Evropská komise > ESS > Opatřování a provádění důkazů > Francie

Poslední aktualizace: 30-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Opatřování a provádění důkazů - Francie

 

OBSAH

I. Tíha důkazu I.
1.
a) Jaká pravidla se uplatňují ve věci tíhy důkazu? a)
b) Existují pravidla, která u některých skutků osvobozují od poskytnutí důkazu? V jakých případech? Je možné podat důkaz, který těmto předpokladům odporuje? b)
2. Do jaké míry musí být soud o nějakém skutku přesvědčen, aby svůj nález o jeho existenci zdůvodnil? 2.
II. Získání důkazů II.
3. Je možné zahájit vyšetřování pouze na základě žádosti jedné strany nebo může v určitých případech soudce převzít v této záležitosti iniciativu? 3.
4.
a) Jaké jsou následující etapy pokud žádost o vyšetřovací opatření, které formuluje jedna strana, nařídí soudce? a)
b) V jakých případech může být žádost o vyšetřovací opatření, kterou formuluje jedna ze stran, zamítnuta? b)
5.
a) Jaké jsou jednotlivé důkazní prostředky? a)
b) Jaký je rozdíl mezi důkazními prostředky jako je svědecký výslech nebo ústní vyjádření znalce na straně jedné a předložení písemného důkazu a písemného vyjádření znalce nebo znalecké zprávy na straně druhé? b)
c) Mají některé důkazní prostředky větší váhu než jiné? c)
d) Jsou některé podmínky oznámení důkazu o určitých skutečnostech povinné? d)
6.
a) Nutí zákon svědky ke svědectví? a)
b) V jakých případech může svědek odmítnout svědčit? b)
c) Je možné osobu, která odmítne svědčit, ke svědectví nutit nebo ji za odmítnutí trestat? c)
d) Existují osoby, jejichž svědectví nelze brát v úvahu? d)
7. Jaká je úloha soudce a stran v průběhu výslechu svědka? Za jakých podmínek je možné využít k vyslechnutí svědka nové technologie jakými je televize nebo video konference? 7.
III. Hodnota důkazů III.
8. Brání soudu skutečnost, že důkaz nebyl získán zákonným způsobem, aby jej bral v úvahu v usnesení? 8.
9. Pokud jsem strana v trestním řízení, budou mít má vlastní prohlášení hodnotu důkazu? 9.

 

I. Tíha důkazu

1.

a) Jaká pravidla se uplatňují ve věci tíhy důkazu?

b) Existují pravidla, která u některých skutků osvobozují od poskytnutí důkazu? V jakých případech? Je možné podat důkaz, který těmto předpokladům odporuje?

V některých případech existuje předpoklad, který osobu, která musí prokázat nějaký nemožný nebo obtížný skutek, zprošťuje povinnosti podat o tom důkaz. Obecně je možné podat důkaz, který tomuto předpokladu odporuje. Tak u dítěte narozeného z  manželství se předpokládá, že jeho otec je manželem jeho matky. Je však možné podat odpůrčí žalobu na popření otcovství.

Nezvratnými se předpoklady nazývají vzácněji a podat o tom opačný důkaz je nemožné.

2. Do jaké míry musí být soud o nějakém skutku přesvědčen, aby svůj nález o jeho existenci zdůvodnil?

Soud může své usnesení zdůvodnit pouze na prokázaných nebo nepochybných skutcích.

II. Získání důkazů

3. Je možné zahájit vyšetřování pouze na základě žádosti jedné strany nebo může v určitých případech soudce převzít v této záležitosti iniciativu?

Vyšetřovací opatření může být nařízeno soudcem na základě žádosti jedné strany, ale soudce může v této záležitosti iniciativu i převzít.

NahoruNahoru

4.

a) Jaké jsou následující etapy pokud žádost o vyšetřovací opatření, které formuluje jedna strana, nařídí soudce?

Pokud soudce nařídí vyšetřovací opatření na základě žádosti jedné strany, seznámí soudní spisovna jurisdikce se zněním úkolu označeného odborníka; ten strany svolává ke všem úkonům, které vede. V případě znaleckého posudku, se práce na něm zahajuje pouze po zaplacení peněžní částky za usnesení soudce stranou (uložení do soudní úschovy), která ručí platbu znalce. Veškerá vyšetřovací opatření se provádějí v přítomnosti stran.

b) V jakých případech může být žádost o vyšetřovací opatření, kterou formuluje jedna ze stran, zamítnuta?

Soudce může žádost o vyšetřovací opatření zamítnout, pokud usoudí, že bude mít za následek zakrývání nedostatku strany, která nese tíhu důkazu nebo že není nezbytné.

5.

a) Jaké jsou jednotlivé důkazní prostředky?

Pokud je důkaz volný (viz 5d), může být takový důkaz oznámen jakýmkoliv prostředkem (potvrzení...).

b) Jaký je rozdíl mezi důkazními prostředky jako je svědecký výslech nebo ústní vyjádření znalce na straně jedné a předložení písemného důkazu a písemného vyjádření znalce nebo znalecké zprávy na straně druhé?

Mezi ústním vyjádřením znalce a jeho písemným vyjádřením rozdíl neexistuje. Výslech svědka se ponechává na posouzení soudci. V některých případech písemnost, pokud není zpochybněna jinou stranou, soudce zavazuje.

NahoruNahoru

c) Mají některé důkazní prostředky větší váhu než jiné?

Veřejná listina vystavená veřejnou nezávislou osobou (notář, soudní vykonavatel) při výkonu svých funkcí je právoplatná až do podání žaloby o padělání této listiny.

Soukromá listina (dokument vystavený bez zásahu veřejné nezávislé osoby samotnými stranami a s jejich vlastními podpisy) je právoplatná až do podání protikladného důkazu.

Svědectví a ostatní způsoby důkazních prostředků se ponechávají svobodnému posouzení soudce.

d) Jsou některé podmínky oznámení důkazu o určitých skutečnostech povinné?

K vystavení právního aktu (smlouva), jehož hodnota přesahuje 800 euro je nezbytný písemný důkaz. Naproti tomu k prokázání skutku (nehoda...) je důkaz volný.

6.

a) Nutí zákon svědky ke svědectví?

S ohledem na projevení pravdy má každá osoba povinnost poskytnout spravedlnosti pomoc.

b) V jakých případech může svědek odmítnout svědčit?

Svědek může svědectví odmítnout pokud je k němu nezpůsobilý nebo v případě rozvodového řízení, pokud je potomkem manželů (viz otázka 6 d)). Může také odmítnout pokud musí poskytnout svědectví o skutku, který podléhá služebnímu tajemství. Navíc může svědek odmítnout svědectví dílčím způsobem, pokud prokáže oprávněnou překážku (nemožnost přemístit se, nemoc, služební důvody). Soudce posoudí, zda je tato překážka oprávněná.

NahoruNahoru

c) Je možné osobu, která odmítne svědčit, ke svědectví nutit nebo ji za odmítnutí trestat?

Osoba, která odmítne dostavit se na žádost soudce může být odsouzena k pokutě v částce od 15 a 150 euro včetně.

Je také vhodné zdůraznit, že falešné svědectví podléhá trestním sankcím.

d) Existují osoby, jejichž svědectví nelze brát v úvahu?

Svědčit nemohou osoby nezletilé, nezpůsobilé zletilé osoby a osoby, které byly trestně odsouzeny (ztráta občanských práv). Soudce je nicméně může vyslechnout z titulu poskytnutí informace, aniž by musely skládat přísahu. Dále nemohou svědčit potomci manželů ve věci rozvodu nebo rozvodu od stolu a lože.

7. Jaká je úloha soudce a stran v průběhu výslechu svědka? Za jakých podmínek je možné využít k vyslechnutí svědka nové technologie jakými je televize nebo video konference?

Svědecký výslech vede soudce, který klade otázky. Přítomné strany svědka nemohou ani přerušovat, ani se na něj přímo obracet, aby jej neovlivňovali. Pokud to soudce posoudí jako nezbytné, klade otázky, které si přejí svědkovi položit strany sám.

Pokud to souvislosti vyžadují (jako např. geografická vzdálenost), provádění zvukového, vizuálního nebo audiovizuálního záznamu vyšetřování soudcem nic nebrání.

III. Hodnota důkazů

8. Brání soudu skutečnost, že důkaz nebyl získán zákonným způsobem, aby jej bral v úvahu v usnesení?

Soudce nebude brát v úvahu důkazy získané podvodným způsobem (skrytá kamera, záznam telefonického rozhovoru bez vědomí účastníka dialogu) nebo takové, které nerespektují soukromí.

9. Pokud jsem strana v trestním řízení, budou mít má vlastní prohlášení hodnotu důkazu?

V takovém případě vlastní prohlášení strany hodnotu důkazu nemají.

Bližší informace

 • Legislativa Francie français
 • Internetová stránka francouzského ministerstva spravedlnosti français

« Opatřování a provádění důkazů - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království