Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Rakúsko

Posledná úprava: 26-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Rakúsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú rôzne druhy opatrení? 1.
2. Aké sú podmienky pre vydanie týchto opatrení? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha týchto opatrení 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto opatrení? 3.1.
3.2. Aké sú účinky týchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť týchto opatrení? 3.3.
4. Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu? 4.
5. Osobitná úprava v oblasti rodinného práva 5.

 

1. Aké sú rôzne druhy opatrení?

Predbežné a zabezpečovacie opatrenia sa spoločne nazývajú zabezpečovacie konania. Rakúske právo ustanovuje tieto zabezpečovacie konania:

 • zabezpečenie dôkazu,
 • výkon vo vzťahu k realizácii majetku,
 • predbežné súdne príkazy.

Všetky tieto zabezpečovacie konania majú spoločné to, že účastníci nemusia preukázať svoje nároky ale musia odôvodniť tieto zabezpečovacie konania, čo znamená, že musia poskytnúť súdu dostatočné dôkazy.

Z uvedených zabezpečovacích konaní sú najdôležitejšie predbežné súdne príkazy, a preto sa nasledovný popis týka výlučne ich.

Predbežné súdne príkazy sú rozhodnutia súdu, ktorými sa zabezpečuje budúci výkon, alebo nariaďuje a zachováva súčasný stav, prípadne predbežne uspokojuje nárok niektorého účastníka.

Predbežné súdne príkazy sa ďalej rozdeľujú na tieto druhy:

 • na zabezpečenie nároku na zaplatenie peňažnej sumy,
 • na zabezpečenie nároku na vykonanie určitej činnosti,
 • na zabezpečenie práva alebo právneho vzťahu.

2. Aké sú podmienky pre vydanie týchto opatrení?

2.1. Postup

Predbežné súdne príkazy sa nariaďujú iba na návrh. Účastníci sa nazývajú „poškodený“ a „odporca poškodeného“. Na vydanie predbežného súdneho príkazu je príslušný

HoreHore

 • súd v rozsahu svojej príslušnosti, ktorý koná vo veci samej,
 • exekučný súd, ktorý koná pri výkone rozhodnutia,
 • pred dokazovaním alebo v čase medzi dokazovaním a výkonom rozhodnutia, každý obvodný súd, v pôsobnosti ktorého sa odporca obvykle zdržuje,
 • podporne súd, v pôsobnosti ktorého sa nachádza predmet súdneho príkazu alebo má trvalý alebo prechodný pobyt poddlžník alebo obvodný súd, ktorý prvý koná vo veci výkonu.

Keďže sa konanie spravuje ustanoveniami pre výkon rozhodnutia nie je v prvom stupni potrebné právne zastúpenie.

Ak sa má uskutočniť skutočný výkon, ako napríklad úschova nariadená súdom, koná sa v tejto veci úradným postupom (prostredníctvom súdneho vykonávateľa). Trovy predbežného súdneho príkazu, ktoré najprv znáša navrhovateľ, závisia od hodnoty predmetu sporu. Navrhovateľ má právo na náhradu trov iba vtedy, ak uspeje v konaní vo veci samej. Tento nárok na náhradu trov je zvyčajne súčasťou konania vo veci samej. Odporca návrhu má však nárok na náhradu trov v čase rozhodnutia o predbežnom súdnom príkaze, ak je úspešný na danom pojednávaní.

2.2. Hmotnoprávne podmienky

Nevyhnutnou podmienkou pre nariadenie predbežného súdneho príkazu je návrh poškodeného, v ktorom sa

 1. uvedie a preukáže peňažná pohľadávka, nárok na nepeňažné plnenie alebo sporné právo alebo právny záujem,
 2. uvedie a preukáže nebezpečenstvo takto:
  • pre predbežný súdny príkaz na zabezpečenie peňažnej pohľadávky sa musí preukázať subjektívne nebezpečenstvo. To znamená potvrdenie, že bez predbežného súdneho príkazu by odporca svojím konaním zmaril alebo ohrozil uspokojenie peňažnej pohľadávky,
  • HoreHore

  • pre iné druhy predbežných súdnych príkazov je potrebné preukázať iba objektívne nebezpečenstvo, čo znamená, že bez nariadenia predbežného súdneho príkazu by sa zmarilo alebo značne sťažilo vymáhanie alebo uspokojenie nároku, a to najmä v dôsledku zmien podmienok týkajúcich sa predmetu súdneho príkazu,
  • pri predbežných súdnych príkazoch na zabezpečenie peňažnej pohľadávky aj pri iných druhoch predbežných súdnych príkazov je postačujúcim spôsobom preukázania nebezpečenstva dôkaz, že nárok by sa musel vymáhať v krajine, v ktorej sa neuplatňuje nariadenie o súdnej právomoci (Brusel I) alebo ktorá neratifikovala Bruselský alebo Luganský dohovor.

3. Predmet a povaha týchto opatrení

3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto opatrení?

Spôsoby realizácie pohľadávky sú taxatívne uvedené v exekučnom zákone. Je to:

 • úschova a správa hnuteľného majetku,
 • zákaz dlžníkovi nakladať s hnuteľnými hmotnými vecami a zriaďovať záložné právo k nim,
 • zákaz týkajúci sa iných osôb,
 • správa nehnuteľného majetku odporcu poškodeného,
 • zákaz dlžníkovi nakladať alebo zriaďovať ťarchy na nehnuteľný majetok alebo práva zapísané v katastri nehnuteľností.
3.2. Aké sú účinky týchto opatrení?

Účinky sú rôzne podľa jednotlivých druhov realizácie. Úschova a správa hnuteľných hmotných vecí znamená vyňatie týchto vecí z priameho osobného vplyvu odporcu poškodeného. To znamená, že všetky práva nakladať s uschovanými a spravovanými vecami sú neúčinné. Právna úprava udeľuje súdom široké právomoci voľného uváženia týkajúceho sa nevyhnutného alebo vhodného nakladania s vecami, ktoré podliehajú úschove a správe, s cieľom predísť ich poškodeniu, ktoré by spôsobilo zníženie ich hodnoty alebo výnosov. K takémuto nakladaniu môže napríklad patriť aj predaj uschovaných vecí rýchlo podliehajúcich skaze.

HoreHore

Každé nakladanie s hnuteľnými hmotnými vecami, ktoré porušuje zákaz nakladania alebo zriaďovania záložného práva, je absolútne neplatné.

Súdny zákaz týkajúci sa iných osôb sa vykoná tak, že odporcu poškodeného súd zbaví všetkých práv na nakladanie s pohľadávkou, ktorú má voči inej osobe, a to najmä práva na uplatnenie tejto pohľadávky. Zároveň sa tejto osobe doručí príkaz, aby dlžnú sumu a ani jej časť nezaplatila odporcovi poškodeného, až kým súd neurčí inak, a aby mu neodovzdala žiadny dlžný majetok a taktiež aby nevykonala žiadne kroky, ktorými by zmarila alebo značne sťažila výkon rozhodnutia týkajúci sa pohľadávky alebo dlžného majetku. Preto sa umožňuje zakázať tomuto poddlžníkovi iba splniť záväzok alebo zdržať sa plnenia, ale nie prikázať mu plniť priamo poškodenému alebo zakázať vykonať iné osobitné právo. Pokiaľ iná osoba poruší zákaz, bude povinná nahradiť škodu. Nie je však výslovne ustanovené, či sú práva na nakladanie s majetkom, ktoré by bolo v rozpore so zákazom, neplatné alebo nie a právne názory v Rakúsku v tejto otázke nie sú jednotné.

Správca, ktorého súd vymenuje a na ktorého potom súd dozerá, uskutočňuje správu nehnuteľného majetku vo vlastníctve odporcu poškodeného.

Do katastra nehnuteľností sa zaznamená skutočnosť, že dlžník nemôže nakladať alebo zriaďovať ťarchy na svoj nehnuteľný majetok alebo práva zapísané v katastri nehnuteľností. V súlade s týmto záznamom môže odporca poškodeného samostatne nakladať s nehnuteľným majetkom alebo právami a vykonávať príslušné zápisy v katastri nehnuteľností, avšak s určitými obmedzeniami vo vzťahu k poškodenému. Až po konečnom zamietnutí nároku poškodeného v súdnom konaní alebo zániku predbežného súdneho príkazu iným spôsobom sa inej osobe znova priznajú všetky jej práva, a to aj vo vzťahu k poškodenému, a zákaz nemôže naďalej trvať.

HoreHore

3.3. Aká je platnosť týchto opatrení?

Predbežný súdny príkaz je vykonateľný iba v stanovenej lehote, ktorá sa môže predĺžiť na návrh poškodeného. Ak sa predbežný súdny príkaz nariadi bez dokazovania na pojednávaní, musí súd, aby umožnil podanie návrhu na začatie konania alebo výkonu rozhodnutia, stanoviť primeranú lehotu, v ktorej sa majú preukázať dôvody v prospech návrhu na začatie konania o zabezpečenom nároku. Odporca návrhu môže zastaviť výkon súdneho príkazu a dosiahnuť zrušenie vykonaného súdneho príkazu tým, že na súde uloží peňažnú náhradu.

Predbežný súdny príkaz sa musí zrušiť na návrh alebo aj bez návrhu, ak

 • lehota na preukázanie dôvodov márne uplynula,
 • predbežný súdny príkaz sa vykonal v rozsahu väčšom, aký bol potrebný na ochranu poškodeného,
 • zmenili sa okolnosti oprávňujúce nariadenie súdneho príkazu,
 • odporca poškodeného zaplatil peňažnú náhradu alebo poskytol zábezpeku,
 • pominuli dôvody pre nariadenie súdneho príkazu.

4. Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

V konaní o nariadenie predbežného súdneho príkazu sa umožňujú tieto dva druhy opravných prostriedkov, ktoré nemajú odkladný účinok:

 • Odvolanie proti predbežnému súdnemu zákazu. Odporca poškodeného môže, ak predtým nebol vypočutý, podať odvolanie do 14 dní. Na zabezpečenie spravodlivého prerokovania je možné predložiť nové dôkazy. Súd prvého stupňa rozhoduje o odvolaní na neverejnom pojednávaní a následne vydá rozhodnutie.
 • Odvolanie je prípustné aj proti rozhodnutiam v konaní o predbežnom súdnom príkaze. Lehota na odvolanie je 14 dní. Konanie o tomto odvolaní je písomné a nemôžu sa predkladať nové dôkazy. Je prípustné podať takéto odvolanie aj proti potvrdenému rozhodnutiu o nariadení predbežného súdneho príkazu, avšak nie, keď sa predbežný súdny príkaz zamietol.

5. Osobitná úprava v oblasti rodinného práva

V rodinnoprávnych veciach sú v tejto oblasti upravené najmä tieto štyri situácie:

HoreHore

 • určenie dočasného ubytovania pre (rozvedeného) manžela,
 • určenie náhradného ubytovania pre dieťa,
 • predbežný súdny príkaz na ochranu pred domácim násilím,
 • predbežné vyplatenie, použitie alebo ochrana vo vzťahu k majetku a peňažným prostriedkom v spoluvlastníctve manželov.

V rámci uvedených osobitných úprav v rodinnoprávnych veciach sa zvláštna pozornosť venuje predbežným súdnym príkazom na ochranu pred domácim násilím. Keďže dňa 1. mája 1997 nadobudol právoplatnosť zákon o ochrane pred domácim násilím, v Rakúsku existuje veľmi účinný a bezprostredný systém na ochranu pred domácim násilím, ktorý umožňuje vylúčiť násilníckeho člena z rodiny a zabrániť jeho návratu. Tento systém najmä posilňuje úzku spoluprácu medzi políciou, súdmi, sprostredkovateľmi na ochranu pred domácim násilím a v prípade potreby aj orgánmi starostlivosti o deti a mládež.

Policajná legislatíva oprávňuje policajné sily, aby v prípade nebezpečného útoku na život, zdravie alebo osobnú slobodu nariadili zákaz vstupu do vymedzených priestorov až na 10 dní. V prípade podania návrhu na predbežný súdny príkaz na súd je možné tento čas predĺžiť až na maximálne 20 dní. Polícia je tiež povinná informovať sprostredkovateľa, ktorý môže poskytnúť podporu osobe proti ktorej sa násilie použilo.

Každej osobe, ktorej správanie voči blízkym členom rodiny vylučuje pokračovanie spolužitia bez ohľadu na to, či sa jedná o fyzický útok, hrozbu útoku alebo iné správanie spôsobujúce vážne poškodenie fyzického zdravia inej osoby, musí súd na návrh poškodeného nariadiť, aby

HoreHore

 • opustila spoločné bydlisko a jeho blízke okolie,
 • nevrátila sa do spoločného bydliska a jeho blízkeho okolia, pokiaľ nevyhnutne slúži ako ubytovanie pre navrhovateľa.

Okrem toho môže súd tejto osobe zakázať vyskytovať sa na určitých vymedzených miestach (ako je okolie bydliska alebo okolie školy dieťaťa) a môže tejto osobe nariadiť, aby sa prestala stretávať alebo kontaktovať s navrhovateľom, pokiaľ tým nie je poškodený určitý vážny záujem odporcu.

Ak sa predbežný súdny príkaz nariadi v súvislosti s konaním vo veci samej, ako napríklad v súvislosti s konaním o rozvod, neplatnosť alebo zrušenie manželstva alebo konaním o rozdelenie spoluvlastníctva manželov a usporiadanie práv k spoločnému bydlisku, potom sa predbežný súdny príkaz uplatňuje až do skončenia konania vo veci samej. Predbežný súdny príkaz sa môže nariadiť bez ohľadu na to, či účastníci naďalej žijú v spoločnej domácnosti a nezávisle od konania vo veci samej. Ak sa však ešte konanie nezačalo, tak sa predbežný súdny zákaz môže nariadiť najviac na obdobie troch mesiacov.

Ak sú pre to splnené všetky podmienky, predbežný súdny príkaz sa musí vykonať okamžite, či už na návrh alebo bez návrhu. Pritom musí exekútor alebo súdny vykonávateľ vysťahovať odporcu z bydliska, odobrať mu kľúče od bydliska a uložiť ich na súde. V súvislosti s výkonom predbežného súdneho príkazu na ochranu pred domácim násilím môže súd nariadiť policajným silám, aby zabezpečili účasť svojich členov na tomto výkone. V praxi je veľmi časté, že predbežné súdne príkazy na ochranu pred domácim násilím nevykonáva súdny vykonávateľ ale verejné policajné sily.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Rakúsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 26-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo