Skolininkas gali perleisti savo turtą netgi paskyrus laikinąsias priemones, tačiau jis turi veikti nepažeisdamas šių priemonių reikalavimų.

Visi asmenys, kurie trukdo arba iš esmės kliudo vykdyti laikinąsias priemones arba apsaugoti įrodymus, už trukdymą vykdyti oficialų teismo sprendimą gali būti persekiojami baudžiamąja tvarka. Be to, visi asmenys, kurie šiurkščiai pažeidžia bylos nagrinėjimo tvarką, ypač kai neatvyksta į teismą be pateisinamos priežasties arba nepaklūsta teismo nurodymams, teismo sprendimu gali būti nubausti bauda iki 50 000 CZK. Jeigu įpareigota šalis savanoriškai nesilaiko teismo sprendimo arba laikinųjų priemonių reikalavimų, sprendimą priverstinai įvykdo teismas.

Teismo reikalavimu visi asmenys turi nemokamai jį informuoti apie kiekvieną teisminiam bylos nagrinėjimui arba sprendimui reikšmingą faktą. Esant rašytiniam teismo prašymui, bankas gali informuoti teismą visais klausimais, susijusiais su klientais, kurie laikomi banko paslaptimi net ir be jų sutikimo. Bankas gali įšaldyti sąskaitas tik vykdydamas teismo sprendimą arba laikinąsias priemones. Šios sankcijos trečiosioms šalims taikomos taip pat, kaip ir skolininkams.

3.3. Koks yra šių priemonių galiojimo terminas?

Laikinosios priemonės galioja tol, kol jų galiojimo laikas baigiasi arba jas panaikina teismas. Laikinosios priemonės nustoja galioti, jeigu pareiškėjas per teismo nustatytą konkretų terminą nepateikia prašymo pradėti bylą nagrinėti iš esmės; jeigu nagrinėjant bylą iš esmės ieškinys atmetamas; jeigu patenkinus ieškinį praeina penkiolika dienų nuo tada, kai teismo sprendimas yra įvykdytas; arba kai laikinosios priemonės galiojo tam tikrą laikotarpį. Jeigu laikinųjų priemonių priėmimo teisiniai pagrindai nebetaikomi, teismas jas panaikina. Byloje dėl laikinųjų priemonių nustatymo šalys neprivalo būti išklausomos, jeigu dėl to nėra vilkinamas abiejų šalių išklausymas nagrinėjant bylą iš esmės.

viršųviršų

Įrodymai apsaugojami per konkretų teismo nustatytą terminą arba kaip galima greičiau. Bylos šalys gali dalyvauti apsaugant įrodymus, tačiau jos neturi teisės dalyvauti, jeigu įrodymų apsaugojimo atidėjimas dėl šalių dalyvavimo gali sukelti pavojų. Kai byla pradedama nagrinėti iš esmės, šalys turi teisę atsakyti į įrodymais patvirtintus kaltinimus ir visus kitus pateiktus įrodymus, ir šalis taip pat galima apklausti.

4. Ar galima apskųsti priemonę?

Šalys, dalyvaujančios byloje dėl laikinųjų priemonių nustatymo, gali apskųsti sprendimą. Apeliacinis skundas turi būti pateikiamas teismui, priėmusiam apskundžiamą sprendimą, tačiau apeliacinį skundą nagrinėja aukštesnieji teismai, t. y. rajonų arba aukštesnieji teismai. Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami per penkiolika dienų nuo rašytinio teismo sprendimo įteikimo dienos. Kai skundas pateikiamas praėjus penkiolikos dienų terminui, jis laikomas laiku pateiktu, jeigu apeliacinį skundą pateikiantis asmuo rėmėsi neteisingai nurodyta teismo informacija apie apeliacinio skundo pateikimo tvarką. Jeigu teismo sprendime nėra informacijos apie apeliacinio skundo pateikimo tvarką, skundo pateikimo terminą arba teismą, kuriam skundas turi būti pateikiamas, arba jeigu teismas neteisingai nurodė, kad pateikti apeliacinio skundo negalima, tokiu atveju skundą galima pateikti per tris mėnesius nuo sprendimo įteikimo dienos.

Priimtinas apeliacinis skundas, kurį laiku pateikė tokią teisę turinti šalis, sustabdo teismo sprendimo teisinio įsigaliojimo poveikį tol, kol apeliacinis teismas priims sprendimą dėl apeliacinio skundo. Tačiau teismo nutarimas dėl laikinųjų priemonių paskyrimo yra vykdomas (t. y. jo turi būti laikomasi), kai baigiasi savanoriško laikymosi terminas, kuris prasideda nuo nutarimo įteikimo dienos, arba nutarimas yra vykdomas nuo jo įteikimo momento, jeigu nenustatoma pareiga, kurią reikia įvykdyti. Teismas gali nuspręsti, kad jo nutarimas dėl laikinųjų priemonių paskyrimo negali būti vykdomas tol, kol teismo sprendimas dėl bylos esmės teisiškai neįsigalioja, jeigu laikinosios priemonės pobūdis netrukdys pasiekti teismo sprendimo tikslų.

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Čekija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 25-05-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė