Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Belgicko

Posledná úprava: 25-05-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Belgicko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy opatrení? 1.
1.1. Preventívne opatrenia 1.1.
1.2. Predbežné opatrenia 1.2.
1.3. Predbežné vymáhanie 1.3.
2. Aké sú podmienky, za ktorých možno vydať takéto opatrenia? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Aké sú podmienky, za ktorých možno vydať takéto opatrenia? Existuje požiadavka naliehavosti? 2.2.
3. Predmet a povaha takýchto opatrení 3.
3.1. Aký druh aktív môže byť predmetom takýchto opatrení? 3.1.
3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Existuje možnosť odvolania sa proti takémuto opatreniu? 4.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Účelom preventívnych opatrení je zabezpečiť práva. V praxi môže veriteľ použiť tieto opatrenia na ochranu pred rizikom, že dlžník mu nebude schopný zaplatiť.

Ak čisto preventívne opatrenia nie sú primerané, súd môže nariadiť aj predbežné opatrenia, ktoré majú podobné účinky ako opatrenia platného rozsudku. Konečný rozsudok potom buď potvrdí predbežné opatrenia, alebo ich vyhlási za neplatné.

Predbežné a preventívne opatrenia môžu nariadiť súdy vo vzťahu k aktívam dlžníka. Je zásadou, ktorá platí vo veciach vymáhania dlhu, že dlžník je zodpovedný vo vzťahu ku všetkým svojim hnuteľným aktívam (hotovosť, nábytok, drahokamy, cenné papiere a majetkové podiely) a nehnuteľným aktívam (pozemky, budovy, byt). Veriteľ si môže robiť nárok aj na práva veriteľa (zostatky na účtoch v banke, platy a mzdy).

1.1. Preventívne opatrenia
A. Preventívne zabavenie

V naliehavých prípadoch môže ktorýkoľvek veriteľ požiadať súd, aby schválil preventívne opatrenie zabavenia skonfiškovateľných aktív dlžníka to (článok 1413 súdneho zákonníka („súd. zák.“)). Dlžník už nie je oprávnený disponovať aktívami, na ktoré bolo uvalené preventívne zabavenie. Už ich nemôže predať, previesť ich, alebo dať ich do hypotéky. Skutočnosť, že nemôže previesť vlastníctvo týchto aktív má iba relatívny význam pôsobiaci len v prospech veriteľa, ktorý dosiahol zabavenie. Dlžník je ešte stále vlastníkom týchto aktív a zachováva si práva na ich užívanie.

HoreHore

B. Sekvestrácia

Sekvestrácia je odovzdanie do zálohu (správa) aktív, ktorých sa týka spor, ktoré musí byť zachované, kým nie je vynesený konečný rozsudok (článok 1955 nasl. Občianskeho zákonníka). Na sekvestrácii sa môžu dohodnúť príslušné strany, alebo ju môže nariadiť súd. Na rozdiel od bežného odovzdania do zálohu sa sekvestrácia môže uplatňovať aj na nehnuteľné aktíva (článok 1959 Občianskeho zákonníka).

C. Inventarizácia

Účelom vykonania inventarizácie je určiť hodnotu dedičstva, bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo spoločného vlastníctva (článok 1175 súd. zák.) na žiadosť veriteľa, manželského partnera, alebo dediča. Osoby žiadajúce o inventarizáciu majú právo zvoliť si notára, ktorý vypracuje listinu spisujúcu tieto aktíva. Ak sa nedohodnú, určí notára miestny súd (článok 1178 súd. zák.). V prípade sporu má jurisdikciu miestny súd.

D. Zapečatenie

Ak sú pečate umiestnené na aktívach, nemožno s nimi už efektívne disponovať. Ak existuje vážny záujem, ktorý treba chrániť, veritelia, manželský partner alebo dedičia môžu požiadať o umiestnenie pečatí na aktíva, ktoré sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedičstva alebo spoločného vlastníctva (článok 1148 súd. zák.). Pečate predpisuje miestny súd, ktorý môže nariadiť ich odstránenie na žiadosť osoby, ktorá ich umiestnila, veriteľov, manželského partnera alebo dedičov. Ak je odstránenie pečatí napadnuté, rozhodnutie znova spočíva na miestnom súde.

1.2. Predbežné opatrenia

Predbežnými alebo dočasnými opatreniami sú opatrenia, ktoré možno zrušiť a nie sú odvolateľné. Nariaďujú sa počas predbežných konaní alebo počas konaní o podstate.

HoreHore

1.3. Predbežné vymáhanie

Predbežné vymáhanie je možné podľa veľmi prísnych podmienok, ak bol vydaný rozsudok, nie je však ešte úplne konečný. Inými slovami, ak ešte existuje možnosť odvolania proti rozsudku, rozsudok má platnosť iba relatívnej res judicata, ale nemôže sa však ešte vymáhať, čo môže mať negatívne dôsledky pre stranu snažiacu sa prinútiť druhú stranu k splneniu jej záväzkov. V určitých prípadoch môže navrhovateľ žiadať súd o príkaz na predbežné vymáhanie. Jednou formou predbežného vymáhania je umiestniť aktíva veriteľa pod predbežné zabavenie.

2. Aké sú podmienky, za ktorých možno vydať takéto opatrenia?

2.1. Postup
A. Preventívne zabavenie

Osoba, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie, aj ak bolo vydané v zahraničí, môže inštruovať súdneho úradníka, aby na aktíva dlžníka podľa rozsudku uvalil preventívne zabavenie. Ak veriteľovi nebol vydaný rozsudok, bude potrebný súdny príkaz. Arbiter nemôže nariadiť preventívne zabavenie (článok 1696 súd. zák.).

Návrhy sa podávajú na súd zabavení a vyšetrujú sa na predbežných konaniach (článok 1395 súd. zák.). Lehota predvolania musí byť najmenej dva dni, v naliehavých prípadoch sa však môže skrátiť.

Jednostranný návrh na predbežné zabavenie podáva advokát na súd zabavení, ktorý má jurisdikciu pre nariadenie tohto zabavenia. Súd zabavenia musí vydať rozsudok do ôsmich dní. Rozsudok musí súdny úradník doručiť dlžníkovi spolu s príkazom na zabavenie, aby sa zabezpečilo, že dlžník je s ním oboznámený.

HoreHore

Rozsudok je predbežne vymáhateľný a má platnosť iba relatívnej res judicata. Súd zabavenia môže kedykoľvek doplniť alebo zrušiť rozsudok ako reakciu na zmenené okolnosti. Poplatky pre súdneho úradníka sa stanovujú podľa kráľovského dekrétu z 30. novembra 1976 (B.S. z 8. februára 1977).

B. Sekvestrácia

V prípade sekvestrácie dohodou postačuje dohoda medzi stranami a nie je potrebný žiadny súdny príkaz. Na druhej strane súdnu sekvestráciu nariaďuje súd.

V obidvoch prípadoch je likvidátor určený buď dohodou alebo súdom. Musí spravovať jemu zverené aktíva s náležitou starostlivosťou a pozornosťou. Keď sa sekvestrácia skončí, musí tieto aktíva vrátiť. Má právo na odmenu stanovenú podľa zákona (článok 1962 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

C. Predbežné opatrenia

Predbežné opatrenia sa musia vždy vyžiadať na súde, buď na predbežných konaniach alebo v priebehu konaniach o podstate. Predbežné opatrenia môžu nariadiť aj arbitri (článok 1696 súd. zák.).

Predseda súdu prvého stupňa vydáva predbežné rozhodnutie vo všetkých naliehavých prípadoch, ktoré nie vyhradené zákonom samotným súdom (článok 584 ods. 1 súd. zák.). Skutočnosť, že rozhodnutie je predbežné, znamená, že nemá žiadne definitívne a neodvolateľné účinky. Predsedovia obchodného súdu a zamestnaneckého tribunálu môžu vydať predbežné rozhodnutia vo všetkých naliehavých prípadoch, ktoré sa nachádzajú v ich jurisdikcii.

Predbežné rozhodnutia nesmú byť škodlivé pre základnú žalobu, čo znamená, že rozsudok má preto iba relatívnu res judicata. Súd vyšetrujúci základnú žalobu nimi nie je viazaný, takže súd vyšetrujúci predbežné konania môže vydať iba predbežné opatrenia.

HoreHore

Napríklad v rozvodových konaniach môže predseda súdu prvého stupňa nariadiť predbežné opatrenia týkajúce sa osoby, aktív a obživu manželov a tiež detí (článok 1280 ods. 1 súd. zák.).

Súdny úradník formálne informuje druhú stranu o nariadených opatreniach a vyzve ju, aby ich dodržiavala, v prípade potreby s podporou polície a s možnosťou nariadenia pravidelných platieb pokuty. Poplatky pre súdneho úradníka určuje kráľovský dekrét z 30. novembra 1976 (B.S. z 8. februára 1977).

Po vydaní rozsudku na prvej inštancii môže miestny súd nariadiť predbežné opatrenia na dobu trvania spoločného života zosobášených partnerov alebo legálne spolužijúcich partnerov, ak sa ich vzťah rozpadol, pre záležitosti ako rodinný dom alebo osoba a majetok detí. Takéto opatrenia sú čisto predbežné a končia, keď strany prestanú žiť spolu. Nemôžu poskytovať trvalý základ pre rozvod. Definitívne rozvodové vyrovnanie musí prejsť súdom prvého stupňa.

D. Predbežné vymáhanie

Rozsudok ustanovuje vymáhateľné vyhlásenie o oprávnenosti. Kým sa nestal definitívnym, nemožno ho vymáhať. Vymáhanie je pozastavené, ak zákon poskytuje možnosť odvolania sa, nie však, ak existuje možnosť odvolania sa na dosiahnutie zrušenia rozhodnutia súdu (článok 1397 súd. zák.).

Súd môže vydaním definitívneho rozsudku povoliť jeho predbežné vymáhanie s výnimkou prípadov špecifikovaných v zákone (článok 1398 súd. zák.). Takýmito prípadmi sú rozvod, odluka, odpor voči sobášu a anulovanie. A ak rozsudok neukladá viac než zaplatenie pevnej sumy nižšej než 1 860 eur, nemožno ho predbežne vymáhať (článok 1399 súd. zák.).

HoreHore

Ak je možné predbežné vymáhanie, vykonáva sa na riziko strany, ktorá ho žiadala. Súd má možnosť stanoviť preňho podmienky tak, že vyžaduje od žiadajúcej strany, aby poskytla záloh (článok 1400 ods. 1 súd. zák.). Žiadajúca strana môže začať vymáhanie, musí však vykonať platbu do Deposito- en Consignatiekas, alebo poskytnúť bankovú záruku, pretože prípad sa môže dostať do odvolania a druhá strana potom môže mať právo na kompenzáciu.

2.2. Aké sú podmienky, za ktorých možno vydať takéto opatrenia? Existuje požiadavka naliehavosti?
A. Preventívne zabavenie

Preventívne zabavenie je možné iba v naliehavých prípadoch a ak je výška dlhu určitá, pevná a splatná.

Naliehavosť znamená, že existuje pochybnosť o platobnej schopnosti dlžníka, čo predstavuje riziko pre pohľadávky veriteľa voči aktívam dlžníka. Preventívne zabavenie možno nielen použiť ako prostriedok vyvíjania tlaku, ale je tiež legitímnym nástrojom, ak je finančná situácia dlžníka objektívne zraniteľná. Určitý stupeň naliehavosti musí existovať jednak vtedy, keď sa zabavenie vykonáva, jednak vtedy, keď nastane pre súd čas, aby o ňom rozhodol.

Pohľadávka navrhovateľa musí byť určitá, čo znamená, že existuje jasné oprávnenie na ňu a neexistujú žiadne primerané dôvody na jej napadnutie. Pohľadávka musí byť tiež pevná. Výška sa musí stanovená, resp. sa minimálne musí dať stanoviť pre predbežný odhad. Ak presná výška dlhu nie je ešte pevná, súd nariaďujúci zabavenie ju odhadne. A nakoniec, dlh musí byť splatný; veriteľ musí mať právo na jeho vyžiadanie. Článok 1415 súd. zák. doplňuje pre túto podmienku poznámku, že do preventívneho zabavenia možno zahrnúť pohľadávky týkajúce sa pravidelných príjmov (výživné, nájomné atď.) a dokonca aj podmienené pohľadávky.

HoreHore

B. Sekvestrácia

Súdnu sekvestráciu môže nariadiť súd pre hnuteľné aktíva, ktoré zabavil veriteľ, pre nehnuteľné alebo hnuteľné aktíva, u ktorých sa o vlastníctvo alebo držbu sporia dve alebo viac osôb a pre predmety ponúkané dlžníkom na vyrovnanie jeho dlhu (článok 1961 Občianskeho zákonníka). To vo všeobecnosti znamená vždy, keď to okolnosti prípadu umožňujú, použitie sekvestrácie ako formy preventívneho opatrenia na zachovanie súčasného stavu v očakávaní vyrovnania sporu. Naliehavosť je nepodstatná. Súdy však budú opatrné pri používaní sekvestrácie ako závažného, výnimočného opatrenia, ktoré sa prijme iba vtedy, ak pre jeho prijatie existuje dostatočný dôvod.

C. Predbežné opatrenia

Prípad možno riešiť na predbežných konaniach iba vtedy, ak je taký naliehavý, že keby sa nenašlo okamžité riešenie, strana navrhovateľa by utrpela značnú stratu alebo ťažkosti. Naliehavosť prípadu je tak jednou z hlavných požiadaviek na to, aby bolo možné predbežné konanie.

Predbežné opatrenia v konaniach o postate musia tiež byť naliehavou záležitosťou. V dôsledku toho hovoríme o „naliehavých predbežných opatreniach“, ktoré možno žiadať na miestnom súde.

D. Predbežné vymáhanie

Kritériom pre súdy pri rozhodovaní o tom, či nariadiť alebo nenariadiť predbežné vymáhanie, je riziko, že strana navrhovateľa odíde, ak sa vymáhanie rozsudku bude zbytočne odkladať alebo ho bude druhá strana sťažovať. Ak sa druhá strana odvolá jednoducho na to, aby zabránila vymáhaniu rozsudku, predstavuje to dobrý dôvod pre súd, ktorý vydal pôvodný rozsudok, aby nariadil predbežné vymáhanie. V určitých prípadoch je však predbežné vymáhanie zakázané (pozri vyššie).

HoreHore

3. Predmet a povaha takýchto opatrení

3.1. Aký druh aktív môže byť predmetom takýchto opatrení?
A. Preventívne zabavenie

Preventívne možno zabaviť všetky druhy aktív (hnuteľné, nehnuteľné, nehmotné). Určité druhy aktív však nemožno zabaviť, resp. možno ich zabaviť iba čiastočne. Čo nemožno zabaviť je stanovené zákonom, povahou aktív alebo vzťahom medzi aktívami a dlžníkom.

Aktíva, ktoré nemožno zabaviť, sú vymenované v článku 1408 súd. zák. Patria medzi ne základné potreby, predmety potrebné pre osobu alebo jej deti na štúdium alebo na prácu, predmety potrebné pre náboženské služby, potraviny a palivo. Článok 1410 ods. 2 súd. zák. uvádza peňažné sumy, ktoré sú vylúčené z možnosti zabavenia. Patria sem rodinné prídavky a existenčné minimum.

Platy a mzdy a im podobné možno zabaviť iba čiastočne. Výšku určuje článok 1409 ods. 1 súd. zák. a každoročne sa aktualizujú kráľovským dekrétom na základe indexu spotrebiteľských cien. Článok 1410 ods. 1 súd. zák. rozširuje rozsah tejto úpravy vylúčených objemov na ďalšie zdroje príjmu ako napríklad výživné, dôchodky a dávky v nezamestnanosti a v invalidite alebo pracovnej neschopnosti.

Majetok, ktorý možno zabaviť, je uvedený súdnym úradníkom v úradnej správe so zámerom jeho následného predaja, s výnimkou prípadu, ak sa s veriteľom dosiahne dohoda, pri ktorej súdny úradník vystupuje ako sprostredkovateľ. Disponovať majetkom, ktorý takto zaznamenal súdny úradník, je trestným činom.

HoreHore

B. Sekvestrácia

Súdnu sekvestráciu môže nariadiť súd na hnuteľné aktíva, ktoré zabavil veriteľ, na nehnuteľné alebo hnuteľné aktíva, u ktorých je vlastníctvo alebo držba predmetom sporu dvoch alebo viacerých osôb a na predmety ponúkané dlžníkom na vyrovnanie svojich dlhov (článok 1961 Občianskeho zákonníka).

C. Predbežné opatrenia

Na predbežných konaniach možno vziať do predbežného zabavenia všetky druhy aktív. Vo všetkých bežných občianskych sporoch má jurisdikciu predseda súdu prvého stupňa. Zamestnanecké a obchodné spory treba predložiť pred zamestnanecký tribunál alebo obchodný súd, podľa toho, ktorý prípad nastal.

Miestny súd môže nariadiť predbežné opatrenia na dobu trvania spoločného života zosobášených partnerov alebo legálne spolužijúcich partnerov, ak sa ich vzťah rozpadol, pre záležitosti ako rodinný dom alebo osoba a majetok detí. Platí to iba pre zosobášené páry (článok 223 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a osoby legálne spolužijúce (článok 1479 ods. 1 Občianskeho zákonníka), nie však pre osoby spolužijúce de facto.

D. Predbežné vymáhanie

V zásade môže súd vydávajúci konečný rozsudok kedykoľvek povoliť jeho predbežné vymáhanie s výnimkou prípadov špecifikovaných zákonom (článok 1398 súd. zák.). Takýmito predmetmi sú rozvod, odluka, odpor voči sobášu a jeho anulovanie. A ak rozhodnutie neznamená viac než príkaz na platbu pevnej sumy nižšej než 1 860 eur, nemožno ho predbežne vymáhať (článok 1399 súd. zák.).

3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení?
A. Preventívne zabavenie

Majiteľ aktív, ktoré sú zabavené, nestráca právo vlastníctva a právo ich užívania (používanie, príjem z prenájmu atď.). Jednoducho ich nemôže previesť na inú osobu alebo ich dať do hypotéky. Výsledkom je, že všetky konania vlastníka týchto aktív, ktoré sú zabavené, ak sú v rozpore s týmto zákazom, sú platné, ale nemožno ich uplatňovať proti autorovi zabavenia, ktorý ich teda môže ignorovať a konať tak, ako keby sa nevykonali.

HoreHore

B. Sekvestrácia

Sekvestrácia, podobne ako každé iné odovzdanie do zálohu, znamená, že skutočné vlastníctvo aktív sa prevedie na sekvestrátora, ktorý môže vykonávať iba určité úkony na ich zachovanie.

C. Predbežné opatrenia

Neuplatňuje sa.

D. Predbežné vymáhanie

Účinok predbežného vymáhania je ten, že sa rozsudok vymáha, aj keď je ešte možné napadnúť ho alebo odvolať sa proti nemu. Riziko znáša strana navrhovateľa (pozri vyššie).

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?
A. Preventívne zabavenie

Preventívne zabavenie je v zásade obmedzené na tri roky. Sudca, ktorý ho nariaďuje, môže stanoviť aj kratšie obdobie. Príkaz možno obnovovať, kým prebieha pôvodná lehota. Obnovenie – ktoré vlastne znamená predĺženie existujúcej lehoty – sa nariaďuje, ak na to existujú dobré dôvody a ešte stále existuje prvok naliehavosti.

B. Sekvestrácia

Nestanovuje žiadne obmedzenia limity pre lehotu, počas ktorej môže zostať sekvestrácia v platnosti. Ak už nie je riziko, že sa aktíva neuchovajú v ich riadnom stave a konečné vyrovnanie je v dohľadne, príkaz na sekvestráciu sa zruší.

C. Predbežné opatrenia

Pre platnosť predbežných opatrení neexistuje žiadny zákonný limit. Konečný rozsudok v danom prípade môže predbežné opatrenia potvrdiť alebo zrušiť.

Naliehavé predbežné opatrenia nariadené miestnym súdom sa prestanú uplatňovať, keď začne hlavné konanie. Od tohto okamihu má však jurisdikciu súd prvého stupňa a predbežné opatrenia možno vyžiadať u predsedu súdu prvého stupňa.

HoreHore

D. Predbežné vymáhanie

Neuplatňuje sa.

4. Existuje možnosť odvolania sa proti takémuto opatreniu?

A. Preventívne zabavenie

Ak súd odmietne nariadiť preventívne zabavenie, navrhovateľ sa môže odvolať do jedného mesiaca od oznámenia tohto rozhodnutia (článok 1419 ods. 1 a 1031 súd. zák.). Prípad sa rieši rovnako ako na pôvodnom súde; rozsudok sa prerokováva v komorách. Ak sa zabavenie nariadi po odvolaní, osoba, ktorej aktíva sa zabavujú a ktorá si to neželá, musí podať napadnutie treťou stranou na odvolacom súde.

Ak súd súhlasí s nariadením preventívneho zabavenia, osoba, ktorej aktíva sa zabavujú a každá ďalšia zainteresovaná strana môže podať napadnutie treťou stranou (článok 1419 súd. zák.). Napadnutie treťou stranou sa musí podať do jedného mesiaca od oznámenia rozhodnutia a ukladá sa na súde, ktorý vydal pôvodný príkaz (článok 1125 súd. zák.). Napadnutie treťou stranou nemá odkladný účinok, s výnimkou prípadu, ak súd vydávajúci príkaz súhlasí s pozastavením vymáhania.

B. Sekvestrácia

Neuplatňuje sa v prípade sekvestrácie po dohode medzi stranami.

Súdna sekvestrácia je súdnym príkazom, proti ktorému platia postupy odvolania uvedené v súdnom zákonníku.

C. Predbežné opatrenia

Každá strana, ktorá je nepriaznivo postihnutá rozhodnutím vydaným v predbežných konaniach, sa môže odvolať alebo podať napadnutie treťou stranou. Odvolania proti príkazom predsedu súdu prvého stupňa alebo obchodného súdu rieši odvolací súd. Odvolania proti príkazom predsedu zamestnaneckého tribunálu rieši zamestnanecký súd.

Lehota platná na podanie odvolania alebo napadnutie je jeden mesiac od doručenia príkazu v prípadoch, keď sa konanie začalo jednoduchým zvolaním alebo dobrovoľným dostavením sa a jeden mesiac od doručenia príkazu súdnym listom v prípadoch, keď bol príkaz vydaný na jednostranné požiadanie.

D. Predbežné vymáhanie

Proti príkazu na predbežné vymáhanie neexistuje odvolanie. Odvolací súd nemá právomoc zakázať alebo pozastaviť príkaz na predbežné vymáhanie (článok 1402 súd. zák.).

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Belgicko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 25-05-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo