Europos Komisija > ETIT > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 03-11-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bendro pobūdžio informacija - Bendrijos teisė

European flag

Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti English

Bendrijos teisė vis labiau daro įtaką jūsų kasdieniam gyvenimui

Prekyba vidaus rinkoje tarp valstybių narių suintensyvėjo ir žmonės vis daugiau keliauja, siekdami įsikurti, gauti darbą, tuoktis, vertis verslu ar paprasčiausiai praleisti atostogas kitose valstybėse narėse.

Vis daugėja situacijų, kuriose dalyvauja skirtingose valstybėse narėse gyvenantys žmonės, ir atsirado daugiau galimybių ginčams. Todėl dabar itin aktualu sukurti Europos teisingumo erdvę.

1996 m. Amsterdamo sutartis leido nuo 1999 m. susieti teismų bendradarbiavimą civilinėse bylose ir laisvą asmenų judėjimą. Galimybė pasiremti Bendrijos teise yra svarbi kiekvienam Europos piliečiui, kuris gali savo ieškinį teisme pagrįsti Komisijos reglamentu.

Kertinis visos sistemos akmuo yra abipusis teismo sprendimų pripažinimas. Taryba ir Komisija priėmė abipusio pripažinimo programą, nustatančią pagrindines priemones, kurių būtina imtis.

Priimta nemažai dokumentų, tarp jų šie:

-

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose  pripažinimo ir vykdymo, kartais vadinamas Briuselio I reglamentu. Jame atsakoma į du esminius klausimus, pateikiamus kilus ginčui tarp dviejų skirtingose valstybėse narėse gyvenančių asmenų: kurio teismo jurisdikcijai priklauso ginčas ir kokios taisyklės taikomos sprendžiant, ar valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas bus pripažintas. Šis reglamentas, įsigaliojęs 2002 m. kovo 1 d., buvo keletą kartų keistas ir dabar pakeičia 1968 m. Briuselio konvenciją;

viršųviršų

2001 m. lapkričio 24 d. buvo paskelbta viena pataisa dėl konvencijų, kurių šalis yra Jungtinė Karalystė. 2002 m. buvo pakeisti du jos priedai (I ir II). 2004 m. lapkričio mėn., ES valstybių narių padaugėjus iki 25, buvo pakeisti I-IV priedai. Taryba ir Komisija paskelbė pareiškimą PDF File (PDF File) dėl 15 ir 73 straipsnių;

-

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 Šis tekstas taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d. (žr. naudotojo vadovą PDF File (PDF File 820 KB));

siekiant kuo optimaliau taikyti šį dokumentą, atsižvelgus į šio reglamento 68 straipsnį paskelbta valstybių narių informacija apie teismus ir žalos atlyginimo tvarką;

šis Reglamentas Nr. 2201/2003 pakeičia 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr.1347/2000, kartais vadinamą Briuselio II reglamentu, įsigaliojusį 2001 m. kovo mėn., kurio priedai (I priedas - 2002 m. ir I - IV priedai - 2004 m.) buvo daug kartų keičiami;

-2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų nustato Bendrijos bankroto bylų sprendimų pripažinimo ir vykdymo taisykles ir apibrėžia taikytiną teisę;
-2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, reglamentuojantis teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimą valstybėse narėse, supaprastina ir paspartina teisminį bylos nagrinėjimą;
-2001 m. gegužės 28 d. Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose, kuris supaprastina ir paspartina teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus;
-2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas 2001/470/EB, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose;
-2002 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 743/2002, sukuriantis bendrą Bendrijos veiklos sistemą, palengvinančią įgyvendinti teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose (2005 metų finansavimo programa Deutsch - English - français);
-2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą, nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles;
-

Tarybos reglamentas 805/2004, sukuriantis neginčytinų ieškinių Europos vykdomąjį raštą, kad valstybėje narėje priimti sprendimai dėl neginčytinų ieškinių būtų vykdomi visoje Bendrijoje, nesiimant pereinamųjų priemonių toje valstybėje narėje, kurioje norima vykdyti sprendimą;

viršųviršų

2005 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1869/2005, keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, priedus

-

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB  dėl kompensacijos nusikaltimo aukoms kuria siekiama užtikrinti, kad visi ES piliečiai ir visi ES teisėtai gyvenantys asmenys gautų reikiamą žalos atlyginimą už dėl nusikaltimo, padaryto ES, patirtus nuostolius.

-Šiuo metu kitose Bendrijos institucijose svarstomi Komisijos pasiūlymai:

-

Žaliosios knygos, kurios yra parengiamieji dokumentai prieš pateikiant pasiūlymą:

 • Europos atsiskaitymo tvarkos orderis ir nedidelių ieškinių teisminio nagrinėjimo supaprastinimo ir paspartinimo priemonių žalioji knyga;
 • 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikomų įstatymų pakeitimo Bendrijos dokumentu ir jo tobulinimo žalioji knyga;
 • Alimentų ieškinių žalioji knyga English PDF File (PDF File); 
 • Tarptautinių paveldėjimo bylų žalioji knyga PDF File (PDF File);
 • Ištuokos byloms taikomos teisės ir jurisdikcijos žalioji knyga PDF File (PDF File).

Šiek tiek istorijos

Šis Europos teisės aktų vykdymo erdvei skirtas planas Sąjungos tikslu tapo 1993 m. priėmus Mastrichto sutartį, tačiau jau ir anksčiau buvo dedama daug pastangų siekiant glaudesnio ir veiksmingesnio valstybių narių teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose. Svarbiausios iš jų - 1968 m. Briuselio konvencija dėl sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose jurisdikcijos ir vykdymo ir 1980 m. Romos konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės.

Kitos iniciatyvos kilo tarptautinėse organizacijose, tarp jų:

 • Hagos konferencijoje privatinės tarptautinės teisės klausimais English - français;
 • Europos Taryboje English.

1999 m. Amsterdamo sutartimi teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose buvo įtrauktas į Bendrijos teisinę sistemą. Tai suteikė galimybę taikyti šioje srityje tiek Bendrijos metodą, tiek ir priimti Bendrijos teisės aktus (reglamentus, direktyvas ir nutarimus).

Šioje Bendrijos veiklos srityje nedalyvauja Danija, o Jungtinė Karalystė ir Airija pasiliko teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar jos prisidės prie atitinkamo dokumento įgyvendinimo.

Europos Vadovų Taryba, siekdama sukurti praktinį veiksmų pagrindą Mastrichto ir Amsterdamo sutartyse iškeltiems tikslams įgyvendinti, 1999 m. spalio mėn. Tamperėje (Suomija) surengė specialų susitikimą. Ji paskelbė, kad „tikroje Europos teisingumo erdvėje asmenims ir verslui neturi būti kliudoma arba jiems neturi būti kliudoma naudotis savo teisėmis, jei valstybių narių teisė ir administravimo sistemos yra skirtingos ar sudėtingos“.

Šitaip buvo patvirtintas valstybių narių pasiryžimas sukurti tikrą teisingumo erdvę, „kurioje žmonės į bet kurios valstybės teismus ir valdžios institucijas galėtų kreiptis taip pat lengvai, kaip ir savo šalyje“.

2004 m. lapkričio 4-5 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybių vadovai ir vyriausybės priėmė Hagos programą, kuria siekiama stiprinti teisingumą. Jie pažymėjo, kad „jau įgyvendinta daug priemonių“, tačiau ir „toliau reikia stengtis sudaryti teisingumo gavimo sąlygas ir užtikrinti teismų bendradarbiavimą, taip pat plačiai taikyti abipusį pripažinimą“. Hagos programoje teigiama, kad „artimiausiu metu pagrindinis prioritetas bus teikiamas nuolatiniam abipusio pripažinimo programos priemonių įgyvendinimui, siekiant ją užbaigti iki 2011 m.“.

Europos Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Vadovų Tarybos išvadomis šiuo klausimu.

Spustelėję Europos Sąjungos vėliavą, galėsite rasti informacijos apie Bendrijos teisę ir Komisijos pasiūlymus kiekvienu svarstomu klausimu.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-11-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė