Európska komisia > EJS > Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky > Malta

Posledná úprava: 13-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Malta

 

OBSAH

I. Dôkazné bremeno I.
1.
a) Aké sú pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena? a)
b) Aké sú pravidlá, ktoré vylučujú určité skutočnosti z dôkazného bremena? V ktorých prípadoch? Je možné vyvrátiť tieto predpoklady predložením dôkazov? b)
2. Do akej miery je potrebné presvedčiť súd o skutočnosti, aby sa rozsudok zakladal na tejto skutočnosti? 2.
II. Vykonávanie dôkazov II.
3. Je na vykonávanie dôkazov vždy potrebná žiadosť účastníka, ale sudca môže tiež v niektorých prípadoch vykonávať dôkazy z vlastnej iniciatívy? 3.
4.
a) Ak sa žiadosť účastníka, ktorá sa týka vykonávania dôkazov, schváli, aké kroky nasledujú? a)
b) V ktorých prípadoch môže súd zamietnuť žiadosť účastníka o získanie dôkazov? b)
5.
a) Aké rozličné spôsoby dokazovaniu existujú? a)
b) Aké sú metódy získavania dôkazov od svedkov a líšia sa od prostriedkov získavania dôkazov od súdnych znalcov? Aké sú pravidlá, ktoré sa týkajú predkladania písomného dôkazu a správ alebo posudkov znalcov? b)
c) Sú určité metódy dokazovania silnejšie ako ostatné? c)
d) Existujú určité povinné metódy na dokazovanie určitých skutočností? d)
6.
a) Sú zo zákona svedkovia povinní svedčiť? a)
b) V ktorých prípadoch môžu odmietnuť poskytnutie dôkazov? b)
c) Môže byť osoba, ktorá odmietne svedčiť, potrestaná alebo donútená poskytnúť dôkazy? c)
d) Existujú osoby, od ktorých nie je možné získať dôkazy? d)
7. Aká je úloha sudcu a účastníkov pri vypočúvaní svedka? Za akých podmienok je možné svedka vypočuť pomocou novej techniky, ako je televízia alebo video konferencia? 7.
III. Hodnotenie dôkazov III.
8. Podlieha súd obmedzeniam pri vydaní rozsudku v prípade, keď účastník nezískal dôkazy zákonným spôsobom? 8.
9. Platí moje vyhlásenie ako dôkaz, keď som účastník? 9.

 

I. Dôkazné bremeno

1.

a) Aké sú pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena?

Dôkazné bremeno podľa maltského zákona je upravené Občianskym súdnym poriadkom (kapitola 12 zbierky zákonov Malty). Všeobecnou zásadou je, že dôkazné bremeno, t. j. bremeno dokazovania skutočnosti, znáša strana, ktorá uvádza tvrdenie. Platí to ako na žalobcu, tak aj na odporcu. Od účastníkov zainteresovaných vo veci sa požaduje, aby podložili svoje tvrdenie a/alebo obhajobu dôkazmi. Dodané dôkazy musia byť najlepšími možnými dôkazmi. V prípade, že je súd presvedčený, že dôkaz predložený na podporu akejkoľvek žaloby/obhajoby je irelevantný/nadbytočný/alebo sa nepokladá za najlepší možný dôkaz, ktorý je možné predložiť, môže súd takýto dôkaz nepovoliť.

b) Aké sú pravidlá, ktoré vylučujú určité skutočnosti z dôkazného bremena? V ktorých prípadoch? Je možné vyvrátiť tieto predpoklady predložením dôkazov?

Podľa maltského procesného práva písomné alebo iné priznanie uskutočnené pred súdom alebo na inom mieste, je prípustné ako dôkaz proti osobe, ktorá takéto priznanie uskutočnila. Priznanie jedného z účastníkov uskutočnené pod prísahou je možné získať na dôkaz skutočnosti dokonca aj proti ostatným účastníkom sporu. V každom prípade iba tá časť priznania predstavuje dôkaz, ktorú súd môže uznať ako vierohodnú.

2. Do akej miery je potrebné presvedčiť súd o skutočnosti, aby sa rozsudok zakladal na tejto skutočnosti?

Občianskoprávne a trestné veci majú odlišnú mieru dokazovania, pričom v občianskoprávnych veciach súdy rozhodnú o dokázaní skutočnosti na základe prevahy dôkazov. V občianskoprávnych veciach súdy preskúmajú predložené dôkazy s cieľom zistiť, ktorá skutočnosť sa vyskytla podľa podanej žaloby/obhajoby. V trestných veciach súdy musia zistiť, či predložený dôkaz bez odôvodnených pochybností prisudzuje vinu obžalovanej alebo obvinenej osobe.

HoreHore

II. Vykonávanie dôkazov

3. Je na vykonávanie dôkazov vždy potrebná žiadosť účastníka, ale sudca môže tiež v niektorých prípadoch vykonávať dôkazy z vlastnej iniciatívy?

Keď jednotlivec podáva žalobu proti inému jednotlivcovi, uskutočňuje sa to na základe predvolania. Toto predvolanie musí obsahovať podrobné údaje o dôvodoch žaloby, ktoré navrhovateľ predkladá, prísažné vyhlásenie toho istého navrhovateľa potvrdzujúce uvádzané skutočnosti a tiež zoznam svedkov a dokumentov, ktoré sa predkladajú na podporu podanej žaloby a uvedie v procese presný rozsah, zameranie a skutočný účel predkladania tohto dôkazu. Odporca pri odpovedi na doručené predvolanie tiež uvedie všetky dôkazy, ktoré predloží na podporu svojej pozície. Ten istý procesný poriadok ustanovuje, že ak by v tejto fáze nebol uvedený svedok, t. j. pred skutočným pojednávaním na súde, nemôžu sa predložiť žiadne ďalšie dôkazy, pokiaľ súd prejednávajúci vec neposkytne povolenie.

V záujme najlepšieho výkonu spravodlivosti súd môže z vlastnej iniciatívy, napríklad pri identifikovaní potreby vymenovať súdneho znalca na vysvetlenie technickej otázky, vymenovať znalca na tento účel. Pri takomto menovaní súd vo svojom uznesení uvedie predmet referencie, stanoví dátum a čas, kedy má znalec vykonať fyzickú obhliadku (ak je potrebná) a vydá pokyny na usmernenie znalca pri výkone jeho úlohy. Aj keď neexistujú žiadne definované kritériá, pokiaľ ide o to, čo sa môže vykonať a čo by sa malo vykonať pri najlepšom výkone spravodlivosti, súd má širokú právomoc na predvolanie akejkoľvek osoby, aby v spore poskytla svedectvo vo veci a/alebo požiadal o predloženie akéhokoľvek dokumentu.

HoreHore

4.

a) Ak sa žiadosť účastníka, ktorá sa týka vykonávania dôkazov, schváli, aké kroky nasledujú?

Na tento účel je potrebné použiť príslušný formulár Malti (známy ako predvolanie na súd), v ktorom pod trestom neplatnosti musí byť svedok informovaný o dátume a čase, kedy má svedčiť, pred ktorým súdom, meno predsedajúceho sudcu/zmierovacieho sudcu, o čom má svedčiť a aké dokumenty (1), ak sú potrebné, má predložiť v priebehu toho istého súdneho zasadnutia. Každá osoba, ktorá je prítomná na súde, môže na základe ústnej požiadavky ktoréhokoľvek z účastníkov sporu, byť vyzvaná, aby poskytla dôkaz práve tak, ako keby bola predvolaná zúčastniť na základe predvolania na súd).

V tomto ohľade je potrebné tiež uviesť, že keď osoba poskytuje svedectvo, účastník, ktorý predvolal túto osobu svedčiť, nesmie klásť svojmu svedkovi navádzajúce alebo sugestívne otázky bez osobitného povolenia súdu. Protistrana má právo podrobiť svedka krížovému výsluchu a v takomto krížovom výsluchu sú navádzajúce alebo sugestívne otázky povolené. V priebehu krížového výsluchu je možné vypočúvať svedka iba o skutočnostiach vypovedaných počas jeho svedectva alebo o záležitostiach zamýšľaných na spochybnenie jeho vierohodnosti. Ak účastník vykonávajúci krížový výsluch chce dokázať pomocou toho istého svedka akékoľvek okolnosti nesúvisiace so skutočnosťami vypovedanými v jeho svedectve, musí, pokiaľ súd zo zákonného dôvodu nenariadi inak, predložiť takéto svedectvo v riadnom čase a vypočuť ho ako svojho svedka. Súd môže na základe požiadavky posledne menovaného účastníka uskutočnenej za týmto účelom nariadiť svedkovi nevzďaľovať sa zo súdu, aby mohol byť opätovne predvolaný a vypočúvaný. Tento príkaz má účinok predvolania na súd.

HoreHore

Po ukončení tak výsluchu, ako aj krížového výsluchu žiadny z účastníkov nesmie tomuto svedkovi klásť žiadne ďalšie otázky, ale pre súd je právoplatné alebo pre účastníka s povolením súdu klásť také otázky, ktoré môžu vyplynúť z odpovedí v priebehu výsluchu alebo krížového výsluchu. Súd môže v ktoromkoľvek štádiu výsluchu alebo krížového výsluchu položiť svedkovi také otázky, ktoré pokladá za potrebné alebo vhodné.

(1) Je potrebné pripomenúť, že všetky dokumenty, ktoré sa predkladajú, musia byť originály alebo overené kópie originálov.

b) V ktorých prípadoch môže súd zamietnuť žiadosť účastníka o získanie dôkazov?

Súd pri výkone svojej úradnej moci a funkcie musí posúdiť a správne uplatňovať zásady, ako napr.: „spravodlivosť je potrebné vykonávať nielen rýchlym a účinným spôsobom, ale treba prihliadať k tomu, aby boli splnené požiadavky“ a preto musí byť jasné, že dôkaz sa týka predmetnej veci a že je prípustný. Okrem toho, ak je súd presvedčený, že predmetný dôkaz je buď neopodstatnený alebo zlomyseľný, alebo nemá súvislosť s prejednávaným sporom, alebo ak nie je najlepším možným dôkazom, alebo ak sa požadoval čisto zo zdržiavacích taktických dôvodov, môže byť takáto žiadosť zamietnutá.

5.

a) Aké rozličné spôsoby dokazovaniu existujú?

Občiansky súdny poriadok (kapitola 12 zbierky zákonov Malty) uvádza tieto spôsoby dokazovania:-

HoreHore

 1. svedkovia;
 2. dokumenty;
 3. znalci;
 4. vykonanie obhliadky na mieste (kontrola in faciem loci);
 5. priznaním alebo prísahou iného účastníka.

b) Aké sú metódy získavania dôkazov od svedkov a líšia sa od prostriedkov získavania dôkazov od súdnych znalcov? Aké sú pravidlá, ktoré sa týkajú predkladania písomného dôkazu a správ alebo posudkov znalcov?

Metódy získavania dôkazov od svedka

Všetky mentálne spôsobilé osoby, pokiaľ nie sú vznesené námietky voči ich spôsobilosti, sú prípustné ako svedkovia. Okrem toho predvolaný svedok je prípustný ako taký, nech je akéhokoľvek veku za predpokladu, že rozumie tomu, že poskytnúť krivé svedectvo je protiprávne.

Svedkovia svedčia pod prísahou na verejnom zasadnutí počas súdneho pojednávania a viva voce, t. j. osobne a vo svojom jazyku (1). Svedkovia odpovedajú na všetky otázky, ktoré sú im položené buď v priebehu ich hlavného výsluchu, alebo krížového výsluchu za predpokladu, že takéto otázky schválil súd.

Vysvetlenia, ktoré potrebné uviesť k tomuto účelu:

 1. Ak je svedok hluchonemý, ale je schopný písať, otázky sa mu kladú písomne a v takomto prípade registrátor otázky a odpovede verejne prečíta a potom sa uchovávajú v spise kauzy.
 2. Ak je svedok hluchonemý a nie je schopný písať, súd vymenuje tlmočníka s príslušnou kvalifikáciou na tento účel.
 3. Ak je svedok nemý, ale nie je hluchý, alebo naopak, súd nariadi, aby sa jeho výsluch vykonal takým spôsobom, ktorý pokladá za najvhodnejší na získanie pravdivého svedectva od svedka.
 4. Ak súd nerozumie jazyku, v ktorom sa predkladá svedectvo, vymenuje kvalifikovaného tlmočníka na predbežné náklady účastníka predkladajúceho svedectvo.

Súd môže vymenovať právneho asistenta na vybavovanie prísah, preberanie svedectiev od každej osoby, ktorá je predvolaná ako svedok v danom spore, na preberanie akéhokoľvek miestoprísažného vyhlásenia v akejkoľvek záležitosti, (vrátane záležitosti súvisiacej s akýmkoľvek konaním začatým, alebo ktoré sa plánuje na akomkoľvek súde) a na preberanie dokumentov predložených s každým svedectvom, miestoprísažným vyhlásením alebo vyhlásením.

HoreHore

Každý účastník, ktorý má v úmysle predvolať svedka v akomkoľvek konaní pred akýmkoľvek súdom môže spolu s predvolaním alebo žalobnou odpoveďou podať na register tohto súdu miestoprísažné vyhlásenie uskutočnené týmto svedkom pred právnym asistentom alebo akoukoľvek inou osobou oprávnenou zo zákona na vybavovanie prísah a kópia tohto prísažného vyhlásenie sa doručí druhému účastníkovi. Ak si druhý účastník želá podrobiť tohto svedka krížovému výsluchu, musí za týmto účelom podať oznámenie na súd, ak súd bude súhlasiť s touto žiadosťou, potom sa tento svedok fyzicky dostaví na súd na tento krížový výsluch.

Vyhlásenia uskutočnené písomne na ktoromkoľvek mieste pred zmierovacím sudcom alebo inou osobou, (či už ako vyhlásenia in articulo mortis, alebo nie, v prítomnosti alebo neprítomnosti účastníkov, s prísahou alebo bez prísahy môžu byť predložené ako dôkaz (2).

Ak niektorá osoba, ktorej dôkaz sa požaduje v prejednávanom prípade, sa chystá opustiť Maltu, alebo je v takom zlom zdravotnom stave alebo v pokročilom veku, že by mohla zomrieť alebo by nebola schopná predložiť svoj dôkaz predtým ako sa táto vec dostane na súdne pojednávanie, alebo nie je schopná sa zúčastniť súdneho pojednávania, súd vymenuje súdneho asistenta, aby sa dostavil na také miesto a v takú dobu, aké budú pre svedka najvhodnejšie, aby poskytol svedectvo. Otázky položené svedkovi, spolu s jeho odpoveďami na tieto otázky, sa zaznamenajú písomne a výpoveď svedok sám podpíše alebo označí.

Ak je súd presvedčený, že dôkaz osoby, ktorá žije v zahraničí je nevyhnutný na rozhodnutie o akejkoľvek kauze, ktorú prejednáva, súd vydá nariadenie za týmto účelom (môže tiež prerušiť konanie, pokiaľ takýto dôkaz nebude súdu predložený) a nariadi za týmto účelom vydať dožiadanie (3).

HoreHore

Je potrebné poznamenať, že okrem použitia žiadosti o právnu pomoc, ak svedok zdržiavajúci sa mimo Malty uskutoční miestoprísažné vyhlásenie o skutočnostiach, o ktorých má vedomosť pred príslušným úradom splnomocneným na vybavovanie prísah, alebo pred konzulárnym úradníkom Malty, ktorý vykonáva službu v krajine, kde sa svedok zdržiava, môže sa takéto miestoprísažné vyhlásenie riadne overené predložiť ako dôkaz na súd na Malte.

(1) Svedkovia si môžu osviežiť pamäť nazretím do každej písomnosti, ktorú napísali sami, alebo iná osoba pod ich vedením v čase, keď skutočnosť nastala, alebo ihneď po ňom, alebo v inom čase, keď bola skutočnosť v ich pamäti čerstvá a vedeli že to isté bolo v písomnosti správne uvedené, ale v takom prípade sa písomnosť musí predložiť a môže si ju protistrana prezrieť.

(2) Ak sa preukázalo, že takéto vyhlásenie bolo urobené dobrovoľne a za takých okolností, ktoré vedú k viere, že neexistoval žiadny úmysel odkloniť sa od pravdy a že účastník, ktorý uskutočnil takéto vyhlásenie, by bol spôsobilým svedkom, ak by mohol byť predvolaný na predloženie svojho dôkazu na súdnom pojednávaní.

(3) Tiež známe ako žiadosť o právnu pomoc.

Metódy získavania dôkazov od súdnych znalcov (znalcov)

Súdny znalci (znalci) predkladajú správu na základe uznesenia súdu, ktorým boli vymenovaní. V uznesení súdu by mal byť uvedený predmet referencie, deň a čas, kedy má znalec vykonať fyzickú obhliadku (obhliadka in faciem loci) (v prípade potreby), všetky pokyny usmerňujúce znalca pri vykonávaní jeho úlohy a spravidla dokedy má znalec verejne predložiť svoju správu za týmto účelom.

HoreHore

Pri vymenovaní súd môže tiež nariadiť znalcovi, aby sa zúčastnil na súdnom pojednávaní a položil svedkovi akékoľvek otázky, ktoré môže pokladať za potrebné alebo relevantné na to, aby mohol dokončiť správu. Ak boli na registratúre súdu podané miestoprísažné vyhlásenia, kópia týchto miestoprísažných vyhlásení sa pred pojednávaním doručí znalcovi.

V správe znalca sú uvedené otázky a jeho zistenia spolu s dôvodmi takýchto zistení. Znalec pripojí vo forme príloh k tejto správe všetky dokumenty predložené účastníkmi a výpovede svedkov. Ak tak súd nariadi, alebo účastníci súhlasia, správa môže byť doplnená aj plánmi alebo modelmi.

Pred dňom, ktorý je určený na zverejnenie správy alebo v rovnaký deň, ale pred prerokúvaním kauzy, na vypočítanie svojich poplatkov predloží znalec svoju správu registrátorovi otvorenú.

Vo všeobecnosti zákon umožňuje, aby sa od znalca nevyžadovalo zverejniť jeho správu, pokiaľ mu poplatok vypočítaný registrátorom alebo uložený u registrátora nebol vyplatený a registrátor neprezradí žiadnej osobe žiadnu časť správy, pokiaľ poplatok nebol zaplatený alebo uložený, ako sa už uviedlo. Po zaplatení alebo uložení, ako sa už uviedlo, registrátor vloží správu do spisu kauzy a takáto správa je od tej chvíle prístupná rovnako ako ostatné časti spisu.

V deň určený na uverejnenie správy sa znalec sa dostaví pred súd, aby verejne prečítal správu a pod prísahou potvrdil jej obsah. Súd nemusí vyžadovať jeho prítomnosť za týmto účelom.

Po tomto uverejnení je možné znalcov vypočúvať. Na rozdiel od vypočúvania svedka, ktorý je vypočúvaný samostatne, ak sú prítomní viacerí znalci vymenovaní za rovnakým účelom, je ich možné vypočúvať za prítomnosti ostatných. Znalci môžu byť podrobení výsluchu a krížovému výsluchu o svojej správe rovnakým spôsobom ako svedkovia.

HoreHore

c) Sú určité metódy dokazovania silnejšie ako ostatné?

Áno. Základné pravidlo, že dôkaz musí byť predložený viva voce, je čiastočným odôvodnením tejto odpovede. Nepriamy dôkaz, t. j. dôkaz poskytnutý osobou o tom, čo mu bolo povedané, alebo čo sa dozvedel cez tretiu osobu, sa vo všeobecnosti posudzuje za slabší dôkaz ako akýkoľvek dôkaz, ktorý poskytne akákoľvek osoba vzhľadom na akúkoľvek informáciu, ktorú takýto svedok mohol získať osobne. Napriek tomu je potrebné pripomenúť, že ak je tento dôkaz najlepším možným dôkazom, potom sa takýto dôkaz ponechá bez ohľadu na skutočnosť, že sa pokladá za slabý.

Všetko však závisí od charakteru žaloby: ak sa napríklad spor týka otcovstva, zistenia z testu DNA sa pokladajú za najlepší možný spôsob dôkazu bez ohľadu na to, aký počet svedkov môže vypovedať pod prísahou.

Pri posudzovaní dokumentov je však potrebné pripomenúť, že určité dokumenty sa pokladajú za privilegované dokumenty (1) a nesmie sa predložiť žiadna požiadavka na ich predloženie.

V nasledovnom zozname sú uvedené niektoré dokumenty, ktoré sú prípustné ako dôkaz sám o sebe, bez potreby dokazovať ich vierohodnosť inak, ako je zrejmé na prvý pohľad, pokiaľ sa nedokáže opak:

 1. dokumenty maltskej vlády podpísané ministrom alebo vedúcim ministerstva, kde boli vydané;
 2. registre akéhokoľvek ministerstva maltskej vlády;
 3. všetky verejné dokumenty podpísané kompetentnými orgánmi a nachádzajúce sa vo vládnom vestníku; dokumenty maltskej vlády vytlačené na základe úradnej právomoci vlády a riadne uverejnené;
 4. dokumenty a registre súdnych dvorov a cirkevných súdnych dvorov na Malte;
 5. certifikáty vydané verejným registračným úradom;

dokumenty akejkoľvek zahraničnej vlády alebo akéhokoľvek ministerstva zahraničnej vlády alebo zahraničných súdnych dvorov alebo zahraničnej ustanovizne legalizovanej diplomatickým alebo konzulárnym zástupcom maltskej vlády v krajine, odkiaľ pochádza.

HoreHore

(1) Časť akejkoľvek korešpondencie civilného, vojenského, námorného alebo vojenského leteckého útvaru alebo akejkoľvek správy, ktorá patrí takémuto útvaru.

d) Existujú určité povinné metódy na dokazovanie určitých skutočností?

Odpoveď na tieto záležitosti sa musí posúdiť podľa jednotlivých prípadov. Ak napríklad predmet sporu sa zaoberá nárokom na nehnuteľnosť, prvoradým dokumentárnym dôkazom je verejná listina preukazujúca vlastníctvo alebo inak svedčiaca o tomuto nároku/obhajobe.

6.

a) Sú zo zákona svedkovia povinní svedčiť?

Áno. Predvolanie je súdny príkaz vydaný na žiadosť účastníka sporu, preto neposkytnutie svedectva sa posudzuje ako pohŕdanie súdom. Za nedostavenie sa za účelom poskytnutia svedectva súd udelí svedkovi vzhľadom na ustanovenia zaoberajúce sa opovrhnutím súdu pokutu a môže nariadiť vydanie príkazu na predvedenie alebo zatknutie, aby takéhoto svedka prinútil zúčastniť sa za účelom poskytnutia svedectva pred súdom. Napriek tomu má svedok právo požiadať súd zrušenie uloženej pokuty po uvedení rozumných dôvodov, ktoré zapríčinili, že sa nedostavil.

b) V ktorých prípadoch môžu odmietnuť poskytnutie dôkazov?

Svedkovia môžu odmietnuť poskytnúť svedectvo vzhľadom na privilegované informácie. Napríklad sa nemôžu žiadnemu advokátovi ani právnemu zástupcovi bez súhlasu klienta a žiadnemu duchovnému bez súhlasu osoby, ktorá sa vyspovedala, klásť otázky o takých okolnostiach, ktoré mohol klient uviesť advokátovi alebo právnemu zástupcovi ako profesionálne tajomstvo vo vzťahu ku kauze, alebo ktoré sa mohol dozvedieť duchovný na základe spovedného tajomstva alebo loco confessionis.

HoreHore

Pokiaľ to súd nenariadi, nemôže sa vypočúvať ani žiadny účtovník, lekár alebo sociálny pracovník, psychológ alebo manželský poradca o takých okolnostiach, ktoré mohol uviesť klient uvedenej osobe ako profesionálne tajomstvo, alebo o ktorom sa mohol dozvedieť na základe svojej odbornej spôsobilosti. Toto privilégium sa rozširuje na tlmočníka, ktorý mohol byť zamestnaný v súvislosti s takouto dôvernou komunikáciou.

Okrem toho žiadny svedok nemôže byť donútený prezradiť akúkoľvek informáciu, ktorá pochádza z akéhokoľvek dokumentu, ktorý patril, alebo bol vo vlastníctve akéhokoľvek civilného, vojenského, námorného alebo vojenského leteckého útvaru verejnej služby a ktorý je vyňatým dokumentom, alebo sa ho týka.

Manžel alebo manželka účastníka súdneho konania sú spôsobilí a prinútiteľní poskytnúť dôkaz v takomto súdnom konaní na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka konania pod podmienkou, že manžela nie je možné prinútiť, aby prezradil akúkoľvek informáciu, ktorú sa dozvedel od svojej manželky počas manželstva, ani manželka nemôže byť prinútená prezradiť žiadnu informáciu, ktoré sa dozvedela od svojho manžela počas manželstva a že ani manžel, ani manželka nemôžu byť prinútení, aby odpovedali na akúkoľvek otázku, ktorá by mohla usvedčiť druhého manželského partnera.

Nakoniec je potrebné pripomenúť, že je na rozhodnutí súdu, aby rozhodol v každej konkrétnej veci, keď svedok nie je povinný odpovedať na konkrétnu otázku na základe toho, že odpoveď na takúto otázku by mohla viesť k tomu, že bude vystavený potupe, alebo ak svedok nebude prinútený poskytnúť svedectvo týkajúce sa skutočností, ktorých prezradenie poškodí verejný záujem.

HoreHore

c) Môže byť osoba, ktorá odmietne svedčiť, potrestaná alebo donútená poskytnúť dôkazy?

Pozri odpoveď na 6.a.

d) Existujú osoby, od ktorých nie je možné získať dôkazy?

Pozri odpoveď na 6.b.

7. Aká je úloha sudcu a účastníkov pri vypočúvaní svedka? Za akých podmienok je možné svedka vypočuť pomocou novej techniky, ako je televízia alebo video konferencia?

Pozri odpoveď na 5.b.

III. Hodnotenie dôkazov

8. Podlieha súd obmedzeniam pri vydaní rozsudku v prípade, keď účastník nezískal dôkazy zákonným spôsobom?

Súd je povinný zabezpečiť, aby mu ktorýkoľvek účastník sporu predložil najlepšie možný dôkaz. Súvisí to so skutočnosťou, že súd má najväčšie právo rozhodovania v záujme najlepšieho výkonu spravodlivosti a na túto otázku nie je možné poskytnúť žiadnu jasnú a priamočiaru odpoveď. Mohlo by to vyvolať domnienku, že súd bude musieť hodnotiť každý jednotlivý dôkaz podľa jednotlivých prípadov.

9. Platí moje vyhlásenie ako dôkaz, keď som účastník?

Áno. Každý účastník súdneho konania bez ohľadu na to, aký má na ňom záujem za predpokladu, že účastník je spôsobilý svedčiť podľa pravidiel upravujúcich dôkazy (pozri 5.a.), ten istý účastník môže predložiť dôkaz buď na vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť ktoréhokoľvek z účastníkov súdneho konania alebo dokonca aj, ak je predvolaný súdom ex officio.

Bližšie informácie

 • Court services Malti - Ministerstvo spravodlivosti a vnútorných vecí

« Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo