Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Beļģija

Pēdējo reizi atjaunots: 25-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Beļģija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir dažādie pasākumu veidi? 1.
1.1. Piesardzības pasākumi 1.1.
1.2. Pagaidu pasākumi 1.2.
1.3. Provizoriskā uzraudzība 1.3.
2. Ar kādiem nosacījumiem šādi pasākumi var tikt pieņemti? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Ar kādiem nosacījumiem šādi pasākumi var tikt pieņemti? Vai jautājums ir steidzams? 2.2.
3. Šo pasākumu nozīme un veids 3.
3.1. Kāda veida aktīvi var būt pakļauti šiem pasākumiem? 3.1.
3.2. Kādi ir šo pasākumu rezultāti? 3.2.
3.3. Kāds ir šo pasākumu likumīgums? 3.3.
4. Vai ir iespējams iesniegt apelācijas sūdzību pret attiecīgo pasākumu? 4.

 

1. Kādi ir dažādie pasākumu veidi?

Piesardzības pasākumu nolūks ir nodrošināt tiesības. Praksē kreditori var izmantot šos pasākumus, lai aizsargātos pret debitora maksātnespējas risku.

Ja nepietiek tikai ar aizsardzības pasākumiem, tiesa var arī uzdot veikt pagaidu pasākumus, kuriem ir līdzīgi rezultāti kā tie, kas ir faktiski ar tiesas lēmumu noteikti. Galīgais spriedums pēc tam vai nu apstiprinās pagaidu pasākumus vai arī tos atliks.

Pagaidu un piesardzības pasākumu veikšanu var noteikt tiesa attiecībā uz debitora aktīviem. Parāda atgūšanas jautājumos piemērojamais princips ir, ka parādnieks atbild ar visu savu kustamo mantu (naudas līdzekļiem, mēbelēm, dārglietām, kapitāla daļām un akcijām) un nekustamo īpašumu (zeme, ēkas, iedzīve). Kreditors drīkst arī iesniegt prasību par debitora tiesību pārņemšanu (atlikumi banku kontos, darba samaksas un algas).

1.1. Piesardzības pasākumi
A. Mantas atsavināšana piesardzības nolūkos

Steidzamos gadījumos jebkurš kreditors drīkst iesniegt prasību tiesā par debitoram atsavināmās mantas atsavināšanas piesardzības pasākuma pilnvarošanu (Tiesu kodeksa 1413. pants („Jud. Code”)). Debitors vairs nevar brīvi rīkoties ar aktīviem, kas ir nodoti atsavināšanai piesardzības nolūkos. Tas vairs nevar šo mantu pārdot, atdot vai ieķīlāt. Faktam, ka ar aktīviem nav atļauts rīkoties, ir tikai relatīva nozīme, tas darbojas tikai tā kreditora labā, kurš iegūst atsavināšanas tiesības. Debitors joprojām ir aktīvu īpašnieks un saglabā to lietošanas tiesības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

B. Mantas arests

Mantas arests ir tās mantas deponēšana (uzraudzība) par kuru rodas strīds, kas ir jāsaglabā neskarta līdz tiek pieņemts galīgais spriedums (1955. pants ff. Civilkodekss). Mantas arests var tikt panākts pusēm vienojoties vai tiesas uzdevumā. Pretēji parastajai deponēšanai, mantas arests var tikt arī attiecināts uz nekustamo mantu (Civilkodeksa 1959. pants).

C. Inventārs

Inventāra saraksta sastādīšanas nolūks ir noteikt mantojuma, laulāto kopīgās mantas vai nedalāmās mantas vērtību (Tiesu kodeksa 1175. pants) pēc kreditora, laulātā vai mantinieka iesniegta pieteikuma. Tiem, kas piesaka inventarizāciju, ir tiesības izvēlēties notāru, kas sagatavos aktīvu uzskaitījuma aktu. Ja tiem neizdodas vienoties, vietējā tiesa nozīmē savu notāru (Tiesu kodeksa 1178. pants). Strīda gadījumā tiek piemērota vietējās tiesas jurisdikcija.

D. Apzīmogošana

Ja manta ir apzīmogota, ar to vairs faktiski nav iespējams rīkoties. Nopietnu interešu aizsardzības gadījumā, kreditori, laulātā puse vai mantinieki var lūgt veikt mantas, kas ir daļa no kopīgās vai laulāto mantas, mantojuma vai nedalāmās mantas, apzīmogošanu (Tiesu kodeksa 1148. pants). Apzīmogošanu veikt uzdod vietējā tiesa, kas var arī uzdot šo mantu atbrīvot pēc personas, kas veica to apzīmogošanu, kreditora, laulātās puses vai mantinieku pieteikuma. Ja zīmogu noņemšana tiek apstrīdēta, lēmums atkal ir jāpieņem vietējai tiesai.

1.2. Pagaidu pasākumi

Pagaidu vai provizoriskie pasākumi ir pasākumi, kas var tikt atcelti un nav neatsaucami. To veikšanu uzdod noklausīšanās tiesas sēdē vai sēdē pēc būtības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.3. Provizoriskā uzraudzība

Provizoriskā uzraudzība ir iespējama ļoti stingros apstākļos, kad tiesas spriedums ir nolasīts, bet nav pilnībā galīgs. Citiem vārdiem, ja joprojām pastāv iespēja iesniegt apelācijas prasību par spriedumu, spriedumam ir tikai relatīvā res judicata spēks, bet to nav iespējams izpildīt, kas var negatīvi ietekmēt tās puses darbību, kura cenšas piespiest otru pusi izpildīt tās saistības. Dažos gadījumos prasītājs var iesniegt tiesā apelācijas prasību uzdot veikt provizorisko uzraudzību. Viena no provizoriskās uzraudzības formām ir veikt kreditora aktīvu atsavināšanu piesardzības nolūkos.

2. Ar kādiem nosacījumiem šādi pasākumi var tikt pieņemti?

2.1. Procedūra
A. Mantas atsavināšana piesardzības nolūkos

Persona, attiecībā uz kuru ir pieņemts tiesas lēmums, pat ja tas ir izsniegts ārzemēs, drīkst uzdot tiesas izpildītājiem veikt tiesas lēmumā minētā debitora mantas atsavināšanu piesardzības nolūkos. Ja kreditoram nav ticis izsniegts tiesas spriedums, būs nepieciešama tiesas pavēle. Šķīrējtiesnesis nedrīkst uzdot veikt atsavināšanu piesardzības nolūkos (Tiesu kodeksa 1696. pants).

Tiesā tiek iesniegts iesniegums veikt atsavināšanu un tas tie izskatīts noklausīšanās tiesas sēdē (Tiesu kodeksa 1696. pants). Uzaicināšanai ierasties tiesā ir jāpiešķir vismaz divas dienas, lai gan, steidzamos gadījumos šis periods var tikt samazināts.

Vienpusējs pieteikums par atsavināšanu piesardzības nolūkos glabājas pie tiesas advokāta, kuram ir vara pavēlēt veikt šo atsavināšanu. Tiesai par atsavināšanu ir jāpieņem lēmums astoņu dienu laikā. Spriedumu pēc tam parādniekam nolasa tiesu izpildītājs, līdz ar pavēli par atsavināšanu, lai pārliecinātos, ka parādnieks ar to ir iepazinies.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Spriedums ir izpildāms provizoriski, un tam ir tikai relatīvs spēks res judicata. Atsavināšanas tiesas spriedums vienmēr var tikt grozīts vai atcelts, reaģējot uz apstākļu maiņu. Tiesu izpildītāja samaksas apjoms ir noteikts 1976. gada novembra Karaliskajā dekrētā (B.S., 1977. gada 8. februāris).

B. Mantas arests

Vienošanās rezultātā panākta mantas aresta gadījumā pušu starpā noslēgta vienošanās ir pietiekama un tiesas nolēmums nav nepieciešams. Tiesiskais mantas arests, no otras puses, tiek īstenots ar tiesas pavēli.

Abos gadījumos saņēmējs tiek iecelts vai vienošanās ceļā, vai arī to ieceļ tiesa. Tam ir jāveic uzticētās mantas pārvaldīšana ar vislielāko rūpību un uzmanību. Manta tam ir jāatdod, aresta periodam beidzoties. Tam pienākas atlīdzība, kāda ir noteikta ar likumu (Civilkodeksa 1962. panta 3. punkts).

C. Pagaidu pasākumi

Par pagaidu pasākumu veikšanu vienmēr ir jāiesniedz pieteikums tiesā, vai nu noklausīšanās sēdē vai lietas izskatīšanā pēc būtības. Šķīrējtiesneši drīkst arī ar pavēli uzdot veikt pagaidu pasākumus (Tiesu kodeksa 1696. pants).

Pirmās instances tiesas prezidents izsniedz provizorisku lēmumu visās steidzamajās lietās, kuru izlemšana nav ar likumu rezervēta pašai tiesai (Tiesu kodeksa 584. panta 1. punkts). Fakts, ka lēmums ir provizorisks, nozīmē to, ka tam nav galīga un neatsaucama spēka. Komerctiesas un Nodarbinātības tribunāla prezidenti arī var pieņemt provizoriskus lēmumus visās steidzamajās lietās, kas tiek izskatītas viņu jurisdikcijas robežās.

Noklausīšanās sēžu lēmumi nedrīkst kaitēt galvenajai lietai, kas nozīmē to, ka lēmumam tādējādi ir tikai relatīvs res judicata. Tiesas, kurā notiek sēdes galvenajā lietā, rīcība ar to netiek ierobežota, tāpēc tiesa, kurā notiek noklausīšanās sēdes, var apstiprināt tikai pagaidu pasākumu veikšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Piemēram, šķiršanās prāvās Pirmās instances tiesas prezidents drīkst uzdot veikt pagaidu pasākumus, kas ir saistīti ar attiecīgo personu, aktīviem un laulāto pušu iztikas līdzekļiem un arī ar bērniem (Tiesu kodeksa 1280. panta 1. punkts).

Otru pusi tiesu izpildītājs formāli informē par uzdotajiem pasākumiem un aicina to izpildīt šos pasākumus, ja nepieciešams, izmantojot policijas atbalstu un iespēju noteikt periodiskus soda naudas maksājumus. Tiesu izpildītāja samaksas apjoms ir noteikts 1976. gada novembra Karaliskajā dekrētā (B.S., 1977. gada 8. februāris).

Nolasot spriedumu pirmās instances tiesās, vietējā tiesa var uzdot veikt pagaidu pasākumus precētu vai tiesiski kopā dzīvojošu partneru kopdzīves laikā, ja to attiecības ir pārtrūkušas, attiecībā uz tādiem jautājumiem kā ģimenes mājoklis vai bērnu persona un īpašums. Šādiem pasākumiem ir tikai provizorisks raksturs un tie beidzas brīdī, kad puses pārstāj dzīvot kopā. Tie nevar ilgstoši kalpot kā šķiršanās pamats. Galīgais lēmums šķiršanās lietā tiek pieņemts ar Pirmās instances tiesas starpniecību.

D. Provizoriskā uzraudzība

Spriedums ir izpildāmu tiesību paziņojums. Kamēr tas nav kļuvis galīgs, tas nevar tikt izpildīts. Izpildīšana tiek atlikta uz laiku, kamēr ar likumu ir piešķirta iespēja iesniegt apelācijas sūdzību, tomēr ne gadījumos, kuros ir iespēja iesniegta kasācijas sūdzību (Tiesu kodeksa 1397. punkts).

Tiesa, kas pieņem galīgo lēmumu, drīkst atļaut veikt tā pagaidu izpildi, izņemot ar likumu noteiktajos gadījumos (Tiesu kodeksa 1398. pants). Šādi gadījumi ir šķiršanās, atsevišķas dzīvesvietas noteikšanas, pretošanās laulībām un to anulēšanas lietas. Kā arī, ja lēmumā nav noteikts nekas cits, kā tikai fiksētas naudas summas samaksa, kas ir mazāka par 1860 EUR, tas nav provizoriski izpildāms (Tiesu kodeksa 1399. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja ir spēkā pagaidu izpilde, tās īstenošanas risks ir jāuzņemas pusei, kas to pieprasa. Tiesai ir iespēja noteikt izpildes nosacījumus, pieprasot pieteicēja pusei sniegt nodrošinājumu (Tiesu kodeksa 1400. panta 1. punkts). Pieteicēja puse var sākt izpildi, bet tai ir jāveic maksājums uz Deposito- en Consignatiekas vai jānodrošina bankas garantija, jo lieta var tikt nosūtīta apelācijai un otrai pusei var tikt piešķirtas kompensācijas saņemšanas tiesības.

2.2. Ar kādiem nosacījumiem šādi pasākumi var tikt pieņemti? Vai jautājums ir steidzams?
A. Mantas atsavināšana piesardzības nolūkos

Atsavināšana piesardzības nolūkos ir iespējama tikai steidzamos gadījumos un, ja parāda summa ir zināma, fiksēta un tai ir pienācis maksāšanas termiņš.

Steidzamība paredz, ka parādnieka maksātspēja ir apšaubāma, kreditora prasījumus attiecinot uz visiem viņa riska aktīviem. Atsavināšana piesardzības nolūkos var ne tikai tikt izmantota tikai kā spiediena izdarīšanas līdzeklis, bet tā ir arī likumīgs līdzeklis gadījumā, kad parādnieka finansiālā pozīcija ir objektīvu iemeslu dēļ neaizsargāta. Ir jābūt zināmai steidzamības pakāpei gan izpildot atsavināšanu piesardzības nolūkos, gan arī brīdī, kad tiesa par to lemj.

Pieteicēja prasībai ir jābūt noteiktai, kas nozīmē to, ka tai ir skaidri redzams attaisnojums un ka tās apstrīdēšanai nav pietiekama pamata. Prasībai ir arī jābūt fiksētai. Summai ir jābūt noteiktai vai vismaz to ir jāvar noteikt pagaidu novērtējuma nolūkos. Ja precīza parāda summa nav vēl noteikta, tad to novērtē tiesa, kas uzdod veikt atsavināšanu piesardzības nolūkos. Visbeidzot, parāda termiņam ir jābūt pienākušam; kreditoram ir jābūt tiesībām to pieprasīt. Kodeksā šim nosacījumam ir pievienots papildinātājs, lai ar atsavināšanu piesardzības nolūkos varētu tikt segtas prasības, kas ir saistītas ar periodiskiem ienākumiem (alimenti, nomas maksa u.c.), un pat iespējamos prasījumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

B. Mantas arests

Tiesisko mantas arestu var uzdot veikt tiesai attiecībā uz kustamo mantu, ko ir atsavinājis kreditors, attiecībā uz nekustamo vai kustamo mantu, ja īpašuma vai valdījuma tiesības apstrīd divas vai vairāk personu, kā arī attiecībā uz parāda nomaksāšanai parādnieka ierosinātajiem īpašuma objektiem (Civilkodeksa 1961. pants). Parasti tas nozīmē, ka ikreiz, kad lietas apstākļi garantē mantas arestu kā atsavināšanu piesardzības nolūkos, lai saglabātu attiecīgo stāvokli līdz strīda atrisināšanas brīdim. Steidzamība šajā gadījumā nav būtiska. Tomēr tiesa būs piesardzīga mantas aresta kā nopietna, ārkārtas pasākuma izmantošanā, tā tiks akceptēta tikai tad, ja tam ir pietiekams iemesls.

C. Pagaidu pasākumi

Lieta var tikt izskatīta noklausīšanās sēdē tikai tad, ja tā ir tik steidzama, ka, ja netiek atrasts tūlītējs risinājums, pieteicēja puse cietīs ievērojamus zaudējumus vai neērtības. Lietas steidzamība, tādējādi, ir viena no galvenajām prasībām, lai būtu iespējams noturēt noklausīšanās sēdi.

Pagaidu pasākumiem lietas izskatīšanā pēc būtības arī ir jābūt steidzamiem. Tā rezultātā, varam runāt par „steidzamiem pagaidu pasākumiem”, kas var tikt piemēroti attiecībā uz vietējo tiesu.

D. Provizoriskā uzraudzība

Kritērijs tiesā, izlemjot, vai uzdot veikt provizorisko uzraudzību, ir pieteicēja puses risks, kāds rodas, otrai pusei nevajadzīgi aizkavējot vai liekot šķēršļus attiecība uz sprieduma izpildi. Ja otra puse iesniedz apelāciju tikai tādēļ, lai aizkavētu sprieduma izpildi, tas ir pietiekams iemesls tiesai, kas pieņēma sākotnējo lēmumu, uzdot veikt provizorisko uzraudzību. Dažos gadījumos, tomēr, provizoriskā uzraudzība ir aizliegta (skat. augstāk).

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Šo pasākumu nozīme un veids

3.1. Kāda veida aktīvi var būt pakļauti šiem pasākumiem?
A. Mantas atsavināšana piesardzības nolūkos

Piesardzības nolūkos var tikt atsavināti visa vieda aktīvi (kustamā, nekustamā, nemateriālā manta). Tomēr, daži aktīvu veidi nevar tikt atsavināti, vai arī tos var atsavināt tikai daļēji. To, ko nav iespējams atsavināt, var noteikt pamatojoties uz likumu, aktīvu veidu vai parādnieka saistību ar aktīviem.

Aktīvus, ko nav iespējams atsavināt, ir uzskaitīti Tiesu kodeksa 1408. pantā. Tie ietver galveno vajadzību nodrošināšanai paredzamos aktīvus, lietas, kas ir nepieciešamas pašai personai vai tās bērniem, lai mācītos vai strādātu, lietas, kas ir nepieciešamas reliģiskai pielūgsmei, pārtiku un degvielu. Tiesu kodeksa 1410. panta 2. punktā ir uzskaitītas naudas summas, kas tiek izslēgtas no atsavināšanai paredzētiem aktīviem. Tās ietver ģimenes pabalstus un minimālos iztikas līdzekļus.

Darba samaksa un algas, kā arī tamlīdzīgi līdzekļi var tikt atsavināti tikai daļēji. Summas ir noteiktas Tiesu kodeksa 1409. panta 1. punktā un tās reizi gadā tiek koriģētas ar Karaliskā dekrēta starpniecību, pamatojoties uz patēriņa cenu indeksu. Tiesu kodeksa 1410. panta 1. punktā šādu izslēdzamo summu korekciju apjoms ir paplašināts, attiecinot uz citiem ienākumu avotiem, tādiem kā alimenti, pensijas un bezdarbnieku un vispārējie vai rūpniecības nozares invaliditātes pabalsti.

Atsavināmā īpašuma uzskaitīšanu veic tiesas izpildītājs, iekļaujot to oficiālā ziņojumā, vadoties no turpmākas tā pārdošanas iespējām, ja ar kreditoru nevar tikt panākta vienošanās, kurā tiesas izpildītājs darbojas kā starpnieks. Tiesu izpildītāja šādi aprakstītās mantas pārdošana ir kriminālnoziegums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

B. Mantas arests

Tiesisko mantas arestu var uzdot veikt tiesa attiecībā uz kustamo mantu, ko ir atsavinājis kreditors, attiecībā uz nekustamo vai kustamo mantu, ja īpašuma vai valdījuma tiesības apstrīd divas vai vairāk personu, kā arī attiecībā uz parāda nomaksāšanai parādnieka ierosinātajiem īpašuma objektiem (Civilkodeksa 1961. pants).

C. Pagaidu pasākumi

Visa veida aktīvi var nodoti atsavināšanai piesardzības nolūkos ar noklausīšanās sēdē. Pirmās instances tiesas prezidentam ir lēmējtiesības visās parastajās civilstrīdu lietās. Strīdi nodarbinātības un komerciāla rakstura jautājumos tiek risināti Nodarbinātības tribunālā vai Komerctiesā, atkarībā no lietas rakstura.

Vietējā tiesa var uzdot veikt pagaidu pasākumus precētu vai tiesiski kopā dzīvojošu partneru kopdzīves laikā, ja to attiecības ir pārtrūkušas, attiecībā uz tādiem jautājumiem kā ģimenes mājoklis vai bērnu persona un īpašums. Tas attiecas tikai uz precētiem pāriem (Civilkodeksa 223. panta 1. punkts) un reģistrētā civillaulībā kopā dzīvojošām personām, (Civilkodeksa 1479. panta 1. punkts), bet nevis uz nereģistrētā civillaulībā, de facto kopā dzīvojošām personām.

D. Provizoriskā uzraudzība

Būtībā, tiesa, kas pieņem galīgo lēmumu, vienmēr var atļaut veikt tā pagaidu izpildi, izņemot ar likumu noteiktos gadījumos (Tiesu kodeksa 1398. pants). Šādi gadījumi ir šķiršanās, atsevišķas dzīvesvietas noteikšanas, pretošanās laulībām un to anulēšanas lietas. Kā arī, ja lēmumā nav noteikts nekas cits, kā tikai fiksētas naudas summas samaksa, kas ir mazāka par EUR 1860, tas nav provizoriski izpildāms (Tiesu kodeksa 1399. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.2. Kādi ir šo pasākumu rezultāti?
A. Mantas atsavināšana piesardzības nolūkos

Atsavināto aktīvu īpašnieks nezaudē savas īpašuma un tā izmantošanas tiesības (lietošana, nomas ienākumi u.c.). Tas vienkārši nedrīkst tos pārdot vai ieķīlāt. Tā rezultātā visi īpašnieka darījumi ar atsavinātajiem aktīviem ir spēkā, bet tie ir ieķīlāti par labu atsavinātājam, kas var tos attiecīgi neņemot vērā rīkoties tā, it kā šie darījumi nekad nebūtu noslēgti.

B. Mantas arests

Mantas atsavināšana, kā jebkura cita veida arests nozīmē, ka faktiskās īpašuma tiesības tiek nodotas mantas aresta izpildītājam, kas to drīkst iesaistīt tikai dažos darījumos mantas saglabāšanas vārdā.

C. Pagaidu pasākumi

Nav piemērojami.

D. Provizoriskā uzraudzība

Provizoriskās uzraudzības rezultāts ir tāds, ka tiek veikta lēmuma izpilde, pat ja ir joprojām iespējams to apstrīdēt vai iesniegt pret to apelācijas sūdzību. Risku uzņemas pieteicējs (skat. augstāk aprakstīto).

3.3. Kāds ir šo pasākumu likumīgums?
A. Mantas atsavināšana piesardzības nolūkos

Atsavināšanu piesardzības nolūkos drīkst noteikt laika periodā līdz trim gadiem. Tiesnesis, kas to ir uzdevis veikt, drīkst noteikt īsāku periodu. Pavēli var atjaunot līdz brīdim, kamēr nav pienācis sākotnējā laika ierobežojuma termiņš. Veikt atjaunošanu, kas faktiski nozīmē esošā laika limita pagarināšanu, uzdod, ja tam ir pietiekoši daudz iemeslu un ja joprojām ir spēkā steidzamības aspekts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

B. Mantas arests

Laika ierobežojumi periodam, kurā mantas arests saglabājas spēkā, netiek noteikti. Ja nepastāv vairs risks, ka aktīvi netiks saglabāti attiecīgajā stāvoklī, un, ja galīgais atrisinājums ir redzams, mantas aresta pavēle tiek atcelta.

C. Pagaidu pasākumi

Attiecībā uz pagaidu pasākumu derīgumu nepastāv vispārīgu likuma ierobežojumu. Ar galīgo lēmumu lietā pagaidu pasākumi var tikt apstiprināti vai atcelti.

Steidzami pagaidu pasākumi, ko uzdod veikt vietējā tiesa, vairs nav attiecināmi brīdī, kad sākas galvenā prāva. Tomēr, no šī brīža lēmējtiesības pieder Pirmās instances tiesai, un tiesības veikt pagaidu pasākumus tiek nodotas Pirmās instances tiesas prezidentam.

D. Provizoriskā uzraudzība

Nav piemērojami.

4. Vai ir iespējams iesniegt apelācijas sūdzību pret attiecīgo pasākumu?

A. Mantas atsavināšana piesardzības nolūkos

Ja tiesa atsakās uzdot veikt mantas atsavināšanu piesardzības nolūkos, pieteicējs var iesniegt apelācijas prasību viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (Tiesas Kodeksa 1419. panta 1. punkts un 1031. pants). Lieta tiek izskatīta tā, kā tā tika izskatīta sākotnējā tiesā; spriedums tiek izstrādāts tiesas palātās. Ja mantas atsavināšana tiek noteikta izskatot apelācijas sūdzību, tad personai, kurai piederošie aktīvi tiek atsavināti un vēlas to apstrīdēt, ir jāveic trešās puses apstrīdēšana Apelācijas tiesā.

Ja tiesa piekrīt izdot pavēli par atsavināšanu piesardzības nolūkos, tad persona, kuras aktīvi tiek atsavināti un jebkura cita ieinteresētā puse var veikt trešās puses apstrīdēšanu (Tiesu kodeksa 1419. pants). Trešās puses apstrīdēšanas izskatīšana ir jāuzsāk pirms tiek paziņots kāds no lēmumiem un to nodod tiesai, kas izsniedza sākotnējo pavēli (Tiesu kodeksa 1125. pants). Trešās puses apstrīdēšanai nav atlikšanas spēka, ja tiesa, kas ir izdevusi pavēli, nepiekrīt atlikt izpildīšanu.

B. Mantas arests

Nav piemērojams lietās, kur mantas arests tiek noteikts pusēm vienojoties.

Tiesiskais mantas arests ir tiesas pavēle, pret kuru ir iespējams iesniegt apelācijas prasību kārtībā, kāda ir noteikta viscaur Tiesas kodeksā.

C. Pagaidu pasākumi

Jebkura no pusēm, uz kuru noklausīšanās prāvā pieņemts lēmums rada negatīvu ietekmi, var to pārsūdzēt vai veikt trešās puses apstrīdēšanu. Apelācijas sūdzības par Pirmās instances tiesas prezidenta vai Komerctiesas izdotām pavēlēm ir jāiesniedz Apelāciju tiesā. Apelācijas sūdzības par Nodarbinātības tribunāla prezidenta izdotām pavēlēm ir jāiesniedz Nodarbinātības tiesā.

Apelācijas vai apstrīdēšanas prasības iesniegšanai piešķirtais laiks ir viens mēnesis no pavēles nolasīšanas lietā, kurā tiesvedība tika uzsākta ar vienkāršu uzaicinājumu ierasties tiesā vai brīvprātīgu ierašanos, un vienu mēnesi no pavēles nolasīšanas ar tiesas vēstules starpniecību lietās, kurās pavēle tika izdota, pamatojoties uz vienpusēju iesniegumu.

D. Provizoriskā uzraudzība

Par pavēli attiecībā uz provizoriskās uzraudzības veikšanu nav iespējams iesniegt apelācijas prasību. Apelāciju tiesai nav pilnvaru aizliegt vai atlikt provizoriskās uzraudzības pavēles izpildi (Tiesu kodeksa 1402. pants).

« Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas | Beļģija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 25-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste