Europese Commissie > EJN > Verkrijging van bewijs en bewijsvoering > Finland

Laatste aanpassing: 10-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Finland

 

INHOUDSOPGAVE

I. Bewijslast I.
1.
a) Hoe is de bewijslast geregeld? a)
b) Zijn er feiten waarvoor geen bewijslast geldt? In welke gevallen? Is het mogelijk (deze) vermoedens te weerleggen door bewijs te leveren? b)
2. Tot op welke hoogte moet de rechter overtuigd zijn van een feit om zijn oordeel op het bestaan van dat feit te baseren? 2.
II. Het leveren van bewijs II.
3. Moet het leveren van bewijs altijd door een partij worden gedaan, of kan de rechter in bepaalde gevallen eigener beweging bewijs verkrijgen? 3.
4.
a) Als een verzoek tot het leveren van bewijs is toegewezen, welke stappen volgen dan? a)
b) In welke gevallen kan de rechter een bewijsaanbod afwijzen? b)
5.
a) Welke bewijsmiddelen bestaan er? a)
b) Zijn er verschillen tussen het verkrijgen van bewijs van een getuige en van een deskundige? Welke regels gelden voor het overleggen van schriftelijk bewijs en deskundigenverslagen? b)
c) Zijn bepaalde bewijsmiddelen sterker dan andere? c)
d) Zijn voor het bewijzen van bepaalde feiten bepaalde bewijsmiddelen verplicht? d)
6.
a) Zijn getuigen wettelijk verplicht te getuigen? a)
b) In welke gevallen kan een getuige weigeren bewijs te leveren? b)
c) Kan de persoon die weigert te getuigen gestraft worden of gedwongen worden te getuigen? c)
d) Zijn er personen van wie geen bewijs kan worden verkregen? d)
7. Wat is de rol van de rechter en van de partijen bij het horen van een getuige? Onder welke voorwaarden kan een getuige worden gehoord via nieuwe technologie zoals videoconferencing? 7.
III. De toepasbaarheid van bewijs III.
8. Gelden voor de rechter beperkingen om tot zijn oordeel te komen op basis van onrechtmatig verkregen bewijs? 8.
9. Als ik partij ben in de zaak, kan mijn verklaring dan gelden als bewijs? 9.

 

I. Bewijslast

1.

a) Hoe is de bewijslast geregeld?

De eiser moet de feiten bewijzen waarop zijn vordering berust. De gedaagde op zijn beurt moet de door hem gestelde feiten bewijzen. De partij die geen bewijsmiddelen overlegt, draagt het risico dat de feiten die zij aanvoert, onbewezen zullen blijven.

b) Zijn er feiten waarvoor geen bewijslast geldt? In welke gevallen? Is het mogelijk (deze) vermoedens te weerleggen door bewijs te leveren?

Een feit dat is erkend, behoeft geen bewijs. Daarnaast behoeven feiten van algemene bekendheid of feiten die de rechter ambtshalve bekend zijn, geen bewijs. Vanzelfsprekend is tegenbewijs toegelaten.

2. Tot op welke hoogte moet de rechter overtuigd zijn van een feit om zijn oordeel op het bestaan van dat feit te baseren?

De Finse wet bevat op dit punt enkel een bepaling dat de rechter, na zorgvuldige weging van alle feiten, beslist wat in de zaak voor waar moet worden gehouden. In Finland is het zogenoemde beginsel van de vrije bewijswaardering van toepassing. Het is dus zaak adequate bewijsmiddelen aan de rechter voor te leggen.

II. Het leveren van bewijs

3. Moet het leveren van bewijs altijd door een partij worden gedaan, of kan de rechter in bepaalde gevallen eigener beweging bewijs verkrijgen?

In de praktijk moeten de betrokken partijen zelf het bewijsmateriaal leveren voor de feiten waarop zij zich baseren. De rechter kan eveneens op eigen initiatief bewijsmateriaal verkrijgen. Hij kan echter niet ambtshalve en tegen de wil van beide betrokken partijen bevelen een nieuwe getuige te ondervragen of een document over te leggen als de zaak in aanmerking komt voor een buitengerechtelijke schikking.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In bepaalde gevallen, zoals bij vaststelling van het vaderschap, is de rechter verplicht ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke verslagen worden verkregen.

4.

a) Als een verzoek tot het leveren van bewijs is toegewezen, welke stappen volgen dan?

Het bewijs wordt geleverd tijdens de terechtzitting.

b) In welke gevallen kan de rechter een bewijsaanbod afwijzen?

De rechter kan een bewijsaanbod onder andere afwijzen als het voorgestelde bewijsmateriaal niet ter zake dienend is of als de betreffende feiten al afdoende zijn bewezen, maar ook als de betrokken partij het bewijs te laat aanbiedt.

5.

a) Welke bewijsmiddelen bestaan er?

Bewijsmiddelen zijn het horen van de betrokken partijen, getuigen en deskundigen, geschriften en deskundigenverslagen, en plaatsopneming en bezichtiging.

b) Zijn er verschillen tussen het verkrijgen van bewijs van een getuige en van een deskundige? Welke regels gelden voor het overleggen van schriftelijk bewijs en deskundigenverslagen?

Er is geen verschil in waardering tussen een mondeling verhoor van een getuige of deskundige en een schriftelijke verklaring van een deskundige. Een getuige kan echter geen schriftelijke verklaring afleggen.

c) Zijn bepaalde bewijsmiddelen sterker dan andere?

Nee. De rechter is vrij in de waardering van het bewijs.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

d) Zijn voor het bewijzen van bepaalde feiten bepaalde bewijsmiddelen verplicht?

Nee.

6.

a) Zijn getuigen wettelijk verplicht te getuigen?

In de regel kan een getuige niet weigeren een verklaring af te leggen.

b) In welke gevallen kan een getuige weigeren bewijs te leveren?

De echtgeno(o)t(e), verloofde en verwanten in rechte opgaande en neergaande lijn van een partij kunnen zich verschonen. Daarnaast kent het recht verschillende andere gevallen waarin een getuige het recht of de plicht heeft geen verklaring af te leggen.

c) Kan de persoon die weigert te getuigen gestraft worden of gedwongen worden te getuigen?

Een getuige die zonder rechtsgeldige reden weigert een verklaring af te leggen, kan daartoe worden verplicht op straffe van een boete. Als de getuige desondanks weigert mee te werken, kan de rechter hem of haar in gijzeling stellen totdat hij of zij bereid is een verklaring af te leggen.

d) Zijn er personen van wie geen bewijs kan worden verkregen?

Het is aan de rechter te beslissen of (bijvoorbeeld) een persoon jonger dan 15 jaar of een persoon met een mentale handicap als getuige op kan treden.

Bepaalde categorieën personen kunnen geen bewijs leveren over hetgeen hun uit hoofde van hun vertrouwenspositie bekend is. Daaronder vallen artsen en advocaten.

7. Wat is de rol van de rechter en van de partijen bij het horen van een getuige? Onder welke voorwaarden kan een getuige worden gehoord via nieuwe technologie zoals videoconferencing?

In de regel wordt de getuige eerst ondervraagd door de partij die hem of haar heeft opgeroepen. Daarna heeft de tegenpartij het recht de getuige te ondervragen. Vervolgens kunnen de rechter en de partijen de getuige aanvullende vragen stellen.

Een getuige kan worden gehoord via videoconferencing of een andere geschikte technische gegevenscommunicatiemethode die een audiovisuele verbinding met de terechtzitting tot stand brengt, als de rechter dat passend acht. Deze procedure kan bijvoorbeeld worden toegepast als een getuige niet ter terechtzitting kan verschijnen of als zijn of haar aanwezigheid bovenmatige kosten met zich brengt of als de getuige jonger dan 15 jaar is. In bepaalde gevallen kan een getuige ook per telefoon worden gehoord.

III. De toepasbaarheid van bewijs

8. Gelden voor de rechter beperkingen om tot zijn oordeel te komen op basis van onrechtmatig verkregen bewijs?

Het Finse recht bevat geen uitdrukkelijke voorschriften voor een dergelijk geval. De rechter heeft een discretionaire bevoegdheid te beslissen welk belang hij aan dergelijk bewijsmateriaal hecht.

9. Als ik partij ben in de zaak, kan mijn verklaring dan gelden als bewijs?

Ja. Partijen kunnen vrijelijk worden gehoord met het oog op het leveren van bewijs. In een burgerlijk geding kunnen zij onder ede worden gehoord over feiten die van bijzonder belang zijn voor de beslechting van het geschil. Een verklaring van een partij wordt gewaardeerd aan de hand van dezelfde criteria als een verklaring van een getuige.

Nadere inlichtingen

 • Todisteiden vastaanottaminen English - suomi - svenska (Ministerie van justitie)
 • Website: Todistajana oikeudessa suomi - svenska (Ministerie van justitie)

« Verkrijging van bewijs en bewijsvoering - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk