Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Σουηδία

Τελευταία ενημέρωση: 02-05-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Σουηδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει ο όρος εκτέλεση στις αστικές υποθέσεις; 1.
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος; 2.
2.1. Διαδικασία 2.1.
2.2. Οι ουσιαστικοί όροι 2.2.
3. Μέτρα εκτέλεσης 3.
3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός μέτρου εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Τι ισχύ έχουν από αυτά τα μέτρα; 3.3.
4. Μπορεί να εφεσιβληθεί η απόφαση εκτέλεσης; 4.

 

1. Τι σημαίνει ο όρος εκτέλεση στις αστικές υποθέσεις;

Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης

Η εκτέλεση σημαίνει ότι κάποια εκτελεστική αρχή επιβάλλει αναγκαστικά μια υποχρέωση που προκύπτει από απόφαση κάποιου δικαστηρίου ή κάποιου άλλου ειδικού οργάνου. Η συνηθέστερη υποχρέωση που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκτέλεσης είναι η υποχρέωση πληρωμής και η υποχρέωση μετακόμισης από κάποιο διαμέρισμα. Ένας ειδικός τύπος εκτέλεσης αφορά την απόφαση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (π.χ. κατάσχεση).

Η εκτέλεση που αφορά μία υποχρέωση πληρωμής γίνεται μέσω της κατάσχεσης. Μέσω της κατάσχεσης αποκτάται η κυριότητα επί περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στον οφειλέτη.

Η εκτέλεση που αφορά άλλες υποχρεώσεις εκτός της υποχρέωσης πληρωμής (π.χ. υποχρέωση μετακόμισης από κάποιο διαμέρισμα) και η εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων (π.χ. κατάσχεση) γίνονται με τον τρόπο που προβλέπει ο κώδικας περί αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών. Στην περίπτωση της υποχρέωσης για μετακόμιση από κάποιο διαμέρισμα π.χ. η εκτέλεση γίνεται μέσω της έξωσης. Κατά τα άλλα η εκτέλεση συνήθως γίνεται μέσω της εντολής που δίνουν οι εκτελεστικές αρχές στον εναγόμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή να τηρήσει κάποια απαγόρευση ή κάποια άλλη διάταξη ή μέσω του ότι οι αρχές λαμβάνουν οι ίδιες τα απαραίτητα μέτρα. Οι εκτελεστικές αρχές μπορούν να επιβάλουν και πρόστιμα.

Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα περί των δικαιωμάτων των γονιών

Εκτέλεση μπορεί να ζητηθεί για όλες τις αποφάσεις που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών, την κατοικία και τη συναναστροφή με τα παιδιά. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση για εκτέλεση συνδυάζεται με πρόστιμα ή με αστυνομική κράτηση.

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος;

2.1. Διαδικασία
Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης

Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση είναι να υπάρχει μία δικαστική απόφαση ή ένας άλλος εκτελεστός τίτλος που επιτάσσει την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι ακόλουθοι εκτελεστοί τύποι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης:

α) η απόφαση, η διάταξη ή διαταγή ενός δικαστηρίου,

β) ο συμβιβασμός με απόφαση δικαστηρίου,

γ) μια ποινική κύρωση ή μια εγκεκριμένη απόφαση λόγω αστυνομικής παράβασης,

δ) η απόφαση διαζυγίου,

ε) η γραπτή δέσμευση με τη μαρτυρία δύο ανθρώπων που αφορά διατροφή σύμφωνα με τον οικογενειακό κώδικα και τον κώδικα περί δικαιωμάτων των γονιών,

στ) μια απόφαση διοικητικής αρχής η οποία σύμφωνα με ειδική διάταξη πρέπει να εκτελεστεί,

ζ) μία πράξη που πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με μια ειδική διάταξη

η) η απόφαση ή διαταγή της υπηρεσίας αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορά διαταγή πληρωμής ή παροχής βοήθειας.

Μετά την έκδοση ενός εκτελεστού τίτλου δεν χρειάζεται καμιά περαιτέρω απόφαση από δικαστήριο ή από άλλη αρχή προκειμένου να αρχίσει η εκτέλεση.

Η εκτέλεση γίνεται με την φροντίδα κρατικής αρχής (της Υπηρεσίας Αναγκαστικής εκτέλεσης). Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Αναγκαστικής εκτέλεσης είναι αυτή που αποφασίζει εάν θα γίνει π.χ. κατάσχεση. Ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας Αναγκαστικής Εκτέλεσης έχει την γενική ευθύνη βάσει του νόμου για την εκτέλεση αλλά η ίδια η εκτέλεση γίνεται κανονικά από υπαλλήλους των εκτελεστικών αρχών (εκτελεστικός υπάλληλος).

Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας της Υπηρεσίας Αναγκαστικής Εκτέλεσης συνίσταται στο να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον οφειλέτη και τα περιουσιακά του στοιχεία. Ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να δίνει πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία και να επιβεβαιώσει με τον κίνδυνο να του επιβληθούν ποινικές κυρώσεις την ορθότητα των πληροφοριών που δίνει. Οι αρχές μπορούν επίσης να διατάξουν τον οφειλέτη να δώσει πληροφορίες με την απειλή να του επιβληθεί χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή καθορίζεται από το πρωτοδικείο μετά από αίτημα της Υπηρεσίας Αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τα τρίτα πρόσωπα σε μια υπόθεση αναγκαστικής εκτέλεσης είναι υποχρεωμένα να δίνουν πληροφορίες (βλ. παρακάτω στο σημείο 3. 2). Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών μπορεί να συνδυαστεί με την απειλή επιβολής χρηματικής ποινής είτε κράτησης.

Η αίτηση εκτέλεσης μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από τον εκπρόσωπό του προφορικά ή γραπτά. Η γραπτή αίτηση προϋποθέτει ότι ο αιτών (αυτός που ζητά την εκτέλεση) προσέρχεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής οδού. Η γραπτή αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα ή από τον εκπρόσωπό του.

Ο βασικός κανόνας είναι ότι η εκτέλεση ζητείται από την Υπηρεσία Αναγκαστικής εκτέλεσης της περιοχής όπου κατοικεί ο οφειλέτης. Κατάσχεση μπορεί επίσης να ζητηθεί π.χ. και στο νομό που βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Για την κάλυψη του κόστους στις περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης (υπηρεσιακό κόστος) καταβάλλεται κάποιο ποσό (τέλος αναγκαστικής εκτέλεσης). Το υπηρεσιακό κόστος το αναλαμβάνει κατά κανόνα ο εναγόμενος (ο αντίδικος του αιτούντα) στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται η εκτέλεση. Ταυτόχρονα ευθύνη όσον αφορά το κόστος έναντι του κράτους έχει γενικά και ο αιτών. Εξαίρεση από τον κανόνα σχετικά με την ευθύνη του αιτούντα γίνεται εκτός των άλλων στις περιπτώσεις που υπάρχει απαίτηση για επίδομα διατροφής σύμφωνα με τον οικογενειακό κώδικα και τον κώδικα σχετικά με τα δικαιώματα των γονιών, όπως είναι τα αλλοδαπά επιδόματα διατροφής τα οποία μπορούν να χορηγηθούν στη Σουηδία, εάν δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από τότε που προέκυψε η απαίτηση για επίδομα.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι καταβάλλεται τέλος για κάθε εκτελεστό τίτλο του οποίου ζητείται η εκτέλεση. Στις περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης όπου υπάρχει ιδιωτική απαίτηση το βασικό τέλος ανέρχεται γενικά σε 1. 000 κορώνες. Στις περιπτώσεις κατασχέσεων το βασικό τέλος ανέρχεται σε ορισμένες περιπτώσεις σε 500 κορώνες. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει ο αιτών που ζητά μόνο την κατάσχεση του μισθού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ζητείται κατάσχεση όταν υπάρχει απαίτηση για επιστροφή φόρων και τελών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Άλλα τέλη που ενδέχεται να επιβληθούν είναι το τέλος προετοιμασίας, το τέλος πώλησης και το ειδικό τέλος.

Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα περί των δικαιωμάτων των γονιών

Η εκτέλεση μπορεί να αφορά κάθε απόφαση είτε διαταγή δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια, την κατοικία, τη συναναστροφή και την επίβλεψη των παιδιών. Αντικείμενο εκτέλεσης μπορεί επίσης να αποτελέσει μια συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια, την κατοικία και τη συναναστροφή που συνάπτουν οι γονείς και εγκρίνονται από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας.

Η εκτέλεση γίνεται με ευθύνη του διοικητικού δικαστηρίου. Κανονικά η αίτηση εκτέλεσης κατατίθεται στο διοικητικό δικαστήριο του νομού όπου κατοικεί αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού. Στις περιπτώσεις που το παιδί βρίσκεται σε ένα άλλο νομό, αρμόδιο είναι και το διοικητικό δικαστήριο του νομού αυτού.

2.2. Οι ουσιαστικοί όροι
Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που εμποδίζουν την εκτέλεση.

Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι εκτελεστοί τίτλοι που είναι τόσο ασαφείς ώστε να μην μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της εκτέλεσης.

Στις περιπτώσεις που ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η υποχρέωση που προβλέπεται από τον εκτελεστό τίτλο, π.χ. υποχρέωση πληρωμής, εκπληρώθηκε μετά την παραλαβή του εκτελεστού τίτλου εναπόκειται σε αυτόν να αποδείξει αυτό τον ισχυρισμό προκειμένου να αποφευχθεί η εκτέλεση.

Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να ισχυριστεί ότι έχει κάποια απαίτηση έναντι του αιτούντος, δηλαδή να ζητήσει συμψηφισμό. Ο συμψηφισμός αποτελεί εμπόδιο στην εκτέλεση εάν η υπηρεσία αναγκαστικής εκτέλεσης διαπιστώσει ότι η απαίτηση του εναγομένου αποδεικνύεται από κάποιον εκτελεστό τίτλο ή βασίζεται σε γραπτή βεβαίωση απαίτησης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Μόλις καταργείται ένας εκτελεστός τίτλος σταματάει αμέσως η εκτέλεσή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξάλλου το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει να μην γίνει η εκτέλεση.

Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα περί των δικαιωμάτων των γονιών

Ποιες περιπτώσεις αποτελούν εμπόδιο στην εκτέλεση.

Όταν το παιδί έχει συμπληρώσει τα 12 χρόνια η εκτέλεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την θέλησή του, εκτός στις περιπτώσεις που το διοικητικό δικαστήριο κρίνει ότι είναι απαραίτητη προς το συμφέρον του παιδιού. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που το παιδί δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 12 του χρόνια αλλά έχει τέτοια ωριμότητα ώστε να μπορεί να ληφθεί δεόντως υπόψη η βούλησή του.

Το διοικητικό δικαστήριο μπορεί επίσης να αρνηθεί την εκτέλεση όταν είναι σαφές ότι οι γονείς έχουν αλλάξει γνώμη από τότε που εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου ή όταν η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας αγνόησε τη συμφωνία των γονιών να επανεξεταστεί το θέμα της επιμέλειας προς το συμφέρον του παιδιού.

Το διοικητικό δικαστήριο μπορεί επίσης σε άλλες περιπτώσεις να αρνηθεί την εκτέλεση, εάν υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για την ψυχική ή σωματική υγεία του παιδιού.

3. Μέτρα εκτέλεσης

3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;
Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα περί αναγκαστικής είσπραξης

Για να γίνει κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να ανήκουν στο οφειλέτη,
 • να είναι μεταβιβάσιμα,
 • να έχουν κάποια αξία.

Αντικείμενο κατάσχεσης μπορεί κατ’ αρχήν να αποτελέσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Τόσο τα κινητά όσο και τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να κατασχεθούν.

Ως κινητά περιουσιακά στοιχεία δεν θεωρούνται μόνο τα κινητά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, καράβια και έπιπλα ή σκεύη) αλλά και απαιτήσεις (τραπεζικές καταθέσεις) καθώς και κάθε είδους δικαιώματα (π.χ. δικαιώματα επικαρπίας ή μερίδιο σε αδιάθετη περιουσία).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι μισθοί, οι συντάξεις κλπ μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης.

Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να κατασχεθούν. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν εκτός των άλλων τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:

 • τα ρούχα και τα άλλα αντικείμενα τα οποία προορίζονται για την προσωπική χρήση του οφειλέτη μέχρι μια ορισμένη αξία,
 • τα έπιπλα, οι οικιακές συσκευές και ο λοιπός εξοπλισμός ο οποίος είναι απαραίτητος για την λειτουργία ενός νοικοκυριού,
 • τα ρούχα εργασίας και ο λοιπός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την εργασία ή την επαγγελματική κατάρτιση του οφειλέτη,
 • τα προσωπικά είδη, π.χ. τα τιμητικά μετάλλια ή τα αθλητικά βραβεία που έχουν τόσο μεγάλη αξία γι’ αυτόν και θα ήταν άδικο να κατασχεθούν.

Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να προστατευθούν βάσει ειδικών διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει η αποζημίωση. Η αποζημίωση που λαμβάνει ο οφειλέτης λόγω προσωπικής βλάβης, στέρησης της ελευθερίας, λανθασμένης δίωξης, δυσφήμισης κλπ δεν μπορεί να κατασχεθεί πριν καταβληθεί. Αφού καταβληθεί η αποζημίωση δεν μπορεί να κατασχεθεί στην περίπτωση που προορίζεται για την κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών συντήρησης του οφειλέτη. Εάν η αποζημίωση χορηγείται για κάποιο άλλο λόγο, π.χ. λόγω ψυχικής οδύνης, δεν μπορεί να κατασχεθεί πριν περάσουν 2 χρόνια από την πληρωμή της.

Όσον αφορά την κατάσχεση του μισθού ισχύει ο κανόνας ότι αφαιρείται πρώτα το ποσό που είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειάς του και κατάσχεται το υπόλοιπο.

Σε σχέση με την κατάσχεση του μισθού ορισμένες αξιώσεις έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων. Οι αξιώσεις που αφορούν επίδομα διατροφής σύμφωνα με τον οικογενειακό κώδικα και τον κώδικα περί των δικαιωμάτων των γονιών έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων απαιτήσεων.

3.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός μέτρου εκτέλεσης;
Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης

Μετά την κατάσχεση ενός περιουσιακού στοιχείου ο οφειλέτης δεν το ελέγχει πλέον κατά τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως. Ο οφειλέτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει την περιουσία του ή να τη διαθέσει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο προς ζημία του αιτούντος, εάν δεν το επιτρέψει η Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης για ειδικούς λόγους, αφού πρώτα ακούσει τη γνώμη του αιτούντος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όποιος διαθέτει χωρίς άδεια περιουσία που έχει κατασχεθεί μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταδίκης.

Η απόφαση για κατάσχεση προσδίδει στον αιτούντα προνομιακό δικαίωμα επί της περιουσίας.

Τα τρίτα πρόσωπα στις περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης υποχρεούνται να δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που ενδέχεται να έχει ο οφειλέτης έναντι αυτών ή οποιουδήποτε άλλου, οι οποίες ενδέχεται να είναι σημαντικές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο οφειλέτης έχει περιουσία που μπορεί να κατασχεθεί. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών έχουν επίσης και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία π.χ. μέσω υποθήκης ή παρακαταθήκης έχουν υπό την κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Μια τράπεζα π.χ. είναι υποχρεωμένη να δίνει πληροφορίες σχετικά με τις καταθέσεις του οφειλέτη, την χρηματοθυρίδα του ή τα άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει καταθέσει στην τράπεζα προς φύλαξη.

Ακόμη και τα άτομα του στενού περιβάλλοντος του οφειλέτη έχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Η παροχή πληροφοριών από τους τρίτους μπορεί να ζητηθεί προφορικά ή γραπτά και εν ανάγκη τα τρίτα πρόσωπα μπορούν να κληθούν για ανάκριση. Ως μέσο εξαναγκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απειλή επιβολής προστίμου ή κράτησης.

3.3. Τι ισχύ έχουν από αυτά τα μέτρα;

Δεν υπάρχει καμία ανώτατη χρονική διάρκεια της απόφασης κατάσχεσης. Στόχος του νομοθέτη συνεπώς είναι να πουλιέται αμέσως το περιουσιακό στοιχείο.

Όσον αφορά την έξωση η νομοθεσία προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνει, εάν είναι δυνατόν, εντός 4 εβδομάδων από τότε που θα φθάσει στην Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης ο σχετικός δικαστικός φάκελος.

4. Μπορεί να εφεσιβληθεί η απόφαση εκτέλεσης;

Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης

Η απόφαση της Υπηρεσίας Αναγκαστικής Εκτέλεσης μπορεί κατά κανόνα να εφεσιβληθεί. Η έφεση γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στο πρωτοδικείο της περιοχής όπου είναι αρμόδια η Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης και με βάση την επίσημη διαδικασία. Η έφεση διαβιβάζεται στη συνέχεια στην Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Η απόφαση της Υπηρεσίας Αναγκαστικής Εκτέλεσης μπορεί να εφεσιβληθεί από αυτόν που αφορά η απόφαση, στην περίπτωση που τον θίγει. Η απόφαση για κατάσχεση μισθού μπορεί να εφεσιβληθεί χωρίς να υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός. Η απόφαση για άλλου είδους κατασχέσεις μπορεί να εφεσιβληθεί εντός 3 εβδομάδων από την επίδοση. Τρίτα πρόσωπα μπορούν επίσης να εφεσιβάλουν αυτού τους είδους τις κατασχέσεις χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Το πρωτοδικείο μπορεί να εκδώσει διαταγή να μην ληφθεί προσωρινά κάποιο μέτρο εκτέλεσης, εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να αρθεί κάποιο μέτρο το οποίο έχει ήδη ληφθεί.

Στόχος της εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα περί δικαιωμάτων των γονιών

Η απόφαση εκτέλεσης του πρωτοδικείου μπορεί να εφεσιβληθεί ενώπιον του διοικητικού εφετείου. Η έφεση κατατίθεται εγγράφως στο διοικητικό δικαστήριο. Η έφεση θα πρέπει να ασκηθεί εντός 3 εβδομάδων από την επίδοση.« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Σουηδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 02-05-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο