Europeiska Kommissionen > ERN > Upptagande av bevisning och bevisföring > Frankrike

Senaste uppdatering: 12-01-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Upptagande av bevisning och bevisföring - Frankrike

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I. Bevisbörda I.
1.
a) Vem skall bevisa vad (vem har bevisbördan)? a)
b) Undantag från kravet på bevisning b)
2. Vilka krav ställs på bevisningens styrka (beviskravet)? 2.
II. Bevisupptagning II.
3. Bevisning som domstolen tar upp utan begäran av part 3.
4.
a) Hur förs bevisningen in i målet? a)
b) I vilka fall kan rätten avvisa bevisningen? b)
5.
a) Vilka är de olika bevismedlen? a)
b) Skillnader mellan vittne/sakkunnig resp. skriftlig bevisning/sakkunnig¬utlåtanden b)
c) Har vissa bevis högre bevisvärde än andra? c)
d) Finns det regler som anger att vissa omständigheter kräver vissa typer av bevis? d)
6.
a) Är personer skyldiga att vittna? a)
b) Vilka är undantagen från vittnesplikten? b)
c) Vilka påföljder finns mot någon som vägrar vittna? c)
d) Personer som inte får vittna d)
7. Hur går vittnesförhöret till? Kan vittnesmål avläggas genom videokonferens? 7.
III. Bevisvärdering III.
8. Får bevisning som åtkommits på ett lagstridigt sätt åberopas som bevis? 8.
9. Förhör med parter 9.

 

I. Bevisbörda

1.

a) Vem skall bevisa vad (vem har bevisbördan)?

b) Undantag från kravet på bevisning

I vissa fall finns presumtioner (antaganden) som undantar personer från krav på bevisning, t.ex. när det rör sig om en omständighet som är svår eller omöjlig att fastställa. Presumtioner får dock som regel motbevisas. Så till exempel antas fadern till ett barn som fötts inom äktenskapet vara maken till barnets moder, men talan får väckas om bestridande av faderskapet.

Mer sällan rör det sig om s.k. présomptions irréfragables (presumtioner som inte får motbevisas).

2. Vilka krav ställs på bevisningens styrka (beviskravet)?

Domstolens avgörande skall grunda sig enbart på sådana omständigheter som bevisats eller inte bestridits.

II. Bevisupptagning

3. Bevisning som domstolen tar upp utan begäran av part

Domstolen får förordna om bevisupptagning på begäran av någon av parterna i målet eller på eget initiativ.

4.

a) Hur förs bevisningen in i målet?

Om domstolen förordnar om bevisupptagning på begäran av någon av parterna, underrättar domstolens kansli den tekniskt sakkunnige som utsetts om de uppgifter som denne skall utföra. Den sakkunnige kallar parterna att närvara vid alla bevisupptagningsåtgärder som han vidtar. Om ett sakkunnigutlåtande skall upprättas, inleds inte arbetet med detta förrän den berörda parten på domstolens beslut har betalat en viss summa (en deposition) som garanterar att den sakkunnige får betalt för sitt arbete. Alla bevisupptagningsåtgärder vidtas i parternas närvaro.

Till börjanTill början

b) I vilka fall kan rätten avvisa bevisningen?

Domstolen kan avvisa en begäran om bevisupptagning om den anser att bevisupptagning innebär att en underlåtenhet (att lägga fram bevisning) hos den part som har bevisbördan därigenom kompenseras eller om den anser att bevisupptagning inte är nödvändig.

5.

a) Vilka är de olika bevismedlen?

När fri bevisprövning gäller (jfr punkt 5 d) får vilken typ av bevis som helst åberopas.

b) Skillnader mellan vittne/sakkunnig resp. skriftlig bevisning/sakkunnig¬utlåtanden

Vad beträffar sakkunniga görs ingen åtskillnad mellan muntliga yttranden och skriftliga utlåtanden. Vad beträffar vittnesmål är det domstolens sak att bedöma värdet av dessa. Domstolen är i vissa fall bunden av skriftliga handlingar, om ingen av parterna opponerar sig mot dessa.

c) Har vissa bevis högre bevisvärde än andra?

En offentlig urkund (acte authentique) som en ämbetsman (officier public, t.ex. notarius publicus (notaire) eller exekutor (huissier de justice)) upprättat i tjänsten anses giltig tills talan om förfalskning väckts.

En acte sous-seing privé (dvs. en handling som parterna upprättat utan biträde av ämbetsman samt undertecknat) anses giltig tills bevis på motsatsen anförts.

Vad beträffar vittnesmål och andra former av bevis är det domstolens sak att bedöma värdet av dessa.

Till börjanTill början

d) Finns det regler som anger att vissa omständigheter kräver vissa typer av bevis?

Skriftlig bevisning erfordras för att fastställa förekomsten av en rättshandling (ett avtal) gällande ett värde på mer än 800 euro. För att bevisa t.ex. en sådan omständighet som en olycka gäller däremot fri bevisföring.

6.

a) Är personer skyldiga att vittna?

Var och en är i syfte att sanningen skall komma fram skyldig att samarbeta med rättsväsendet.

b) Vilka är undantagen från vittnesplikten?

Personer får vägra att vittna om de inte är i stånd att höras. Avkomlingar till makar i ett äktenskapsskillnadsförfarande omfattas inte av vittnesplikten (jfr punkt 6 d). Om ett vittnesmål oundvikligen kommer att beröra en omständighet som faller under tystnadsplikten, föreligger inte heller någon vittnesplikt. Personer som åberopas som vittnen har dessutom möjlighet att neka till att vittna just vid den tidpunkt som fastställts för vittnesmålet, om de har laga förfall (t.ex. avbrott i allmänna kommunikationer, sjukdom eller yrkesmässiga skäl). Det är domstolens sak att avgöra huruvida personerna i fråga verkligen har laga förfall.

c) Vilka påföljder finns mot någon som vägrar vittna?

Personer som vägrar att inställa sig på kallelse från domstolen kan ådömas ett vite på mellan 15 och 150 euro.

Det bör även nämnas att falskt vittnesmål är underkastat straffrättsliga påföljder.

Till börjanTill början

d) Personer som inte får vittna

Minderåriga, vuxna utan rättshabilitet och personer med vissa straffrättsliga domar (sådana som leder till att personerna i fråga berövas vissa medborgerliga rättigheter) får inte vittna. Domstolen får emellertid höra dem i upplysningssyfte, utan att låta dem avlägga en sanningsförsäkran. Avkomlingar till makar i ett äktenskapsskillnads- eller hemskillnadsförfarande får inte vittna (jfr punkt 6 d).

7. Hur går vittnesförhöret till? Kan vittnesmål avläggas genom videokonferens?

Domstolen leder förhöret av vittnet genom att ställa direkta frågor till honom. I syfte att vittnet inte skall påverkas får parterna varken avbryta vittnet eller tilltala honom direkt. Om domstolen anser det nödvändigt, får den till vittnet även ställa sådana frågor som parterna önskar få ställda till honom.

Det finns inget som hindrar att domstolen låter göra ljud- eller bildupptagningar (eller bådadera) av bevisupptagningar när omständigheterna så kräver (t.ex. på grund av geografiska avstånd).

III. Bevisvärdering

8. Får bevisning som åtkommits på ett lagstridigt sätt åberopas som bevis?

Domstolen beaktar inte sådan bevisning som åtkommits på bedrägligt vis (t.ex. med hjälp av dold kamera eller genom inspelning av telefonsamtal utan den avlyssnade personens vetskap) eller utan hänsyn till den berörda personens privatliv.

9. Förhör med parter

En parts utsaga räknas inte som bevis.

Ytterligare information

 • Legifrance français
 • Le site Internet du ministère français de la justice français: franska justitieministeriets webbplats

« Upptagande av bevisning och bevisföring - Allmän information | Frankrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 12-01-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket