Európska komisia > EJS > Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky > Luxembursko

Posledná úprava: 11-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Luxembursko

 

OBSAH

I. Dôkazné bremeno I.
1.
a) Aké pravidlá sa vzťahujú na dôkazné bremeno? a)
b) Existujú pravidlá, ktoré vylučujú určité skutočnosti z dôkazného bremena? V ktorých prípadoch? Je možné vyvrátiť tieto domnienky predložením dôkazu? b)
2. Do akej miery musí byť súd presvedčený o skutočnosti, aby založil svoj rozsudok na existencii danej skutočnosti? 2.
II. Zabezpečenie dôkazu II.
3. Vyžaduje si zabezpečenie dôkazu vždy podanie strany alebo môže sudca v určitých prípadoch zabezpečiť dôkaz aj z vlastnej iniciatívy? 3.
4.
a) Ak sa žiadosť strany o zabezpečenie dôkazu uzná, aké kroky nasledujú? a)
b) V ktorých prípadoch môže súd zamietnuť žiadosť strany na získanie dôkazu? b)
5.
a) Aké rôzne dôkazné prostriedky existujú? a)
b) Aké sú spôsoby získania dôkazov od svedkov a líšia sa tieto spôsoby od spôsobov, ktoré sa využívajú na získanie dôkazov od svedkov - znalcov? Aké sú pravidlá týkajúce sa predloženia písomných dôkazov a znaleckých správ/posudkov? b)
c) Majú niektoré dôkazné prostriedky väčšiu dôkaznú silu ako ostatné? c)
d) Aby sa preukázali určité skutočnosti, sú určité dôkazné prostriedky povinné? d)
6.
a) Sú svedkovia povinní zo zákona svedčiť? a)
b) V ktorých prípadoch môžu svedkovia odmietnuť svedčiť? b)
c) Možno osobu, ktorá odmieta svedčiť, sankcionovať alebo prinútiť svedčiť? c)
d) Existujú osoby, od ktorých nemožno získať svedeckú výpoveď? d)
7. Aká je úloha sudcu a strán pri vypočúvaní svedka? Za akých podmienok môže byť svedok vypočutý prostredníctvom novej technológie, napríklad prostredníctvom televízie alebo videokonferencie? 7.
III. Hodnotenie dôkazov III.
8. V prípade, že strana získala dôkazy nezákonným spôsobom, kladú sa na súd nejaké obmedzenia pri prijímaní jeho rozsudku? 8.
9. V prípade, že som stranou prípadu, bude sa moja vlastná výpoveď považovať za dôkaz? 9.

 

I. Dôkazné bremeno

1.

a) Aké pravidlá sa vzťahujú na dôkazné bremeno?

Základnou zásadou je, že osoba žiadajúca o vykonanie záväzku musí dokázať svoj prípad. Podobne aj osoba, ktorá tvrdí, že už nie je viazaná záväzkom, musí dokázať, že uskutočnila platbu alebo učinila skutok, ktoré ju zbavili jej záväzku.

b) Existujú pravidlá, ktoré vylučujú určité skutočnosti z dôkazného bremena? V ktorých prípadoch? Je možné vyvrátiť tieto domnienky predložením dôkazu?

V určitých prípadoch luxemburské právne predpisy stanovujú domnienky, ktoré zbavujú osobu povinnosti dokázať skutočnosť, ak by to bolo ťažké alebo nemožné. Domnienkami sú závery, ktoré súd alebo zmierovací sudca vyvodí o neznámej skutočnosti na základe známej skutočnosti.

Právne predpisy rozlišujú medzi dvoma druhmi domnienok: po prvé, existujú právne domnienky, ktoré sú spojené s určitými činmi alebo skutočnosťami na základe osobitných právnych predpisov. Potom existujú domnienky, ktoré nie sú ustanovené zákonom a ktoré sa ponechávajú na vlastnom uvážení sudcu, ktorý prijme iba domnienky, ktoré sú závažné, presné a neodporujú si.

Všeobecne povedané, je možné poskytnúť dôkaz na vyvrátenie domnienok. Napríklad, predpokladá sa, že otec dieťaťa, ktoré sa narodilo zosobášenému páru, je manželom matky. Možno však začať konanie vo veci popretia otcovstva.

HoreHore

Zriedkavejšie môžu byť domnienky nevyvrátiteľné a v takom prípade nie je možné proti nim predložiť dôkazy.

2. Do akej miery musí byť súd presvedčený o skutočnosti, aby založil svoj rozsudok na existencii danej skutočnosti?

Hodnotenie skutočností sa ponecháva na vlastnom uvážení súdu a je konečné. V prípade pochybností sudca overí, či existujú závažné, presné a neodporujúce si dôkazy a uzná alebo odmietne dôkazy v závislosti od pravdepodobnosti údajných skutočností.

II. Zabezpečenie dôkazu

3. Vyžaduje si zabezpečenie dôkazu vždy podanie strany alebo môže sudca v určitých prípadoch zabezpečiť dôkaz aj z vlastnej iniciatívy?

Na žiadosť strany môže sudca nariadiť vykonanie dokazovania. Sudca však môže zabezpečiť dôkaz aj zo svojho vlastného podnetu.

4.

a) Ak sa žiadosť strany o zabezpečenie dôkazu uzná, aké kroky nasledujú?

Sudca informuje vymenovaného znalca o charaktere jeho úlohy. Znalec predvolá strany prípadu a tretie strany, ktoré sú požiadané o pomoc pri vyšetrovaní. Na základe zásady kontradiktórnosti sa zabezpečenie dôkazu musí uskutočniť v prítomnosti strán.

b) V ktorých prípadoch môže súd zamietnuť žiadosť strany na získanie dôkazu?

Vykonanie dokazovania sa môže nariadiť vždy, keď sudca nemá dostatok informácií, na ktorých by založil rozhodnutie.

HoreHore

Vykonanie dokazovania sa nemôže nariadiť, pokiaľ strana uvádzajúca tvrdenia nemá dostatočné dôkazy na ich dokázanie. Vykonanie dokazovania sa za žiadnych okolností nemôže nariadiť ako náhrada v prípade, že strana nedokázala predložiť dôkazy.

Sudca musí tiež obmedziť výber opatrenia, ktoré je dostatočné na vyriešenie sporu; musí zvoliť najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie.

5.

a) Aké rôzne dôkazné prostriedky existujú?

Rôznymi dôkaznými prostriedkami sú materiálny dôkaz, ústna svedecká výpoveď, domnienky, uznanie dôkazu (priznanie) a prísažná svedecká výpoveď.

b) Aké sú spôsoby získania dôkazov od svedkov a líšia sa tieto spôsoby od spôsobov, ktoré sa využívajú na získanie dôkazov od svedkov - znalcov? Aké sú pravidlá týkajúce sa predloženia písomných dôkazov a znaleckých správ/posudkov?

Nie je žiadny rozdiel medzi ústnym znaleckým posudkom a písomnou správou znalca. Rozhodnutie o tom, či by svedok mal byť vypočutý, je ponechané na vlastnom uvážení sudcu. V niektorých prípadoch je sudca zaviazaný písomnými dôkazmi, ak nie sú spochybnené druhou stranou.

c) Majú niektoré dôkazné prostriedky väčšiu dôkaznú silu ako ostatné?

Verejný úradník (notár, súdny úradník, atď.) konajúci v rámci svojej úradnej právomoci vydáva autentický(dôveryhodný) nástroj. Tento nástroj sa naďalej považuje za autentický, pokiaľ sa nevnesie námietka týkajúca sa falšovania.

HoreHore

Strany vypracujú súkromnú dohodu bez zásahu verejného úradníka a podpíšu ju. Je autentická (dôveryhodná), ak neexistujú dôkazy o opaku.

Ústna svedecká výpoveď, ako aj iné dôkazné prostriedky, sa ponechávajú na vlastné uváženie sudcu.

d) Aby sa preukázali určité skutočnosti, sú určité dôkazné prostriedky povinné?

Písomný dôkaz je nutný pre vypracovanie právneho dokumentu (zmluvy), ktorého hodnota prekračuje 2 500 eur. Forma dôkazu skutočnosti (nehoda, atď.) sa však prenechaná na voľné uváženie.

6.

a) Sú svedkovia povinní zo zákona svedčiť?

Zákon vyžaduje spoluprácu v súdnych konaniach, pokiaľ ide o zisťovanie pravdy.

b) V ktorých prípadoch môžu svedkovia odmietnuť svedčiť?

Ľudia, ktorí môžu dokázať, že majú oprávnený dôvod, môžu byť zbavení povinnosti svedčiť. Rodičia alebo iní príbuzní v priamej línii jednej zo strán môžu odmietnuť svedčiť, ako aj manžel/manželka strany, dokonca aj vtedy, ak sú rozvedení.

c) Možno osobu, ktorá odmieta svedčiť, sankcionovať alebo prinútiť svedčiť?

Svedkov, ktorí sa nedostavia na súd, možno predvolať na súd na ich vlastné náklady, ak sa ich svedectvo považuje za nutné. Svedkom, ktorí sa nedostavia na súd, a osobám, ktoré bez vážneho dôvodu odmietajú podať svedeckú výpoveď alebo zložiť prísahu, možno udeliť civilnú pokutu v rozmedzí 50 až 2 500 eur.

HoreHore

Ak osoba môže dokázať, že nemohla prísť na súd v stanovený deň, pokuta a náklady sa môžu odpustiť.

d) Existujú osoby, od ktorých nemožno získať svedeckú výpoveď?

Ako svedok môže byť predvolaný ktokoľvek, okrem osôb, ktoré sa považujú za nespôsobilé.

Ľudia, ktorí nie sú schopní poskytnúť svedeckú výpoveď, však môžu byť vypočutí za rovnakých podmienok, ale bez toho, aby zložili prísahu. Svedeckú výpoveď v prípade žaloby podanej manželmi, ktorá sa týka žiadosti o rozvod alebo odluku, však nemôžu nikdy podať potomkovia.

7. Aká je úloha sudcu a strán pri vypočúvaní svedka? Za akých podmienok môže byť svedok vypočutý prostredníctvom novej technológie, napríklad prostredníctvom televízie alebo videokonferencie?

Sudca vypočuje svedecké výpovede svedkov samostatne v poradí, o ktorom rozhodne, a keď sú strany prítomné alebo boli predvolané. Svedkovia nemôžu čítať z dokumentu.

Sudca môže vypočuť svedeckú výpoveď svedkov alebo klásť svedkom otázky o akejkoľvek veci, v prípade ktorej je zo zákona možné zabezpečiť dôkaz, dokonca aj keď tieto veci nie sú uvedené v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje vyšetrovanie. Môže predvolať svedkov, konfrontovať svedkov alebo strany, a ak je to nutné, vypočuť si ich svedecké výpovede v prítomnosti odborného znalca.

Počas svedeckej výpovede nesmú strany prerušiť svedkov, klásť im otázky, ani sa pokúsiť ich ovplyvniť, ani sa na nich priamo obracať pod trestom vylúčenia. Ak to sudca považuje za nutné, môže klásť svedkovi otázky, ktoré mu predložili strany po krížovom výsluchu.

Sudca môže dať vyrobiť audio alebo videonahrávku zo všetkých alebo z časti prípravných vyšetrovaní. Nahrávky sa uchovávajú v súdnom registri. Hociktorá zo strán môže požiadať o kópiu alebo prepis na svoje vlastné náklady.

III. Hodnotenie dôkazov

8. V prípade, že strana získala dôkazy nezákonným spôsobom, kladú sa na súd nejaké obmedzenia pri prijímaní jeho rozsudku?

Súd neuzná dôkazy získané nezákonným spôsobom, napríklad skrytou kamerou alebo nahrávkou telefonického rozhovoru, o ktorej osoba nevedela.

9. V prípade, že som stranou prípadu, bude sa moja vlastná výpoveď považovať za dôkaz?

Výpovede strany prípadu nemajú žiadnu dôkaznú hodnotu.

Bližšie informácie

 • www.legilux.lu français

« Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo