Европейска комисия > ЕСМ > Международно право

Последна актуализация: 30-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обща информация - Международно право

World map

Документите, озаглавени “Международно право”, ще осигурят информация за всяка тема, свързана с най-практическите дейности на международните организации в областта на частното международно право и правото във връзка гражданските процедури.

Тези дейности се състоят основно от изготвянето на конвенции.

Въпросните международни организации са:

 Съветът на Европа,  

Съветът на Европа е междуправителствена организация, която цели:

 • да защитава човешките права, плуралистичната демокрация върховенството на правото;
 • да подпомага осъзнатостта и насърчава развитието на културната идентичност и разнообразие на Европа;
 • да търси решения на проблемите, пред които е изправено европейското общество (дискриминацията срещу малцинствата, ксенофобията, нетолерантността, защитата на околната среда, клонирането на хора, СПИН, наркотиците, организираната престъпност и т.н.);
 • да помогне консолидирането на демократичната стабилност в Европа чрез подкрепа на политическата, законодателна и конституционна реформа.

Съветът на Европа има 45 члена, включително всичките петнадесет Страни членки на Европейския съюз.

 Конференцията в Хага English - français, посветена на международното частно право.

Конференцията в Хага е междуправителствена организация, чиято цел е “да работи за постепенното унифициране на правилата на международното частно право”. Тя има 61 членове, включително петнадесетте Страни членки на Европейския съюз. Принципният метод, използван за постигането на тази цел, се състои от преговори и изготвяне на многостранни договори (конвенции) в различните области на международното частно право.

НагореНагоре

Например:

 • международно юридическо и административно сътрудничество;
 • конфликт на законите за договорите, закононарушенията, свързаните с поддръжката задължения, статуса и защитата на децата, взаимоотношенията между съпрузи, завещанията и имотите или попечителството;
 • юрисдикция и изпълнение на чуждестранните съдебни решения и т.н.

 Международният институт за унифициране на частното право, обикновено известен като UNIDROIT English - français.

UNIDROIT е независима междуправителствена организация, чиято цел е да проучва начините за хармонизиране и координиране на частното право на държавите и групите държави и постепенно да подготви за приемането от неговите различни членове на еднакви правила на частното право. UNIDROIT има 59 члена, включително всички Страни членки на Европейския съюз. Работата на UNIDROIT се състои предимно от примерни закони, но понякога и от конвенции.

 Международната комисия по Гражданско състояние (CIEC English - français)

CIEC е междуправителствен орган със следните цели:

НагореНагоре

 • да улесни обмена на правни текстове и документация, свързана с гражданското състояние;
 • да търси правни и технически средства за подобряването на работата на отделите, отговорни за гражданското състояние в Страните членки;
 • да допринесе за хармонизирането и унифицирането на гражданското състояние и семейното право посредством изготвяне на международни конвенции;
 • да сътрудничи с други международни органи, които също са свързани с личните права и семейното право.

CIEC има шестнадесет члена, включително единадесет Страни членки на Европейския Съюз (Австрия, Белгия, Германия, Франция, Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Обединеното Кралство).

 Обединените нации English - español - français, по-точно Комисията на Обединените нации по Международно търговско право (UNCITRAL English - español - français).

UNCITRAL е основният правен орган в системата на Обединените нации в областта на международното търговско право. UNCITRAL беше натоварена от Общото събрание на ООН да продължи постепенното хармонизиране и унифициране на международното търговско право, в частност посредством подготвяне на нови международни конвенции, примерни закони и еднакви закони. UNCITRAL има тридесет и шест члена, избрани от Общото Събрание. Членството е структурирано така, че да бъде представително за различните географски региони по света и техните принципни икономически и правни системи.

НагореНагоре

Последна актуализация: 30-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство