Europese Commissie > EJN > Verkrijging van bewijs en bewijsvoering > Frankrijk

Laatste aanpassing: 15-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Frankrijk

 

INHOUDSOPGAVE

I. De bewijslast I.
1.
a) Hoe is de bewijslast geregeld? a)
b) Zijn er feiten waarvoor geen bewijslast geldt? In welke gevallen? Is het mogelijk (deze) vermoedens te weerleggen door bewijs te leveren? b)
2. Tot op welke hoogte moet de rechter overtuigd zijn van een feit om zijn oordeel op het bestaan van dat feit te baseren? 2.
II. Verkrijging van bewijs II.
3. Moet het leveren van bewijs altijd door een partij worden gedaan, of kan de rechter in bepaalde gevallen eigener beweging bewijs verkrijgen? 3.
4.
a) Wat gebeurt er indien de rechter de gevraagde onderzoeksmaatregelen aanvaardt? a)
b) In welke gevallen kan de rechter het verzoek van de partijen om onderzoeksmaatregelen te treffen, afwijzen? b)
5.
a) Welke bewijsmiddelen bestaan er? a)
b) Zijn er verschillen tussen het verkrijgen van bewijs van een getuige en van een deskundige? Welke regels gelden voor het overleggen van schriftelijk bewijs en deskundigenrapporten? b)
c) Zijn bepaalde bewijsmiddelen sterker dan andere? c)
d) Zijn voor het bewijzen van bepaalde feiten bepaalde bewijsmiddelen verplicht? d)
6.
a) Zijn getuigen wettelijk verplicht te getuigen? a)
b) In welke gevallen kan een getuige weigeren bewijs te leveren? b)
c) Kan een persoon die weigert te getuigen gestraft worden of gedwongen worden te getuigen? c)
d) Zijn er personen van wie geen bewijs kan worden verkregen? d)
7. Wat is de rol van de rechter en van de partijen bij het horen van een getuige? Onder welke voorwaarden kan een getuige worden gehoord via nieuwe technologie zoals videoconferencing? 7.
III. De toepasbaarheid van bewijs III.
8. In hoeverre kan de rechter zijn vonnis baseren op onrechtmatig verkregen bewijs? 8.
9. Als ik partij ben in de zaak, kan mijn verklaring dan gelden als bewijs? 9.

 

I. De bewijslast

1.

a) Hoe is de bewijslast geregeld?

b) Zijn er feiten waarvoor geen bewijslast geldt? In welke gevallen? Is het mogelijk (deze) vermoedens te weerleggen door bewijs te leveren?

In bepaalde gevallen bestaan er vermoedens; van de betrokkene wordt dan geen bewijs verlangd van feiten die niet of moeilijk kunnen worden bewezen. In de regel is het mogelijk deze vermoedens te weerleggen. Zo wordt vermoed dat de echtgenoot van de moeder van een tijdens het huwelijk geboren kind, de vader van dat kind is. Er kan echter wel een vordering tot betwisting van het vaderschap worden ingesteld.

In zeldzame gevallen kunnen vermoedens niet worden weerlegd; er kan dan geen tegenbewijs worden geleverd.

2. Tot op welke hoogte moet de rechter overtuigd zijn van een feit om zijn oordeel op het bestaan van dat feit te baseren?

De rechter kan zijn beslissing alleen baseren op bewezen of niet betwiste feiten.

II. Verkrijging van bewijs

3. Moet het leveren van bewijs altijd door een partij worden gedaan, of kan de rechter in bepaalde gevallen eigener beweging bewijs verkrijgen?

De rechter kan op verzoek van een partij een onderzoeksmaatregel gelasten, maar kan ook ambtshalve bewijs verkrijgen.

4.

a) Wat gebeurt er indien de rechter de gevraagde onderzoeksmaatregelen aanvaardt?

Indien de rechter op verzoek van een partij een onderzoeksmaatregel gelast, deelt de betrokken griffie aan de aangewezen deskundige mee wat zijn taak is; deze deskundige nodigt de partijen uit alle door hem verrichte onderzoekshandelingen bij te wonen. Een deskundigenonderzoek kan pas van start gaan wanneer de partij conform de beslissing van de rechter en ter waarborging van de betaling van de deskundige een geldsom (deposito) heeft betaald. Alle onderzoeksmaatregelen worden verricht in aanwezigheid van de partijen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

b) In welke gevallen kan de rechter het verzoek van de partijen om onderzoeksmaatregelen te treffen, afwijzen?

De rechter kan een verzoek om een onderzoeksmaatregel afwijzen wanneer hij van mening is dat deze maatregel ertoe zou leiden de nalatigheid van een partij bij de bewijsvoering te herstellen dan wel wanneer hij van mening is dat deze maatregel niet nodig is voor de bewijsvoering.

5.

a) Welke bewijsmiddelen bestaan er?

Wanneer er aan het bewijs geen voorwaarden worden gesteld (zie onder d), kan het bewijs met alle middelen worden geleverd (overlegging van attesten, enz.).

b) Zijn er verschillen tussen het verkrijgen van bewijs van een getuige en van een deskundige? Welke regels gelden voor het overleggen van schriftelijk bewijs en deskundigenrapporten?

Op het gebied van de bewijskracht zijn er geen verschillen tussen een mondeling deskundigenadvies en een deskundigenrapport. De beoordeling van het getuigenbewijs wordt aan de rechter overgelaten. In sommige gevallen is de rechter gebonden door schriftelijk bewijs, voor zover dat niet wordt betwist door de tegenpartij.

c) Zijn bepaalde bewijsmiddelen sterker dan andere?

Authentieke akten worden verleden door openbare ambtenaren (notarissen, gerechtsdeurwaarders) in de uitoefening van hun ambt. Zij leveren tussen partijen bewijs op, behoudens in het geval van betichting van valsheid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Onderhandse akten worden zonder tussenkomst van een openbare ambtenaar door de partijen zelf opgesteld en door hen ondertekend; zij leveren tussen partijen bewijs op, behoudens in het geval van tegenbewijs.

De beoordeling van het getuigenbewijs en van de andere bewijsmiddelen wordt aan de rechter overgelaten.

d) Zijn voor het bewijzen van bepaalde feiten bepaalde bewijsmiddelen verplicht?

Voor alle zaken die de som of de waarde van 800 euro te boven gaan, moet een rechtsakte (contract) worden opgemaakt. Voor het bewijs van een feit (ongeval, enz.) gelden daarentegen geen voorwaarden.

6.

a) Zijn getuigen wettelijk verplicht te getuigen?

Iedere persoon moet met het gerecht samenwerken met het oog op de ontdekking van de waarheid.

b) In welke gevallen kan een getuige weigeren bewijs te leveren?

Een getuige kan weigeren bewijs te leveren wanneer hij handelingsonbekwaam is, dan wel in een echtscheidingsprocedure wanneer hij descendent is van de betrokken echtgenoten (zie vraag 6 d). Een persoon kan ook weigeren te getuigen over een onder het beroepsgeheim vallend feit. Een persoon kan bovendien ook op ad hoc basis weigeren te getuigen, wanneer er sprake is van een wettige verhindering (onmogelijkheid zich te verplaatsen, ziekte, beroepsredenen). De rechter zal beoordelen of deze verhindering wettig is.

c) Kan een persoon die weigert te getuigen gestraft worden of gedwongen worden te getuigen?

Een persoon die weigert te verschijnen op verzoek van de rechter kan worden veroordeeld tot een geldboete van 15 tot 150 euro.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bovendien kan ook meineed strafrechtelijk worden bestraft.

d) Zijn er personen van wie geen bewijs kan worden verkregen?

Minderjarigen, handelingsonbekwame meerderjarigen en personen die een bepaalde strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen (ontzetting uit de burgerrechten) mogen niet getuigen. Ter informatie kan de rechter deze personen echter wel horen, zonder hen echter de eed te laten afleggen. Bovendien kunnen descendenten van echtgenoten niet getuigen in echtscheidingsprocedures of procedures inzake scheiding van tafel en bed.

7. Wat is de rol van de rechter en van de partijen bij het horen van een getuige? Onder welke voorwaarden kan een getuige worden gehoord via nieuwe technologie zoals videoconferencing?

De rechter heeft de leiding van het getuigenverhoor en stelt de vragen. Voor zover de partijen aanwezig zijn, mogen zij de getuige niet onderbreken en hem geen directe vraag stellen, teneinde deze getuige niet te beïnvloeden. De rechter stelt, indien hij dat nodig acht, de vragen die de partijen aan de getuige wensen te stellen.

Niets belet dat de rechter een geluids-, beeld- of audiovisuele opname laat maken van onderzoekshandelingen, wanneer de omstandigheden zulks vereisen (bv. geografische afstand).

III. De toepasbaarheid van bewijs

8. In hoeverre kan de rechter zijn vonnis baseren op onrechtmatig verkregen bewijs?

De rechter houdt geen rekening met bewijs dat op frauduleuze wijze is verkregen (bv. met een verborgen camera, of opnames van telefoongesprekken zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte was) of waarbij de privacy is geschonden.

9. Als ik partij ben in de zaak, kan mijn verklaring dan gelden als bewijs?

In dat geval gelden de verklaringen van procespartijen niet als bewijs.

Nadere inlichtingen

 • Legifrance français
 • Internetsite van het Franse ministerie van Justitie français

« Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Algemene informatie | Frankrijk - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 15-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk