Európska komisia > EJS > Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky > Fínsko

Posledná úprava: 06-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Fínsko

 

OBSAH

I. Dôkazné bremeno I.
1.
a) Aké sú predpisy týkajúce sa dôkazného bremena? a)
b) Existujú predpisy, ktoré vylučujú určité skutočnosti z dôkazného bremena? V ktorých prípadoch? Je možné vyvrátiť tieto predpoklady dodaním dôkazov? b)
2. Do akej miery je potrebné súd presvedčiť o skutočnosti, aby sa rozsudok zakladal na tejto skutočnosti? 2.
II. Predkladanie dôkazov II.
3. Je na predloženie dôkazov vždy potrebná žiadosť účastníka alebo sudca môže tiež v niektorých prípadoch predložiť dôkazy z vlastnej iniciatívy? 3.
4.
a) Ak sa žiadosť účastníka, ktorá sa týka predloženia dôkazov schváli, aké kroky nasledujú? a)
b) V ktorých prípadoch môže súd odmietnuť žiadosť účastníka o predloženie dôkazov? b)
5.
a) Aké rozličné spôsoby dokazovania existujú? a)
b) Aké sú metódy získavania dôkazov od svedkov a líšia sa od prostriedkov získania dôkazov od svedčiacich odborníkov? Aké sú predpisy, ktoré sa týkajú predloženia písomných dôkazov a správ alebo stanovísk odborníkov? b)
c) Sú určité metódy dokazovania silnejšie ako ostatné? c)
d) Existujú určité povinné metódy dokazovania určitých skutočností? d)
6.
a) Sú svedkovia zo zákona povinní svedčiť? a)
b) V ktorých prípadoch môžu odmietnuť poskytnutie dôkazov? b)
c) Môže byť osoba, ktorá odmietne svedčiť, potrestaná alebo donútená poskytnúť dôkazy? c)
d) Existujú osoby, od ktorých nie je možné získať dôkazy? d)
7. Aká je úloha sudcu a účastníkov pri vypočúvaní svedka? Za akých podmienok je možné svedka vypočuť pomocou novej techniky, ako je televízia alebo video konferencia? 7.
III. Hodnotenie dôkazov III.
8. Podlieha súd obmedzeniam pri vydaní rozsudku v prípade, že účastník nezískal dôkazy právnym spôsobom? 8.
9. Platí moje vyhlásenie ako dôkaz, ak som účastník? 9.

 

I. Dôkazné bremeno

1.

a) Aké sú predpisy týkajúce sa dôkazného bremena?

Žalobca musí dokázať tie záležitosti, o ktoré sa opiera žaloba, a odporca musí zasa dokázať tie záležitosti, na ktoré sa odvoláva. Účastník, ktorý nepredloží dôkazy, sa vystavuje riziku, že záležitosti, ktoré predložil, zostanú nedokázané.

b) Existujú predpisy, ktoré vylučujú určité skutočnosti z dôkazného bremena? V ktorých prípadoch? Je možné vyvrátiť tieto predpoklady dodaním dôkazov?

Prijatú skutočnosť nie je potrebné dokazovať. Okrem toho, všeobecne známa skutočnosť alebo taká, ktorá je ex officio známa súdu, sa tiež nemusia dokazovať. Samozrejme, je prípustné predloženie dôkazov, ktoré tieto skutočnosti vyvracajú.

2. Do akej miery je potrebné súd presvedčiť o skutočnosti, aby sa rozsudok zakladal na tejto skutočnosti?

V tomto ohľade zákon obsahuje len ustanovenie, podľa ktorého musí súd po starostlivom zvážení všetkých skutočností, ktoré boli uvedené, rozhodnúť, čo sa má považovať za pravdu vo veci. Fínsko uplatňuje takzvanú „teóriu slobodného hodnotenia dôkazov“ a tak je to záležitosťou predloženia vhodných dôkazov súdu.

II. Predkladanie dôkazov

3. Je na predloženie dôkazov vždy potrebná žiadosť účastníka alebo sudca môže tiež v niektorých prípadoch predložiť dôkazy z vlastnej iniciatívy?

V praxi musia sami zainteresovaní účastníci získať dôkazy, na ktoré sa chcú odvolať. Zákon v skutočnosti umožňuje súdu, aby sa rozhodol získať dôkazy z vlastnej iniciatívy. Ale nemôže nariadiť vypočutie nového svedka alebo predloženie nového dokladu z vlastnej iniciatívy a proti vôli oboch dotknutých účastníkov, ak sa ukazuje, že vo veci je možné dosiahnuť mimosúdne urovnanie.

HoreHore

V určitých prípadoch, ako je prípad otcovstva, je tiež povinnosťou súdu zabezpečiť, aby sa získali všetky potrebné správy.

4.

a) Ak sa žiadosť účastníka, ktorá sa týka predloženia dôkazov schváli, aké kroky nasledujú?

Predkladanie dôkazov sa uskutočňuje na hlavnom pojednávaní.

b) V ktorých prípadoch môže súd odmietnuť žiadosť účastníka o predloženie dôkazov?

Súd môže takúto požiadavku odmietnuť medziiným, ak je dôkaz irelevantný alebo bol prípad už dokázaný alebo ak zainteresovaný účastník požiada o predloženie dôkazov príliš neskoro.

5.

a) Aké rozličné spôsoby dokazovania existujú?

Spôsoby dokazovania pozostávajú z vypočutia zainteresovaných účastníkov, svedkov a odborníkov, predloženia písomných dôkazov a vyhlásení odborníkov a inšpekcie.

b) Aké sú metódy získavania dôkazov od svedkov a líšia sa od prostriedkov získania dôkazov od svedčiacich odborníkov? Aké sú predpisy, ktoré sa týkajú predloženia písomných dôkazov a správ alebo stanovísk odborníkov?

Medzi hodnotením ústneho vypočutia svedka alebo odborníka a písomným stanoviskom odborníka neexistuje rozdiel. Ale svedok môže podať písomné vyhlásenie.

c) Sú určité metódy dokazovania silnejšie ako ostatné?

Nie. Súd sa môže slobodne rozhodovať pri hodnotení dôkazov.

HoreHore

d) Existujú určité povinné metódy dokazovania určitých skutočností?

Nie.

6.

a) Sú svedkovia zo zákona povinní svedčiť?

Spravidla nemôže svedok odmietnuť poskytnutie dôkazov.

b) V ktorých prípadoch môžu odmietnuť poskytnutie dôkazov?

Napríklad manželský partner, snúbenica alebo snúbenec alebo priami príbuzní zainteresovaného účastníka majú právo odmietnuť poskytnutie dôkazov. Okrem toho zákon obsahuje ešte rôzne situácie, v ktorých má svedok právo alebo povinnosť neposkytnúť dôkazy.

c) Môže byť osoba, ktorá odmietne svedčiť, potrestaná alebo donútená poskytnúť dôkazy?

Svedok, ktorý bez zákonnej príčiny odmietne poskytnúť dôkazy môže byť donútený pod hrozbou pokuty splniť svoju povinnosť. Ak napriek tomu nebude svedok súhlasiť s poskytnutím dôkazov, súd môže nariadiť zadržanie dovtedy, pokiaľ neposkytne svedectvo.

d) Existujú osoby, od ktorých nie je možné získať dôkazy?

Je v kompetencii súdu, aby sa slobodne rozhodol, či (napríklad) môže byť osoba mladšia ako 15 rokov alebo duševne narušená osoba vypočutá ako svedok.

Určité skupiny osôb nemôžu poskytnúť dôkazy v záležitostiach, ktoré sa týkajú ich postavenia alebo dôvery vrátane lekárov a advokátov.

7. Aká je úloha sudcu a účastníkov pri vypočúvaní svedka? Za akých podmienok je možné svedka vypočuť pomocou novej techniky, ako je televízia alebo video konferencia?

Je všeobecným pravidlom, že vyšetrovanie svedka začína účastník, ktorý svedka uviedol. Potom má odporujúca strana právo vyšetriť svedka. Za nimi nasleduje kladenie otázok svedkovi zo strany súdu a zainteresovaných účastníkov.

Svedka je možné vypočuť prostredníctvom video konferencie alebo iných vhodných technických údajov, komunikačných metód, ktoré poskytujú audiovizuálne spojenie medzi účastníkmi zasadania, ak to súd považuje za vhodné. Je možné takto postupovať napríklad, ak sa svedkovi zabránilo účasti na súde alebo jeho či jej prítomnosť by znamenala neprimerané náklady, alebo ak je svedok vo veku do 15 rokov. V istých situáciách je možné svedka vypočuť aj telefonicky.

III. Hodnotenie dôkazov

8. Podlieha súd obmedzeniam pri vydaní rozsudku v prípade, že účastník nezískal dôkazy právnym spôsobom?

Zákon neobsahuje priame pokyny pre takéto prípady. Súd sa musí slobodne rozhodnúť, aký význam majú dôkazy.

9. Platí moje vyhlásenie ako dôkaz, ak som účastník?

Áno. Zainteresovaní účastníci môžu byť slobodne vypočutí s úmyslom predložiť dôkazy a v občianskom práve môžu byť vypočutí pod prísahou v súvislosti so skutočnosťami, ktoré majú osobitný význam pri riešení veci. Vyhlásenie zainteresovaného účastníka predložené ako dôkaz je možné hodnotiť podľa tých istých kritérií ako vyhlásenie, ktoré vydal svedok.

« Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo