Europese Commissie > EJN > Verkrijging van bewijs en bewijsvoering > Hongarije

Laatste aanpassing: 03-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Hongarije

 

INHOUDSOPGAVE

I. De bewijslast I.
1.
a) Hoe is de bewijslast geregeld? a)
b) Zijn er feiten waarvoor geen bewijslast geldt? In welke gevallen? Is het mogelijk (deze) vermoedens te weerleggen door bewijs te leveren? b)
2. Tot op welke hoogte moet de rechter overtuigd zijn van een feit om zijn oordeel op het bestaan van dat feit te baseren? 2.
II. Het leveren van bewijs II.
3. Moet het leveren van bewijs altijd door een partij worden gedaan, of kan de rechter in bepaalde gevallen eigener beweging bewijs verkrijgen? 3.
4.
a) Als een verzoek tot leveren van bewijs is toegewezen, welke stappen volgen dan? a)
b) In welke gevallen kan de rechter een bewijsaanbod afwijzen? b)
5.
a) Welke bewijsmiddelen bestaan er? a)
b) Zijn er verschillen tussen het verkrijgen van bewijs van een getuige en van een deskundige? Welke regels gelden voor het overleggen van schriftelijk bewijs en deskundigenrapporten? b)
c) Zijn bepaalde bewijsmiddelen sterker dan andere? c)
d) Zijn voor het bewijzen van bepaalde feiten bepaalde bewijsmiddelen verplicht? d)
6.
a) Zijn getuigen wettelijk verplicht te getuigen? a)
b) In welke gevallen kan een getuige weigeren bewijs te leveren? b)
c) Kan een persoon die weigert te getuigen gestraft worden of gedwongen worden te getuigen? c)
d) Zijn er personen van wie geen bewijs kan worden verkregen? d)
7. Wat is de rol van de rechter en van de partijen bij het horen van een getuige? Onder welke voorwaarden kan een getuige worden gehoord via nieuwe technologie zoals videoconferencing? 7.
III. De toepasbaarheid van bewijs III.
8. Gelden voor de rechter beperkingen om tot zijn oordeel te komen op basis van onrechtmatig verkregen bewijs? 8.
9. Als ik partij ben in de zaak, kan mijn verklaring dan gelden als bewijs? 9.

 

I. De bewijslast

1.

a) Hoe is de bewijslast geregeld?

In het algemeen moeten de feiten die noodzakelijk zijn om tot een beslissing te komen in een geschil worden bewezen door de partij in wier belang het is dat de rechter de bewuste feiten als waar aanvaardt (bewijslast). De rechter dient de partijen te informeren over de te bewijzen feiten.

Het antwoord op de vraag welke partij in een bepaalde zaak wat moet bewijzen, is afhankelijk van het voorwerp van de zaak, de toepasselijke materiële rechtsregels, enzovoorts. Omdat de rechter de partijen echter altijd moet informeren over de te bewijzen feiten, is het uitgesloten dat de rechtszaak mislukt vanwege een gebrek aan informatie.

Als er essentiële (relevante) feiten of omstandigheden onbewezen blijven, moeten deze worden beoordeeld ten nadele van de partij in wier belang het is dat de rechter de bewuste feiten of omstandigheden als waar aanvaardt. Onder bewijslast wordt echter meer verstaan dan alleen de plicht om bepaalde feiten te bewijzen. De rechter kan ook de wederpartij bevelen om bewijs te leveren (bijv. om een document dat in haar bezit is over te leggen) en, in bepaalde bijzondere gevallen, kan de rechter ambtshalve bewijs vergaren.

Wat de "kwaliteit" van het bewijs betreft: de rechter moet absolute zekerheid hebben over de feiten die essentieel (relevant) zijn om tot een beslissing te komen in een geschil. Kan er geen absolute zekerheid worden verkregen, dan mislukt de rechtszaak op grond van de regels inzake de bewijslast.

b) Zijn er feiten waarvoor geen bewijslast geldt? In welke gevallen? Is het mogelijk (deze) vermoedens te weerleggen door bewijs te leveren?

Op basis van erkenning door de wederpartij, een eensluidende verklaring van beide partijen of een eenzijdige verklaring die niet wordt betwist door de wederpartij ondanks door de rechter hierop te zijn gewezen, kan de rechter feiten als waar aanvaarden wanneer hij hieraan niet twijfelt. Ook kan de rechter feiten die hij beschouwt als feiten van algemene bekendheid als waar aanvaarden. Hetzelfde geldt voor feiten waarvan de rechter ambtshalve heeft kennisgenomen; de rechter zal dergelijke feiten in overweging nemen, ook als de partijen hierop geen beroep hebben gedaan. De rechter moet de partijen tijdens het proces echter wel op deze feiten wijzen. Uiteraard kan ook tegen de gestelde feiten hoger beroep worden ingesteld, en de rechter is niet verplicht deze feiten te aanvaarden als hij twijfelt aan het waarheidsgehalte ervan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Er gelden ook rechtsregels ten aanzien van andere vermoedens (vermoeden van vaderschap, vermoeden van conceptiedatum, vermoeden van levering, vermoeden van overlijden van een persoon die overleden is verklaard, enzovoorts). In het algemeen kunnen vermoedens worden weerlegd, d.w.z. dat zij als waar moeten worden aanvaard zolang het tegendeel niet is bewezen. Er zijn echter ook onweerlegbare vermoedens (bijv. dat alle minderjarigen jonger dan 14 handelingsonbekwaam zijn) waartegen geen tegenbewijs kan worden aangevoerd.

2. Tot op welke hoogte moet de rechter overtuigd zijn van een feit om zijn oordeel op het bestaan van dat feit te baseren?

De rechter moet absolute zekerheid hebben over de belangrijkste feiten waarop hij zijn beslissing baseert. Een hoge mate van zekerheid is niet voldoende om te waarborgen dat een uitspraak gegrond is.

II. Het leveren van bewijs

3. Moet het leveren van bewijs altijd door een partij worden gedaan, of kan de rechter in bepaalde gevallen eigener beweging bewijs verkrijgen?

In de regel beveelt de rechter het leveren van bewijs op verzoek van de partijen. Wanneer de wet dit toelaat, kan de rechter ook bewijslevering bevelen zonder een verzoek van de partijen daartoe. Deze uitzonderingsregel betekent dat de rechter uitsluitend in bijzondere gevallen ambtshalve verkregen bewijs kan overleggen, doorgaans in buitengewone zaken, bijv. in verband met de burgerlijke staat.

4.

a) Als een verzoek tot leveren van bewijs is toegewezen, welke stappen volgen dan?

De rechter beveelt tot het leveren van bewijs op basis van een verzoek van een van de partijen. De stappen die daarop volgen zijn afhankelijk van de bewijsmiddelen waarop het bevel van de rechter betrekking heeft: in het geval van een getuigenverklaring zal hij de getuige dagvaarden, in het geval van een deskundigenrapport zal hij een deskundige aanstellen, enzovoorts.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

b) In welke gevallen kan de rechter een bewijsaanbod afwijzen?

De rechter is niet gebonden aan enig verzoek tot het leveren van bewijs of aan enig besluit inzake een bevel tot bewijslevering. De rechter ziet af van de tenuitvoerlegging van een bevel tot levering (dan wel tot aanvulling of staving) van bewijs indien het bewijs niet noodzakelijk is om tot een oordeel te komen over het geschil. Tenzij de wet anders bepaalt, kan de rechter niet bevelen tot het leveren van bewijs indien de partij, om redenen die aan haar zijn toe te rekenen, het verzoek te laat indient of indient op een wijze die onverenigbaar is met procesvoering op basis van het beginsel van goede trouw.

Er is niet precies vastgelegd onder welke omstandigheden de rechter een verzoek tot het leveren van bewijs moet afwijzen. Het uitgangspunt is dat de rechter moet proberen te voorkomen dat processen te lang duren en daarnaast moet hij een verzoek afwijzen als het kennelijk ontoelaatbaar is. Tegen een besluit om een verzoek af te wijzen kan niet apart hoger beroep worden ingesteld, maar het besluit kan wel worden betwist in een hoger beroep tegen de beslissing ten gronde.

5.

a) Welke bewijsmiddelen bestaan er?

In overeenstemming met de vrije bewijsleer zijn in de wet geen specifieke regels vastgelegd over de mogelijke bewijsmiddelen, maar worden er slechts voorbeelden gegeven, bijv. getuigenverklaringen, deskundigenrapporten, plaatsopnemingen, akten en overig materieel bewijs. Alleen verklaringen onder ede zijn uitgesloten als mogelijk bewijsmiddel; alle overige middelen zijn aanvaardbaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In overeenstemming met het onmiddellijkheidsbeginsel kan de rechter elke handeling van de partijen – zelfs hun stilzwijgen – als bewijs beschouwen.

b) Zijn er verschillen tussen het verkrijgen van bewijs van een getuige en van een deskundige? Welke regels gelden voor het overleggen van schriftelijk bewijs en deskundigenrapporten?

Getuigenverklaringen worden verkregen door getuigen te horen. Getuigen kunnen geen schriftelijke verklaringen afleggen. Getuigenissen moet worden afgelegd ten overstaan van de rechtbank; alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen getuigen thuis of op de plaats waar zij verblijven worden gehoord (bijv. als de getuige hoogbejaard, ziek, lichamelijk gehandicapt, enzovoorts is). Ook kan voor het leveren van bewijs contact worden opgenomen met de plaatselijke rechtbank die bevoegd is voor het rechtsgebied waar de getuige woont.

Een deskundige kan zijn verklaring mondeling of schriftelijk afleggen: als hij zijn onderzoek ten overstaan van de rechtbank verricht en de vragen die hem worden gesteld direct kan beantwoorden, levert hij zijn bewijs mondeling, anders doet hij dat schriftelijk of, als daarvoor een nieuwe termijn wordt vastgesteld, mondeling. De rechter stelt een gepaste termijn vast waarbinnen de deskundige zijn schriftelijke rapport over moet leggen.

Zodra de getuigenis of verklaring is ingebracht, kan de rechter zowel de getuige als de deskundige ondervragen en ook de partijen kunnen hiertoe het initiatief nemen.

c) Zijn bepaalde bewijsmiddelen sterker dan andere?

Uit de vrije bewijsleer volgt dat het gewicht van de verschillende bewijsstukken niet is vastgelegd. De rechter stelt de feiten vast door de bewijsstukken die de partijen en derden hebben aangedragen met elkaar te vergelijken tijdens de bewijsvoeringsprocedure; hij beoordeelt het bewijs als geheel en beslist overeenkomstig de overtuiging waartoe hij is geraakt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het Hongaarse rechtsstelsel kent in geen geval aan bepaalde documenten meer gewicht toe, ook niet aan authentiek akten of onderhandse akten met volledige bewijskracht. Wel koppelt de wet aan bepaalde soorten documenten weerlegbare vermoedens, zodat de inhoud van die documenten als waar moet worden aanvaard zolang het tegendeel niet is bewezen.

Volgens de wet biedt een papieren of elektronisch document dat als authentieke akte is afgegeven door een gerecht, notaris of een andere daartoe op een bepaald terrein bevoegde autoriteit of overheidsinstantie en dat een voorgeschreven vorm heeft, volledige bevestiging van een maatregel of besluit en van de juistheid van de daarin vermelde gegevens en feiten, alsmede van het bestaan van de daarin vervatte verklaringen en van de datum en de wijze waarop de verklaringen zijn afgelegd. Een document dat op grond van een andere rechtsregel een authentieke akte is heeft dezelfde bewijskracht.

Een opname die - doorgaans met behulp van technische of chemische middelen - is gemaakt van een authentieke akte (foto, film, geluidsopname, enzovoorts) of een document dat ongeacht het gebruikte gegevensmedium is vervaardigd op basis van het originele document, heeft dezelfde bewijskracht als de originele papieren versie van de authentieke akte, mits de opname of het document op het gegevensmedium is vervaardigd door een gerecht, notaris, een andere autoriteit, een overheidsinstantie of door een andere entiteit die onder de bevoegdheid van deze organen valt. Een opname of document vervaardigd door of onder de bevoegdheid van het orgaan dat is aangewezen voor de bewaring van het document (bijv. een archief) en een document dat is vervaardigd door de afgevende autoriteit of een orgaan dat is aangewezen voor de bewaring van een document op basis van gegevens die zijn verkregen van het gegevensmedium heeft eveneens dezelfde bewijskracht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een elektronisch document dat is vervaardigd op basis van een authentieke akte die is afgegeven door de daartoe op een bepaald terrein bevoegde entiteit, en dat een voorgeschreven vorm heeft, en is voorzien van een gewaarmerkte handtekening en, indien wettelijk voorgeschreven, van een tijdstempel, heeft dezelfde bewijskracht als de originele papieren of elektronische versie van de authentieke akte. Een elektronisch document dat is vervaardigd door de entiteit die bevoegd is om de betreffende authentieke akte af te geven in overeenstemming met een procedure die is vastgelegd in een afzonderlijke wettelijke regeling, en een document dat volgens de wet een elektronische authentieke akte is, hebben dezelfde bewijskracht als de originele authentieke akte.

Een (elektronisch) document dat is vervaardig op basis van een onderhandse akte door een entiteit die op een bepaald terrein bevoegd is om authentieke akten af te geven, en dat een voorgeschreven vorm heeft, bevestigt volledig dat de inhoud van het betreffende document overeenkomt met die van het originele document. In het geval van een elektronisch document is de bewijskracht ervan ook verbonden aan de voorwaarde dat de entiteit die bevoegd is om de authentieke akte af te geven het document voorziet van een gewaarmerkte elektronische handtekening en - indien wettelijk voorgeschreven - van een tijdstempel, dan wel dat zij het document vervaardigt in overeenstemming met een procedure die is vastgelegd in een afzonderlijke wettelijke regeling. De bewijskracht van een document dat is vervaardigd op basis van een onderhandse akte en dat de vorm heeft van een authentiek akte is dezelfde als die van het originele document voor wat betreft de inhoud van de onderhandse akte.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Deze regels gelden ook voor buitenlandse authentieke akten, mits de buitenlandse vertegenwoordiging van Hongarije die bevoegd is voor de plaats van afgifte een dergelijke akte heeft gewaarmerkt. Wanneer dit geregeld is in een door de Hongaarse staat gesloten internationale overeenkomst, is deze waarmerking niet vereist.

Onderhandse akten hebben volledige bewijskracht als zij aan de volgende criteria voldoen:

 1. de afgever heeft het document eigenhandig geschreven en ondertekend;
 2. twee getuigen verklaren door ondertekening van het document dat de afgever het document, dat niet eigenhandig door hem is geschreven, ten overstaan van hen heeft ondertekend of dat de afgever ten overstaan van hen heeft erkend dat de handtekening onder het document de zijne is. De woonplaats (adres) van de getuigen moet ook op het document worden vermeld;
 3. de handtekening of paraaf van de afgever is gewaarmerkt door een magistraat of notaris;
 4. het document is afgegeven door een onderneming met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten en is naar behoren ondertekend;
 5. de advocaat (juridisch adviseur) verklaart, door het door hem opgestelde document op de gebruikelijke wijze mede te ondertekenen, dat de afgever het document, dat niet eigenhandig door de afgever is geschreven, ten overstaan van hem heeft ondertekend, of dat de afgever ten overstaan van hem heeft erkend dat de handtekening onder het document de zijne is, of dat de inhoud van het elektronische document dat is voorzien van de gekwalificeerde elektronische handtekening van de afgever identiek is aan die van het door de advocaat vervaardigde elektronische document;
 6. de afgever heeft het elektronische document voorzien van zijn gekwalificeerde elektronische handtekening.

Een opname van een document dat is afgegeven of wordt bewaard door een onderneming [artikel 195, lid 2] en enig document dat is vervaardigd op basis van enig gegevensmedium bevestigt met volledige bewijskracht dat de inhoud ervan eensluidend is met die van het originele document, indien de onderneming die de opname heeft vervaardigd of die het document heeft afgegeven of bewaard naar behoren heeft gewaarmerkt dat de opname of het document identiek is aan het origineel. Een elektronisch document dat is vervaardigd op basis van een document dat is afgegeven of wordt bewaard door een onderneming bevestigt met volledige bewijskracht dat de inhoud ervan eensluidend is met die van het originele document als de entiteit die het elektronische document heeft vervaardigd op basis van het document het van een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft voorzien en, indien wettelijk voorgeschreven, van een tijdstempel, en indien de entiteit het document heeft vervaardigd in overeenstemming met een procedure die is vastgelegd in een afzonderlijke wettelijke regeling. De bewijskracht van een document dat is vervaardigd op basis van een document dat is afgegeven of wordt bewaard door een bedrijf is qua inhoud gelijk aan die van het originele document, terwijl in het geval van een document dat is vervaardigd op basis van een authentieke akte de bewijskracht gelijk is aan die van een onderhandse akte met volledige bewijskracht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de afgever van het document de taal waarin het document is opgesteld niet kan lezen of niet begrijpt, heeft het document uitsluitend volledige bewijskracht als hierin duidelijk wordt vermeld dat de inhoud ervan is uitgelegd aan de afgever door een van de getuigen of door de persoon die het document heeft gewaarmerkt.

d) Zijn voor het bewijzen van bepaalde feiten bepaalde bewijsmiddelen verplicht?

Bepaalde bijzondere wettelijke bepalingen kunnen voorzien in verplichte bewijsmiddelen, bijv. psychologisch onderzoek van een persoon die men onder curatele wil stellen.

6.

a) Zijn getuigen wettelijk verplicht te getuigen?

Ja.

b) In welke gevallen kan een getuige weigeren bewijs te leveren?

De volgende personen kunnen weigeren bewijs te leveren:

 1. een verwant van een van de partijen [een verwant betekent een verwant in de rechte lijn, een echtgenoot van een verwant in de rechte lijn, een adoptiefouder, een pleegouder, een geadopteerd of pleegkind, een broer of zus, een echtgenoot, een verloofde, een geregistreerd partner, een verwant in de rechte lijn of een broer of zus van de echtgenoot, en een zwager of schoonzus];
 2. een persoon die door te getuigen zichzelf of een verwant zou beschuldigen van het plegen van het strafbare feit;
 3. een advocaat, een arts of ieder ander die gebonden is aan een beroepsgeheim, indien hun getuigenverklaring zou betekenen dat zij hun geheimhoudingsplicht zouden schenden, tenzij de betrokken partij hen van die plicht ontheft;
 4. de mediator en de deskundige in mediationprocedures betreffende het geschil.

Men kan niet weigeren te getuigen op grond van de punten a en b indien:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. de zaak een rechtshandeling betreft waaraan de getuige reeds heeft meegewerkt, hetzij als de vertegenwoordiger van een van de partijen of als getuige van de handeling, of waarbij een van de partijen de vertegenwoordiger van de getuige was of als de getuige in de betreffende rechtsverhouding de rechtsvoorganger van een van de partijen was;
 2. de zaak betrekking heeft op de afstamming, het huwelijk, het leven of overlijden van een familielid van de getuige, het gezag over een kind dat behoort tot het gezin van de getuige, uitgaven, of vermogensrechten op basis van de familieband van de getuige.

c) Kan een persoon die weigert te getuigen gestraft worden of gedwongen worden te getuigen?

De rechter kan de volgende personen bevelen de gemaakte onkosten te vergoeden:

 1. een getuige of deskundige die ondanks een geldige dagvaarding (bevel) niet ter terechtzitting is verschenen en zijn afwezigheid niet van te voren heeft gerechtvaardigd met opgaaf van een gegronde reden of zonder toestemming is vertrokken;
 2. een getuige die weigert te getuigen of mee te werken, of een deskundige die weigert een verklaring af te leggen, zonder opgaaf van reden of ondanks de definitieve beslissing van de rechter en na door de rechter te zijn gewezen op de gevolgen van een dergelijke weigering;
 3. een deskundige die, zonder opgaaf van een gegronde reden, zijn rapport te laat indient of de rechtbank niet op de hoogte stelt van een verwachte vertraging met betrekking tot de indiening van het rapport voor het verstrijken van de termijn.

Daarnaast kan de rechter een boete opleggen. Verder kan de rechter bevelen tot de verplichte verschijning van de afwezige getuige of deskundige. De boete bedraagt ten hoogste 500 000 HUF en kan de waarde van de aanhangige zaak niet overschrijden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

d) Zijn er personen van wie geen bewijs kan worden verkregen?

Personen van wie vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap niet verwacht mag worden dat zij betrouwbaar bewijs zullen leveren, kunnen niet als getuige worden gehoord. Getuigen die niet zijn ontheven van hun geheimhoudingsplicht worden niet gehoord over zaken die gelden als staats- of dienstgeheimen of die onder hun plicht vallen om bedrijfsgeheimen te bewaren, tenzij de betreffende kwesties overeenkomstig afzonderlijke wettelijk regelingen geen bedrijfsgeheim zijn. De verklaringen van getuigen die in strijd met deze bepalingen worden gehoord, mogen niet als bewijs in aanmerking worden genomen.

7. Wat is de rol van de rechter en van de partijen bij het horen van een getuige? Onder welke voorwaarden kan een getuige worden gehoord via nieuwe technologie zoals videoconferencing?

De rechter ondervraagt de getuigen. De partijen kunnen het initiatief nemen tot de ondervraging en de rechter kan hen toestaan rechtstreeks aan de getuige vragen te stellen.

Een getuige moet ten overstaan van de rechtbank worden gehoord of ten overstaan van een andere plaatselijke rechtbank als hij daar dichterbij woont of als dit anderszins praktischer is. In uitzonderlijke gevallen (bijv. als de getuige hoogbejaard, ziek, lichamelijk gehandicapt, enzovoorts is) kan de getuige thuis of op de plaats waar hij verblijft worden gehoord.

III. De toepasbaarheid van bewijs

8. Gelden voor de rechter beperkingen om tot zijn oordeel te komen op basis van onrechtmatig verkregen bewijs?

Aangezien in Hongarije de vrije bewijsleer geldt, zijn er geen uitdrukkelijke bepalingen over de wijze waarop bewijs wordt verkregen. Om ongecontroleerde schendingen van de wet te ontmoedigen, neemt de rechter bewijsstukken die zijn verkregen door flagrante inbreuken op het recht te maken echter niet in aanmerking (bijv. de getuigenverklaring van een persoon die niet bekwaam is om als getuige op te treden).

9. Als ik partij ben in de zaak, kan mijn verklaring dan gelden als bewijs?

Uit de vrije bewijsleer en het onmiddellijkheidsbeginsel volgt ook dat de rechter elk doen of nalaten gedurende de procedure (het afleggen van een verklaring, stilzwijgen, afwezig zijn, zich dingen niet kunnen herinneren enzovoorts) als bewijs kan beschouwen. Aangezien de partij (in tegenstelling tot de getuige) niet verplicht is de waarheid te vertellen, beziet de rechter de handelingen van de partij echter tegen de achtergrond van alle omstandigheden van de zaak, teneinde op basis van zijn overtuiging tot een oordeel te komen.

« Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Algemene informatie | Hongarije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 03-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk