Evropská komise > ESS > Opatřování a provádění důkazů > Španělsko

Poslední aktualizace: 15-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Opatřování a provádění důkazů - Španělsko

 

OBSAH

1.
1.a) Kdo nese tíhu dokazování? 1.a)
1.b) Co je předmětem dokazování? Existují normy, které promíjejí dokazování určitých činů? Je možné navrhnout důkaz proti ustanovení zákona? 1.b)
2. Do jaké míry musí být soud přesvědčen o nějakém činu, aby vynesl rozsudek? 2.
3. Získání důkazu si musí vždy vyžádat jedna strana nebo může převzít iniciativu soudce? 3.
4.
4.a) Jaké etapy se sledují, když je důkaz soudcem přijat. 4.a)
4.b) V jakých případech může být důkaz soudem odmítnut? 4.b)
5.
5.a) Jaké jsou jednotlivé důkazní prostředky? 5.a)
5.b) Existuje nějaký rozdíl mezi důkazem spočívajícím ve vyslechnutí svědka nebo ústní zprávou soudního znalce a předložením písemného důkazu a písemné zprávy znalce? 5.b)
5.c) Má mezi jednotlivými důkazními prostředky některý větší průkazní sílu než jiný? 5.c)
5.d) Je pro prokázání určitých činů povinné použít určité důkazy? 5.d)
6. Zavazuje španělské zákonodárství svědky k poskytnutí svědecké výpovědi? 6.
7. Od jakých osob se nemůže požadovat svědecká výpověď? 7.
8. Jakou roli hraje soud a strany při výslechu svědka? 8.
9. Jakou důkazní hodnotu má svědecká výpověď? 9.
10. Mohou být podrobeny výslechu jako strana právnické osoby nebo subjekty, které nejsou právnickou osobou? 10.
11. Jak výslech probíhá? 11.
12. Jakou hodnotu má výpověď žalující a žalované strany? 12.
13. Jak se dokumentuje svědecký důkaz a výslech stran? 13.
14. Jakou hodnotu má nezákonně získaný důkaz? 14.
15. Je možné provést důkaz před konáním soudu? 15.
16. Kde lze získat informace o soudním procesu? 16.

 

Aby bylo u soudu dosaženo práva, je nutno doložit vše požadované. Z toho vyplývá praxe procesního postupu, jehož formy a čas jsou stanoveny.

Zásadní je, aby ten, kdo se obrací na soud, předem analyzoval své možnosti doložit požadované, aby se zabránilo ztrátě času a výdajům (nákladům na řízení), ke kterým může dojít, pokud tak neučiní. Proto je nutné mít aspoň všeobecnou a základní znalost postupu dokazování.

Postup dokazování ve španělském právu je řízen zákonem o občanském soudním procesu (zákon 1/2000, ze 7. ledna) v oddílech V a VI Kapitoly I (čl. 281 až 386), ačkoliv pro některé procesy (zahájené před 8. lednem 2001, kdy vstoupil v platnost zákon 1/2000) stále platí předchozí zákon o občanském soudním procesu (zákon z 3. února 1881). Nový zákon o soudním procesu přináší obecné úvahy o dokazování v oddíle XI svého úvodu (technicky nazvaném “vysvětlení důvodů”), které mohou být zajímavé pro každou osobu, která si přeje zjistit, jak španělský zákonodárce chápe proces dokazování.

1.

1.a) Kdo nese tíhu dokazování?

Každé straně, která se účastní procesu, přísluší dokazovat fakta, která předkládá a na nichž zakládá svou snahu tak, že soudní strana musí uvěřit faktům žaloby, zatímco žalovaný může dokazovat fakta, která znemožní, odstraní nebo ochromí právní účinnost těchto fakt. To je všeobecné pravidlo v oblasti dokazování, pokud zákon nestanoví zvláštní kritéria.

Škodlivé důsledky chybění důkazu nese strana, která jej měla předložit, a tak pokud do vynesení rozsudku nebo podobného rozhodnutí strana nedoložila činy, na které odkazuje, soud její nárok neuzná. Navzdory výše řečenému nepodléhá pravidlo o dokazování přísným principům, nýbrž se přizpůsobuje jednotlivým případům podle druhů činů, které se potvrzují nebo zamítají, a největší možnosti nebo dostupnosti důkazu pro jednotlivé strany. Příkladem toho je, že v oblasti spotřeby se považuje za nevhodnou klauzuli uložení důkazní tíhy spotřebiteli, když by tíhu důkazu měla nést smluvní strana.

1.b) Co je předmětem dokazování? Existují normy, které promíjejí dokazování určitých činů? Je možné navrhnout důkaz proti ustanovení zákona?

Předmětem dokazování jsou fakta, na kterých strany zakládají své žádosti. Předmětem dokazování bude také zvykové a zahraniční právo, ale zvykový důkaz nebude nutný, pokud budou strany srozuměny s jeho existencí a obsahem a nebude narušovat veřejný řád.

NahoruNahoru

Není nutné dokazovat činy, které jsou absolutně a všeobecně známy, ani činy, o nichž se strany dohodnou, s výjimkou případů, kdy předmět procesu není pro strany dosažitelný, to znamená u procesů o způsobilosti osob, rodičovství, anulování, rozdělení a rozvod manželství, péče o nezletilé děti a výživné požadované jedním rodičem vůči druhému jménem nezletilých dětí; namítání proti správním rozhodnutím přijatým v oblasti ochrany nezletilých a v procesech o souhlas s adopcí.

Podmínky stanovené zákonem promíjejí předložení důkazu o faktech straně, v jejíž prospěch důkazy jsou. Přijímají opačný důkaz s výjimkou případů, kdy to zákon výslovně zakazuje. Například mezi podmínkami zákona je dědictví majetku nabytého v manželství s výjimkou, kdy je dokázáno, že patří soukromě muži nebo ženě, že žili společně a že nepřítomný žil až do okamžiku, kdy bylo konstatováno úmrtí.

2. Do jaké míry musí být soud přesvědčen o nějakém činu, aby vynesl rozsudek?

Fakta, na které strany odkazují v písemné žalobě a odpovědi, musí být dokázána v závislosti na okolnostech případu a se zřetelem na všechny předložené důkazy a jejich charakter (veřejná listina tedy nemá stejnou hodnotu jako prohlášení samotné strany). Takové hodnocení a důvody na základě těch, na jejichž základě dospěje soud k určitým závěrům, se musejí vyjádřit v rozsudku. Ale spolu s přímým důkazem se dále uplatňuje důkaz nepřímý, který znamená, že na základě doloženého faktu může soud předpokládat pravdivost jiného faktu, pokud mezi oběma existuje přímý a přesný vztah, a soud v rozsudku odůvodní, jak od dokázaného faktu došel k faktu předpokládanému.

NahoruNahoru

3. Získání důkazu si musí vždy vyžádat jedna strana nebo může převzít iniciativu soudce?

Princip ustanovení, která řídí občanskou jurisdikci, stanoví, že strany mají navrhovat soudu důkazy, které chtějí využít v procesu. Nicméně soud bude moci rozhodnout o připuštění některých důkazů pouze podle zákona. Tak pokud během konání předběžného slyšení před řádným soudem soud rozhodne, že předložený důkaz je nedostatečný pro objasnění sporných událostí, může stranám vysvětlit, že tento důkaz není možné kvůli nedostatečnosti použít, a zároveň uvede důkaz, který strany předložit mohou.

V procesech o způsobilosti osob, rodičovství, manželství a nezletilých soud nezávisle na důkazech, které strany přinesou, nebo Ministerstvo prokuratury mohou rozhodnout o jakémkoliv důkazu, který budou považovat za vhodný pro rozsudek.

4.

4.a) Jaké etapy se sledují, když je důkaz soudcem přijat.

U ústního soudu (požadavky do 3.000 €) po navržení a přijetí důkazu se přistoupí k jeho zařazení do soudního protokolu.

U řádného soudu (požadavky od 3.000 €) se po přijetí důkazu v předběžném slyšení (kde se navíc řeší otázky procesního řádu) uvede datum konání soudu a předložení důkazu závisí na tomto okamžiku. Jsou tedy předvoláni svědkové, které strana nemůže zajisti sama, předvolají se znalci, pokud si strany přejí objasnění nebo vysvětlení k předloženým posudkům, obešlou se orgány, u kterých jsou uložené dokumenty, které strany nemohly předložit k žalobě a odpovědi, pokud strany uvedly archivy, kde se dokumenty nacházejí. Jakýkoliv důkaz, který není třeba zanést do soudního protokolu (například ohledání určitých míst) se provede před soudním řízením. V případě, kdy má jediný přijatý důkaz před soudním řízením podobu dokumentu, který nebyl odmítnut, nebo pokud byla předložena zpráva znalce, žádná strana nevyžádala přítomnost znalce, vynese soud rozsudek na základě předchozího slyšení a bez nutnosti provádění důkazu u soudu.

NahoruNahoru

Všeobecným pravidlem je předložení důkazu před samotným soudcem nebo soudem, který zná případ, i když svědek nesídlí v obvodu tohoto soudu v den předvolání (i když s právem požadovat od strany, která jeho výslech navrhla, určitou náhradu, kterou stanoví soud, aniž by tím bylo narušeno právo požadovat později tuto náhradu od druhé strany, pokud by spor vyhrála). Pouze výjimečně je možné využít soudní pomoc (získat prohlášení od soudu v místě bydliště svědka, který má být vyslechnut) z důvodu relevantní vzdálenosti. V takovém případě se využije dožádání (na národní úrovni) nebo mechanismus stanovený normami v oblasti mezinárodní soudní spolupráce v závislosti na místě, kde je třeba výpověď získat. V tomto posledním případě odevzdají strany otázky, které je třeba svědkovi položit, písemně. Poslední dobou je pro veškeré případy tendencí využití videokonferencí, kdy toto formulování otázek předem již není nutné a stačí zavést videokonferenci s příslušným orgánem.

4.b) V jakých případech může být důkaz soudem odmítnut?

Soud nikdy nepřijme jako důkaz žádnou činnost zakázanou zákonem ani takové důkazy, které nesouvisejí s předmětem procesu, ani takové, které podle rozumných a bezpečných pravidel a kritérií nepřispějí k objasnění sporných faktů.

Bude rovněž odmítnut takový důkaz, který nebude vyžádán ve vhodnou chvíli procesu.

5.

5.a) Jaké jsou jednotlivé důkazní prostředky?

Důkazní prostředky, které se mohou u soudu používat jsou: výslech stran; veřejné dokumenty; soukromé dokumenty; posudky znalců; soudní ohledání; výslech svědků; a prostředky pro reprodukci řeči, zvuků a obrazu a nástroje, které umožní ukládat a rozeznávat nebo reprodukovat řeč, údaje, čísla a matematické operace prováděné pro účely účetnictví nebo jiného druhu, relevantní pro proces.

NahoruNahoru

5.b) Existuje nějaký rozdíl mezi důkazem spočívajícím ve vyslechnutí svědka nebo ústní zprávou soudního znalce a předložením písemného důkazu a písemné zprávy znalce?

Jestliže si jedna strana přeje využít jako důkaz soudního znalce, musí k žalobě nebo odpovědi doložit znalecký posudek, který podpoří její úmysly, s výjimkou případů, kdy toto nebude možné, v kterémžto případě musí ohlásit, jaké posudky má v úmyslu využít, až budou k dispozici, v každém případě však před zahájením předběžného slyšení u řádného soudu nebo před zasedáním verbálního soudu. Nicméně, strany mohou, při předložení žaloby nebo odpovědi, požádat, aby byl určen znalec, v takovém případě se posudek vydá později (obvykle v období mezi předběžným slyšením a soudem, v každém případě však s dostatečným předstihem, aby obě strany měly čas posudek si před stáním prostudovat).

V žalobě nebo odpovědi nesmí být žádná zmínka o svědcích, protože u soudního stání se ve stanovený den musí každá strana dostavit s osobami, které mají svědčit před soudem, přičemž musí požádat soud, aby předvolal svědky, které strany nemohou přivést samy, a to tři dny před obdržením předvolání. U řádného soudu se identifikace svědků, kteří budou vypovídat v den stání, provádí předběžným výslechem, kde se kromě procesních záležitostí určí, jaká jsou sporná fakta kauzy, a navrhuje a přijímá se související důkaz. (Výjimkou z tohoto režimu je požadavek zákona identifikovat v žalobě svědky, u kterých si žalobce přeje, aby byli vyslechnuti soudem, jehož cílem je rozhodnout o vlastnictví majetku nabytého dědictvím, pokud by tento majetek nebyl nikým vlastněn z titulu majitele nebo uživatele).

NahoruNahoru

Svědectví svědků je vždy ústní a provádí se v den konání soudu (totéž platí pro objasnění znalců). Nicméně výjimkou z tohoto pravidla může být, když o významných faktech mají vypovídat právnické osoby nebo veřejné subjekty, aniž by byla nutná přítomnost konkrétních fyzických osob pro účely procesu. V takovém případě subjekt vydá zprávu o faktech, kterou strany požadují a kterou soudce považuje za potřebnou.

Znalecký posudek se proti tomu předkládá vždy písemně, ať už strany po seznámení se s ním požadují nebo nepožadují přítomnost znalce u soudu, aby poskytl potřebná vysvětlení nebo doplnění.

5.c) Má mezi jednotlivými důkazními prostředky některý větší průkazní sílu než jiný?

Ano. Veřejné listiny plně prokazují fakt, čin nebo stav věcí, které dokumentují, stejně jako datum, kdy došlo k zadokumentování, a totožnost ověřitelů a zúčastněných osob. Pokud je autentičnost veřejné listiny zpochybněna, přistoupí se k jejímu porovnání s originálem, ať se nachází kdekoliv. Nicméně, jako plný důkaz bez nutností ověřování soud přijme s výjimkou, kdy je dokázán opak: staré veřejné listiny, které nemají protokol, a jakoukoliv veřejnou listinu, která nemá originál nebo rejstřík, kde by mohla být porovnána a ověřena.

Soukromé dokumenty jsou rovněž přijímány jako plný důkaz, pokud nebyly odmítnuty stranou, v jejíž jsou neprospěch. Pokud by byl odmítnut soukromý dokument, strana, která ho předložila, může požadovat ověření písma nebo jiný důkaz, který prokáže jeho autentičnost. Pokud autentičnost soukromého dokumentu nemůže být dokázána, bude se hodnotit podle pravidle zdravé kritiky a dalších pravidel hodnocení ostatních důkazů. Pokud se dokument po napadení ukáže jako autentický, strana, která ho napadla, uhradí nejen soudní výdaje, ale i pokutu.

NahoruNahoru

5.d) Je pro prokázání určitých činů povinné použít určité důkazy?

V principu neexistuje pravidlo, které by stanovilo, jaké důkazy se musejí použít pro doložení konkrétních činů, ale pro příklad můžeme uvést, že lze logicky předpokládat, že v oblastech požadování určité částky v důsledku obchodní reklamace mezi stranami, existenci nebo zmizení dluhu, budou rozhodující dokumentové důkazy.

6. Zavazuje španělské zákonodárství svědky k poskytnutí svědecké výpovědi?

Předvolaní svědkové mají povinnost se dostavit k soudu nebo slyšení podle údajů předvolání a nesplnění této povinnosti se sankcionuje po předvolání do pěti dní pokutou od 180 do 600 €. Pokud se svědek nedostaví ani po druhé, sankce již není pokuta, jelikož se svědek dopustí trestného činu neuposlechnutí úřadu, na což je upozorněn.

Dále mají svědkové povinnost odpovídat na otázky stran a otázky předem přijaté soudem. Obecnou výjimkou je, když svědek kvůli svému stavu nebo povolání musí zachovat tajemství o zjišťovaných faktech, což v takovém případě řádně doloží soudu a ten, pokud to bude považovat za dostatečný důvod nevypovídat, zruší výslech. Pokud je svědek osvobozen od výslechu, je to zaprotokolováno.

Pokud svědek odkáže na to, že fakta, na která je dotazován, patří do oblasti jasně prohlášené nebo klasifikované za tajnou nebo vyhrazenou, soud v případě, že to bude považovat za nutné pro uspokojení zájmů správy spravedlnosti, požádá vedení kompetentního orgánu o oficiální dokument, který tento charakter potvrdí. Pokud soud shledá podloženým prohlášení o tajném nebo rezervovaném charakteru, nařídí připojit dokument k protokolu, čímž doloží, že otázky nebyly zodpovězeny kvůli oficiálnímu tajemství.

NahoruNahoru

Kromě toho musí být svědek před svou výpovědí soudem dotázán na osobní okolnosti (příbuzenství, přátelství nebo nepřátelství vůči stranám, osobní zájem na věci apod.) a na základě odpovědí mohou strany namítat ohledně jeho nestrannosti.

7. Od jakých osob se nemůže požadovat svědecká výpověď?

Jako svědek mohou vypovídat všechny osoby s výjimkou těch, které jsou trvale zbaveny rozumu nebo smyslů (zrak, sluch…) v případě fakt, která by mohly zjistit pouze pomocí těchto smyslů.

Děti mladší čtrnácti let mohou vypovídat jako svědkové, pokud jsou podle názoru soudu dostatečně zralé pro získání poznatků a pravdivou výpověď.

Ve španělském právu se klasický pojem svědek vztahuje na fyzickou osobu, ale to neznamená, že by se zákonní zástupci právnických osob nemohli dostavit jako svědkové ohledně fakt, která v této své funkci poznali. Pro právnické osoby a veřejné subjekty se výslovně stanoví možnost informovat soud písemně, jak již bylo uvedeno. 381).

8. Jakou roli hraje soud a strany při výslechu svědka?

Otázky schválené soudem jsou formulovány přímo advokáty stran, přičemž začíná strana, která výslech svědka navrhla. Po zodpovězení otázek advokátovi strany, který svědecký důkaz navrhl, kterákoliv z ostatních stran může klást svědkovi nové otázky, které budou pro objasnění fakt považovat za vhodné. Za účelem získání objasnění a dodatečného vysvětlení může vyslýchat svědka i soud.

NahoruNahoru

Soud z vlastní iniciativy nebo na žádost některé ze stran může rozhodnout, že svědek, který se dostal do vážného rozporu s jiným svědkem nebo dříve vyslýchanou stranou, bude s tímto svědkem nebo stranou konfrontován.

9. Jakou důkazní hodnotu má svědecká výpověď?

Tuto otázku musí posoudit soud, který zhodnotí výpověď svědka na základě zkušenosti, logiky, podkladů, které sám svědek uvedl na podporu svého prohlášení, osobních okolností svědka, jeho vztahu ke stranám a možné zainteresovanosti na případě.

10. Mohou být podrobeny výslechu jako strana právnické osoby nebo subjekty, které nejsou právnickou osobou?

Ano, prostřednictvím zákonného zástupce nebo osoby, která vystupuje jejich jménem při projednávání fakt procesu.

Pro případ státu, autonomních společenství, obecních úřadů a dalších veřejných orgánů se výslovně stanoví možnost odpovědět na otázky písemně.

11. Jak výslech probíhá?

Strana odpovídá ústně a přímo advokátovi strany, který vyžádal důkaz, na ty otázky, které soud uznal za vhodné. Poté se mohou tázat advokáti ostatních stran, jako poslední advokát vypovídajícího. Za účelem dodatečného objasnění může klást otázky i soud.

12. Jakou hodnotu má výpověď žalující a žalované strany?

S výjimkou případu rozporů s fakty prokázanými pomocí důkazů, fakta uznaná stranou, v jejíž neprospěch jsou, se budou považovat za pravdivá, pokud se jich strana účastnila osobně. Totéž provede soud, jestliže se strana předvolaná k výpovědi nedostaví, odmítne vypovídat nebo odpovídá vyhýbavě. Kromě toho je straně, která se nedostaví, uložena pokuta od 180 do 600 €.

NahoruNahoru

13. Jak se dokumentuje svědecký důkaz a výslech stran?

Ústní prohlášení a dostavení se se registrují na nosiči vhodném pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu. nahrávání se provádí od ověřením soudního tajemníka, který odpovídá za ostrahu pásek, disků nebo diapozitivů. Kromě toho tajemník vypracuje protokol, ve kterým spolu s údaji o čase a místě, žádostí a návrhů a rozhodnutí soudu zaznamená také veškeré události, které nemohly být zachyceny na nosič.

14. Jakou hodnotu má nezákonně získaný důkaz?

Nikdy není možné přijmout jako důkaz činnost zakázanou zákonem. Kromě toho jsou neplatné důkazy získané přímo nebo nepřímo, které porušují základní práva a svobody. Tyto důkazy budou proto soudem ignorovány.

Pokud by některá strana zjistila, že získání nebo původ přijatého důkazu znamená porušení základních práv, musí na to poukázat okamžitě a s případným přenesením na ostatní strany. Soud následně rozhodne o zákonnosti důkazu.

Jestliže sám soud zjistí, že získání důkazu znamená porušení některého základního práva, důkaz odmítne.

O této otázce, kterou může vznést i sám soud, se vystaví protokol během procesu nebo v případě verbálního slyšení ještě před ním.

15. Je možné provést důkaz před konáním soudu?

Je výslovně zakotven důkaz provedený před konáním soudu, pokud je oprávněná obava, že v době konání soudu by tento důkaz byl nedostupný (například vážné onemocnění svědka nebo strany, nepřítomnost kvůli odcestování apod.) V tomto případě může kterákoliv strana požádat soud, aby přezkoumal důkaz předem, pokud soud žádost přijme, důkaz se přednese v přítomnosti obou stran.

Je také možné požádat soud, aby zajistil uchování doličných předmětů (úschova věcí například), aby se zabránilo jejich zničení nebo zrušení stavu věci, za kterého je třeba předložit důkaz.

16. Kde lze získat informace o soudním procesu?

Na webové stránce Generální rady soudní moci español

Na webové stránce Ministerstva spravedlnosti English - español

« Opatřování a provádění důkazů - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království