Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Tjekkiet

Seneste opdatering : 09-06-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Tjekkiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke typer retsmidler findes der? 1.
2. Hvornår kan sådanne retsmidler anvendes? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. De materielle betingelser 2.2.
3. Hvad karakteriserer foranstaltningerne? 3.
3.1. Hvilke aktiver kan omfattes af sådanne foranstaltninger? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har sådanne foranstaltninger? 3.2.
3.3. Er retsmidlerne tidsbegrænsede? 3.3.
4. Kan kendelsen om foreløbige retsmidler appelleres? 4.

 

1. Hvilke typer retsmidler findes der?

Vi skelner mellem foreløbige retsmidler og sikring af bevismidler.

Før en retssag påbegyndes, kan domstolen beslutte at afsige en kendelse om et foreløbigt retsmiddel i form af en midlertidig ordning mellem parterne eller en sag om foreløbige retsmidler for at sikre fuldbyrdelse af en retsafgørelse. Før sagen realitetsbehandles, kan domstolen også sikre (dvs. indhente) bevismidler (f.eks. afhøre et vidne, få udarbejdet en ekspertudtalelse, undersøge et dokument), hvis der er frygt for, at dette vil være umuligt eller meget vanskeligt senere.

2. Hvornår kan sådanne retsmidler anvendes?

2.1. Proceduren

En part i en sag, der har en interesse i at sikre visse beviser eller i at få afsagt kendelse om foreløbige retsmidler, skal ansøge om dette ved den domstol, der behandler sagen. En undtagelse er de tilfælde, hvor der er tale om en sag om foreløbige retsmidler, som domstolen har indledt uden ansøgning (f.eks. vedrørende mindreåriges velfærd, muligheden for at placere eller beholde en person på en sundhedsinstitution, retsevne, værgemål, arv, dødserklæring og afgørelse om et ægteskabs gyldighed). I sådanne sager vil domstolen ex officio afsige kendelse om foreløbige retsmidler, og der skal ikke indgives ansøgning. Det er ikke nødvendigt med advokatbistand for at ansøge om fuldbyrdelse af foreløbige retsmidler eller sikring af beviser.

Der afsiges kendelse om foreløbige retsmidler af den domstol, der skal realitetsbehandle sagen. Sikring af bevismidler foretages af den domstol, der har kompetence til at realitetsbehandle sagen, eller den domstol, i hvis retskreds det omhandlede bevismiddel forefindes.

TopTop

Bevismidler kan også sikres ved et dokument, der oprettes for en offentlig notar eller en foged, hvis de omhandlede omstændigheder er foregået i en notars eller fogeds tilstedeværelse, eller hvis en notar eller foged bekræfter sagens forhold. Fuldbyrdelse af en kendelse om foreløbige retsmidler foretages af særlige retsembedsmænd (dvs. ansatte ved domstolen), eller det kan overlades til en foged (dvs. en fysisk person, der har fuldbyrdelsesmyndighed).

Det er gratis at indgive ansøgning om sikring af bevismidler. Gebyret for indgivelse af ansøgning om foreløbige retsmidler er 500 CZK, dog ikke hvis ansøgningen indgives som led i en sag om skadeserstatning, hvor det er gratis. Nogle sagsanlæg er helt fri for retsafgifter, dvs. at der endda ikke skal betales gebyr for indgivelse af en ansøgning om foreløbige retsmidler. Det er f.eks. tilfældet i sager vedrørende skadeserstatning i forbindelse med udøvelse af offentlige hverv som følge af en ulovlig beslutning, en afgørelse om varetægt, eller en fejlagtig offentlig handling; i sager vedrørende handelsregistre, hvis de vedrører registrering af en fysisk eller juridisk person, der er insolvent; eller insolvensprocedurer, herunder tvangsakkord, bortset fra tvister som følge af insolvens; endvidere også krav om erstatning for helbredsskade og erstatning for tingsskade, der opstår i forbindelse med helbredsskade.

2.2. De materielle betingelser

En domstol kan om nødvendigt afsige kendelse om foreløbige retsmidler som en midlertidig ordning mellem parterne, eller hvis der er risiko for, at fuldbyrdelsen af domstolens afgørelse kan bringes i fare. Behovet for en midlertidig ordning for de retlige relationer mellem parterne skal bevises. Andre forhold, der er afgørende for afsigelse af en kendelse om foreløbige retsmidler, skal i det mindste bekræftes (dvs. være sandsynlige i betragtning af sagens omstændigheder).

TopTop

For at opnå en kendelse om foreløbige retsmidler med henvisning til en frygt for, at domstolens afgørelse ikke vil kunne fuldbyrdes, skal der altid foreligge en beslutning eller et dokument, der udgør en fuldbyrdelseskendelse. Der kan kun afsiges kendelse om foreløbige retsmidler, hvis afgørelsen endnu ikke er eksigibel, eller hvis der er alvorlige grunde til, at den berettigede person endnu ikke – foreløbig - har haft mulighed for at kræve opfyldelse af den pålagte forpligtelse gennem fuldbyrdelse af afgørelsen. Samtidig skal der fremlægges beviser, der underbygger frygten for, at fuldbyrdelsen kunne bringes i fare (bl.a. med henvisning til skyldners adfærd).

Før sagens realitetsbehandling påbegyndes, kan bevismidler sikres efter ansøgning, hvis der er frygt for, at det vil være umuligt eller meget vanskeligt at indhente beviserne senere. Bevismidler vil ikke blive sikret, hvis det er fastslået, at de ikke vil have betydning for realitetsbehandlingen. Domstolen vil også afvise en ansøgning om sikring af bevismidler, hvis det godtgøres, at ansøgeren faktisk ikke søger at sikre bevismidler, men har andre mål med ansøgningen (f.eks. at opnå utilgængelige oplysninger om andre folks aktiviteter på anden vis).

3. Hvad karakteriserer foranstaltningerne?

3.1. Hvilke aktiver kan omfattes af sådanne foranstaltninger?

Foreløbige retsmidler kan f.eks. indeholde påbud om, at en part skal betale underholdsbidrag, deponere et pengebeløb eller en genstand ved domstolen, ikke må disponere over visse ejendele eller bruge visse rettigheder, skal afholde sig fra at foretage sig noget eller give tilladelse til, at noget foretages. Foranstaltningerne kan vedrøre alle genstande, som er i den forurettedes besiddelse.

TopTop

Hvad angår sikring af bevismidler, kan bevismidlerne opnås på alle måder (afhøring af parter eller vidner, udarbejdelse af en ekspertudtalelse, gennemførelse af en undersøgelse, undersøgelse af dokumenter, osv.).

3.2. Hvilke virkninger har sådanne foranstaltninger?

Skyldner har fortsat rådighed over sine aktiver, selv om der er afsagt kendelse om foreløbige retsmidler, men han skal handle i overensstemmelse med disse foranstaltninger.

Personer, der vanskeliggør eller i væsentlig grad forhindrer gennemførelse af foreløbige retsmidler eller sikring af retsmidler, kan retsforfølges, da det udgør en strafbar handling at forhindre fuldbyrdelse af en officiel afgørelse. Endvidere kan personer, der groft forhindrer en retssags forløb, herunder ved ikke at møde op i retten uden god grund eller ved ikke at overholde domstolens instrukser, idømmes bøder af domstolen på op til 50 000 CZK. Hvis en forpligtet part ikke frivilligt overholder en kendelse om foreløbige retsmidler, vil kendelsen blive tvangsfuldbyrdet af domstolen.

Enhver skal efter anmodning gratis give domstolen oplysninger om alle forhold, der har betydning for sagen og kendelsen. Efter skriftlig anmodning fra en domstol, kan en bank oplyse om forhold, der vedrører kunder, der er omfattet af bankhemmelighed, uden forudgående aftale. Banken kan kun indefryse konti i forbindelse med fuldbyrdelse af en kendelse om foreløbige retsmidler. Disse sanktioner gælder både tredjemand og skyldnere.

3.3. Er retsmidlerne tidsbegrænsede?

Foreløbige retsmidler er gyldige, indtil de udløber eller ophæves af retten. Foreløbige retsmidler udløber, hvis ansøgeren ikke indgiver ansøgning om at indlede proceduren inden for den tidsfrist, domstolen har fastsat; hvis ansøgningen afvises under realitetsbehandlingen ; hvis – når ansøgningen er efterkommet under realitetsbehandlingen – der er gået femten dage, siden afgørelsen blev eksigibel; eller når de foreløbige retsmidler har været gældende i en vis periode. Foreløbige retsmidler ophæves af domstolen, hvis de grunde, kendelsen var baseret på, ikke længere er gældende. I sager om foreløbige retsmidler er det ikke nødvendigt at høre parterne, hvis det ikke forsinker høringen af begge parter i hovedsagen.

TopTop

Sikring af bevismidler gennemføres inden for den periode, domstolen fastsætter, eller så hurtigt som muligt. Sagens parter kan være til stede, når bevismidlerne sikres, men de har ikke ret til at være til stede, hvis det medfører forsinkelse. Når sagens realitetsbehandling påbegyndes, har parterne ret til at reagere på påstandene i bevismaterialet og på alle fremlagte beviser, og parterne kan også afhøres.

4. Kan kendelsen om foreløbige retsmidler appelleres?

Parterne i en sag om foreløbige retsmidler kan appellere kendelsen. Der kan indgives appel til den domstol, der har afsagt den appellerede kendelse, men appellen behandles af en højere domstol, dvs. en regional domstol eller højere domstole. Der skal indgives appel senest femten dage efter forkyndelse af den skriftlige kendelse. En appel indgivet efter denne frist på femten dage betragtes også som indgivet i tide, hvis appellanten har fået urigtige oplysninger af domstolen om appelproceduren. Hvis en retsafgørelse ikke indeholder oplysninger om appelproceduren, tidsfrister for appel, eller om den kompetente appeldomstol, eller hvis den urigtigt oplyser, at afgørelsen ikke kan appelleres, kan der indgives appel inden for en frist på tre måneder efter forkyndelse af afgørelsen.

En appel indgivet i tide af en berettiget person medfører, at afgørelsen ikke får retlige følger, før appeldomstolen har behandlet appellen. En kendelse om foreløbige retsmidler er imidlertid eksigibel (dvs. den skal overholdes), når tidsfristen for gennemførelsen, der løber fra forkyndelsestidspunktet, udløber, eller den er eksigibel straks ved forkyndelsen, hvis der ikke pålægges forpligtelser. Domstolen kan beslutte, at kendelsen om foreløbige foranstaltninger ikke kan fuldbyrdes, før den har retsvirkning, forudsat at de foreløbige retsmidler ikke forhindrer dette, eller dette ville være i modstrid med dens hensigt.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Tjekkiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 09-06-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige