Európska komisia > EJS > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 19-12-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Všeobecné informácie - Medzinárodné právo

World map

Dokumenty s názvom „Medzinárodné právo“ poskytnú pre každú tému informácie o najdôležitejších činnostiach medzinárodných organizácií v oblasti súkromného medzinárodného práva a občianskeho procesného práva.

Medzi tieto činnosti patrí najmä príprava dohovorov.

Príslušnými medzinárodnými organizáciami sú:

 Rada Európy

Rada Európy je medzivládna organizácia, ktorej cieľom je:

 • ochraňovať ľudské práva, pluralitnú demokraciu a právny štát,
 • prispievať k uvedomovaniu si európskej kultúrnej identity a rozmanitosti a pomáhať ich rozvoju,
 • hľadať riešenia problémov, ktorým čelí európska spoločnosť (diskriminácia menšín, xenofóbia, neznášanlivosť, ochrana životného prostredia, klonovanie ľudí, AIDS, drogy, organizovaný zločin a pod.),
 • pomáhať upevňovať stabilitu demokracie v Európe podporovaním politických, legislatívnych a ústavných reforiem.

Rada Európy má 45 členov vrátane všetkých pätnástich členských štátov Európskej únie.

 Haagska konferencia English - français medzinárodného práva súkromného

Haagska konferencia je medzivládna organizácia, ktorej účelom je „pracovať v prospech postupného zjednocovania pravidiel medzinárodného súkromného práva“. Má 61 členov vrátane pätnástich členských štátov Európskej únie. Hlavnou metódou, ktorá sa používa na dosiahnutie tohto účelu, je prerokúvanie a príprava mnohostranných zmlúv (dohovorov) v rôznych oblastiach medzinárodného práva súkromného.

Napríklad:

 • medzinárodná justičná a administratívna spolupráca,
 • kolízne normy v oblasti zmlúv, občianskoprávnych deliktov, vyživovacej povinnosti, postavenia a ochrany detí, vzťahov medzi manželmi, závetov a pozostalostí alebo poručníctva a správy majetku,
 • právomoc justičných orgánov a výkon cudzích súdnych rozhodnutí atď.

 Medzinárodný inštitút pre unifikáciu súkromného práva, všeobecne známy ako UNIDROIT English - français

UNIDROIT je nezávislá medzivládna organizácia, ktorej účelom je štúdium spôsobov harmonizácie a koordinácie súkromného práva štátov a skupín štátov a postupná príprava na prijatie pravidiel súkromného práva jej rôznymi členmi. UNIDROIT má 59 členov vrátane všetkých členských štátov Európskej únie. Prácu UNIDROIT tvoria hlavne vzorové právne predpisy, ale niekedy aj dohovory.

HoreHore

 Medzinárodná komisia pre občianskoprávny status (CIEC English - français)

CIEC je medzivládny orgán, ktorého cieľom je:

 • uľahčiť výmenu právnych textov a akejkoľvek dokumentácie týkajúcej sa občianskoprávneho statusu,
 • hľadať právne a technické prostriedky zlepšovania činnosti ministerstiev zodpovedných za občianskoprávny status v členských štátoch,
 • prispievať k zladeniu a zjednoteniu práva v oblasti občianskoprávneho statusu a rodinného práva tvorbou medzinárodných dohovorov,
 • spolupracovať s ďalšími medzinárodnými orgánmi, ktoré sa tiež zaoberajú osobnými právami a rodinným právom.

CIEC má šestnásť členov vrátane jedenástich členských štátov Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo).

 Organizácia Spojených národov English - español - français, konkrétne Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL English - español - français)

UNCITRAL predstavuje hlavný právny orgán systému OSN v oblasti medzinárodného obchodného práva. UNCITRAL dostal od Valného zhromaždenia úlohu podporovať postupné zlaďovanie a zjednotenie medzinárodného obchodného práva, najmä prípravou nových medzinárodných dohovorov, vzorových právnych predpisov a jednotných právnych predpisov. UNCITRAL má tridsaťšesť členov, zvolených Valným zhromaždením. Členstvo je štruktúrované tak, aby boli reprezentatívne zastúpené rôzne geografické regióny a ich hlavné ekonomické a právne systémy.

HoreHore

Posledná úprava: 19-12-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo