Evropská komise > ESS > Opatřování a provádění důkazů > Lucembursko

Poslední aktualizace: 11-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Opatřování a provádění důkazů - Lucembursko

 

OBSAH

I. Důkazní břemeno I.
1.
a) Jaká jsou pravidla týkající se důkazního břemene? a)
b) Jsou zde pravidla, která vylučují některé skutečnosti z důkazního břemene? Ve kterých případech? Je možné i tak vyvrátit určité domněnky předložením důkazu? b)
2. Do jaké míry musí být soud přesvědčen o pravdivosti faktu, aby na něm založil rozsudek? 2.
II. Dokazování II.
3. Vyžaduje dokazování vždy návrh strany řízení nebo může soud dokazovat i z vlastního podnětu? 3.
4.
a) Je-li schválen návrh strany na dokazování, jaké kroky následují? a)
b) Ve kterých případech může soud zamítnout návrh na provedení dokazování? b)
5.
a) Jaké existují druhy důkazů? a)
b) Jaké jsou metody dokazování pomocí svědků a jak se liší od dokazování pomocí znalců? Jaká jsou pravidla týkající se předkládání písemných důkazů a znaleckých posudků? b)
c) Jsou některé metody dokazování přednostnější? c)
d) Jsou ve vztahu k některým skutečnostem povinné určité metody dokazování? d)
6.
a) Jsou svědci ze zákona povinni vypovídat? a)
b) Ve kterých případech mohou svědci odmítnout vypovídat? b)
c) Může být osoba, která svědčit odmítne, sankcionována nebo nucena podat svědectví? c)
d) Existují osoby, od nichž svědectví nelze vyžadovat? d)
7. Jaká je role soudce a stran řízení při vyslýchání svědka? Za jakých podmínek může svědek vypovídat za pomoci nových technologií, např. prostřednictvím televize nebo videokonference? 7.
III. Hodnocení důkazů III.
8. Pokud strana řízení nezískala důkazy zákonnou cestou, znamená to pro soud omezení při přijímání rozsudku? 8.
9. Jsem-li stranou sporu, bude mé vlastní tvrzení považováno za důkaz? 9.

 

I. Důkazní břemeno

1.

a) Jaká jsou pravidla týkající se důkazního břemene?

Základní zásadou je, že osoba, která požaduje výkon povinnosti, musí svou věc prokázat. Podobně i osoba, která tvrdí, že již není vázána určitou povinností, musí prokázat, že provedla platbu nebo určitý skutek, který ji zprostil její povinnosti.

b) Jsou zde pravidla, která vylučují některé skutečnosti z důkazního břemene? Ve kterých případech? Je možné i tak vyvrátit určité domněnky předložením důkazu?

V určitých případech stanoví lucemburské právo domněnky, které osoby osvobozují od povinnosti prokázat určitou skutečnost, pokud by to bylo obtížné nebo nemožné.  Domněnky jsou závěry, které si soud nebo soudce učiní o neznámé skutečnosti na základě skutečnosti známé.

Zákon rozlišuje mezi dvěma druhy domněnek: zaprvé existují právní domněnky, které zvláštní zákon přiřazuje k určitým skutkům nebo skutečnostem. Dále existují domněnky, které nestanoví zákon a které jsou ponechány na uvážení soudce, který přijme pouze domněnky, které jsou závažné, přesné a souvislé.

Obecně řečeno je možno vyvrátit domněnky pomocí důkazů. Například se předpokládá, že otcem dítěte, které se narodilo manželskému páru, je manžel matky dítěte. Je nicméně možné vznést žalobu o popření otcovství.

NahoruNahoru

Výjimečně mohou být domněnky nezvratné a v tom případě není možno proti nim předložit důkazy.

2. Do jaké míry musí být soud přesvědčen o pravdivosti faktu, aby na něm založil rozsudek?

Posouzení skutečností je ponecháno na uvážení soudu, které je absolutní. V případě pochybností soudce ověří, zda existují závažné, přesné a souvislé důkazy, které buď přijme, nebo zamítne, a to podle pravděpodobnosti domnělých skutečností.

II. Dokazování

3. Vyžaduje dokazování vždy návrh strany řízení nebo může soud dokazovat i z vlastního podnětu?

Soudce může nařídit šetření na žádost strany řízení. Soudce však může zjišťovat důkazy i z vlastního podnětu.

4.

a) Je-li schválen návrh strany na dokazování, jaké kroky následují?

Soudce informuje jmenovaného znalce o povaze jeho úkolu. Znalec pak pozve strany sporu a třetí strany, které se musí šetření zúčastnit. Podle zásady sporného řízení se dokazování musí provést v přítomnosti těchto stran.

b) Ve kterých případech může soud zamítnout návrh na provedení dokazování?

Šetření může být nařízeno, kdykoli soudce nemá dostatek informací, na nichž by založil své rozhodnutí.

Šetření skutečnosti nelze nařídit, pokud strana, která předkládá určité tvrzení, nemá dostatek důkazů k jeho prokázání. Získávání důkazů nelze za žádných okolností nařídit s cílem kompenzovat nedostatky jedné strany při předkládání důkazů.

NahoruNahoru

Soudce musí rovněž omezit výběr opatření na to, co je dostatečné k řešení sporu; musí volit nejjednodušší a nejlevnější řešení.

5.

a) Jaké existují druhy důkazů?

Mezi důkazní prostředky patří listinné důkazy, ústní svědectví, domněnky, přiznání a přísežné svědectví.

b) Jaké jsou metody dokazování pomocí svědků a jak se liší od dokazování pomocí znalců? Jaká jsou pravidla týkající se předkládání písemných důkazů a znaleckých posudků?

Mezi ústním a písemným posudkem znalce neexistuje žádný rozdíl. Rozhodnutí o vyslechnutí svědka je ponecháno na uvážení soudu. V některých případech je soudce vázán písemnými důkazy, pokud je druhá strana nenapadne.

c) Jsou některé metody dokazování přednostnější?

Ověřené listiny vydává veřejný činitel (notář, soudní vykonavatel atd.) jednající z úředního pověření. Tyto listiny se považují za pravé, pokud není vznesena žaloba pro padělání.

Soukromou dohodu sepisují a podepisují samy strany bez zásahu veřejného činitele. Je pravá, pokud neexistují důkazy o opaku.

Ústní svědectví je stejně jako další metody dokazování ponecháno na uvážení soudce.

d) Jsou ve vztahu k některým skutečnostem povinné určité metody dokazování?

Písemný důkaz je nutný k sepsání právního dokumentu (smlouvy), jehož hodnota převyšuje 2 500 eur. Forma dokazování skutku (nehody atd.) je nicméně volitelná.

NahoruNahoru

6.

a) Jsou svědci ze zákona povinni vypovídat?

Zákon požaduje, aby svědci při soudních řízeních spolupracovali za účelem zjištění pravdy.

b) Ve kterých případech mohou svědci odmítnout vypovídat?

Zproštěni povinnosti vypovídat mohou být osoby, které mohou prokázat, že k tomu mají zákonný důvod. Odmítnout výpověď mohou i rodiče nebo další příbuzní v přímé linii jedné strany řízení, stejně jako manžel/ka, a to i v případě, že jsou manželé rozvedeni.

c) Může být osoba, která svědčit odmítne, sankcionována nebo nucena podat svědectví?

Svědci, kteří se nedostavili k soudu, mohou být předvoláni na vlastní náklady, pokud se jejich svědectví považuje za nutné. Svědkům, kteří se nedostavili k soudu, a osobám, které bezdůvodně odmítnou vypovídat nebo přísahat, může být vyměřena pokuta ve výši 50 až 2 500 eur.

Pokud může dotčená osoba prokázat, že se uvedeného dne nemohla soudního jednání zúčastnit, může jí být pokuta a další náklady odpuštěny.

d) Existují osoby, od nichž svědectví nelze vyžadovat?

Jako svědka je možno předvolat každou osobu, kromě těch, které byly prohlášeny za nezpůsobilé.

Osoby, které nejsou schopny podat svědectví, mohou být nicméně vyslechnuty za stejných podmínek, ale bez přísahy. Potomci však nesmějí nikdy vypovídat v případě stížností, které podali manželé při žádosti o rozvod nebo rozluku.

NahoruNahoru

7. Jaká je role soudce a stran řízení při vyslýchání svědka? Za jakých podmínek může svědek vypovídat za pomoci nových technologií, např. prostřednictvím televize nebo videokonference?

Soudce vyslýchá jednotlivé svědky samostatně, v pořadí podle svého rozhodnutí a pokud jsou strany řízení přítomné nebo byly předvolány. Svědci nesmějí číst z textu.

Soudce může vyslýchat svědky v jakékoli záležitosti, o níž lze ze zákona sbírat důkazy, i když tato záležitost není uvedena v rozhodnutí nařizujícím šetření. Může svědky opět povolat, konfrontovat je navzájem nebo se stranami řízení a pokud je to nutné, vyslechnout jejich svědectví za přítomnosti technického znalce.

Strany řízení nesmějí pod hrozbou vyloučení z jednání přerušovat, klást otázky ani se snažit ovlivňovat svědky, kteří vypovídají, ani je přímo oslovovat Pokud to soudce považuje za nutné, může svědkovi položit otázky, které mu předložily strany řízení po křížovém výslechu.

Soudce si může nechat pořídit audio nebo video nahrávku celého přípravného šetření nebo jeho části. Nahrávky se uchovávají v soudním rejstříku. Kterákoli strana může na své vlastní náklady požádat o kopii nebo přepis.

III. Hodnocení důkazů

8. Pokud strana řízení nezískala důkazy zákonnou cestou, znamená to pro soud omezení při přijímání rozsudku?

Soud nepřijme důkazy získané nezákonnými prostředky, jako je skrytá kamera nebo telefonní odposlech, o němž dotčená osoba nevěděla.

9. Jsem-li stranou sporu, bude mé vlastní tvrzení považováno za důkaz?

Tvrzení strany sporu nemají žádnou důkazní hodnotu.

Bližší informace

 • www.legilux.lu français

« Opatřování a provádění důkazů - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království