Európska komisia > EJS > Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky > Francúzsko

Posledná úprava: 30-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Francúzsko

 

OBSAH

I. Dôkazné bremeno I.
1.
a) Aké pravidlá sa vzťahujú na dôkazné bremeno? a)
b) Existujú nejaké pravidlá, ktoré oslobodzujú niektoré skutočnosti od dôkazného bremena? V akých prípadoch? Je možné vyvrátiť tieto predpoklady dokázaním opaku? b)
2. Do akej miery musí byť súd o skutočnosti presvedčený, aby mohol na jeho existencii založiť svoj rozsudok? 2.
II. Vykonávanie dôkazov II.
3. Vykonáva sa dokazovanie iba na žiadosť jednej zo strán, alebo môže sudca o to požiadať za určitých okolností sám? 3.
4.
a) Ak sudca prijme žiadosť o vykonanie dôkazov predloženú jednou zo strán, aké sú ďalšie kroky? a)
b) Za akých okolností môže súd zamietnuť žiadosť o vykonanie dôkazov predloženú jednou zo strán? b)
5.
a) Aké rôzne dôkazné prostriedky existujú? a)
b) Aký je rozdiel medzi dôkaznými prostriedkami, akými sú na jednej strane vypočúvanie svedka a/alebo ústny znalecký posudok a dôkaznými prostriedkami, akými sú prezentácia písomného dôkazu a písomný znalecký posudok na strane druhej? b)
c) Majú niektoré dôkazné prostriedky väčšiu váhu ako iné? c)
d) Sú niektoré dôkazné prostriedky povinné na dokázanie niektorých skutočností? d)
6.
a) Zaväzuje zákon svedkov svedčiť? a)
b) Za akých okolností môže svedok odmietnuť svedčiť? b)
c) Môže byť osoba, ktorá odmietne svedčiť, sankcionovaná alebo donútená k podaniu svedectva? c)
d) Existujú osoby, od ktorých nie je možné prijať svedectvo? d)
7. Akú úlohu zohráva sudca a strany pri vypočúvaní svedka? Za akých okolností možno svedka vypočuť pri využití nových technológií, akými sú televízia alebo videokonferencia? 7.
III. Hodnotenie dôkazov III.
8. Ak sa dôkaz nezískal zákonne, existujú určité prekážky, ktoré zabraňujú súdu brať tento dôkaz do úvahy? 8.
9. Majú moje vyhlásenia hodnotu dôkazu, ak som jednou zo zúčastnených strán procesu? 9.

 

I. Dôkazné bremeno

1.

a) Aké pravidlá sa vzťahujú na dôkazné bremeno?

b) Existujú nejaké pravidlá, ktoré oslobodzujú niektoré skutočnosti od dôkazného bremena? V akých prípadoch? Je možné vyvrátiť tieto predpoklady dokázaním opaku?

V niektorých prípadoch existujú predpoklady oslobodzujúce osobu, ktorá má dokázať nedokázateľnú alebo ťažko dokázateľnú skutočnosť, od podania dôkazu o tejto skutočnosti. Vo všeobecnosti je možné predložiť dôkaz, ktorý tieto predpoklady vyvracia. U dieťaťa, ktoré sa narodí počas trvania manželstva, sa takto predpokladá, že jeho otcom je manžel matky. Možno však podať žalobu na popretie otcovstva.

Zriedkavejšie sa stáva, že sú predpoklady nevyvrátiteľné a nemožno dokázať opak.

2. Do akej miery musí byť súd o skutočnosti presvedčený, aby mohol na jeho existencii založiť svoj rozsudok?

Súd môže založiť svoje rozhodnutie iba na základe dokázaných a nepopierateľných skutočností.

II. Vykonávanie dôkazov

3. Vykonáva sa dokazovanie iba na žiadosť jednej zo strán, alebo môže sudca o to požiadať za určitých okolností sám?

Sudca môže nariadiť vykonávanie dôkazov na žiadosť jednej zo strán, rovnako však o to môže požiadať sám.

HoreHore

4.

a) Ak sudca prijme žiadosť o vykonanie dôkazov predloženú jednou zo strán, aké sú ďalšie kroky?

Ak sudca nariadi vykonanie dôkazov na žiadosť jednej zo strán, súdny zapisovateľ oznámi určenému špecialistovi rozsah jeho úlohy. Špecialista prizve strany ku každej operácii, ktorú uskutočňuje. Expertíza sa začne uskutočňovať až vtedy, keď daná strana zaplatí na základe rozhodnutia sudcu peňažnú sumu (depozíciu), ktorá garantuje vyplatenie experta. Celé vykonávanie dôkazov sa odohráva za prítomnosti strán.

b) Za akých okolností môže súd zamietnuť žiadosť o vykonanie dôkazov predloženú jednou zo strán?

Sudca môže zamietnuť žiadosť o vykonanie dôkazov v prípade, keď usúdi, že by žiadosť mohla viesť k zakrývaniu nedostatkov strany zaťaženej dôkazným bremenom, alebo že nie je potrebná.

5.

a) Aké rôzne dôkazné prostriedky existujú?

Keď dôkazný prostriedok nie je povinný (porovnaj odsek 5d)), dôkaz možno predložiť rôznymi spôsobmi (potvrdenia...).

b) Aký je rozdiel medzi dôkaznými prostriedkami, akými sú na jednej strane vypočúvanie svedka a/alebo ústny znalecký posudok a dôkaznými prostriedkami, akými sú prezentácia písomného dôkazu a písomný znalecký posudok na strane druhej?

Neexistuje rozdiel medzi ústnym a písomným znaleckým posudkom. Vypočúvanie svedka sa necháva na posúdenie sudcu. V niektorých prípadoch sudcu zaväzuje písomné svedectvo, ak druhá strana toto svedectvo nepopiera.

HoreHore

c) Majú niektoré dôkazné prostriedky väčšiu váhu ako iné?

Verejná listina, ktorú vyhotovil štátny úradník (notár, súdny zriadenec) v rámci vykonávania svojej funkcie, je dôveryhodná, kým sa nepotvrdí jej neplatnosť.

Súkromnoprávna listina (dokument, ktorý vyhotovili a podpísali strany bez intervencie štátneho úradníka) je dôveryhodná, kým sa nedokáže opak.

Svedectvo, ako aj ostatné dôkazné prostriedky sa nechávajú na slobodné posúdenie sudcu.

d) Sú niektoré dôkazné prostriedky povinné na dokázanie niektorých skutočností?

Písomný dôkaz je nevyhnutný na to, aby sa mohol vyhotoviť právny akt (zmluva), ktorého hodnota presahuje 800 eur. Ak však ide o dokázanie skutočnosti (nehoda...), dôkazný prostriedok nie je povinný.

6.

a) Zaväzuje zákon svedkov svedčiť?

Každý je povinný napomôcť spravodlivosť, aby pravda vyšla najavo.

b) Za akých okolností môže svedok odmietnuť svedčiť?

Svedok môže odmietnuť svedčiť v prípade, keď na to nie je spôsobilý, alebo v prípade rozvodového konania, ak je potomkom manželov (porovnaj otázku 6.d)). Ak sa jeho svedectvo týka skutočnosti, ktorá podlieha služobnému tajomstvu, svedok môže rovnako odmietnuť svedčiť. Svedok môže navyše odmietnuť svedčiť, ak to odôvodní legitímnou prekážkou (neschopnosť premiestniť sa, choroba, pracovné dôvody). Sudca posúdi, či je táto prekážka legitímna.

HoreHore

c) Môže byť osoba, ktorá odmietne svedčiť, sankcionovaná alebo donútená k podaniu svedectva?

Osoba, ktorá odmietne žiadosť sudcu dostaviť sa pred súd, môže byť odsúdená na pokutu vo výške od 15 eur do 150 eur.

Je taktiež potrebné uviesť, že za krivé svedectvo sa ukladajú trestné sankcie.

d) Existujú osoby, od ktorých nie je možné prijať svedectvo?

Neplnoleté osoby, nesvojprávne plnoleté osoby a osoby postihnuté trestným rozsudkom (zbavenie občianskych práv) svedčiť nemôžu. Sudca ich však môže vypočuť za účelom získania informácií bez toho, aby skladali prísahu. V prípade rozvodu alebo rozluky nemôžu svedčiť potomkovia manželov.

7. Akú úlohu zohráva sudca a strany pri vypočúvaní svedka? Za akých okolností možno svedka vypočuť pri využití nových technológií, akými sú televízia alebo videokonferencia?

Vypočúvanie svedka vedie sudca a kladie svedkovi otázky. Prítomné strany nemôžu svedka ani prerušiť, ani sa na neho priamo obrátiť, aby ho neovplyvňovali. Ak to sudca pokladá za potrebné, položí svedkovi otázky, ktoré strany chcú, aby svedkovi položil.

Nič sudcovi nebráni, aby pristúpil k zvukovému, vizuálnemu či audiovizuálnemu nahrávaniu vyšetrovania, ak to vyžadujú okolnosti (ako napríklad zemepisná vzdialenosť).

III. Hodnotenie dôkazov

8. Ak sa dôkaz nezískal zákonne, existujú určité prekážky, ktoré zabraňujú súdu brať tento dôkaz do úvahy?

Sudca neberie do úvahy dôkazy získané podvodom (skrytá kamera, nahrávka telefonického rozhovoru bez vedomia účastníka rozhovoru) alebo dôkazy, ktoré nerešpektujú súkromie.

9. Majú moje vyhlásenia hodnotu dôkazu, ak som jednou zo zúčastnených strán procesu?

V tomto prípade nebudú mať vyhlásenia jednej zo strán hodnotu dôkazu.

Bližšie informácie

 • Legifrance français
 • Internetová stránka francúzskeho ministerstva spravodlivosti français

« Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo