Euroopa Komisjon > EGV > Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud > Tšehhi Vabariik

Viimati muudetud: 09-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Tšehhi Vabariik

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on abinõude eri liigid? 1.
2. Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada? 2.
2.1. Menetlus 2.1.
2.2. Sisulised tingimused 2.2.
3. Abinõude ese ja laad? 3.
3.1. Millist liiki vara suhtes võib neid abinõusid kohaldada? 3.1.
3.2. Milline on selliste abinõude mõju? 3.2.
3.3. Kui kaua sellised abinõud kehtivad? 3.3.
4. Kas abinõu peale saab esitada kaebuse? 4.

 

1. Millised on abinõude eri liigid?

Eristatakse esialgset õiguskaitset ja tõendi tagamise abinõusid.

Kohus võib enne menetluse alustamist kohaldada esialgset õiguskaitset, mis seisneb poolte ajutises kokkuleppes või esialgses menetluses, et tagada kohtuotsuse täitmine. Kohus võib tagada tõendi (nt kuulata üle tunnistaja, lasta koostada ekspertarvamuse, tutvuda dokumentidega) enne asja sisulist arutamist, kui on olemas oht, et tõendeid on hiljem võimatu või väga raske esitada.

2. Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada?

2.1. Menetlus

Teatavate tõendite tagamisest või esialgse õiguskaitse kohaldamisest huvitatud menetlusosaline peab esitama asja arutavale kohtule sellekohase avalduse. Erandiks on aga esialgsed abinõud menetluste puhul, mille kohus võib algatada ilma avalduseta (nt alaealiste hooldamist, isiku raviasutustesse paigutamise ja seal hoidmise lubatavust, isiku õigus- ja teovõimet, eestkostet, pärandit, isiku surnuks tunnistamist ja abielu kehtivuse kindlaksmääramist käsitlevate asjade puhul). Sellisel juhul kohaldab kohus esialgset abinõud ametiülesande korras ja avaldust ei ole vaja esitada. Esialgse õiguskaitse kohaldamise taotlemiseks või tõendite tagamiseks ei ole seadusjärgset esindajat vaja.

Määruse esialgse õiguskaitse kohaldamise kohta teeb kohus, kes on pädev asja sisuliselt arutama. Tõendid tagab kohus, kes on pädev asja sisuliselt arutama või kohus, kelle tööpiirkonnas ohus olev tõendusmaterjal asub.

ÜlesÜles

Tõendid võib tagada ka notari või kohtutäituri poolt koostatud protokolliga, kui asjaomased asjaolud ilmnesid notari või kohtutäituri juuresolekul või kui notar või kohtutäitur kinnitab asjaolusid. Määruse esialgse õiguskaitse kohaldamise kohta viivad täide kohtu täitevametnikud (s.t kohtu töötajad) või usaldatakse see kohtutäiturile (s.t füüsilisele isikule, kellele on antud täidesaatvad volitused).

Tõendite tagamise taotluse esitamise tasu puudub. Esialgse õiguskaitse taotlemise tasu on 500 Tšehhi krooni, välja arvatud nõuete lahendamist käsitlevate menetluste puhul, kus tasu puudub. Mõne menetluse puhul kohtutasud puuduvad, s.t tasu ei pea maksma ka esialgse õiguskaitse taotlemise korral. See kehtib näiteks avaliku võimu teostamisel tehtud ebaseaduslikust otsusest, eestkostet käsitlevast otsusest või ametiisiku ebasündsast teost tulenevate kahjude hüvitamist käsitlevate asjade puhul; äriregistriga seotud asjade puhul, kui neis käsitletakse maksejõuetu füüsilise või juriidilise isiku registreerimist; või pankrotimenetluste, sealhulgas kohustuslike kompromisside puhul, välja arvatud maksejõuetusest tulenevate vaidluste puhul; ning muu hulgas ka hüvitisnõuete korral seoses tervisekahjustuste tekitamise ja tervisekahjustusega kaasnevate varaliste kahjudega.

2.2. Sisulised tingimused

Kohus võib vajaduse korral kohaldada esialgset õiguskaitset poolte ajutise kokkuleppena või kui on alust karta, et kohtuotsuse täitmine on ohus. Poolte õigussuhteid reguleeriva ajutise kokkuleppe sõlmimise vajadus peab olema tõestatud. Esialgset õiguskaitset kohaldava määruse tegemisel peavad tähendust omavad muud asjaolud olema vähemalt kontrollitud (s.t  need peavad olema tõenäolised võttes arvesse selle kohtuasja asjaolusid).

ÜlesÜles

Esialgset õiguskaitset kohaldava määruse taotlemisel kartuse alusel, et kohtuotsuse täitmine on ohus, peab alati olemas olema ka täitedokument või -otsus. Esialgse õiguskaitse määruse saab teha vaid juhul, kui kohtuotsus ei ole veel jõustunud või kui on ilmnenud tõsised põhjused, miks õigustatud isik ei ole selle ajani – ajutiselt – suutnud määratud kohustuse täitmist kohtuotsuse täitmise kaudu nõuda. Samas tuleb esitada tõendid, mis põhjendavad, et kohtuotsuse täitmine on ohus (eelkõige võlgniku käitumise tõttu).

Kui on olemas oht, et tõendeid on hiljem võimatu või väga raske esitada, võib need tagada avalduse alusel enne asja sisulise arutamise algust. Tõendeid ei tagata, kui puudub kahtlus, et need ei oma asja sisulise arutamise seisukohalt tähtsust. Kohus ei rahulda tõendite tagamise taotlust ka juhul, kui puudub kahtlus, et avaldaja ei soovi tegelikult tõendeid tagada, vaid püüab avaldusega midagi muud saavutada (nt saada muul viisil kättesaamatut teavet teiste isikute tegevuse kohta).

3. Abinõude ese ja laad?

3.1. Millist liiki vara suhtes võib neid abinõusid kohaldada?

Esialgse õiguskaitse määrusega võib näiteks nõuda ühelt poolelt alimentide maksmist, teatava rahasumma või vara kohtus deponeerimist, varade või õiguste võõrandamist või millegi tegemist, millegi tegemisest hoidumist või millegi tegemise lubamist. Abinõud võivad olla seotud kannatanu valduses oleva mis tahes asjaga.

Tõendite tagamist silmas pidades võib tõendid saada mis tahes viisil (poolte või tunnistajate ülekuulamisel, ekspertarvamuse koostamisel, uurimise teostamisel, dokumentidega tutvumisel jne).

ÜlesÜles

3.2. Milline on selliste abinõude mõju?

Võlgnik võib oma vara käsutada ka pärast esialgse õiguskaitse kohaldamist, kuid peab tegutsema kooskõlas nende abinõudega.

Kõiki, kes abinõude täitmist või tõendite tagamist segavad või takistavad, võib võtta ametliku otsuse täideviimise takistamise eest kriminaalvastutusele. Lisaks sellele võib kohus kõiki, kes menetluse kulgu tõsiselt takistavad, eelkõige mõjuva põhjuseta kohtusse ilmumata jätmise või kohtu korralduste mittetäitmise eest, trahvida kuni 50 000 Tšehhi krooniga. Kui kohustatud pool esialgse õiguskaitse määrust vabatahtlikult ei täida, jõustab selle määruse kohus.

Kohtu nõudmisel tuleb kohut tasuta teavitada igast menetluse ja kohtulahendi seisukohast olulise tähtsusega asjaolust. Kohtu kirjalikul nõudmisel võib pank kohtule esitada pangasaladustega kaitstud klientidega seotud andmeid ilma klientide nõusolekuta. Pank võib arved külmutada vaid esialgse õiguskaitse kohaldamise määruse täitmisel. Neid sanktsioone kohaldatakse nii kolmandate isikute kui ka võlgnike suhtes.

3.3. Kui kaua sellised abinõud kehtivad?

Esialgse õiguskaitse abinõud jäävad jõusse kuni nende lõppemiseni või tühistamiseni kohtu poolt. Abinõud lõppevad, kui avaldaja ei esita avaldust menetluse algatamiseks kohtu poolt täpsustatud aja jooksul; kui avaldust asja sisulisel arutamisel ei rahuldata; kui avaldus asja sisulisel arutamisel rahuldatakse, kuid otsuse täitmisele pööratavaks kuulutamisest on möödunud viisteist päeva; või kui esialgset õiguskaitset on teatava ajavahemiku vältel kohaldatud. Kohus tühistab abinõud, kui nende aluseks olev asjaolu on ära langenud. Esialgset õiguskaitset käsitleva menetluse puhul ei pea pooli ära kuulama, kui see ei lükka edasi mõlema poole ärakuulamist põhikohtuasjas.

ÜlesÜles

Tõendid tagatakse kohtu poolt sätestatud aja jooksul või niipea kui võimalik. Menetluse pooled võivad tõendite tagamise juures viibida, kuid nad ei või viibida juures juhul, kui viivitusega kaasneb oht. Kui asja sisuline arutamine on alanud, on pooltel õigus esitada vastuväiteid tõendites esitatud väidetele ning kõikidele esitatud tõenditele, samuti võib pooli küsitleda.

4. Kas abinõu peale saab esitada kaebuse?

Abinõu peale võivad kaebuse esitada esialgset õiguskaitset käsitleva menetluse osalised. Kaebus tuleb esitada lahendi, mille peale kaevatakse, teinud kohtusse, kuid selle lahendab järgmise astme kohus, s.t ringkonna või kõrgem kohus. Kaebus tuleb esitada viieteistkümne päeva jooksul pärast kirjaliku lahendi kättetoimetamist. Õigeaegsena käsitatakse ka kaebust, mis esitatakse pärast viieteistkümnepäevase tähtaja möödumist, kui kaebaja tugines kohtu esitatud apellatsioonimenetlust käsitlevale ebaõigele teabele. Kui kohtulahend ei sisalda teavet apellatsioonimenetluse, kaebuse esitamise tähtaja või kohtu kohta, kuhu kaebus tuleb esitada, või kui selles väidetakse ebaõigelt, et kaebuse esitamine ei ole lubatud, võib kaebuse esitada kolme kuu jooksul pärast otsuse kättetoimetamist.

Lubatud kaebus, mille õigustatud isik esitab õigeaegselt, lükkab lahendi jõustumise edasi ajani, mil kohus on kaebuse lahendanud. Esialgse õiguskaitse määrus on aga täitmisele pööratav (s.t seda peab täitma) pärast kaebuse esitamiseks ettenähtud tähtaja lõppemist, mis algab määruse kättetoimetamisest, või on täitmisele pööratav määruse kättetoimetamisest, kui see ei hõlma kohustuste täitmist. Kohus võib otsustada, et esialgset õiguskaitset kohaldavat määrust ei saa täitmisele pöörata enne määruse jõustumist, eeldusel, et abinõu olemusest ei tulene teisiti või kui tuleneb, siis et see ei oleks vastuolus abinõu eesmärgiga.

« Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Üldteave | Tšehhi Vabariik - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 09-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik