Kummissjoni Ewropea > NGE > Teħid ta’ evidenza u mezz ta’ evidenza > Repubblika Ċeka

L-aħħar aġġornament: 16-04-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Teħid ta’ evidenza u mezz ta’ evidenza - Repubblika Ċeka

 

LISTA TAL- KONTENUT

I. L-oneru tal-prova I.
1.
a) X’inhuma r-regoli dwar l-oneru tal-prova? a)
b) Hemm xi regoli li jeżentaw lil xi fatti mill-oneru tal-prova? F’liema każijiet? Huwa possibbli li dawn il-preżunzjonijiet jiġu ribattuti billi tiġi ppreżentata l-evidenza? b)
2. Kemm għandha tkun konvinta l-qorti minn xi fatt sabiex tibbaża s-sentenza tagħha fuq l-eżistenza ta’ dak il-fatt? 2.
II. Il-ġbir ta’ l-evidenza II.
3. Sabiex tinġabar l-evidenza dejjem hemm bżonn ta’ l-applikazzjoni ta’ wieħed mill-partijiet, jew jista’ f’xi każijiet l-imħallef joġbor l-evidenza minn jeddu wkoll? 3.
4.
a) Jekk l-applikazzjoni ta’ wieħed mill-partijiet biex tinġabar l-evidenza hija approvata, xi jkun hemm bżonn isir wara? a)
b) F’liema każijiet tista’ l-qorti tiċħad applikazzjoni ta’ waħda mill-partijiet biex tiġbor l-evidenza? b)
5.
a) Liema huma l-mezzi differenti ta’ prova? a)
b) Liema huma l-metodi li bihom tinkiseb l-evidenza mix-xhieda u dawn huma differenti mill-mezzi użati sabiex tinġabar l-evidenza mix-xhieda esperti? X’regoli hemm sabiex tiġi mressqa l-evidenza bil-miktub u r-rapporti/l-opinjonijiet mill-esperti? b)
c) Hemm xi metodi ta’ prova li huma aktar b’saħħithom minn oħrajn? c)
d) Biex jiġu ppruvati xi fatti, hemm xi metodi ta’ prova li huma obbligatorji? d)
6.
a) Ix-xhieda huma obbligati mill-liġi sabiex jixhdu? a)
b) F’liema każijiet jistgħu jirrifjutaw li jixhdu? b)
c) Persuna li tirrifjuta li tixhed tista’ tiġi penalizzata jew imġiegħla tixhed? c)
d) Hemm persuni li mingħandhom ma tistax tinġabar l-evidenza? d)
7. X’inhu r-rwol ta’ l-imħallef u tal-partijiet fis-smigħ ta’ xhud? Taħt liema kondizzjonijiet jista’ xhud jinstema’ permezz ta’ teknoloġija ġdida bħat-televiżjoni jew il-konferenza bil-vidjo? 7.
III. L-evalwazzjoni ta’ l-evidenza III.
8. Fejn l-evidenza ma tkunx inġabret skond il-liġi minn parti, il-qorti hija marbuta b’xi restrizzjoni meta tagħti s-sentenza? 8.
9. Bħala parti fil-kaz, id-dikjarazzjoni tiegħi tgħodd bħala evidenza? 9.

 

I. L-oneru tal-prova

1.

a) X’inhuma r-regoli dwar l-oneru tal-prova?

L-oneru tal-prova jibda mill-‘oneru ta’ l-allegazzjoni’, li huwa essenzjalment iddeterminat mid-dispożizzjoni legali li fuq il-bażi tagħha għandu jiġi infurzat dritt quddiem qorti; b’mod partikolari, huwa s-sett ta’ fatti li jridu jiġu ddikjarati f’każ speċifiku. Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jipprovdi li kull parti hija meħtieġa tipprova l-pretensjonijiet tagħha billi tispeċifika l-evidenza rilevanti – dan l-obbligu huwa magħruf bħala ‘l-oneru tal-prova’. Bħala regola ġenerali, il-persuni kollha li jagħmlu pretensjoni li hija rilevanti għal xi każ partikolari huma soġġetti għall-oneru tal-prova.

Il-partijiet kollha għandhom jissoddisfaw l-obbligu ta’ l-oneru ta’ l-allegazzjoni u tal-prova sa fejn jaslu l-pretensjonijiet tagħhom. Jekk il-fatti li tippretendi parti u l-evidenza proposta mhumiex kompleti, il-qorti hija obbligata tavża lill-parti dwar dan il-fatt.

Jekk il-qorti ssib li l-fatti tal-pretensjoni ta' waħda mill-partijiet ma ġewx ipprovati fil-proċeduri kontenzjużi, hija tkun meħtieġa tavża lil dik il-parti li l-evidenza għandha tkun proposta għall-pretensjonijiet kollha u li jekk il-parti tonqos milli tħares dan l-obbligu tista’ titlef il-kawża. Madankollu l-qorti hija meħtieġa tipprovdi din l-informazzjoni biss matul is-smigħ, u mhux bil-miktub (eż., f’ċitazzjoni).

Jekk qorti għandha d-dubju dwar xi fatti, hija titlob lill-parti tippreżenta provi addizzjonali. Fejn il-fatti jistgħu biss jiġu ppruvati b' għarfien espert, il-qorti normalment tqabbad espert għall-opinjoni tiegħu; jekk il-qorti għandha d-dubji dwar il-korrettezza ta’ opinjoni ta’ espert, din l-opinjoni ghandha tkun supplimentata jew trid tiġi ppreparata opinjoni ġdida.

FuqFuq

b) Hemm xi regoli li jeżentaw lil xi fatti mill-oneru tal-prova? F’liema każijiet? Huwa possibbli li dawn il-preżunzjonijiet jiġu ribattuti billi tiġi ppreżentata l-evidenza?

L-evidenza m’għandhiex għalfejn tiġi prodotta għal dawk il-fatti li huma ġeneralment magħrufin (jiġifieri fatti li huma magħrufa minn grupp kbir ta’ persuni f’post partikolari u f’ħin partikolari, u għalhekk mill-imħallfin) jew li huma magħrufa mill-qorti mill-attivitajiet l-oħrajn tagħha, jew għal regolamenti legali ppubblikati jew innotifikati fil-Kollezzjoni tal-Liġijiet tar-Repubblika Ċeka. Il-qorti tista’ ssir taf dwar liġi barranija permezz ta’ studju tagħha stess, permezz ta’ dikjarazzjoni mill-Ministeru tal-Ġustizzja, jew permezz ta’ opinjoni esperta. Dawn il-fatti kollha jistgħu jiġu ribattuti bil-proposta ta’ l-evidenza.

Għal xi kategoriji ta’ fatti, il-liġi tista’ tistipula preżunzjoni (il-lista ta’ dawn il-preżunzjonijiet mhijiex parti mill-għan ta’ dan it-test, għandha ssir valutazzjoni skond il-liġi sostantiva li tirregola l-każ speċifiku); jista’ jkun hemm preżunzjonijiet ribattibbli li jammettu evidenza għall-kuntrarju u, eċċezzjonalment, jista’ jkun hemm preżunzjonijiet mhux ribattibbli li ma jammettu ebda evidenza għall-kuntrarju. F’każijiet ta’ preżunzjoni ribattibbli, il-qorti għandha tqisha bħala ppruvata jekk ħadd mill-partijiet ma jippreżenta provi fil-proċeduri biex jirribatti l-preżunzjoni u b’hekk jipprova l-fatti għall-kuntrarju. B’xi preżunzjonijiet konfutabbli, il-kuntrarju għandu jiġi ppruvat biss f’terminu stabbilit mil-liġi.

FuqFuq

Grupp ieħor ta’ fatti li m’għandux għalfejn jiġi ssostanzjat u li dwaru lanqas hija disponibbli evidenza għall-kuntrarju jinkludi deċiżjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti li jkun sar att kriminali, offiża jew kwalunkwe infrazzjoni oħra amministrattiva li hija ssanzjonata taħt regolamenti separati, id-deċiżjonijiet dwar min hi l-persuna li wettqet l-att, kif ukoll deċiżjonijiet dwar l-istatus personali. Iżda, il-qorti mhijiex marbuta minn deċiżjoni li twettqet offiża jew minn deċiżjoni dwar minn wettaqha jekk id-deċiżjoni saret waqt proċeduri fuq il-post. L-ebda verdett ieħor taħt sentenzi kriminali jew deċiżjonijiet dwar delitt amministrattiv ma jorbot lill-qorti.

Tip speċjali ta’ preżunzjoni ribattibbli huma l-fatti li jiddikjaraw li parti kienet direttament jew indirettament soġġetta għal diskriminazzjoni minħabba raġunijiet ta’ sess jew ċirkostanzi oħrajn. F’dawn il-każijiet, l-oneru tal-prova jaqa’ fuq il-kontroparti, li hija meħtieġa tipprova li ma saritx diskriminazzjoni kontra l-parti.

Meta l-fatti huma ppruvati permezz ta’ strumenti pubbliċi, l-oneru tal-prova jaqa’ fuq il-parti li trid tirribatti l-awtentiċità ta’ dawn l-istrumenti. B’kuntrast, fejn hemm involuti strumenti privati, l-oneru tal-prova jaqa’ fuq il-parti li tridhom jiġu applikati. Jekk parti tissostanzja l-pretensjonijiet bi strument privat u l-kontroparti tikkontesta l-awtentiċità jew il-korrettezza tiegħu, l-oneru jgħaddi lura fuq il-parti fit-tilwima li tkun ressqet din il-prova, li għandha tissostanzja l-pretensjonijiet tagħha permezz ta’ modalità oħra ta’ prova. Bħala regola, il-pretensjonijiet identiċi magħmulin mill-partijiet m’għandhomx għalfejn jiġu ppruvati u l-qorti tħares lejhom bħala fatti aċċettati.

FuqFuq

2. Kemm għandha tkun konvinta l-qorti minn xi fatt sabiex tibbaża s-sentenza tagħha fuq l-eżistenza ta’ dak il-fatt?

Fil-proċeduri ġudizzjarji, jiġi applikat il-prinċipju ta’ l-evalwazzjoni tal-provi, jiġifieri l-liġi ma tipprovdix limiti preċiżi li jiddeterminaw meta l-qorti għandha taċċetta li fatt huwa ppruvat jew le. Il-liġi tipprovdi li “il-qorti tevalwa l-provi fid-diskrezzjoni tagħha, kull biċċa evidenza separatament u l-provi kollha fil-kuntest reċiproku tagħhom; il-qorti tqis dak kollu li jitfaċċa fil-proċeduri, inklużi l-fatti ppreżentati mill-partijiet”.

B’mod ġenerali, jekk il-konsiderazzjonijiet fl-evalwazzjoni ta’ l-evidenza jwasslu għall-konklużjoni li l-verità tal-pretensjonijiet ma tistax tiġi kkonfermata jew innegata, is-sentenza ma tkunx favorevoli għall-parti li kellha tipprova l-verità tal-pretensjonijiet tagħha.

Il-qorti tagħti stima fuq il-bażi tas-sejbiet tagħha. Is-sejbiet jirrappreżentaw sitwazzjoni fejn ma hemm ebda dubju raġonevoli jew leġittimu (jiġifieri l-qorti jista’ jkollha xi dubji, iżda ma jistgħux ikunu ta’ natura fundamentali).

II. Il-ġbir ta’ l-evidenza

3. Sabiex tinġabar l-evidenza dejjem hemm bżonn ta’ l-applikazzjoni ta’ wieħed mill-partijiet, jew jista’ f’xi każijiet l-imħallef joġbor l-evidenza minn jeddu wkoll?

Fil-proċeduri kontenzjużi, b’mod ġenerali l-prinċipju huwa li l-qorti tagħti biss il-provi mressqa; iżda l-qorti tista’ tiddeċiedi li xi evidenza ma tinġabarx – bħala regola jekk tqis il-fatt in kwistjoni bħala pprovat. F’sitwazzjoni fejn ebda mill-partijiet ma tipproponi li tressaq xi evidenza, iżda l-bżonn għal din l-evidenza jsir ċar matul il-proċeduri, il-qorti tiġbor din l-evidenza minn jeddha.

FuqFuq

B’kuntrast, fil-proċeduri mhux kontenzjużi, jiġifieri fil-każijiet fejn il-proċeduri jistgu jibdew mingħajr petizzjoni, u fi proċeduri dwar permess sabiex wieħed jiżżewweġ, il-proċeduri biex tiġi ddeterminata jew innegata l-paternità, il-proċeduri biex jiġi ddeterminat jekk il-kunsens tal-ġenituri ta’ minuri huwiex meħtieġ biex jiġi adottat, il-proċeduri ta’ l-adozzjoni, il-proċeduri tal-ħatra ta’ arbitru jew arbitru li jippresjedi, il-proċeduri fil-każijiet dwar ir-Reġistru Kummerċjali, il-proċeduri biex tiġi sanzjonata t-terminazzjoni ta’ kirja residenzjali, il-proċeduri dwar ix-xoljiment ta’ partit politiku jew moviment politiku, jew is-sospensjoni u t-tiġdid ta’ l-attivitajiet ta’ dan, il-proċeduri dwar il-legalità tad-detenzjoni ta’ persuna barranija u dwar ir-rilaxx tagħha, u il-proċeduri dwar xi kwistjonijiet relatati ma’ kumpaniji kummerċjali, il-kooperattivi u persuni legali oħrajn, il-qorti hija obbligata tiġbor aktar evidenza meħtieġa biex tiddetermina l-fatti tal-każ minbarra l-evidenza proposta mill-partijiet.

4.

a) Jekk l-applikazzjoni ta’ wieħed mill-partijiet biex tinġabar l-evidenza hija approvata, xi jkun hemm bżonn isir wara?

Jekk l-applikazzjoni ssir matul smigħ, il-qorti tista’ tordna l-ġbir ta’ l-evidenza minnufih, jekk huwa possibbli, inkella tiddeċiedi kif u meta tinġabar l-evidenza (dan jiddependi fuq it-tip ta’ evidenza eċċ.).

b) F’liema każijiet tista’ l-qorti tiċħad applikazzjoni ta’ waħda mill-partijiet biex tiġbor l-evidenza?

Jiddependi fuq il-qorti liema evidenza tammetti jew le. B’mod ġenerali, il-qorti ma tiħux evidenza li, fl-opinjoni tal-qorti, ma tistax tgħin biex tiċċara l-kwistjoni (l-għan ta’ dan huwa li jitrażżan il-ġbir mhux neċessarju ta’ provi), u lanqas ma tiġbor provi li jirrikjedu spiża li mhijiex proporzjonata għas-suġġett tat-tilwima. Ara wkoll il-mistoqsija 8. Sabiex il-qorti tevalwa b’mod ċar liema evidenza għandha tieħu, il-partijiet huma obbligati jipproponu evidenza speċifika, jiġifieri jispeċifikaw ix-xhieda b’isimhom u informazzjoni oħra ta’ identifikazzjoni, u jiddikjaraw it-talbiet li dwarhom se jixhdu x-xhieda proposti; il-partijiet huma wkoll obbligati jispeċifikaw evidenza dokumentarja jew jiddikjaraw l-iskop ta’ kwistjoni li għandu jindirizza espert fl-opinjoni esperta tiegħu.

FuqFuq

5.

a) Liema huma l-mezzi differenti ta’ prova?

Essenzjalment, ir-riżorsi kollha li jintużaw fid-determinazzjoni tal-fatti ta’ każ jistgħu jintużaw bħala evidenza. Dawn l-aktar jinkludu l-intervista lix-xhud, parti jew espert, u l-eżami ta’ persuna, oġġett jew, tabilħaqq, l-evidenza dokumentarja.

b) Liema huma l-metodi li bihom tinkiseb l-evidenza mix-xhieda u dawn huma differenti mill-mezzi użati sabiex tinġabar l-evidenza mix-xhieda esperti? X’regoli hemm sabiex tiġi mressqa l-evidenza bil-miktub u r-rapporti/l-opinjonijiet mill-esperti?

Kwalunkwe persuna naturali li mhijiex parti għall-proċeduri hija obbligata tidher il-qorti jekk tiġi mħarrka, u tixhed bħala xhud. Xhud jixhed dwar dak li jkun għadda minnu u osserva. Għandu jgħid il-verità u ma jaħbi xejn. Fil-bidu ta’ eżaminazzjoni, għandha tkun iddeterminata l-identità tax-xhud flimkien maċ-ċirkostanzi li jistgħu jaffettwaw il-veraċità tiegħu. Ix-xhieda għandhom jiġu mgħarrfa dwar is-sinjifikanza tad-deposizzjoni tagħhom, dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom u dwar il-konsegwenzi kriminali ta’ xhieda falza. L-imħallef li jippresjedi jitlob lix-xhieda jiddeskrivu kull ma jafu dwar is-suġġett ta’ l-eżami. L-imħallef imbagħad jagħmel mistoqsijiet meħtieġa sabiex jimla u jiċċara xi aspetti tax-xhieda. Il-membri tal-kamra u, bil-permess ta’ l-imħallef li jippresjedi,  il-partijiet u l-esperti jistgħu wkoll jagħmlu mistoqsijiet

Il-kisba ta’ l-evidenza mill-esperti hija differenti l-aktar minħabba li fil-parti l-kbira tal-każijiet l-esperti jfasslu opinjoni esperta bil-miktub u mbagħad jipprovdu kummenti bil-fomm dwar din l-opinjoni. Il-provi jinkisbu permezz ta’ opinjoni esperta fil-każijiet fejn huwa meħtieġ li jiġu vvalutati ċirkostanzi li jeħtieġu għarfien espert. Opinjoni esperta għandha tliet partijiet: is-sejba, fejn l-espert jiddeskrivi ċ-ċirkostanzi li jkun eżamina; l-opinjoni, li jkun fiha l-valutazzjoni ta’ l-espert (il-konklużjonijiet ta’ l-espert), u l-klawsola ta’ l-espert. Bħala regola, l-esperti jindirizzaw mistoqsijiet speċifiċi definiti mill-qorti, kemm-il darba opinjoni ma tkunx soġġetta għal rekwiżiti addizzjonali direttament taħt il-liġi (speċjalment fil-qasam tal-liġi dwar il-kumpaniji). L-esperti maħtura mill-qrati huma magħżula minn lista’ ta’ esperti u interpreti rreġistrati (miżmuma mill-qrati reġjonali).

FuqFuq

Ix-xhieda jipprovdu xhieda dwar il-fatti li nnutaw direttament, filwaqt li l-esperti jesprimu l-kummenti biss fl-oqsma fejn stima tal-fatti tiddependi fuq għarfien espert. Il-konklużjonijiet milħuqa minn espert mhumiex soġġetti li jiġu vvalutati mill-qorti dwar il-korrettezza tagħhom; il-qorti tevalwa n-natura persważiva ta’ l-opinjoni fir-rigward tal-kompletezza tagħha relatata mar-rekwiżiti stabbiliti, il-konsistenza interna u l-konformità ma’ evidenza oħra miksuba.

L-evidenza dokumentarja hija miksuba b’tali mod li d-dokument jew parti minnu jinqara, jew il-kontenut jiġi kkomunikat, waqt is-smigħ mill-imħallef li jippresjedi. L-imħallef li jippresjedi jista’ jeħtieġ li parti li għandha dokument meħtieġ bħala evidenza tippreżenta dan id-dokument, jew jista’ jikseb dan id-dokument minn qorti, awtorità jew persuna legali oħra.

c) Hemm xi metodi ta’ prova li huma aktar b’saħħithom minn oħrajn?

Ma hemm ebda preferenza rigward il-metodi użati, għalkemm xi mezzi ta’ prova jistgħu jiġu applikati biss wara li l-metodi ta’ prova meħtieġa mil-liġi jsiru impossibbli (bħala regola, bosta atti f’forma bil-miktub obbligatorja – huwa biss jekk, per eżempju, jinqerdu, li tista’ tinkiseb l-evidenza b’mezzi oħrajn, jiġifieri bl-eżami tax-xhieda). Il-provi miġbura bl-eżaminazzjoni ta’ parti dwar l-allegazzjonijiet tagħha jistgħu jiġu ordnati fil-każijiet kontenzjużi biss jekk il-fatt konċernat ma jistax jiġi ppruvat b’mezzi oħrajn (minbarra l-kunsens għal eżami). Għalhekk provi oħrajn huma aktar b’saħħithom.

FuqFuq

d) Biex jiġu ppruvati xi fatti, hemm xi metodi ta’ prova li huma obbligatorji?

F’xi każijiet, il-liġi tista’ tipprovdi liema evidenza hemm bżonn li tinġabar: jiddependi fuq it-tilwima speċifika (eż., fil-proċeduri dwar il-permess li wieħed jiżżewweġ jeħtieġu li jiġu eżaminati ż-żewġ għarajjes).

Xi fatti jistgħu jiġu ppruvati biss b’mod partikolari, eż, ordni dwar kambjala jew ċekk tista’ tinħareġ biss fuq il-bażi ta’ l-oriġinali tal-kambjala, deċiżjoni dwar il-fidi tal-kambjala jew dokument ieħor; ċitazzjoni ta’ l-eżekuzzjoni tista’ biss tiġi infurzata fuq produzzjoni ta’ deċiżjoni infurzabbli jew titolu ta’ l-eżekuzzjoni, eċċ.).

Biex jiġu stabbiliti ċerti obbligi jew drittijiet materjali (speċjalment relatati mal-proprjetà), il-liġi tirrikjedi kuntratt bil-miktub – il-metodu tal-prova mbagħad jinħareġ minn dan ir-rekwiżit.

6.

a) Ix-xhieda huma obbligati mill-liġi sabiex jixhdu?

Iva, il-persuni kollha huma obbligati mill-liġi li jidhru quddiem qorti bħala xhieda, jekk jiġu mħarrka, u li jixhdu; ma jistgħux ikunu rappreżentati minn persuna oħra f’dan il-każ. Ix-xhieda li jħarsu l-obbligu tagħhom li jixhdu huma intitolati għal ‘allowance tax-xhieda (il-ħlas lura ta’ spejjeż f’kontanti u dħul mitluf).

Jekk parti mhijiex attiva jew, minkejja t-talbiet mill-qorti, tonqos li tipprovdi l-evidenza kollha meħtieġa, u l-proċeduri għalhekk jitwalu, il-qorti tista’, fuq talba mill-parti l-oħra, tiddeċiedi li l-evidenza biex tipprova l-fatti deċiżivi fil-każ tista’ tiġi speċifikata biss f’terminu stabbilit li m’għandux ikun iqsar minn 15-il jum. Meta jiskadi dan it-terminu, il-qorti ma tqis ebda evidenza ġdida proposta, ħlief l-evidenza li biha l-partijiet jirribattu l-verità ta’ l-evidenza miksuba sa dak il-punt, jew l-evidenza li l-partijiet ma setgħux iġibu qabel mingħajr it-tort tagħhom.

FuqFuq

b) F’liema każijiet jistgħu jirrifjutaw li jixhdu?

Ix-xhieda jistgħu jirrifjutaw li jixhdu fil-każjiet fejn din ix-xhieda tagħti lok għar-riskju tal-prosekuzzjoni kriminali tax-xhud jew ta’ qraba; il-qorti tiddeċiedi jekk ir-raġunijiet li wieħed jirrifjuta li jixhed humiex ġustifikati. Il-qorti għandha tirrispetta l-obbligu statutorju tax-xhieda li jżommu ċerti affarijiet sigrieti jew kunfidenzjali (eż., skond il-liġi dwar il-protezzjoni ta’ tagħrif klassifikat; il-fatti speċifikati fid-dokumenti tas-saħħa ta’ pazjent – jiġifieri sigrieti mediċi; sigrieti bankarji; eċċ.).

c) Persuna li tirrifjuta li tixhed tista’ tiġi penalizzata jew imġiegħla tixhed?

Persuna tista’ tiġi mġiegħla tixhed billi titressaq mill-Forza tal-Pulizija Ċeka jew, fil-każijiet estremi, billi jiġu mmultati massimu ta’ CZK 50,000.

d) Hemm persuni li mingħandhom ma tistax tinġabar l-evidenza?

B’mod ġenerali, ma ġiet iddefinita ebda kategorija ta’ persuni li minnhom ma tistax tinġabar l-evidenza; jekk xejn, hemm għadd ta’ ċirkostanzi fejn xi persuni ma jistgħux jixhdu (ara l-mistoqsija 6.b).

7. X’inhu r-rwol ta’ l-imħallef u tal-partijiet fis-smigħ ta’ xhud? Taħt liema kondizzjonijiet jista’ xhud jinstema’ permezz ta’ teknoloġija ġdida bħat-televiżjoni jew il-konferenza bil-vidjo?

Huwa biss l-imħallef li jippresjedi li għandu d-dritt jeżamina lil xhud u huwa l-persuna li jkollha f'idejha l-ġestjoni ta' l-eżami. Il-membri l-ohrajn tal-kamra u l-partijiet oħrajn jew l-esperti jistgħu jistaqsu lix-xhud aktar mistoqsijiet biss bil-permess ta’ l-imħallef presjedenti; l-imħallef presjedenti jista’ jirrifjuta mistoqija speċifika li, per eżempju, hija mistoqsija li tissuġġerixxi r-risposta t-tajba u li hija mfassla sabiex tnassas, jew mhux xierqa jew espedjenti.

Bħalissa l-użu tat-teknoloġija biex jinstemgħu ix-xhieda mill-bogħod mhix possibbli.

III. L-evalwazzjoni ta’ l-evidenza

8. Fejn l-evidenza ma tkunx inġabret skond il-liġi minn parti, il-qorti hija marbuta b’xi restrizzjoni meta tagħti s-sentenza?

Iva. Jekk biex tipprova l-pretensjonijiet tagħha parti tressaq evidenza li tkun inkisbet mill-parti b’kontravenzjoni ta’ regolamenti legali li jorbtu b’mod ġenerali, u l-kisba ta’ l-evidenza tkun irriżultat fi ksur tad-drittijiet ta’ persuna oħra naturali jew legali, il-qorti tqis dik l-evidenza bħala inammissibbli. Għalhekk l-evidenza inammissibbli tinkludi l-irrekordjar ta’ diskors fuq it-telefon li jkun sar mingħajr ma jafu l-persuni fid-diskors (dan huwa pprojbit fl-Att dwar it-Telekomunikazzjonijiet).

9. Bħala parti fil-kaz, id-dikjarazzjoni tiegħi tgħodd bħala evidenza?

Essenzjalment kondizzjoni għall-ammissibilità ta’ din l-evidenza hija li l-fatti li għandhom jiġu ppruvati b’dan il-mod ma jistgħux jiġu ppruvati b’metodu ieħor tal-provi. Titqies bħala metodu tal-provi biss l-eżaminazzjoni tal-partijiet li l-qorti tkun ordnat separatament bħala evidenza proċedurali biex jiġu ppruvati l-fatti dikjarati.

« Teħid ta’ evidenza u mezz ta’ evidenza - Informazzjoni Ġenerali | Repubblika Ċeka - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 16-04-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit