Europos Komisija > ETIT > Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas > Prancūzija

Naujausia redakcija: 30-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas - Prancūzija

 

TURINIO LENTELE

I. Įrodinėjimo pareiga I.
1.
a) Kokios yra įrodinėjimo pareigos taisyklės? a)
b) Ar yra taisyklių, leidžiančių nepateikti tam tikrų faktų įrodymų? Kuriais atvejais? Ar galima pateikti įrodymų, paneigiančių šias prezumpcijas? b)
2. Kokiu mastu teismas turi būti įsitikinęs dėl fakto, kad juo pagrįstų savo sprendimą? 2.
II. Įrodymų rinkimas II.
3. Ar tyrimas, kurio metu renkami įrodymai, gali būti atliekamas tik vienos iš šalių prašymu, ar kai kuriais atvejais pats teisėjas gali imtis iniciatyvos? 3.
4.
a) Kokie yra tolesni etapai, jei teisėjas nurodo atlikti tyrimą, kuriam prašymą pateikė viena iš šalių? a)
b) Kuriuo atveju vienos iš šalių pateiktas prašymas atlikti tyrimą gali būti atmestas? b)
5.
a) Kokios yra įvairios įrodinėjimo priemonės? a)
b) Koks skirtumas tarp, viena vertus, tokių įrodinėjimo priemonių, kaip liudytojo parodymų išklausymas ar žodinė eksperto išvada ir, kita vertus, raštiško įrodymo ir raštiškos eksperto ataskaitos arba išvados? b)
c) Ar vienos įrodymo priemonės turi daugiau galios negu kitos? c)
d) Ar būtina laikytis tam tikrų sąlygų norint įrodyti tam tikrus faktus? d)
6.
a) Ar įstatymai įpareigoja liudytojus liudyti? a)
b) Kokiais atvejais liudytojas gali atsisakyti liudyti? b)
c) Ar asmuo, atsisakantis liudyti, gali būti priverstas tai padaryti arba dėl to nubaustas? c)
d) Ar yra asmenų, negalinčių būti liudytojais? d)
7. Koks yra teisėjo ir šalių vaidmuo išklausant liudytoją? Kokiomis aplinkybėmis liudytojui išklausyti gali būti naudojamos naujosios technologijos, pavyzdžiui, televizija arba vaizdo konferencija? 7.
III. Įrodymų vertė III.
8. Ar tai, kad įrodymas buvo gautas nelegaliai, yra kliūtis teismui į jį atsižvelgti priimant sprendimą? 8.
9. Jei esu bylos šalis, ar mano parodymai turės įrodymų vertę? 9.

 

I. Įrodinėjimo pareiga

1.

a) Kokios yra įrodinėjimo pareigos taisyklės?

b) Ar yra taisyklių, leidžiančių nepateikti tam tikrų faktų įrodymų? Kuriais atvejais? Ar galima pateikti įrodymų, paneigiančių šias prezumpcijas?

Kai kuriais atvejais būna prezumpcijų, leidžiančių asmeniui, turinčiam įrodyti neįrodomą arba sunkiai įrodomą faktą, tų įrodymų nepateikti. Paprastai šias prezumpcijas galima paneigti pateikiant įrodymų. Pavyzdžiui, vaiko, gimusio santuokos metu, tėvu laikomas jo motinos sutuoktinis. Tačiau gali būti pareikštas ieškinys dėl tėvystės nuginčijimo.

Rečiau prezumpcijos yra nepaneigiamos ir pateikti jas paneigiantį įrodymą yra neįmanoma.

2. Kokiu mastu teismas turi būti įsitikinęs dėl fakto, kad juo pagrįstų savo sprendimą?

Teismas gali priimti sprendimą remdamasis tik įrodytais ir nenuginčytais faktais.

II. Įrodymų rinkimas

3. Ar tyrimas, kurio metu renkami įrodymai, gali būti atliekamas tik vienos iš šalių prašymu, ar kai kuriais atvejais pats teisėjas gali imtis iniciatyvos?

Įrodymų rinkimas gali būti pradėtas teisėjui įsakius vienos iš šalių prašymu, bet teisėjas taip pat gali rinkti įrodymus savo iniciatyva.

4.

a) Kokie yra tolesni etapai, jei teisėjas nurodo atlikti tyrimą, kuriam prašymą pateikė viena iš šalių?

Jei teisėjas įsako pradėti tyrimą vienos iš šalių prašymu, teismo raštinė informuoja paskirtą ekspertą, kokia yra jo užduotis; pastarasis kviečia šalis į visas savo vykdomas operacijas. Jei reikalinga ekspertizė, ji yra pradedama tik tada, kai šalis teisėjo sprendimu sumoka tam tikrą pinigų sumą (depozitą), garantuojančią, kad ekspertui bus sumokėta. Visos tyrimo priemonės vykdomos dalyvaujant šalims.

viršųviršų

b) Kuriuo atveju vienos iš šalių pateiktas prašymas atlikti tyrimą gali būti atmestas?

Teisėjas gali atmesti tokį prašymą, jei mano, kad tyrimo rezultatas palengvins šalies, nesugebančios pateikti įrodymų, padėtį, arba jei mano, kad tyrimas nebūtinas.

5.

a) Kokios yra įvairios įrodinėjimo priemonės?

Kai įrodymų pateikimas yra laisvas (žr. 5d klausimą), galima bet kokia įrodinėjimo priemonė (pažymos…).

b) Koks skirtumas tarp, viena vertus, tokių įrodinėjimo priemonių, kaip liudytojo parodymų išklausymas ar žodinė eksperto išvada ir, kita vertus, raštiško įrodymo ir raštiškos eksperto ataskaitos arba išvados?

Tarp raštu ir žodžiu pateiktų eksperto išvadų skirtumo nėra. Liudytojo parodymus vertina teisėjas. Kai kuriais atvejais raštas įpareigoja teisėją į jį atsižvelgti, jei jo nepaneigia kita pusė.

c) Ar vienos įrodymo priemonės turi daugiau galios negu kitos?

Autentiškas aktas oficialiai surašytas valstybės pareigūno (notaro, teismo antstolio) yra įrodymu, kol neįrodoma, kad jis yra netikras.

Neoficialiai pasirašytas aktas (dokumentas surašytas be valstybės pareigūno pačių šalių ir tik jų pasirašytas) yra įrodymu, kol neįrodoma kitaip.

Liudijimą, kaip ir kitas įrodymo priemones turi teisę laisvai vertinti pats teisėjas.

viršųviršų

d) Ar būtina laikytis tam tikrų sąlygų norint įrodyti tam tikrus faktus?

Raštiško įrodymo reikia norint įrodyti juridinį aktą (sutartį), kurio vertė viršija 800 eurų. Tačiau fakto (nelaimingo atsitikimo…) įrodymas yra laisvas.

6.

a) Ar įstatymai įpareigoja liudytojus liudyti?

Kiekvienas asmuo turi prisidėti prie teisingumo, kad būtų atskleista tiesa.

b) Kokiais atvejais liudytojas gali atsisakyti liudyti?

Liudytojas gali atsisakyti liudyti, jei negali paliudyti, arba santuokos nutraukimo procese, jei liudytojas yra sutuoktinių palikuonis (žr. 6 punkto d klausimą). Jei liudytojas turi liudyti faktą, kuris yra jo profesinė paslaptis, jis taip pat gali atsisakyti liudyti. Be to, liudytojas kartais gali atsisakyti liudyti, jei šį atsisakymą pagrindžia teisėta kliūtimi (negalėjimas atvykti, liga, priežastys, susijusios su profesija). Teisėjas įvertins, ar kliūtis yra teisėta.

c) Ar asmuo, atsisakantis liudyti, gali būti priverstas tai padaryti arba dėl to nubaustas?

Asmuo, kuris atsisako atvykti teisėjo kvietimu, gali būti nubaustas nuo 15 iki 150 eurų imtinai.

Taip pat pažymėtina, kad už melagingą liudijimą taikomos baudžiamosios sankcijos.

d) Ar yra asmenų, negalinčių būti liudytojais?

Nepilnamečiai, neveiksnūs pilnamečiai ir asmenys, buvę nuteisti baudžiamojoje byloje (pilietinių teisių praradimas), liudyti negali. Tačiau teisėjas gali juos išklausyti kaip informacijos šaltinius jų neprisaikdinęs. Be to, sutuoktinių palikuonys negali liudyti dėl santuokos nutraukimo ar dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium.

7. Koks yra teisėjo ir šalių vaidmuo išklausant liudytoją? Kokiomis aplinkybėmis liudytojui išklausyti gali būti naudojamos naujosios technologijos, pavyzdžiui, televizija arba vaizdo konferencija?

Liudytojo išklausymui vadovauja teisėjas, jis užduoda liudytojui klausimus. Dalyvaujančios šalys negali nei liudytojo nutraukti, nei tiesiogiai į jį kreiptis, kad liudytojui nedarytų įtakos. Jei teisėjas mano esant reikalinga, užduoda šalių pageidaujamus klausimus.

Nėra jokių kliūčių teisėjui nuspręsti daryti tyrimo veiksmų garso, vaizdo arba garso ir vaizdo įrašus, jei to reikalauja aplinkybės (pavyzdžiui, geografinis nuotolis tarp dalyvių).

III. Įrodymų vertė

8. Ar tai, kad įrodymas buvo gautas nelegaliai, yra kliūtis teismui į jį atsižvelgti priimant sprendimą?

Teisėjas neatsižvelgs į įrodymus, gautus nesąžiningu (paslėpta kamera, telefoninio pokalbio įrašymas be pašnekovo žinios) ar teisę į privatų gyvenimą pažeidžiančiu būdu.

9. Jei esu bylos šalis, ar mano parodymai turės įrodymų vertę?

Šiuo atveju šalies parodymai byloje įrodymų vertės neturės.

Papildoma informacija

 • Legifrance français
 • Prancūzijos teisingumo ministerijos interneto svetainės tinklalapis français

« Įrodymų rinkimas ir įrodymo būdas - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė