Eiropas Komisija > ETST > Pierādījumu iegūšana un pierādīšana > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 19-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pierādījumu iegūšana un pierādīšana - Luksemburga

 

SATURS

I. Pierādīšanas pienākums I.
1.
a) Kādi ir noteikumi saistībā ar pierādīšanas pienākumu? a)
b) Vai ir noteikumi, saskaņā ar kuriem pastāv noteikti fakti, kuri nav jāpierāda? Kuros gadījumos? Vai ir iespējams atspēkot šos pieņēmumus, iesniedzot pierādījumus? b)
2. Kādā mērā tiesai ir jābūt pārliecinātai par kādu faktu, lai balstītu savu spriedumu uz to? 2.
II. Pierādījumu iegūšana II.
3. Vai pierādījumu iegūšanai vienmēr ir nepieciešams puses iesniegums, vai arī noteiktos gadījumos tiesnesis var iegūt pierādījumus pēc savas iniciatīvas? 3.
4.
a) Ja puses iesniegums attiecībā uz pierādījumu iegūšanu ir apstiprināts, kādi ir nākamie pasākumi? a)
b) Kādos gadījumos tiesa var noraidīt puses iesniegumu pierādījumu iegūšanai? b)
5.
a) Kādi ir dažādie pierādīšanas līdzekļi? a)
b) Kādas ir metodes liecību iegūšanai no lieciniekiem, un vai tās atšķiras no līdzekļiem, kurus izmanto, lai iegūtu liecības no lieciniekiem-ekspertiem? Kādi noteikumi attiecas uz rakstveida pierādījumu un ekspertu ziņojumu/atzinumu iesniegšanu? b)
c) Vai noteiktu pierādījuma metožu spēks ir lielāks nekā citām metodēm? c)
d) Vai noteiktas pierādīšanas metodes ir obligātas, lai pierādītu noteiktus faktus? d)
6.
a) Vai lieciniekiem saskaņā ar likumu ir obligāti jāliecina? a)
b) Kādos gadījumos viņi var atteikties liecināt? b)
c) Vai personu, kura atsakās liecināt, var sodīt vai piespiest viņu liecināt? c)
d) Vai ir personas, no kurām nedrīkst iegūt liecību? d)
7. Kāds ir tiesneša un pušu uzdevums liecinieka uzklausīšanā? Kādos apstākļos liecinieku var uzklausīt ar jauno tehnoloģiju, piemēram, televīzijas vai video konferenču, palīdzību? 7.
III. Pierādījumu novērtēšana III.
8. Ja puse liecību nav ieguvusi likumīgi, vai tiesai ir kādi ierobežojumi sprieduma pieņemšanā? 8.
9. Ja lietā es esmu viena no pusēm, vai manu liecību uzskatīs par pierādījumu? 9.

 

I. Pierādīšanas pienākums

1.

a) Kādi ir noteikumi saistībā ar pierādīšanas pienākumu?

Pamatprincips ir tāds, ka personai, kas pieprasa saistību izpildi, sava lieta ir jāpierāda. Līdzīgi, personai, kas paziņo, ka saistības tai vairs nav juridiski saistošas, ir jāpierāda, ka viņa maksājumu ir veikusi vai izdarījusi darbību, kas tādējādi atbrīvo attiecīgo personu no konkrētajām saistībām.

b) Vai ir noteikumi, saskaņā ar kuriem pastāv noteikti fakti, kuri nav jāpierāda? Kuros gadījumos? Vai ir iespējams atspēkot šos pieņēmumus, iesniedzot pierādījumus?

Atsevišķos gadījumos Luksemburgas tiesību akti paredz pieņēmumus, kas atbrīvo personu no fakta pierādīšanas, ja to ir grūti vai neiespējami izdarīt. Pieņēmumi ir secinājumi, ko izdara tiesa vai miertiesa par nezināmu faktu, pamatojoties uz zināmu faktu.

Likumdošana izšķir divu veidu pieņēmumus: pirmkārt, ir juridiski pieņēmumi, kas attiecas uz atsevišķu rīcību vai faktiem un ir noteikti īpašā tiesību aktā. Bez tam ir pieņēmumi, ko tiesību akti neparedz un kas ir atstāti tiesneša ziņā, kurš vienīgais atzīs pieņēmumus, ja tie ir nopietni, precīzi un atbilstīgi.

Parasti ir iespējams iesniegt pierādījumus, lai atspēkotu pieņēmumus. Piemēram, tiek pieņemts, ka precētam pārim dzimuša bērna tēvs ir mātes vīrs. Tomēr var iesniegt prasību par paternitātes apstrīdēšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pavisam retos gadījumos pieņēmumi var nebūt atspēkojami, un tādā gadījumā pret tiem iesniegt pierādījumus nav iespējams.

2. Kādā mērā tiesai ir jābūt pārliecinātai par kādu faktu, lai balstītu savu spriedumu uz to?

Faktu novērtēšana paliek tiesas ziņā, kas ir neapstrīdama. Ja ir šaubas, tiesnesis pārbaudīs, vai pierādījumi ir nopietni, precīzi un atbilstīgi, un pierādījumus pieņems vai noraidīs atkarībā no norādīto faktu iespējamības.

II. Pierādījumu iegūšana

3. Vai pierādījumu iegūšanai vienmēr ir nepieciešams puses iesniegums, vai arī noteiktos gadījumos tiesnesis var iegūt pierādījumus pēc savas iniciatīvas?

Tiesnesis var pieprasīt izmeklēšanu pēc kādas puses pieprasījuma. Tomēr tiesnesis var arī iegūt pierādījumus pēc savas iniciatīvas.

4.

a) Ja puses iesniegums attiecībā uz pierādījumu iegūšanu ir apstiprināts, kādi ir nākamie pasākumi?

Tiesnesis paziņo ieceltajam ekspertam par viņa uzdevuma būtību. Eksperts uzaicina lietas puses un trešās puses, kurām tiek prasīts palīdzēt lietas izskatīšanā. Pēc pretēja principa pierādījumu iegūšana ir jāveic pušu klātbūtnē.

b) Kādos gadījumos tiesa var noraidīt puses iesniegumu pierādījumu iegūšanai?

Izmeklēšanu var pieprasīt vienmēr, kad tiesnesim trūkst informācijas, lai pamatotu savu lēmumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Izmeklēšanu nevar pieprasīt par faktu, ja vien pusei, kas izdara apgalvojumu, nav pietiekamu pierādījumu, lai to pierādītu. Nevar pieprasīt iegūt pierādījumus, lai kompensētu to, ka kāda puse pierādījumus nav ieguvusi.

Tiesnesis drīkst arī ierobežot pasākuma izvēli, kāds ir pietiekams strīda atrisināšanai; viņam ir jāizvēlas visvienkāršākais un lētākais risinājums.

5.

a) Kādi ir dažādie pierādīšanas līdzekļi?

Dažādie pierādījumu līdzekļi ir dokumentāri pierādījumi, mutiska liecība, pieņēmumi, atzīšanās un ar zvērestu apliecināta liecība.

b) Kādas ir metodes liecību iegūšanai no lieciniekiem, un vai tās atšķiras no līdzekļiem, kurus izmanto, lai iegūtu liecības no lieciniekiem-ekspertiem? Kādi noteikumi attiecas uz rakstveida pierādījumu un ekspertu ziņojumu/atzinumu iesniegšanu?

Nav atšķirības starp eksperta mutisku atzinumu un viņa rakstisku ziņojumu. Lēmums par to, vai liecinieks ir jāuzklausa, paliek tiesneša ziņā. Dažos gadījumos tiesnesim ir saistošs rakstisks pierādījums, ja otra puse to neapstrīd.

c) Vai noteiktu pierādījuma metožu spēks ir lielāks nekā citām metodēm?

Autentisku dokumentu izdod valsts amatpersona (notārs, tiesu izpildītājs, utt.), pildot amata pienākumus. To uzskata par autentisku, kamēr netiek iesniegts paziņojums par viltojumu.

Puses sastāda un paraksta privātu nolīgumu, neiejaucoties valsts amatpersonai. Tas ir autentisks, ja nav pierādījumu par pretējo.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Mutiskas liecības, kā arī citas pierādījumu iegūšanas metodes paliek tiesneša ziņā.

d) Vai noteiktas pierādīšanas metodes ir obligātas, lai pierādītu noteiktus faktus?

Rakstisks pierādījums ir vajadzīgs, lai sastādītu juridisku dokumentu (līgumu) par summu, kas pārsniedz 2500 euro. Bet pierādījumu formu var izvēlēties attiecībā uz faktu (negadījumu utt.).

6.

a) Vai lieciniekiem saskaņā ar likumu ir obligāti jāliecina?

Saskaņā ar likumu lieciniekiem ir jāsadarbojas tiesas procesā, lai noskaidrotu patiesību.

b) Kādos gadījumos viņi var atteikties liecināt?

Personas, kas var pierādīt, ka tām ir likumīgi iemesli, var atbrīvot no pierādījumu sniegšanas pienākuma. Vecāki vai citi radinieki tiešā līnijā kādai no pusēm drīkst atteikties sniegt pierādījumus, tāpat kā kādas puses laulātais, arī tad, ja viņi ir šķīrušies.

c) Vai personu, kura atsakās liecināt, var sodīt vai piespiest viņu liecināt?

Lieciniekus, kas tiesā neierodas, var izsaukt uz tiesas sēdi, sedzot savus izdevumus, ja šķiet, ka to liecība ir vajadzīga. Lieciniekiem, kas tiesā neierodas, un personām, kas bez pamatota iemesla atsakās sniegt pierādījumus vai pieņemt zvērestu, piemēro civilsodu no EUR 50 līdz EUR 2 500.

Ja persona var pierādīt, ka tā nevarēja ierasties paredzētajā dienā, sodu un izdevumus var atcelt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

d) Vai ir personas, no kurām nedrīkst iegūt liecību?

Ikvienu personu var izsaukt kā liecinieku, izņemot personas, kas tiek atzītas par nepiemērotām pierādījumu sniegšanai.

Personas, kas nespēj sniegt pierādījumus, tomēr drīkst iztaujāt tādos pašos apstākļos, bet bez zvēresta došanas. Tomēr pēcnācēji drīkst nesniegt pierādījumus par sūdzībām, ko iesnieguši laulātie, iesniedzot pieteikumu par laulību šķiršanu vai atšķiršanu.

7. Kāds ir tiesneša un pušu uzdevums liecinieka uzklausīšanā? Kādos apstākļos liecinieku var uzklausīt ar jauno tehnoloģiju, piemēram, televīzijas vai video konferenču, palīdzību?

Tiesnesis iztaujā lieciniekus atsevišķi tādā kārtībā, kā viņš to nolemj, un kad puses ir ieradušās vai tiek izsauktas. Liecinieki nedrīkst lasīt no lapas.

Tiesnesis drīkst uzklausīt liecinieku vai iztaujāt lieciniekus par jebkādu jautājumu, par ko pēc likuma var iegūt pierādījumus, pat ja šīs lietas nav minētas lēmumā, kas pieprasa izmeklēšanu. Viņš drīkst atsaukt lieciniekus, konfrontēt tos vienu ar otru vai pusēm un, ja nepieciešams, uzklausīt viņu liecības tehniska eksperta klātbūtnē.

Puses nedrīkst pārtraukt, uzdot jautājumus vai mēģināt ietekmēt lieciniekus, kas sniedz pierādījumus, vai tos uzrunāt tieši; pretējā gadījumā tās tiek izslēgtas no dalības procesā. Ja tiesnesis uzskata par vajadzīgu, viņš drīkst lieciniekiem uzdot jautājumus, ko viņam puses ir iesniegušas pēc iztaujāšanas.

Tiesnesis drīkst izmantot audio vai video ierakstus, kas ir pilnībā vai daļēji veikti izmeklēšanas laikā. Ieraksti tiek saglabāti tiesas kancelejā. Abas puses drīkst prasīt kopiju vai pārrakstīšanu, pašām sedzot izmaksas.

III. Pierādījumu novērtēšana

8. Ja puse liecību nav ieguvusi likumīgi, vai tiesai ir kādi ierobežojumi sprieduma pieņemšanā?

Tiesa nepieņems pierādījumus, kas ir iegūti nelikumīgi, piemēram, izmantojot slēpto kameru vai noklausoties telefona sarunas, par ko persona nav zinājusi.

9. Ja lietā es esmu viena no pusēm, vai manu liecību uzskatīs par pierādījumu?

Pušu sniegtie paziņojumi netiek uzskatīti par pierādījumiem.

Cita informācija

 • www.legilux.lu français

« Pierādījumu iegūšana un pierādīšana - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste