Európska komisia > EJS > Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 14-03-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Ak musíte zabezpečiť dôkazy mimo EÚ, existujú medzinárodné dohovory, ktoré by vám mohli ušetriť čas

Pre víťazstvo v spore často nestačí podať proti niekomu žalobu alebo návrh, lebo protistrana spochybňuje skutočnosti, na ktorých žaloba či návrh spočíva. Je preto spravidla nevyhnutné predložiť súdu dôkazy na dokázanie vašej žaloby. Aby ste to mohli urobiť, je niekedy nevyhnutné získať dôkazy v inej krajine mimo EÚ ako v tej, v ktorej máte trvalé bydlisko. Napríklad môže byť nevyhnutné vypočuť v tej krajine svedkov.

Haagsky dohovor English - français o zabezpečovaní dôkazov v zahraničí v občianskoprávnych alebo obchodných veciach z roku 1970 určuje systém postúpenia žiadostí o zabezpečenie dôkazu prostredníctvom ústredných orgánov určených každou zo strán dohovoru.

V tomto systéme sa žiadosti o zabezpečenie dôkazov predložené príslušnými orgánmi v členskom štáte vášho bydliska ústrednému orgánu určenému príslušným štátom, ktorého povinnosťou je doručiť ich orgánu, ktorý je príslušný na ich vykonanie. Dohovor nezakazuje zúčastneným štátom používanie iných metód získavania dôkazov, ako tých, ktoré sú stanovené v dohovore.

Podľa podmienok Haagskeho dohovoru môže justičný orgán zúčastneného štátu podať žiadosť o zabezpečenie dôkazov v inom zúčastnenom štáte. V súčasnosti je dohovorom zaviazaných 41 štátov, medzi nimi štáty Európskej únie, okrem Rakúska, Belgicka, Grécka a Írska.

Pre členské štáty EÚ, okrem Dánska, bude dohovor od roku 2004 nahradený Nariadením zo dňa 28. mája 2001 . Viac informácií získate, ak kliknete na ikonu „právo Spoločenstva“.

Nakoniec, existujú bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sú uvedené na stránkach príslušných členských štátov.

Referenčné dokumenty

 • Haagsky dohovor English - français zo dňa 18. marca 1970 o zabezpečovaní dôkazov v zahraničí v občianskoprávnych alebo obchodných záležitostiach (Haagska konferencia)
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 zo dňa 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri zabezpečovaní dôkazov v občianskoprávnych alebo obchodných záležitostiach

« Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 14-03-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo