Evropská komise > ESS > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 03-11-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Obecné informace - Právo Společenství

European flag

Posledni aktualizacje viz English

Právo Společenství postihuje stale více váš každodenní život.

Na vnitřním trhu obchod mezi členskými státy zesílil a lidé se stále více stěhují, aby se usadili, pracovali, uzavřeli sňatek, podnikali nebo prostě strávili dovolenou v jiných členských státech.

Situace lidí, kteří žijí v různých státech, se velmi rozšířily a tedy i možnosti vzniku sporů. Zavedení evropského prostoru spravedlnosti je nyní naléhavou nutností.

Amsterodamská smlouva z roku 1996 umožnila od roku 1999 vytvoření vazby mezi soudní spoluprácí v občanských věcech a volným pohybem osob. Možnost spolehnout se na právní předpisy Společenství není nevýznamná pro evropského občana, který se může pro podporu svého právního sporu u soudů odvolat na nařízení Společenství.

Vzájemné uznávání rozhodnutí je základním kamenem celého systému. Rada a Komise přijaly mutual recognition programme pro stanovení hlavních opatření, která je třeba v této oblasti učinit.

V této souvislosti byla již přijata řada nástrojů včetně:

-

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, někdy známé jako Brussels I Nařízení odpovídá na dvě důležité otázky, které vyvstanou v případě sporu mezi dvěma lidmi, kteří žijí v různých státech: jaké soudy mají příslušnost a jaká pravidla platí pro rozhodnutí, zda rozsudek vynesený v členském státu bude uznán. Byla provedena celá řada změn tohoto nařízení, které vstoupily v platnost dne 1. března 2002 a které nahrazují Brussels Convention of 1968.

NahoruNahoru

Jedna corrigendum byla zveřejněna dne 24.11.2001 a týká se úmluv, kde je stranou Spojené království. Ke změně dvou jejích příloh (annexes I and II) došlo v roce 2002. Další změna annexes I to IV byla provedena v listopadu 2004 po rozšíření EU na 25 členských států. Rada a Komise vytvořily declaration English PDF File (PDF File 70 KB) o článcích 15 a 73.

-

Council Regulation (EC) No 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 týkající se příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, které ruší nařízení (ES) č. 1347/2000. Tento text platí od 1. března 2005. (viz user guide PDF File (PDF File 803 KB))

Pro optimální použití tohoto nástroje byly podle článku 68 nařízení zveřejněny information týkající se soudů a nápravných řízení sdělené členskými státy.

Toto nařízení č. 2201/2003 nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000, někdy známé jako Brussels II Nařízení, které vstoupilo v platnost v březnu 2001, jehož přílohy byly změněny (annexe I v roce 2002 a annexes I to IV v roce 2004).

-Nařízení Rady Regulation (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení stanovuje pravidla Společenství o uznávání a vynucení rozhodnutí o úpadku a určení rozhodného práva.
-Nařízení Rady Regulation (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských a obchodních věcech v členských státech zlepšuje a urychluje soudní řízení.
-Regulation (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů v členských státech při dokazování v občanských nebo obchodních věcech zlepšuje, zjednodušuje a urychluje spolupráci mezi soudy týkající se důkazů.
-Rozhodnutí Rady Decision 2001/470/EC ze dne 28. května 2001, kterým se zakládá Evropská soudní síť v občanských a obchodních věcech
-Rozhodnutí Rady Council Regulation (EC) No 743/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se zakládá Obecný rámec Společenství činností k usnadnění provádění soudní spolupráce v občanských věcech. (2005 financing programme Deutsch - English - français)
-Council Directive 2003/8/EC ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech zavedením minimálních společných pravidel týkajících se právní pomoci pro takové spory
-

Council Regulation 805/2004 vytvářející Evropský příkaz k vynucení nesporných nároků má zajistit, že rozhodnutí o nesporných nárocích vydaná v členském státu budou vynutitelná v celém Společenství bez nutnosti přechodných opatření v členském státu, kde se o vynucení usiluje.

NahoruNahoru

Nařízení Komise (ES) č. 1869/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se nahrazují přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky

-

Council Directive 2004/80/EC ze dne 29. dubna 2004 týkající se náhrady obětem trestného činu má za cíl zajistit, že všichni občané EU a všichni zákonní rezidenti v EU mohou obdržet přiměřenou náhradu za škody, které utrpěli v případě, že se stali obětí trestného činu v EU.

-Návrhy Komise, které se v současné době projednávají v jiných orgánech Unie:
 

 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozhodném právu pro jiné než smluvní závazky ("ROME II")
 • Proposal for a Regulation Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří postup Evropského platebního rozkazu
 • Proposal for a Directive Evropského parlamentu a Rady o určitých ohledech mediace v občanských a obchodních věcech
 • Proposal for a Regulation  PDF File (PDF File 224 KB)Evropského parlamentu a Rady zakládající Evropský postup pro drobné nároky (annex PDF File (PDF File 138 KB))
 • Proposal for a Regulation Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských a obchodních věcech v členských státech 

-

Zelené knihy, což jsou přípravné dokumenty před vytvořením návrhu:

 • Green Paper o postupu Evropského platebního rozkazu a o opatřeních ke zjednodušení a urychlení sporů o drobné nároky.
 • Green Paper o přeměně Římské úmluvy z roku 1980 o rozhodném právu pro smluvní závazky na nástroj Společenství a jeho modernizaci.
 • Green Paper English PDF File (PDF File) o nárocích na vyživovací povinnost
 • Green Paper PDF File (PDF File) o nadnárodním nástupnictví
 • Green Paper PDF File (PDF File) o rozhodném právu a příslušnosti v rozvodových věcech

Něco o pozadí

Tento plán na vytvoření evropského prostoru pro vynucení práva se stal cílem Unie Maastrichtskou smlouvou v roce 1993, ale různé iniciativy pro užší a účinnější soudní spolupráci v občanských věcech mezi členskými státy již existovaly, na prvním místě Brussels Convention z roku 1968 o příslušnosti a vynucení rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a Rome Convention z roku 1980 o rozhodném právu pro smluvní závazky.

Jiné iniciativy se také objevily v mezinárodních organizacích, včetně

 • Hague Conference on Private International Law English - français
 • Council of Europe. English

V roce 1999 přinesla Amsterodamská smlouva soudní spolupráci v občanských věcech do rámce Společenství. To zde umožnilo využít metodu Společenství i přijmout nástroje ve formě právních předpisů Společenství (nařízení, směrnice a rozhodnutí).

Dánsko se neúčastní  této oblasti činnosti Společenství a Spojené království a Irsko si vyhradily právo rozhodnout případ od případu, zda se účastní daného nástroje.

Pro položení praktického základu pro provádění maastrichtských a amsterodamských cílů uspořádala Evropská rada zvláštní setkání v Tampere ve Finsku v říjnu 1999. Bylo na něm prohlášeno, že „ve skutečném evropském prostoru spravedlnosti by jednotlivcům a podnikům nemělo být bráněno nebo by neměli být odrazováni od výkonu svých práv kvůli neslučitelnosti nebo složitosti právních a správních systémů v členských státech”.

To potvrdilo kladný postoj pro založení skutečného prostoru spravedlnosti, „kde se lidé mohou obracet na soudy a úřady v jakémkoli členském státu stejně snadno jako ve vlastním státu”.

Na zasedání Evropské rady ve dnech 4. a 5. listopadu 2004 hlavy států a vlád přijaly Hague Programme za účelem posílení spravedlnosti. Vzaly na vědomí, že „řada opatření již byla učiněna”, ale že by se mělo vynaložit „další úsilí pro usnadnění přístupu ke spravedlnosti a soudní spolupráci i plné zavedení vzájemného uznávání”. Haagský program prohlašuje, že „pokračující provádění programu opatření o vzájemném uznávání musí být proto hlavní prioritou v nadcházejících letech, aby se zajistilo jeho dokončení do roku 2011“.

V tomto ohledu akce provedené Evropskou komisí vyplývají ze závěrů Evropské rady.

Poklepáním na evropskou vlajku se dostanete na informace o právu Společenství a návrzích Komise pro každé téma.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-11-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království