Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Østrig

Seneste opdatering : 19-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Østrig

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke typer foreløbige og sikrende retsmidler findes der? 1.
2. Betingelser for at afsige kendelse om sådanne forholdsregler 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Foranstaltningernes genstand og art 3.
3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne foranstaltninger 3.1.
3.2. Retsvirkninger 3.2.
3.3. Gyldighed 3.3.
4. Retsmidler 4.
5. Særlige bestemmelser i familieretlige sager 5.

 

1. Hvilke typer foreløbige og sikrende retsmidler findes der?

Foreløbige og sikrende retsmidler omfatter i østrigsk ret følgende sikrende foranstaltninger:

 • sikring af bevismidler
 • arrest
 • foreløbige forholdsregler.

Fælles for disse sikrende foranstaltninger er, at parterne ikke behøver føre bevis for deres anbringender, men kun skal sandsynliggøre dem.

De foreløbige forholdsregler er af størst betydning, og det er derfor kun disse, der beskrives i det følgende.

Foreløbige forholdsregler er retsafgørelser i form af kendelser, som har til formål at sikre en fremtidig tvangsfuldbyrdelse, at regulere faktiske forhold i et nærmere bestemt tidsrum eller at sikre foreløbig opfyldelse af et krav.

Blandt de foreløbige forholdsregler sondres der mellem:

 • forholdsregler til sikring af et krav på en pengeydelse
 • forholdsregler til sikring af et krav på levering af en specifik ydelse
 • forholdsregler til sikring af en rettighed eller et retsforhold.

2. Betingelser for at afsige kendelse om sådanne forholdsregler

2.1. Procedure

Der afsiges kun kendelse om foreløbige forholdsregler på begæring. Parterne benævnes "gefährdete Partei" (rekvirent) og "Gegner der gefährdeten Partei" (rekvisitus). Kendelsen om foreløbige forholdsregler afsiges af:

 • under en allerede verserende sag: den ret, der behandler sagen i den pågældende instans
 • under en sag om tvangsfuldbyrdelse: den ret, der behandler tvangsfuldbyrdelsessagen
 • før den del af sagen, der vedrører selve påkendelsen af tvisten, eller mellem den del af sagen, der vedrører selve påkendelsen af tvisten, og sagen om tvangsfuldbyrdelse: den ret, i hvis retskreds rekvisitus har hjemting
 • subsidiært værnetinget for sagens genstand eller for medskyldnerens bopæl eller opholdssted eller den ret, som foretager det første fuldbyrdelsesskridt.

Da sagen afvikles efter bestemmelserne vedrørende sager om tvangsfuldbyrdelse, er der ikke advokattvang i sager i første instans.

TopTop

Hvis der skal foretages konkrete fuldbyrdelsesforanstaltninger - f.eks. opbevaring eller forvaring ved rettens foranstaltning - skal disse foretages ex officio (af fogeden). Omkostningerne ved en foreløbig forholdsregel afhænger af værdien af det krav, der skal sikres, og skal i første omgang bæres af rekvirenten selv. Først hvis han vinder hovedsagen, har han krav på en omkostningsgodtgørelse, som i regelen gøres gældende under domsforhandlingen. Rekvisitus har derimod allerede krav på omkostningsgodtgørelse, når der træffes afgørelse om den foreløbige forholdsregel, forudsat at afgørelsen giver ham medhold.

2.2. Materielle betingelser

Der kan kun afsiges kendelse om foreløbige forholdsregler, hvis rekvirenten fremsætter en begæring, i hvilken:

 1. Han gør gældende og sandsynliggør, at han har en pengefordring eller en fordring på en anden ydelse end penge, eller at der foreligger en omtvistet rettighed eller et omtvistet retsforhold.
 2. Han gør gældende og sandsynliggør, at der foreligger en risiko.
  • I forbindelse med en foreløbig forholdsregel til sikring af pengefordringer skal det sandsynliggøres, at der foreligger en subjektiv risiko; dvs. at det skal sandsynliggøres, at rekvisitus ville foretage handlinger, som ville vanskeliggøre eller umuliggøre inddrivelsen af pengefordringen, hvis der ikke blev truffet en foreløbig forholdsregel.
  • I forbindelse med øvrige foreløbige forholdsregler skal det kun sandsynliggøres, at der foreligger en objektiv risiko, dvs. at retsforfølgningen eller opfyldelsen af kravet vej ville blive umuliggjort eller gjort væsentligt vanskeligere, hvis der ikke blev truffet en foreløbig forholdsregel, især på grund af ændringer ved den pågældende genstands tilstand.
  • Både for foreløbige forholdsregler vedrørende pengekrav og for andre former for foreløbige forholdsregler er det tilstrækkeligt til at sandsynliggøre risikoen, at det kan dokumenteres, at fordringen i givet fald skulle inddrives i stater, der hverken er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område eller har ratificeret Bruxelles-konventionen eller Lugano-konventionen.

3. Foranstaltningernes genstand og art

3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne foranstaltninger

De sikrende retsmidler vedrørende pengefordringer er udtømmende opregnet i "Exekutionsordnung":

TopTop

 • opbevaring og forvaltning af løsøre
 • forbud mod at sælge eller pantsætte løsøre
 • forbud mod dispositioner over for tredjemand
 • forvaltning af fast ejendom tilhørende rekvisitus
 • forbud mod at sælge eller behæfte fast ejendom eller tinglyste rettigheder i forbindelse hermed.
3.2. Retsvirkninger

Retsvirkningerne er forskellige, alt efter hvilken type sikrende retsmiddel der er tale om. Ved opbevaring og forvaltning af løsøre fratages rekvisitus rådighedsretten over dette, og retshandler vedrørende det opbevarede eller forvaltede løsøre har i princippet ingen retsvirkning. Loven giver retten vide skønsmæssige beføjelser til at foretage nødvendige eller gavnlige dispositioner for at undgå, at løsøret under opbevaringen eller forvaltningen forringes eller mister værdi. En sådan disposition kan f.eks. bestå i at sælge fordærvelige varer.

Dispositioner, som er uforenelige med forbuddet mod at sælge eller pantsætte løsøre, har ingen retsvirkning.

Rettens forbud mod dispositioner over for tredjemand gennemføres ved, at rekvisitus fratages rådighedsretten over sit krav, og særlig at det forbydes ham at inddrive det. Samtidig pålægges det tredjemand indtil yderligere meddelelse fra retten ikke at betale sin gæld til rekvisitus og ikke at udlevere de genstande, der tilkommer denne, eller foretage sig noget, der kan forhindre eller i væsentlig grad vanskeliggøre fuldbyrdelsesforanstaltningerne over for pengefordringen eller de genstande, der skyldes eller skal udleveres. Det kan således kun forbydes rekvisitus' skyldner at opfylde en forpligtelse eller at lægge hindringer i vejen for opfyldelsen, hvorimod det ikke kan pålægges ham at betale pengebeløb til rekvirenten og heller ikke forbydes ham at udøve en ret. Sidder tredjemand forbuddet overhørigt, er han erstatningspligtig. Hvorvidt dispositioner, der er uforenelige med forbuddet, er ugyldige, er ikke udtrykkeligt fastsat i loven og omtvistet i østrigsk juridisk teori.

TopTop

Forvaltningen af rekvisitus' faste ejendom overtages af en af retten indsat forvalter, hvis virksomhed overvåges af retten.

Forbuddet mod at sælge eller behæfte fast ejendom eller tinglyste rettigheder indføres i tingbogen. Efter denne indførelse i tingbogen er rekvisitus' frivillige dispositioner med hensyn til den faste ejendom eller rettigheden samt tinglysning heraf ganske vist tilladt, men har kun begrænset retsvirkning over for rekvirenten. Kun hvis rekvirentens krav er blevet retskraftigt afvist, eller den foreløbige forholdsregel på anden måde ophævet, får tredjemand også over for rekvirenten en fuldgyldig ret og kan lade forbuddet aflyse.

3.3. Gyldighed

En foreløbig forholdsregel har kun gyldighed i en begrænset periode, men kan forlænges på begæring af rekvirenten. Afsiges der kendelse om en foreløbig forholdsregel uden for den del af proceduren, der vedrører selve påkendelsen af tvisten, skal retten med henblik på indgivelse af stævning eller begæring om tvangsfuldbyrdelse fastsætte en passende frist for søgsmål vedrørende det sikrede krav. Mod kaution kan rekvisitus udvirke en udsættelse af gennemførelsen af de foreløbige forholdsregler eller en ophævelse af allerede gennemførte forholdsregler.

Den foreløbige forholdsregel ophæves på begæring eller ex officio, hvis:

 • fristen for justifikationssagen er udløbet
 • den foreløbige forholdsregel blev gennemført i videre omfang, end det var nødvendigt til sikring af rekvirenten
 • forudsætningerne for den foreløbige forholdsregel ikke længere er til stede
 • rekvisitus har stillet kaution eller sikkerhed
 • grundlaget for den foreløbige forholdsregel ikke længere findes.

4. Retsmidler

Mod foreløbige forholdsregler findes to retsmidler, som dog ikke har opsættende virkning:

TopTop

 • Begæring om genoptagelse: Rekvisitus kan fremsætte begæring om genoptagelse inden 14 dage, hvis han ikke blev hørt i forvejen. Af hensyn til retten til at blive hørt kan der fremsættes nye anbringender. Den ret, der i første instans har behandlet sagen, træffer afgørelse om genoptagelsesbegæringen efter mundtlig forhandling for lukkede døre.
 • Det er også muligt at kære kendelser, der afsiges under en sag om foreløbige forholdsregler. Kærefristen er 14 dage. Kæreproceduren er skriftlig, og der kan ikke fremsættes nye anbringender. Også en kendelse om en foreløbig forholdsregel, der er stadfæstet, kan kæres, dog ikke en kendelse om, at der ikke gives medhold i et krav om en foreløbig forholdsregel.

5. Særlige bestemmelser i familieretlige sager

I familieretlige sager er der i loven fastsat bestemmelser om fire særlige forhold:

 • fastsættelse af et midlertidigt underholdsbidrag til en (fraskilt) ægtefælle
 • fastsættelse af et midlertidigt underholdsbidrag til et barn
 • midlertidige forholdsregler til beskyttelse mod vold i familien
 • foreløbig regulering, benyttelse eller sikring af ægtefællernes bo og formue.

Blandt disse særlige bestemmelser i familieretlige sager indtager foreløbige forholdsregler til beskyttelse mod vold i familien en særstilling. Med ikrafttrædelsen af "Gewaltschutzgesetz" (lov om beskyttelse mod vold) pr. 1. maj 1997 har Østrig fået et enkelt og meget effektivt system til beskyttelse mod vold i familien, som giver mulighed for at bortvise et voldeligt familiemedlem og give vedkommende tilhold om ikke at komme tilbage. I systemet indgår et snævert samarbejde mellem politi, domstolene for familieretlige sager, de pågældende sociale myndigheder og - hvis der er mindreårige involveret - ungdomsforsorgsmyndighederne.

TopTop

Politilovgivningen giver sikkerhedsorganerne mulighed for i tilfælde af et farligt angreb på liv, helbred eller frihed at give bortvisningstilhold eller nedlægge adgangsforbud i højst 10 dage. Hvis der til retten indgives begæring om en foreløbig forholdsregel, forlænges fristen til højst 20 dage. Politiet skal også underrette de socialmyndigheder, der tager sig af den voldsramte person.

Enhver person, som udsætter en nærstående for legemsangreb, en trussel om et sådant eller en adfærd, der i væsentlig grad er til skade for den mentale sundhed, således at det ikke kan forlanges af den nærstående, at bofællesskabet skal opretholdes, skal af retten på begæring af den nærstående:

 • pålægges at forlade boligen og området omkring denne og
 • pålægges ikke at vende tilbage til boligen eller området omkring denne, hvis boligen tjener til opfyldelse af den nærståendes påtrængende boligbehov.

Retten kan desuden give den person, der skal bortvises, tilhold om ikke at opholde sig nærmere bestemte steder (f.eks. foran boligen, foran barnets skole) og om ikke at mødes med eller tage kontakt til den nærstående, såfremt dette ikke er i åbenlys modstrid med den nærståendes interesser.

Afsiges der kendelse om en foreløbig forholdsregel som led i en hovedsag, f.eks. en skilsmissesag, en sag om omstødelse af et ægteskab, en sag om bodeling eller en sag om brugsret til en bolig, gælder den foreløbige forholdsregel, indtil hovedsagen er afgjort ved en retskraftig afgørelse. Kendelsen om den foreløbige forholdsregel kan afsiges, selv om bolig og husførelse fortsat er fælles, og uden forbindelse med en hovedsag. Så længe der ikke verserer en sådan hovedsag, kan gyldigheden af en foreløbig forholdsregel ikke overstige tre måneder.

Hvis betingelserne er opfyldt, skal den foreløbige forholdsregel straks gennemføres ex officio eller på begæring. Fuldbyrdelsesorganet (fogeden) skal bortvise rekvisitus fra boligen og fratage ham alle nøgler til boligen og deponere dem hos retten. Retten kan pålægge sikkerhedsmyndighederne at gennemføre de foreløbige forholdsregler til beskyttelse mod vold i familien, og disse kan lade opgaven udføre af ordenspolitiet. Dette forekommer meget ofte i praksis, således at foreløbige forholdsregler til beskyttelse mod vold i familien som regel gennemføres af politiet og ikke af fogeden.

Yderligere oplysninger

 • Justizressort Deutsch - English - français
 • Bundeskanzleramt - Republik Österreich Deutsch - English
 • RDB - Die Rechtsdatenbank Deutsch

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Østrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 19-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige