Evropska komisija > EPM > Pridobivanje dokazov in način dokazovanja > Španija

Zadnja sprememba: 15-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pridobivanje dokazov in način dokazovanja - Španija

 

KAZALO

1.
1.a) Kdo nosi dokazno breme? 1.a)
1.b) Kaj je predmet dokazovanja? Ali obstajajo pravila, na podlagi katerih za določena dejstva ni treba predložiti dokazov? Ali je mogoče ovreči te domneve s predložitvijo dokazov? 1.b)
2. V kakšnem obsegu mora biti sodišče prepričano o določenem dejstvu, da lahko na podlagi tega dejstva utemelji svojo odločbo? 2.
3. Ali pridobivanje dokazov vedno temelji na zahtevi ene od strank ali lahko pobudo za to prevzame sodnik? 3.
4.
4.a) Kakšni so nadaljnji koraki, kadar sodnik sprejme zahtevek stranke glede izvajanja dokazov? 4.a)
4.b) V katerih primerih lahko sodišče zavrne zahtevek stranke za izvedbo dokazov? 4.b)
5.
5.a) Katera so različna sredstva dokazovanja? 5.a)
5.b) Ali obstaja razlika med dokazi, ki temeljijo na zasliševanju prič ali ustnem poročilu izvedenca, ter predložitvijo pisnih dokazov in pisnega poročila izvedenca? 5.b)
5.c) Ali imajo nekatera sredstva izvajanja dokazov večjo težo od drugih? 5.c)
5.d) Ali so pri dokazovanju določenih dejstev nekateri postopki dokazovanja obvezni? 5.d)
6. Ali so priče po španski zakonodaji zavezane pričevanju? 6.
7. Ali obstajajo osebe, od katerih ni mogoče zahtevati pričevanja? 7.
8. Kakšna je vloga sodišča in strank pri zasliševanju prič? 8.
9. Kakšna je dokazna vrednost izjave priče? 9.
10. Ali se pravne osebe ali subjekt brez pravne osebnosti lahko podvržejo zasliševanju kot stranke? 10.
11. Kako poteka zasliševanje? 11.
12. Kakšna je vrednost izjave tožeče in tožene stranke? 12.
13. Kako se dokumentirajo dokazi na podlagi pričevanja in zasliševanja strank? 13.
14. Kakšna je vrednost nezakonito pridobljenega dokaza? 14.
15. Ali je mogoča izvedba dokaza pred sodnim postopkom? 15.
16. Kje je mogoče dobiti informacije o sodnem postopku? 16.

 

Za priznanje pravice na sodišču je treba dokazati trditve. To pomeni izvajanje procesne dejavnosti, ki je bila predhodno urejena glede oblike in rokov.

Pomembno je, da tisti, ki se želi obrniti na sodišče, pred tem analizira svoje možnosti za dokazovanje navedb ter se tako izogne izgubi časa in denarja (procesni stroški), ki bi lahko nastali, če tega ne bi storil. Za to je treba poznati predpise, ki urejajo dokazni postopek, pa naj bo  znanje o teh še tako splošno in osnovno.

Dokazni postopek v španskem pravu ureja Zakon o civilnem postopku (Zakon 1/2000 z dne 7. januarja) v poglavjih V in VI , I. naslov (286. do 386. člen), čeprav se za določene postopke (začete pred 8. januarjem 2001, ko je začel veljati Zakon 1/2000) še vedno uporablja prejšnji zakon o civilnem postopku (Zakon z dne 3. februarja 1881). Novi zakon o civilnem postopku navaja nekaj splošnih premislekov o dokazih v XI. odstavku uvodnega dela (tehnično poimenovanem preambula), ki bi bili lahko zanimivi za vsakega, ki želi pridobiti določeno znanje o tem, kako španski zakonodajalec dojema dokazni postopek.

1.

1.a) Kdo nosi dokazno breme?

Vsaka od strank, ki je udeležena v postopku, je dolžna dokazati dejstva, ki jih navaja in na katerih utemeljuje svoje zahteve; tožeča stranka mora dokazati dejstva iz tožbe, medtem ko mora tožena stranka dokazati dejstva, ki ovirajo, izničujejo ali slabijo pravno učinkovitost tožbe. Takšno je splošno pravilo o dokaznem bremenu, razen zakonske določbe, ki postavlja posebna merila.

Škodljive posledice pomanjkanja dokazov bremenijo stranko, ki je nosilka dokaznega bremena, in tako bo, če ob izreku sodbe ali podobne odločitve stranka ne dokaže dejstev, ki jih navaja, sodišče zavrnilo njene zahteve. Ne glede na zgoraj navedeno pravila o dokaznem bremenu ne izpolnjujejo togih načel, temveč se prilagajajo posameznim primerom glede na naravo navedenih ali zanikanih dejstev in na stopnjo razpoložljivosti oziroma sposobnosti dokazovanja posamezne stranke. Dokaz za to je, da se pri potrošnikih šteje za neprimerno določba, s katero se naloži dokazno breme potrošniku, dokaze pa bi morala predložiti pogodbena stranka.

1.b) Kaj je predmet dokazovanja? Ali obstajajo pravila, na podlagi katerih za določena dejstva ni treba predložiti dokazov? Ali je mogoče ovreči te domneve s predložitvijo dokazov?

Predmet dokazovanja so dejstva, na katerih stranke utemeljujejo svoje zahteve. Prav tako sta predmeta dokazovanja tuj običaj in pravo, vendar dokaz običaja ni potreben, če stranki soglašata z njegovim obstojem in vsebino ter ne motita javnega reda in miru.

Na vrh straniNa vrh strani

Ni treba dokazovati dejstev, ki so povsem očitna in splošna, pa tudi ne dejstev, za katere obstaja soglasje obeh strank, razen v tistih primerih, v katerih predmet postopka ni na voljo strankam, tj. v postopkih glede sposobnosti oseb, ugotavljanja očetovstva, neveljavnosti, razveze in ločitve, skrbništva nad mladoletnimi otroki, nasprotovanje upravnim odločbam, sprejetim za zaščito mladoletnikov, ter postopkih, ki obravnavajo potrebo po privolitvi v posvojitev.

Predpostavke, ki jih določa zakon, izvzemajo obveznosti dokazovanja domnevnega dejstva za stranko, ki ima prednost. Takšne predpostavke dopuščajo nasprotne dokaze, razen če zakon tega izrecno ne prepoveduje. Tako je, na primer, med predpostavkami, ki jih navaja zakon, dobičkonosnost premoženja, pridobljenega v zakonu, razen če se ne dokaže, da premoženje pripada izključno možu ali ženi, pri čemer je predpostavka, da zakonca živita skupaj in da je nenavzoči živel vse do trenutka razglasitve smrti.

2. V kakšnem obsegu mora biti sodišče prepričano o določenem dejstvu, da lahko na podlagi tega dejstva utemelji svojo odločbo?

Dejstva, ki jih stranke navajajo v svojih tožbenih spisih in odgovorih na tožbe, morajo biti dokazana, pri čemer se ta dejstva vrednotijo odvisno od okoliščin posameznih primerov ter ob upoštevanju izvedenih dokazov in njihovih značilnosti (tako pomembnost javne listine ni enaka pomembnosti izjave, ki jo poda stranka sama). Takšno vrednotenje in vzroki, na podlagi katerih razsodnik pride do določenih zaključkov, se mora izraziti v sodbi. Vendar pa so skupaj z neposrednimi dokazi možni tudi posredni dokazi, kar pomeni, da sodišče na podlagi priznanega ali v celoti dokazanega dejstva lahko sklepa o gotovosti drugega dejstva, kadar koli med njima obstaja jasna in neposredna povezava, sodišče pa bo v svoji odločitvi obrazložilo presojo, na podlagi katere je prišlo od dokazanega do domnevnega dejstva.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Ali pridobivanje dokazov vedno temelji na zahtevi ene od strank ali lahko pobudo za to prevzame sodnik?

Veljavno načelo civilnega prava določa, da so stranke tiste, ki morajo predložiti sodišču dokaz, da nameravajo sodelovati v postopku. Sodišče pa kljub temu lahko po uradni dolžnosti določi izvedbo določenih dokazov samo v primerih, ki jih predvideva zakon. Tako lahko na predhodnem zaslišanju v rednem postopku sodišče, če po predložitvi dokazov strank oceni, da dokazi ne zadostujejo za pojasnitev spornih dejstev, stranke opozori na dejstvo, na katero bi lahko vplivala nezadostnost dokazov, in jim pri tem navede tudi dokaze, ki bi jih lahko predložile.

V postopkih za ugotavljanje sposobnosti oseb, ugotavljanje očetovstva, postopkih glede zakonskih zvez in mladoletnikov, sodišče lahko ne glede na dokaze, ki bi jih lahko zahtevali stranke ali tožilstvo, v vsakem primeru prizna kateri koli dokaz, ki je po njegovem mnenju potreben za sprejetje odločitve v postopku.

4.

4.a) Kakšni so nadaljnji koraki, kadar sodnik sprejme zahtevek stranke glede izvajanja dokazov?

V ustnem postopku (terjatve do 3000 EUR) se po predložitvi dokazov na vpogled nadaljuje njihovo izvajanje med samim postopkom.

V rednem postopku (terjatve nad 3000 EUR) se po dopustitvi dokazov na predhodnem zaslišanju (na katerem se poleg tega rešujejo postopkovna vprašanja) določi datum postopka, dokaz pa se preloži do tega datuma. Tako sodišče povabi priče, ki jih stranka ne more pripeljati sama, povabi izvedence, kadar stranke želijo pojasnila ali obrazložitve predloženih mnenj, naveže stike z organizacijami, ki imajo listine, ki jih stranke niso mogle priložiti k tožbi ali odgovoru na tožbo, če je bilo evidentirano, kje se listine hranijo. Izvedba kakršnega koli dokaza, katerega izvajanje ni potrebno med samim postopkom (kot je pregledovanje določenih krajev), se opravi pred postopkom. Če so edini dopuščeni dokazi na predhodnem zaslišanju listinski dokazi in ti niso bili izpodbijani ali kadar pri predložitvi izvedenskega mnenja nobena od strank ne zahteva fizične navzočnosti izvedenca, sodišče po predhodnem zaslišanju preide na izrek sodbe, ne da bi pri tem obstajala potreba po njeni naznačitvi.

Na vrh straniNa vrh strani

Splošno pravilo je izvajanje dokazov pred istim sodnikom oziroma sodiščem, ki primer obravnava, tudi kadar priča nima stalnega prebivališča v istem sodnem okraju, zaradi česar mora priti na sedež sodišča na dan, za katerega je prejela vabilo (čeprav s pravico, da od stranke, ki jo je predlagala, zahteva ustrezno nadomestilo, ki ga določi sodišče, če se tako zahteva in brez škode za njene druge pravice, ki jih lahko zahteva od nasprotne stranke, če zapadejo v plačilo med stroški postopka). Samo izjemoma je mogoča pravna pomoč (dajanje izjave na sodišču v kraju, v katerem prebiva oseba, ki bi morala dobiti izjavo) zaradi oddaljenosti, ki mora biti upoštevana kot pomembna. V tem primeru se (na nacionalni ravni) uporablja sredstvo opominjanja ali mehanizem, ki je predviden s predpisi o mednarodnem sodnem sodelovanju, po katerem je to kraj, v katerem je treba dobiti izjavo.  V tem primeru stranke zastavljajo vprašanja v pisni obliki. V vsakem primeru pa obstaja vse večja težnja po uporabi videokonferenc, pri čemer vnaprejšnje zastavljanje vprašanj seveda ni potrebno, saj zadostuje zahtevek za izvedbo videokonference, naslovljen na organ v kraju, kjer bo ta potekala.

4.b) V katerih primerih lahko sodišče zavrne zahtevek stranke za izvedbo dokazov?

Sodišče nikoli ne bo dopustilo kot dokaz kakršne koli zakonsko prepovedane dejavnosti, dokazov, ki niso povezani z namenom postopka, ter dokazov, ki v skladu z ustreznimi pravili in merili ne prispevajo k pojasnitvi spornih dejstev.

Sodišče prav tako zavrača kakršne koli dokaze, ki se ne zahtevajo v primernem trenutku postopka.

Na vrh straniNa vrh strani

5.

5.a) Katera so različna sredstva dokazovanja?

Sredstva dokazovanja, ki se lahko uporabijo v sodnem postopku, so naslednja: zasliševanje strank, javne listine, zasebne listine, izvedensko mnenje, sodna preiskava, zasliševanje prič ter sredstva za zapisovanje in predvajanje govora, zvoka in slike, pa tudi sredstva za shranjevanje in prepoznavanje oziroma predvajanje govora, podatkov, številk in matematičnih postopkov, ki se izvajajo za namene računovodstva in drugo, ki so pomembni za sodni postopek.

5.b) Ali obstaja razlika med dokazi, ki temeljijo na zasliševanju prič ali ustnem poročilu izvedenca, ter predložitvijo pisnih dokazov in pisnega poročila izvedenca?

Če želi katera od strank uporabiti dokaz izvedenca, mora k tožbi ali odgovoru nanjo priložiti izvedensko mnenje, s katerim podpira svoje zahteve, razen če to ni mogoče. V tem primeru mora napovedati izvedenska mnenja, ki jih namerava uporabiti in ki se predložijo, če so na voljo, vsekakor pa pred začetkom predhodnega zaslišanja v rednem postopku ali pred obravnavo v ustnem postopku. Stranke lahko kljub temu zahtevajo določitev sodnega izvedenca ob vložitvi tožbe ali odgovoru nanjo. V tem primeru se izvedensko mnenje predloži pozneje (ponavadi v časovnem obdobju, vključenem v predhodno zasliševanje in sodni postopek, vendar dovolj zgodaj, da ga stranke lahko proučijo pred sodno obravnavo).

V tožbi ali odgovoru nanjo ni dopustna omemba prič, ker se mora ustne obravnave na dan, določen za obravnavo, udeležiti vsaka od strank skupaj z osebami, ki naj bi nastopile kot priče v postopku, pri čemer je treba od sodišča zahtevati, da na razpravo povabi priče, ki jih stranke niso mogle povabiti same, in sicer v treh dneh po prejemu vabila na razpravo. V rednem postopku poteka identificiranje prič, ki bodo pričale na dan obravnave, na predhodnem zaslišanju, na katerem se poleg postopkovnih vprašanj ugotavljajo sporna dejstva v zadevi ter predlagajo in dopuščajo z njimi povezani dokazi. (Izjema od te ureditve je zakonska zahteva, da se v tožbi navedejo priče, za katere tožeča stranka zahteva, da so zaslišane v ustnem postopku, katerega cilj je dodelitev premoženja tistemu, ki ga je pridobil z dedovanjem, če ni bilo v lasti nikogar, ki bi bil lastnik ali uživalec.)

Na vrh straniNa vrh strani

Pričevanje prič je vedno ustno in poteka na dan obravnave (to velja tudi za pojasnila, za katera se meni, da jih je primerno zahtevati od sodnih izvedencev). Kljub temu izjema od tega pravila o zasliševanju prič velja, kadar je primerno, da o pomembnih dejstvih v postopku poročajo pravne osebe ali osebe javnega prava, ne da bi bilo pri tem treba določenim fizičnim osebam dati osebno izjavo o tistem, kar je v interesu postopka. V tem primeru se namesto ustne izjave pravni osebi pošlje seznam z vprašanji, na katera želijo stranke prejeti odgovore in ki so po mnenju sodnika primerna.

Nasprotno pa se izvedensko mnenje predloži vedno v pisni obliki, čeprav stranke potem, ko se z njim seznanijo, odločajo o tem, ali je po njihovem potrebno, da se izvedenec pojavi na obravnavi zaradi ustreznih pojasnil ali obrazložitev.

5.c) Ali imajo nekatera sredstva izvajanja dokazov večjo težo od drugih?

Da. Javne listine pomenijo popoln dokaz o dejstvu, dejanju ali stanju stvari, ki se dokazujejo, kakor tudi datum izdelave dokumentacije ter identiteta notarjev in oseb, ki pri tem sodelujejo. Pri izpodbijanju pristnosti javne listine se ta primerja ali preverja z izvirnikom, kjer koli se ta hrani. Ne glede na navedeno so popoln dokaz v postopku, ne da bi bilo potrebno njihovo preverjanje ali primerjava, in razen nasprotnega dokaza ali primerjave pisave, kadar je to mogoče, naslednje listine: stare javne listine brez formalne oblike in katera koli javna listina, ki nima izvirnika ali vpisnika, na podlagi katerega bi bila mogoča primerjava ali preveritev.

Zasebne listine so prav tako popoln dokaz v postopku, kadar jih ne izpodbija stranka, ki ji škodi njihov obstoj. Pri izpodbijanju zasebne listine lahko stranka, ki jo je predložila, zahteva primerjavo pisave ali kakršen koli drug preizkus zaradi potrditve njene verodostojnosti. Kadar verodostojnosti zasebne listine ni mogoče potrditi, se njena vrednost določa na podlagi pravil zdrave presoje, pravil, ki se bodo uporabljala pri vrednotenju drugih dokazov, ki se izvajajo. Če se po izpodbijanju listine ugotovi njena pristnost, je treba izpodbijajoči stranki naložiti ne le plačilo s tem povezanih stroškov, temveč tudi denarne kazni.

Na vrh straniNa vrh strani

5.d) Ali so pri dokazovanju določenih dejstev nekateri postopki dokazovanja obvezni?

Načeloma ni pravila, ki bi določalo, katere dokaze je treba uporabiti za potrditev konkretnih dejstev, vendar je, na primer, mogoče opozoriti, da je utemeljeno logično razmišljanje o tem, da se v zvezi z denarnim zahtevkom, ki je posledica poslovnih odnosov med strankama, obstoj ali prenehanje dolga določi predvsem na podlagi listinskih dokazov.

6. Ali so priče po španski zakonodaji zavezane pričevanju?

Priče, ki so povabljene, se morajo udeležiti določenega postopka ali obravnave. Neizpolnjevanje te obveznosti se na podlagi predhodnega zaslišanja kaznuje z denarno kaznijo med 180 in 600 EUR.  V primeru neudeležbe ob drugi priložnosti priče niso kaznovane z globo, temveč so obtožene storitve kaznivega dejanja nepokorščine pristojnemu organu, na kar so priče opozorjene.

Priče so prav tako obvezne odgovarjati na vprašanja, ki jih zastavljajo stranke in ki jih je sodišče pred tem potrdilo. Izjeme od tega splošnega načela so v primeru, da je priča zaradi svojega položaja ali poklica zavezana varovanju poslovne skrivnosti glede dejstev, o katerih je zaslišana. V tem primeru mora to utemeljeno dokazati, sodišče pa, ob upoštevanju razlogov za odklonitev pričevanja, odloči, ali naj jo začne zasliševati ali pa jo oprosti obveznosti odgovarjanja. Če je priča oproščena obveznosti odgovarjanja na vprašanja, se to vključi v zapisnik.

Če priča izjavi, da so dejstva, o kateri jo sprašujejo, povezana z gradivom, ki je zakonsko razglašeno ali razvrščeno kot zaupno ali tajno, sodišče v primerih, za katere meni, da je to primerno zaradi izpolnitve interesov pravosodja, od pristojnega organa po uradni dolžnosti zahteva uradno listino, s katero se omenjenemu gradivu daje takšen značaj. Sodišče potem, ko preveri utemeljenost trditev o zaupnem oziroma tajnem značaju gradiva, odredi vključitev listine v spis kot dokazilo o vprašanjih, ki so podvržena spoštovanju uradne tajnosti.

Na vrh straniNa vrh strani

Poleg tega mora sodišče pričo zaslišati, preden ta poda izjavo o osebnih podatkih (sorodstvu, prijateljstvu ali sovraštvu do strank, osebnih interesih v zadevi itd.), stranke pa lahko glede na odgovore sodišču pošljejo svoje pripombe glede nepristranskosti priče.

7. Ali obstajajo osebe, od katerih ni mogoče zahtevati pričevanja?

Priča je lahko katera koli oseba, razen oseb, ki so trajno umsko ali telesno prizadete (vidno, slušno ...) in glede dejstev, s katerimi je mogoče biti seznanjen samo preko omenjenih čutov.

Osebe, mlajše od štirinajst let, lahko nastopijo kot priče, če je, po mnenju sodišča, njihova osebnostna zrelost na ravni, ki je potrebna za zanesljivo opazovanje in pričevanje.

V španskem pravu se klasični pojem priče nanaša na fizično osebo, kar pa zakonitim zastopnikom pravnih oseb ne preprečuje, da nastopajo pred sodiščem kot priče in prispevajo poznavanje dejstev, ki so jim kot takšnim znana. Za primer pravnih oseb in oseb javnega prava je izrecno predvidena možnost pisnega obveščanja sodišča, kot je bilo prej pojasnjeno.

8. Kakšna je vloga sodišča in strank pri zasliševanju prič?

Vprašanja, ki jih je potrdilo sodišče, zastavljajo neposredno odvetniki strank, začne stranka, ki je predlagala, da priča poda svojo izjavo. Potem, ko so bili dani odgovori na vprašanja odvetnika stranke, ki je predlagala izvedbo dokazov z izjavami prič, lahko odvetnik katere koli druge stranke priči zastavi nova vprašanja, ki se mu zdijo koristna za pojasnitev dejstev. Tudi sodišče lahko zasliši pričo zaradi pridobivanja pojasnil in dodatnih informacij.

Na vrh straniNa vrh strani

Sodišče lahko na lastno pobudo ali na zahtevo ene od strank odloči, da se priča, katere pričevanje je v resnem nasprotju z izjavami druge priče ali katere koli pred tem zaslišane stranke, udeleži soočenja z omenjeno pričo ali stranko.

9. Kakšna je dokazna vrednost izjave priče?

Gre za vprašanje, ki je stvar presoje sodišča, ki bo ocenilo izjavo priče v skladu z izkušnjami, logiko, osnovnimi podatki, ki jih je priča navedla sama v podporo svojim trditvam, osebnimi podatki priče, njenim razmerjem s strankami in možnim interesom v zadevi.

10. Ali se pravne osebe ali subjekt brez pravne osebnosti lahko podvržejo zasliševanju kot stranke?

Da, prek svojega pravnega zastopnika ali osebe, ki je v njihovem imenu posredovala v dejstvih, obravnavanih med postopkom.

Za primer države, avtonomnih skupnosti, občin in drugih organov javne oblasti je izrecno predvidena možnost pisnega odgovarjanja na vprašanja.

11. Kako poteka zasliševanje?

Stranka odgovarja na tista vprašanja, ki jih je sodišče označilo za primerna, ustno in neposredno odvetniku stranke, ki je zahtevala dokazovanje po pričah. Nato lahko zastavljajo vprašanja odvetniki drugih strank, nazadnje odvetnik same priče. Zaradi pridobivanja pojasnil in dodatnih informacij lahko pričo zasliši tudi sodišče.

12. Kakšna je vrednost izjave tožeče in tožene stranke?

Razen če niso v nasprotju z dejstvi, ki so bila potrjena z drugimi izvedenimi dokazi, se dejstva, za katera ena stranka meni, da škodijo njenim interesom, štejejo za gotova, če je v njih osebno posredovala. Enako ravna sodišče, če stranka, ki je bila povabljena kot priča, ne pride pred sodišče ali če, kadar se povabilu odzove, odkloni pričevanje ali se izmika dajanju točnih odgovorov. Poleg tega se stranki, ki se ne odzove vabilu, naloži globa v višini med 180 in 600 EUR.

Na vrh straniNa vrh strani

13. Kako se dokumentirajo dokazi na podlagi pričevanja in zasliševanja strank?

Ustna izvajanja na razpravah in nastopih pred sodiščem se zapišejo na nosilec za zapisovanje in predvajanje zvoka in slike. Snemanje se opravlja z odobritvijo sodnega uradnika, ki je pristojen za hrambo trakov, diskov ali diapozitivov, uporabljenih pri snemanju. Poleg tega ta uradnik ureja zgoščene različice spisov, v katerih se določijo izročitev zahtevkov, ki jih predlagajo stranke, in odločitve sodišča, skupaj s podatki, ki se nanašajo na datum in čas, kakor tudi okoliščine in dogodki, ki jih ni bilo mogoče vključiti v omenjeni nosilec.

Izjavo je mogoče dati tudi prek videokonference vsakokrat, kadar priča, ki je ni na sodišču, poda svojo izjavo sodnemu uradniku, ki je na kraju pričevanja.

14. Kakšna je vrednost nezakonito pridobljenega dokaza?

Dejavnosti, ki je prepovedana z zakonom, ni mogoče v nobenem primeru sprejeti kot dokaz. Poleg tega ne učinkujejo niti dokazi, neposredno ali posredno pridobljeni s kršenjem temeljnih pravic ali svoboščin. Zato sodišče teh dokazov ne upošteva pri odločanju o zadevi.

Kadar katera koli od strank meni, da so bile pri pridobivanju ali izvajanju določenih dokazov kršene njene temeljne pravice, mora to takoj sporočiti drugim strankam.  Nato sodišče odloči o zakonitosti tega dokaza.

Če sodišče meni, da je bila med pridobivanjem dokaza kršena kakršna koli temeljna pravica, takšnega dokaza po uradni dolžnosti ne bo sprejelo.

O tem vprašanju, ki ga prav tako lahko sproži sodišče po uradni dolžnosti, se odloča v postopku, pri ustnih postopkih pa na začetku razprave, pred začetkom izvajanja dokazov.

15. Ali je mogoča izvedba dokaza pred sodnim postopkom?

Izrecno je določeno predhodno izvajanje dokaza, kadar obstaja utemeljena bojazen, da dokaza ne bo mogoče izvesti v postopku (na primer zaradi hude bolezni ene od prič ali strank, odsotnosti zaradi potovanja itd.). V tem primeru lahko katera koli od strank zaprosi sodišče za predhodno izvajanje dokaza in če sodišče prošnji ugodi, se dokaz izvede v navzočnosti strank.

Prav tako je mogoče sodišče zaprositi, da sprejme varnostne ukrepe (na primer konzerviranje predmetov) in se tako izogne uničenju ali propadanju predmetov, gradiv ali stvarnih stanj, na podlagi katerih se bodo izvajali dokazi.

16. Kje je mogoče dobiti informacije o sodnem postopku?

Na spletni strani Razširjenega sveta za pravosodje español

Na spletni strani Ministrstva za pravosodje English - español

« Pridobivanje dokazov in način dokazovanja - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 15-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo