Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 09-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Austrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir pasākumu veidi? 1.
2. Kādos gadījumos šos pasākumus var piemērot? 2.
2.1. Lūdzu aprakstiet kārtību. 2.1.
2.2. Lūdzu, aprakstiet būtiskos nosacījumus 2.2.
3. Pasākumu mērķis un veids 3.
3.1. Uz kāda veida īpašumu šie pasākumi var attiekties? 3.1.
3.2. Kāds ir šo pasākumu rezultāts? 3.2.
3.3. Kāds ir šo pasākumu statuss? 3.3.
4. Vai ir iespējams pret šiem pasākumiem iesnieg apelācijas sūdzību? 4.
5. Īpaši regulējums ģimenes tiesību jautājumu regulēšanai 5.

 

1. Kādi ir pasākumu veidi?

Pagaidu un aizsargpasākumi ir plašāk pazīstami kā aizsarg kārtība. Austrijas likumā ir paredzēti šādas aizsargkārtības:

 • pierādījumu iegūšana,
 • īpašuma realizācija /pārdošana,
 • pagaidu tiesas izpildraksts.

Visām šīm aizsargkārtībām kopīgs ir tas, ka pusēm nav jāpierāda savas prasības pamatojums, bet vienkārši jāpierāda to esamība, t.i., jāsniedz tiesai pietiekami daudz pierādījumi.

Pagaidu tiesas izpildraksts ir vissvarīgākā no visām aizsargkārtībām un tādēļ šajos komentāros tiks sniegta informācija tikai par tiesas izpildrakstu.

Pagaidu izpildraksts ir tiesas spriedums lēmuma formā, ar kuru tiek nodrošināta turpmākā tiesas sprieduma izpilde vai ar kura palīdzību dotā brīža apstākļi tiek noteikti un uzturēti noteiktā laika periodā, vai arī tiek nodrošināta puses prasības pagaidu apmierināšana.

Pagaidu izpildrakstu var iedalīt šādos veidos:

 • lai nodrošinātu naudas samaksas prasības izpildi,
 • lai nodrošinātu kādas darbības veikšanu;
 • lai nodrošinātu tiesības vai noteiktu apstākļu kopumu.

2. Kādos gadījumos šos pasākumus var piemērot?

2.1. Lūdzu aprakstiet kārtību.

Pagaidu izpildrakstus tiesa izsniedz, tikai pamatojoties uz puses iesniegtu lūgumu. Puses ir zināmas, ka “cietusī puse” un “cietušās puses oponents”. Atbildība par pagaidu izpildraksta izsniegšanu ir:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • tiesai, kurai ir atbilstoša piekritība izskatīt lietu, kas jau tiek skatīta citā tiesā,
 • tiesai, kas izskata jautājumu par pagaidu izpildraksta izsniegšanu,
 • pirms izmeklēšanas procesa vai starp tiesvedības izmeklēšanas un izpildīšanas procesa fāzes, jebkurai apgabaltiesai pēc cietušās puses oponenta dzīvesvietas;
 • papildus iepriekšminētajam, tiesai, kuras jurisdikcijas teritorijā tiek izpildīts izpildraksts vai atrodas ilglaicīgs vai īslaicīga trešās puses parādnieka dzīvesvieta, vai apgabaltiesai, kura izskata pirmo izpildes lietu.

Tā kā lieta tiek izskatīta atbilstoši likuma, kas regulē izpildraksta izpildi, noteikumiem, tiesas procesā pirmajā instancē nav nepieciešama jurista pārstāvība.

Ja jāizpilda konkrēti izpildpasākumi, piemēram, tiesas noteikta aizbildnība, tie jāveic, izmantojot oficiālus kanālus (ar tiesas izpildītāja palīdzību). Pagaidu izpildraksta izmaksas, kas ir atkarīgas no prasības apjoma, sākotnēji ir jāsedz prasības iesniedzējam. Prasības iesniedzējam ir tiesības atgūt izmaksas tikai tad, ja lietā par viņa galveno prasību tiesa lemj par labu viņam (prasība par līdzekļu atmaksu parasti tiek iekļauta prasībā galvenajā tiesvedībā). Tomēr, cietušās puses pretinieks drīkst lūgt tiesai savu līdzekļu atmaksu lēmuma par pagaidu izpildraksta izsniegšanas laikā, ja šī lieta tiek izspriesta viņam par labu.

2.2. Lūdzu, aprakstiet būtiskos nosacījumus

Lai tiesa izdotu piespiedu izpildrakstu, cietušai pusei jāiesniedz lūgums par šāda izpildraksta izsniegšanu, kurā jānorāda:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. naudas parāds, prasība pēc cita veida rīcības veikšanas vai prasības par apstrīdētām tiesībām vai tiesiskiem apstākļiem, kas tiek apgalvoti un ir apliecināmi;
 2. apgalvotu un apliecinātu risku:
  • pagaidu izpildraksta izdošanai, lai nodrošinātu naudas parāda atmaksu –apliecina pamatoto risku, t.i., jābūt apliecinājumam, ka bez šāda izpildraksta cietušās puses pretinieks ar savu rīcību neļaus vai traucēs naudas parāda samaksu;
  • cita veida pagaidu izpildraksta izdošanai, jāapliecina tikai objektīvs risks, t.i., apliecinot, ka bez izpildraksta izsniegšanas strīda izskatīšana tiesā un prasības izpilde nav veicama vai būs ievērojami traucēta, jo īpaši pastāvošo apstākļu, uz kura pamata tiek lūgts izdod tiesas izpildrakstu, izmaiņu dēļ;
  • abos tiesas izpildraksta izdošanas gadījumos, lai nodrošinātu parādu naudas izteiksmē, pierādījumi, ka prasība būs jāizpilda valstīs, kurās netiek piemērota Jurisdikcijas (Briseles I) regula vai valstīs, kuras nav ratificējušas vai nu Briseles vai Lugano konvenciju, ir pietiekami, lai apliecinātu risku.

3. Pasākumu mērķis un veids

3.1. Uz kāda veida īpašumu šie pasākumi var attiekties?

Parāda piedzīšanas veidi ir uzskatīti Izpildes kodeksā. Tie ir:

 • kustama īpašuma uzglabāšana un pārvaldīšana,
 • aizliegums parādniekam atsavināt vai ieķīlāt kustamu īpašumu,
 • trešo pušu aizliegums,
 • cietušā pretinieka nekustamā īpašuma pārvaldība,
 • aizliegums parādniekam atsavināt vai apgrūtināt nekustamo īpašumu ar Zemes reģistrā koroborētām tiesībām
3.2. Kāds ir šo pasākumu rezultāts?

Rezultāti atšķiras atkarībā no izpildraksta ieviešanas veida. Kustama īpašuma uzglabāšana un pārvaldība liedz parādniekam ar to tieši un personiski rīkoties. Tas nozīmē, ka jebkuras tiesības atsavināt uzglabāto un pārvaldīto priekšmetu būtībā ir anulētas. Likums piešķir tiesai plašas pilnvaras attiecībā “vajadzīga vai vērtīga” rakstura rīcību ar priekšmetu, kamēr tie ir uzglabāšanā un pārvaldīšanai, lai novērstu to bojāšanos, kas novestu pie priekšmeta vērtības samazināšanās. Šāda rakstura rīcība var iekļaut, piemēram, uzglabāto priekšmetu pārdošanu, ja tie ātri bojājas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Jebkāda rīcība ar kustamu taustāmu priekšmetu, kas var pārkāpt aizliegumu tos atsavināt vai ieķīlāt, ir spēkā neesoša.

Tiesas izdots aizliegums pret trešajām pusēm izpaužas aizliegumā cietušās puses pretiniekam piedzīt prasības, kas tam ir pret trešajām pusēm un, jo īpaši, šis aizliegums liedz tiesības piedzīt šādas prasības tiesas ceļā. Tajā pat laikā, šis lēmums attiecas arī uz trešajām pusēm nemaksāt cietušā pretiniekam jebkādas summas, kuras tās tam ir parādā, līdz turpmākam tiesas paziņojumam un nepiegādāt cietušās puses pretiniekam nekādus priekšmetus, ne arī veikt jebkādu citu rīcību, kas varētu liegt vai būtiski ierobežot izpildraksta izpildi attiecībā uz parādu vai priekšmetu, kuru cietušās puses parādnieks ir parādā vai kurš ir piegādājams. Tādēļ ir pieļaujam liegt trešās puses parādniekam tikai izpildīt pienākumu vai atturēties no tā izpildījuma, bet nav pieļaujams tam uzdot veikt maksājumus cietušai pusei vai aizliegt tam piemērot kādas noteiktas savas tiesības. Trešās puses nepakļaušanās tiesas aizliegumam dos tiesai pamatu pieprasīt attiecīgo zaudējumu atmaksu. Tomēr, tas, vai trešās puses tiesības atsavināt, kas ir pretrunā ar tiesas aizliegumu, pašas par sevi nav spēkā, nav skaidri noteikts likumā un tiesību analītiķu domas Austrija par šo jautājumu atšķiras.

Tiesas norīkots un kontrolēts administrators/pārvaldnieks uzņemas cietušās puses pretiniekam piederošā nekustamā īpašuma pārvaldību.

Zemes reģistrā tiek ierakstīts fakts, ka parādniekam ir aizliegts atsavināt vai ieķīlāt savus īpašumus vai izmantot citas Zemes reģistrā norādītās tiesības. Saskaņā ar šo ierakstu cietušās puses pretinieka tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu vai tiesībām un attiecīgajiem ierakstiem Zemes reģistrā ir pieļaujamas un realizējamas, bet tikai pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem attiecībā uz cietušo pusi. Tikai tad, kad cietušās puses prasība ir noraidīta tiesā vai pagaidu izpildraksts ir anulēts, trešā puse var pilnībā sākt izmantot savas tiesības, ieskaitot tiesības attiecībā uz cietušo pusi un aizliegumam iestājas noilgums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.3. Kāds ir šo pasākumu statuss?

Pagaidu izpildrakstu var piemērot tikai noteikta perioda laikā ar iespēju to pagarināt, pamatojoties uz cietušās puses lūgumu. Ja pagaidu izpildrakstu izsniedz ārpus izmeklēšanas tiesvedības, lai ļautu uzsākt tiesvedību vai iesniegt lūgumu par izpildi, tiesai jānosaka saprātīgs laika periods, kura laikā jāiesniedz pamatojums attiecīgajai tiesvedībai par nodrošināto prasību. Ieviešanas pretinieks var apstādināt izpildraksta ieviešanu un pieprasīt jau izpildīta izpildraksta anulēšanu, iesniedzot lūgumu pēc situācijas labojuma.

Pagaidu izpildraksts jāanulē vai nu pamatojoties uz iesniegumu, vai caur oficiāliem kanāliem, ja

 • laika termiņš, lai nodrošinātu ar pamatojuma informāciju, ir beidzies bez jebkādas rīcības;
 • pagaidu izpildraksts ir ieviests lielākā mērā nekā bija nepieciešams cietušās puses aizsardzībai;
 • izpildraksta eksistēšanai nepieciešamie apstākļi vairs nepastāv;
 • cietušās puses pretinieks ir samaksājis labošanas summu vai drošības naudu;
 • izpildraksta pamatojums vairs nepastāv.

4. Vai ir iespējams pret šiem pasākumiem iesnieg apelācijas sūdzību?

Tiesvedība par tiesas izpildraksta izsniegšanu pieļauj divus tiesiskus līdzekļus, kuriem ir novilcinājuma efekts:

 • apelācijas sūdzība pret pagaidu izpildrakstu: cietušā pretinieks drīkst, ja tas ir bijis iepriekš uzklausīts, iesniegt apelācijas sūdzību 14 dienu laikā. Lai nodrošinātu taisnīgu tiesvedību, var iesniegt jaunus pierādījumus. Pirmās instances tiesa pieņem lēmumu par apelācijas sūdzību slēgtā tiesas sēdē un pasludina savu lēmumu;
 • apelācijas sūdzību var iesniegt arī pret lēmumu izsniegt pagaidu izpildrakstu. Šādu sūdzību var iesniegt 14 dienu laikā. Šādas sūdzības iesniegšanai un izskatīšanai ir tikai rakstveida kārtība bez iespējas iesniegt jaunus pierādījumus. Šādu sūdzību var iesniegt arī par apstiprinātu lēmumu izsniegt pagaidu izpildrakstu, tomēr sūdzību nevar iesniegt, kad šāds izpildraksts ir noraidīts.

5. Īpaši regulējums ģimenes tiesību jautājumu regulēšanai

Ģimenes tiesību jautājumos likums paredz četrus apstākļu veidus:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • pagaidu (šķirtā) laulātā izmitināšanas noteikšanu;
 • pagaidu bērna izmitināšanas noteikšanu;
 • pagaidu izpildrakstu, lai novērstu vardarbību ģimenē un
 • pagaidu izlīgumu, drošības pasākumu piemērošanu attiecībā uz laulāto mantu un uzkrājumiem.

Īpašā regulējuma ietvaros ģimenes tiesību jautājumos īpaša uzmanība tiek pievērsta pagaidu tiesas izpildrakstiem, lai novērstu vardarbību ģimenē. Kopš brīža, kad 1997.gada 1.maijā spēkā stājās Vardarbības novēršanas likums, Austrijā pastāv ļoti efektīvs un skaidri strukturēta sistēma, kā novērst vardarbību ģimenē, kas pieļauj izņemt no ģimenes varmāku un aizliegt tam tajā atgriezties. Šī sistēma īpaši labi nodrošina ciešu sadarbību starp policiju, bāriņtiesām, un vidutāju iestādi, kas novērš vardarbību ģimenē kā arī, ja tajā iesaistīti mazgadīgie, jaunatnes labklājības dienestu.

Tiesību akti, kas regulē policijas darbību, piešķir tai likumā paredzētās pilnvaras piemērot izraidīšanu no ģimenes vai aizliegt varmākam atrasties noteiktās vietās līdz pat 10 dienu periodu, ja ir konstatēts dzīvību, veselību un brīvību apdraudošs uzbrukums. Ja tiesai ir lūgts izsniegt pagaidu izpildrakstu, šādu termiņu var pagarināt maksimāli līdz 20 dienām. Policijai ir pienākums informēt vidutāju iestādi, lai tā piedāvātu palīdzību personai, pret kuru ir konstatēta varmācība.

Jebkurai personai, kuras rīcība pret tuvu ģimenes locekli padara turpmāku sadzīvi neiespējamu, neatkarīgi no tā, vai tā būtu fiziska varmācība, uzbrukuma draudi vai rīcība, kas veicina būtisku personas fiziskās veselības bojājumu, tiesa var uzlikt par pienākumu:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • pamest savu dzīvesvietu un tās tuvāko apkaimi un
 • neatgriezties dzīvesvietā un tās tuvākajā apkaimē, kamēr šī dzīvesvieta nodrošina prasības iesniedzēja nepieciešamību pēc dzīvesvietas.

Papildus tam, tiesa var liegt no ģimenes izslēgtajai personai atrasties noteiktās vietās (piemēram, pie mājas, pie bērna skolas) un var uzdot attiecīgajai personai izvairīties no tikšanās un kontaktēšanās ar prasības iesniedzēju, ar nosacījumu, ka tādā veidā netiek pārkāptas būtiskas pretinieka intereses.

Ja pagaidu izpildrakstu izsniedz saskaņā ar tiesvedību galvenajā lietā, piemēram, saistībā lietas izskatīšanu par laulības šķiršanu, pārtraukšanas vai anulēšanu, mantas dalīšanas tiesvedība vai tiesvedību par izlīgumu par laulāto dzīvesvietas izmantošanas tiesībām, tad tiesas izpildraksts attieksies tikai līdz tiesa pasludina galīgo spriedumu galvenajā lietā. Pagaidu izpildrakstu var izsniegt neatkarīgi no tā, vai puses turpina dzīvot kopā un neatkarīgi no tiesvedības galvenajā lietā. Tomēr, kamēr šādas lietas neturpina izskatīt, laika periods, uz kuru tiesa izsniedz tiesas izpildrakstu, nevar pārsniegt trīs mēnešus.

Ja spēkā ir nosacījumi, kas ir par pamatu, lai tādā veidā rīkotos, pagaidu izpildraksts jāievieš nekavējoties, vai nu iesniedzot lūgumu, vai izmantojot oficiālus kanālus. Tā rīkojoties, tiesas pilnvarots pārstāvis/ dienests (tiesu izpildītājs) jāseko tam, lai prasības iesniedzēja pretinieks būtu pametis dzīvesvietu, viņam būtu atņemtas atslēgas, lai iekļūtu šajā dzīvesvietā, un tās būtu nodotas tiesā. Ieviešot tiesas izpildrakstu, lai novērstu varmācību ģimenē, tiesa var uzdot likumsargu iestādēm piemērot publiskās tiesības un iesaistīt kārtības ieviešanas dienestus, kuri ir to rīcībā. Praksē tas tiek piemērots ļoti bieži un tādā veidā pagaidu izpildrakstu vardarbības novēršanai ģimenē pārsvarā nepiemēro tiesu izpildītājs, bet gan publisko tiesību un kārtības ieviešanas dienesti.

« Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste