Európska komisia > EJS > Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky > Grécko

Posledná úprava: 05-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Grécko

 

OBSAH

I. Dôkazné bremeno I.
1.
a) Aké sú pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena? (Ktorá strana znáša dôkazné bremeno za ktoré skutočnosti? Aké sú dôsledky, ak nie je možné vyriešiť pochybnosti o určitej skutočnosti?) a)
b) Existujú pravidlá na vyňatie určitých skutočností z dôkazného bremena? V ktorých prípadoch? Je možné predložiť protidôkazy? b)
2. Do akej miery musí byť súd presvedčený o určitej skutočnosti, aby jeho rozsudok mohol vychádzať z existencie uvedenej skutočnosti? 2.
II. Zabezpečenie dôkazu II.
3. Vyžaduje si zabezpečenie dôkazu vždy podanie strany alebo môže sudca v určitých prípadoch zabezpečiť dôkazy aj z vlastnej iniciatívy? 3.
4.
a) Ak sa žiadosť strany o zabezpečenie dôkazu uzná, aké kroky nasledujú? a)
5.
a) Aké rôzne dôkazné prostriedky existujú? a)
b) Aké sú spôsoby vypočutia svedkov a líšia sa tieto spôsoby od spôsobov, ktoré sa využívajú na vypočutie svedkov - znalcov? b)
c) Majú niektoré dôkazné prostriedky väčšiu dôkaznú silu ako ostatné? c)
d) Aby sa preukázali určité skutočnosti, sú určité dôkazné prostriedky povinné

 (napríklad, je písomný dôkaz povinný v prípade dlhu určitej sumy?) d)

6.
a) Aby sa preukázali určité skutočnosti, sú určité dôkazné prostriedky povinné? a)
b) Možno osobu, ktorá odmieta svedčiť, prinútiť svedčiť? b)
c) Existujú osoby, od ktorých nemožno získať svedeckú výpoveď? c)
7. Aká je úloha sudcu a strán pri vypočúvaní svedka? Za akých podmienok môže byť svedok vypočutý prostredníctvom novej technológie? 7.
III. Hodnotenie dôkazov III.
8. V prípade, že strana získala dôkazy nelegálnym spôsobom, kladú sa na súd nejaké obmedzenia pri prijímaní jeho rozsudku? 8.
9. V prípade, že som stranou prípadu, bude sa moja vlastná výpoveď považovať za dôkaz? 9.

 

I. Dôkazné bremeno

1.

a) Aké sú pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena? (Ktorá strana znáša dôkazné bremeno za ktoré skutočnosti? Aké sú dôsledky, ak nie je možné vyriešiť pochybnosti o určitej skutočnosti?)

Vo veciach dôkazu sa grécke právo riadi „zásadou podania žaloby stranou“(dispozičnou zásadou). To znamená, že súd koná iba na základe návrhu strany a rozhoduje na základe skutkových tvrdení predložených a preukázaných stranami a na základe návrhov, ktoré predložia. Procesné kroky sa prijímajú na podnet strany, pokiaľ právne predpisy nestanovujú inak. Každá strana musí preukázať iba skutočnosti, ktoré majú vplyv na rozsudok vo veci a ktoré sú nevyhnutné na podporu jej nezávislého tvrdenia alebo protitvrdenia. Návrh strany, ktorý nie je preukázaný, sa zamieta.

b) Existujú pravidlá na vyňatie určitých skutočností z dôkazného bremena? V ktorých prípadoch? Je možné predložiť protidôkazy?

V prípade, že právne predpisy stanovujú určité dôkazy pre existenciu skutočnosti, protidôkaz je povolený, pokiaľ nie je stanovené inak. Skutočnosti, ktoré sú tak dobre známe, že nemôže existovať žiadna odôvodnená pochybnosť o tom, že sú skutočné alebo že sú známe súdu z iného súdneho konania, sa automaticky zohľadňujú bez dôkazov. Nakoniec, súd automaticky zohľadňuje zásady spoločnej skúsenosti, bez dôkazov. Zákony, zvyklosti a obvyklá prax iných krajín sa automaticky zohľadňujú, aj keď súd môže vyžadovať dôkazy, ak s nimi nie je oboznámený.

HoreHore

2. Do akej miery musí byť súd presvedčený o určitej skutočnosti, aby jeho rozsudok mohol vychádzať z existencie uvedenej skutočnosti?

Súd slobodne posudzuje dôkazy a rozhoduje podľa svojho svedomia o tom, či vyhlásenia sú pravdivé. Vo svojom rozhodnutí uvádza dôvody, ktoré viedli sudcu k utvoreniu jeho názoru. V prípade, že zákon stanovuje, že rovnováha pravdepodobností je dostatočná (napríklad, pri zabezpečovacích opatreniach), súd nie je povinný uplatniť ustanovenia o zabezpečení dôkazu, o samotnom dôkaze a jeho sile, ale zohľadňuje čokoľvek, čo považuje za primerané na vytvorenie stanoviska ku skutočnostiam.

II. Zabezpečenie dôkazu

3. Vyžaduje si zabezpečenie dôkazu vždy podanie strany alebo môže sudca v určitých prípadoch zabezpečiť dôkazy aj z vlastnej iniciatívy?

Základnou zásadou je to, že strany navrhujú a poskytujú dôkazy. Súd však môže z vlastnej iniciatívy nariadiť predloženie akéhokoľvek dôkazu povoleného zákonom, a to aj vtedy, ak sa strany tohto predloženia nedovolávali.

4.

a) Ak sa žiadosť strany o zabezpečenie dôkazu uzná, aké kroky nasledujú?

Po dokazovaní súd rozhoduje v merite veci, pokiaľ nezistí, že dôkazy boli nedostatočné; v takom prípade môže znovu nariadiť predloženie nových doplňujúcich dôkazov.

5.

a) Aké rôzne dôkazné prostriedky existujú?

Medzi dôkazy patria priznania, znalecké posudky, listiny, vypočutie strán, svedecké výpovede, prísažné prehlásenia strany a skutkové domnienky.

HoreHore

b) Aké sú spôsoby vypočutia svedkov a líšia sa tieto spôsoby od spôsobov, ktoré sa využívajú na vypočutie svedkov - znalcov?

Ustanovenia týkajúce sa svedeckých výpovedí sa uplatňujú aj v prípadoch, keď je snahou preukázať minulé skutočnosti vypočutím osôb, ktoré posúdili tieto skutočnosti na základe svojich odborných znalostí. V prípade, že sa ako svedkovia vypočúvajú znalci, uplatňuje sa rovnaký postup, ako v prípade bežných svedkov.

c) Majú niektoré dôkazné prostriedky väčšiu dôkaznú silu ako ostatné?

Ústne alebo písomné priznanie strany na súde alebo pred povereným sudcom predstavuje úplný dôkaz proti osobe, ktorá sa priznala, zatiaľ čo priznania mimo súdneho konania a všetky ostatné dôkazy sa posudzujú voľne.

d) Aby sa preukázali určité skutočnosti, sú určité dôkazné prostriedky povinné

 (napríklad, je písomný dôkaz povinný v prípade dlhu určitej sumy?)

Zmluvy a kolektívne akty sa nemôžu dokázať prostredníctvom svedeckých výpovedí, ak ich hodnota je vyššia ako 5 869,405 EUR, a dôkazy svedkov proti obsahu dokumentu nie sú povolené, a to ani vtedy, keď hodnota právneho aktu je nižšia ako 2 milióny GRD alebo 5 869,405 EUR. Dôkazy svedkov sú však povolené v týchto prípadoch:

 1. v prípade zásady písomného dôkazu vyplývajúceho z dokumentu, ktorý má dôkaznú silu,
 2. ak existuje fyzický alebo morálny dôvod, prečo sa nemohol získať dokument,
 3. ak sa preukáže, že vypracovaný dokument sa neúmyselne stratil,
 4. ak povahou právneho aktu alebo osobitnými podmienkami, za ktorých sa uskutočnil, a najmä ak sa týka obchodných transakcií, sú dôkazy svedkov oprávnené.

6.

a) Aby sa preukázali určité skutočnosti, sú určité dôkazné prostriedky povinné?

Každý, kto je predvolaný na výsluch ako svedok, sa musí dostaviť a uviesť skutočnosti, ktoré pozná. Ak sa osoba nedostaví na súd bez zdôvodnenia, súd zaeviduje rozhodnutie, ktorým sa jej nariaďuje zaplatiť výdavky spôsobené jej neprítomnosťou, a môže jej tiež udeliť finančnú pokutu.

HoreHore

b) Možno osobu, ktorá odmieta svedčiť, prinútiť svedčiť?

Svedkovi, ktorý sa dostaví na súd a odmietne vypovedať, a to aj vtedy, keď je o to požiadaný, môže súd nariadiť, aby zaplatil finančnú pokutu.

c) Existujú osoby, od ktorých nemožno získať svedeckú výpoveď?

Tieto osoby nemožno vypočuť ako svedkov:

 1. kňazi, pokiaľ ide o veci, ktoré sa dozvedeli pri spovedi;
 2. osoby, ktoré v čase daných skutočností nemali schopnosť si ich uvedomiť, alebo nie sú schopné oznámiť, čo si uvedomili;
 3. osoby, ktoré v čase daných skutočností trpeli duševnou poruchou, ktorá skutočne obmedzila ich úsudok a vôľu, alebo ktoré sú v takomto stave vtedy, keď sa majú vypočuť;
 4. advokáti, notári, lekári, lekárnici, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, ich asistenti, ako aj poradca strany, v prípade skutočností, ktoré im boli zverené alebo o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho povolania, pri ktorom majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ osoba, ktorá sa im zdôverila a ktorej sa týka zachovanie mlčanlivosti, im nepovolí, aby svedčili;
 5. štátni zamestnanci a zamestnanci vykonajúci vojenskú službu v prípadoch, keď majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ im príslušný minister nepovolí, aby boli vypočutí;
 6. osoby, ktoré môžu mať záujem na súdnom konaní.

Odmietnuť svedčiť môžu aj osoby v pokrvne príbuzenskom vzťahu alebo v príbuzenskom vzťahu na základe manželstva alebo osvojenia až do tretieho stupňa, manželia (aj po zrušení manželstva) a zasnúbené osoby.

HoreHore

7. Aká je úloha sudcu a strán pri vypočúvaní svedka? Za akých podmienok môže byť svedok vypočutý prostredníctvom novej technológie?

Pred vypočutím svedka musí svedok zložiť prísahu (zložením náboženskej prísahy alebo miestoprísažným vyhlásením). Svedkovia sa vypočúvajú oddelene a iba vtedy, ak sa to považuje za nevyhnutné, môžu byť podrobení krížovému výsluchu s ďalšími svedkami alebo stranami. Svedkovia poskytujú svoje dôkazy ústne. Svedkovia musia uviesť, ako sa dozvedeli o tom, o čom svedčia, a v prípade skutočností, ktoré sa priamo nedozvedeli, musia uviesť osobu, ktorá ich informovala o tom, o čom poskytujú svedeckú výpoveď. Súd môže zamietnuť otázky, ktoré položia svedkom strany alebo ich poradca, ak sú jasne bezvýznamné alebo irelevantné, a vyhlási vypočúvanie svedka za ukončené, ak sa domnieva, že uviedol všetko, čo vie o skutočnostiach, ktoré sa majú dokázať.

III. Hodnotenie dôkazov

8. V prípade, že strana získala dôkazy nelegálnym spôsobom, kladú sa na súd nejaké obmedzenia pri prijímaní jeho rozsudku?

Súd môže posudzovať iba legálne dôkazy. Pojem „legálny“ zahŕňa aj prostriedky, ktorými sa dôkazy získali. Dôkazy získané nelegálne sú nelegálne a nezohľadňujú sa.

9. V prípade, že som stranou prípadu, bude sa moja vlastná výpoveď považovať za dôkaz?

Áno, vypočutie strán sa uznáva ako dôkaz.

« Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo