Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Slovakien

Senaste uppdatering: 29-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Slovakien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.1.1. Domstolen behörighet 2.1.1.
2.1.2. De exekutiva tjänstemännens ställning, roll, ansvarsområden och befogenheter 2.1.2.
2.1.3. Domstolsavgifter 2.1.3.
3. Verkställighetsåtgärdernas syfte och natur 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.2.1. Gentemot gäldenären 3.2.1.
3.2.2. Gentemot tredje man 3.2.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? Invändningar mot verkställighet 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Enligt artikel 251 i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen) kan käranden, om svaranden inte rättar sig efter ett verkställbart domstolsavgörande, ansöka om att avgörandet verkställs i enlighet med tillämplig lagstiftning (lag nr 233/1995 utfärdad av Republiken Slovakiens nationella råd om stämningsmän och verkställighet: ”lagen om verkställighet”); när det gäller vårdnadsdomar ansöker käranden direkt genom domstolen. 

Verkställighetsmetoder enligt lagen om verkställighet:

 1. Om det avgörande som ska verkställas gäller betalning av ett penningbelopp, kan verkställighet ske i form av:
  • utmätning av lön eller andra inkomster,
  • utmätning av bankmedel eller andra penningfordringar,
  • försäljning av lösöre,
  • försäljning av värdepapper,
  • försäljning av fast egendom,
  • försäljning av näringsverksamhet.
 2. Om det avgörande som ska verkställas gäller någon annan förpliktelse än betalning av ett penningbelopp, är verkställighetsmetoden beroende av den ålagda förpliktelsens natur. Det kan vara fråga om:
  • avhysning,
  • bortförande eller förstörelse av egendom på bekostnad av den som ålagts denna förpliktelse,
  • uppdelning av gemensam egendom,
  • utförande av arbeten och tjänster.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Förutsättningar för att utfärda ett beslut om verkställighet:
2.1. Förfarandet

Ett verkställbart domstolsavgörande som bekräftar en rättighet, ålägger en skyldighet eller har följder för egendom är en exekutionstitel. Verkställighet kan också ske på grundval av:

Till börjanTill början

 • beslut som fattats av Europeiska unionens organ,
 • beslut som intygats vara europeiska exekutionstitlar,
 • notariehandlingar som rör en rättslig förpliktelse och anger den berättigade parten och den förpliktade parten, den rättsliga grunden samt föremålet och tidpunkten för den berörda transaktionen, om den förpliktade parten har samtyckt till att notariehandlingen ska vara verkställbar,
 • verkställbara beslut av skiljeorgan och förlikningar som godkänts av dem,
 • arvsintyg, verkställbara beslut av tidigare statliga notariekontor och avtal som godkänts av dessa,
 • verkställbara beslut av offentliga myndigheter (även lokala sådana), inklusive förelägganden om att betala böter som inte betalats på stället,
 • betalningskrav och besked avseende utestående belopp när det gäller skatter och avgifter, samt förlikningar som godkänts av behöriga organ,
 • verkställbara beslut och besked avseende utestående belopp när det gäller socialbidrag, socialförsäkring och pensionssparande,
 • andra verkställbara beslut och godkända uppgörelser som kan verkställas enligt lag.

Inom 15 dagar från mottagandet av en ansökan om verkställighet från en kärande (eller, om det förekommer fel i ansökan, inom 15 dagar från det att dessa korrigerats), ska stämningsmannen vidarebefordra ansökan tillsammans med exekutionstiteln till domstolen och begära tillstånd att vidta verkställighetsåtgärder. Domstolen granskar begäran om tillstånd att vidta verkställighetsåtgärder, sökandens ansökan om verkställighet och exekutionstiteln. Om domstolen finner att handlingarna överensstämmer med lagens bestämmelser, ska den inom 15 dagar från mottagandet av begäran skriftligen ge stämningsmannen tillstånd att gå vidare med verkställighetsåtgärder. Om domstolen finner något rättsligt problem med något av de tre dokumenten ska den avslå begäran om verkställighet.

Till börjanTill början

Stämningsmannen får inte inleda verkställighetsåtgärder förrän domstolen lämnat tillstånd till detta.

2.1.1. Domstolen behörighet

Distriktsdomstolen är den domstol som är behörig att bevilja tillstånd på stämningsmannens begäran och som fungerar som verkställighetsdomstol, om inte annat särskilt föreskrivs. Domstolen på svarandens bostadsort är geografiskt behörig. Om svaranden inte har någon ”hemmadomstol” i Slovakien, är den domstol inom vars domsområde han eller hon har egendom behörig. Om fler än en domstol är behörig, fattas beslutet av den domstol till vilken ansökan först riktades.

Om verkställigheten grundas på en exekutionstitel enligt artikel 41.2 i lagen om verkställighet, räknas den domstol som är behörig att bevilja stämningsmannen tillstånd och fungera som verkställighetsdomstol som svarandens ”hemmadomstol”. Om svaranden inte har någon hemmadomstol i Slovakien, är den domstol inom vars domsområde han eller hon har egendom behörig. Om fler än en domstol är behörig, fattas beslutet av den domstol till vilken ansökan först riktades.

2.1.2. De exekutiva tjänstemännens ställning, roll, ansvarsområden och befogenheter

Stämningsmännen är statligt utsedda tjänstemän med befogenhet att verkställa domstolsavgöranden och andra beslut. Vid utförandet av sina verkställighetsuppgifter har de ställning som statliga tjänstemän.

Stämningsmännen utför sina verkställighetsuppgifter opartiskt och oberoende. I sitt arbete är de bundna av den slovakiska författningen, konstitutionella lagar, internationella avtal i den mening som avses i artikel 7.2–5 i den slovakiska författningen, lagar, andra allmänt bindande bestämmelser om deras verksamhet samt domstolsavgöranden som meddelats i verkställighetsförfaranden. De ska handla i kärandens intresse och samtidigt säkerställa svarandens rättigheter.

Till börjanTill början

Stämningsmannens uppgift är att för kärandens räkning driva in eller genomdriva vad svaranden är skyldig att betala eller utföra enligt exekutionstiteln. Stämningsmannen får inkräkta på svarandens rättigheter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att säkra vad käranden har rätt till enligt exekutionstiteln.

Ansökningar om verkställighet enligt lagen om verkställighet ges in av käranden. Det finns ingen i lag föreskriven skyldighet för kärande att låta sig företrädas av en advokat i samband med att ansökan ges in.

2.1.3. Domstolsavgifter

ansökningar om verkställighet av ett domstolsavgörande

2 % av fordran

minst SKK 500

högst SKK 100 000

 

om fordran inte kan värderas i pengar

SKK 500

ansökningar om att verkställigheten av ett domstolavgörande ska avbrytas eller skjutas upp

SKK 500

ansökningar om tillstånd för en stämningsman att genomföra verkställighetsåtgärder

SKK 500

handläggning av invändningar mot verkställighetsåt-gärder som vidtas enligt lagen om verkställighet

5% av fordran

minst SKK 500

högst SKK 200 000

3. Verkställighetsåtgärdernas syfte och natur

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Följande tillgångar kan blir föremål för verkställighetsåtgärder: lön, andra inkomster, andra penningfordringar, bankmedel, intressen i näringsverksamhet, företag, egendomsrättigheter, lösöre, fast egendom och värdepapper.

Följande typer av tillgångar kan inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Banktillgodohavanden på upp till SKK 3000 och medel som svaranden uttryckligen har förklarat vara avsedda för löneutbetalningar till hans eller hennes anställda med avseende på betalningsperioden som löper fram till det datum då banken underrättades om att verkställighet i form av utmätning av bankmedel kommer att ske. Om svaranden har fler än ett bankkonto omfattar undantaget endast de första SKK 3000 på ett av kontona.
 • Föremål som tillhör svaranden och som denne absolut behöver för att täcka sina och sin familjs materiella behov eller för att utföra sitt arbete eller bedriva sin näringsverksamhet, men även andra föremål som det skulle vara oetiskt att sälja.
 • Vanliga kläder, hushållslinne och skor.
 • Viktiga hushållsartiklar, till exempel svarandens och familjemedlemmarnas sängar, ett bord, en stol för var och en av familjemedlemmarna, ett kylskåp, en spis, en ugn, en varmvattenberedare, bränsle, en tvättmaskin, täcken och sängkläder, grundläggande köksutrusting och en radio.
 • Husdjur, med undantag för sådana som hålls i vinningssyfte.
 • Föremål som svaranden använder i sitt arbete eller för affärsändamål, upp till ett värde av SKK 10 000.
 • Medicinska hjälpmedel och andra föremål som svaranden behöver på grund av en sjukdom eller ett fysiskt tillstånd.
 • Föremål för vilkas införskaffande svaranden har beviljats offentliga bidrag för att avhjälpa de sociala följderna av en allvarlig sjukdom.
 • Förlovnings- och vigselringar.
 • Kontanter upp till SKK 3 000.
 • Undervisningsmaterial och leksaker.
 • Föremål som svaranden behöver i sitt arbete som lantbrukare, om verkställighetsåtgärder avseende dessa skulle försämra förutsättningarna att odla jorden på ett godtagbart sätt eller riskera att kontinuiteten i produktionen av spannmål eller djurhållningen blir lidande i strid med den relevanta lagstiftningen, samt avelsdjur, till exempel mjölkkor, kvigor, avelstjurar, avelssuggor, avelsgaltar, tackor och avelsbaggar.
 • Svarandens andelar i en pensionsfond.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?
Rättsverkningar av verkställighet:
3.2.1. Gentemot gäldenären

Den stämningsman som är behörig att genomföra verkställigheten underrättar gäldenären och sökanden om att en verkställighetsåtgärd kommer att inledas och om hur den kommer att gå till samt om eventuella provisoriska kostnader för förfarandet. Dessutom underrättas gäldenären om att han eller hon, från och med den dag då meddelandet om verkställigheten mottas, inte får avyttra de tillgångar som omfattas av beslutet om verkställighet. En gäldenär som handlar i strid med detta förbud kan drabbas av påföljder. Om gäldenären avyttrar sina tillgångar efter att delgivits beslutet om verkställighet, kan transaktionerna i fråga bestridas enligt artiklarna 42a och 42b i civilprocesslagen och gäldenären kan ställas till straffrättsligt ansvar enligt artikel 256 i strafflagen (för handlande som skadar borgenärens intressen).

Till börjanTill början

3.2.2. Gentemot tredje man
 • Banker är skyldiga att på skriftlig begäran av en stämningsman meddela denne kontonummer, kontoinnehavares namn, saldon och eventuella ändringar av kontoförhållandena.
 • Efter att ha mottagit ett beslut om utmätning av bankmedel ska den bank där gäldenären har sitt konto frysa ett belopp motsvarande fordran och därmed förbundna kostnader på det kontot. Om banken underlåter att uppfylla denna förpliktelse kan käranden ge in ett klagomål enligt artikel 103 i lagen om verkställighet.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?
 • Det finns ingen tidsfrist knuten till beslut om verkställighetsåtgärder.

4. Kan beslut om verkställighet överklagas? Invändningar mot verkställighet

Gäldenären kan inom 14 dagar från det att han eller hon underrättats om en verkställighetsåtgärd vända sig till den ansvariga stämningsmannen med invändningar mot verkställighetsåtgärden, under förutsättning att det sedan verkställighetsbeslutet fattades har framkommit omständigheter som innebär att fordran inte längre kan täckas eller att den inte längre är relevant, eller att det finns andra skäl som utesluter verkställighet. Detta gäller även invändningar som går ut på att borgenären eller gäldenären inte är legala arvingar till den person som anges i exekutionstiteln. Det måste framgå av invändningen vilka skäl den grundar sig på. Skäl som framförs senare beaktas inte.

Stämningsmannen måste vidarebefordra eventuella invändningar till domstolen inom fem dagar från det att de mottogs. Den behöriga distriktsdomstolen fattar beslut om invändningen inom 60 dagar från avsändandet.

Invändningar mot en verkställighetsåtgärd har uppskjutande verkan. Till dess att ett beslut har fattats om invändningen är det inte möjligt att utfärda något verkställighetsbeslut och en redan påbörjad verkställighetsåtgärd måste avbrytas.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 29-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket