Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Slowakije

Laatste aanpassing: 21-09-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Slowakije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerleggen in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd? 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.1.1. Bevoegdheid van de rechtbank 2.1.1.
2.1.2. Rechtspositie, functies, taken en bevoegdheden van met de uitvoering belaste functionarissen 2.1.2.
2.1.3. Griffierechten 2.1.3.
3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen 3.
3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag? 3.2.
3.2.1. Voor de schuldenaar: 3.2.1.
3.2.2. Voor derden: 3.2.2.
3.3. Wat is de rechtsgeldigheid van maatregelen? 3.3.
4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen? 4.

 

1. Wat betekent tenuitvoerleggen in burgerlijke en handelszaken?

Indien de partij tegen wie een uitvoerbare beslissing is genomen, verzuimt die beslissing te eerbiedigen, kan de eiser krachtens § 251 van Wet nr. 99/1963 (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) een verzoek indienen tot tenuitvoerlegging van de beslissing in overeenstemming met de bijzondere wetgeving die hierop van toepassing is (Wet nr. 233/1995 van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek betreffende gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging: "Wetboek van tenuitvoerlegging"); in geval van een beslissing betreffende het gezag over een kind verzoekt de eisende partij direct om tenuitvoerlegging door de rechtbank. 

Tenuitvoerleggingsmethoden krachtens het Wetboek van tenuitvoerlegging:

 1. indien tenuitvoerlegging is gebaseerd op een executoriale titel die de verplichting tot betaling van een geldbedrag doet ontstaan, kan het gaan om:
  • inhouding op een salaris of overige inkomsten;
  • beslag onder derden (met betrekking tot een bankrekening of andere tegoeden);
  • verkoop van roerende goederen;
  • verkoop van aandelen;
  • verkoop van onroerende goederen;
  • verkoop van een bedrijf.
 2. indien tenuitvoerlegging is gebaseerd op een executoriale titel die een andere verplichting doet ontstaan dan betaling van een geldbedrag, hangt de tenuitvoerleggingsmethode af van de aard van de betreffende verplichting. Het kan gaan om:
  • uitzetting;
  • verwijdering of vernietiging van goederen voor rekening van de aansprakelijke partij;
  • verdeling van gemeenschappelijke eigendom;
  • verrichting van werkzaamheden en diensten.

2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd?

2.1. De procedure

Een executoriale titel is een voor tenuitvoerlegging vatbare rechterlijke beslissing die de erkenning van een recht inhoudt, een verplichting doet ontstaan of gevolgen heeft voor goederen. Tenuitvoerlegging is ook mogelijk op basis van:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • beslissingen van organen van de Europese Unie;
 • beslissingen die zijn gewaarmerkt als Europese executoriale titel;
 • notariële akten waarin een in rechte afdwingbare verplichting is vervat en de gerechtigde en aansprakelijke partijen worden vermeld, alsmede de rechtsgronden, het voorwerp en de datum van de betreffende transactie, indien de aansprakelijke partij in de notariële akte heeft ingestemd met de uitvoerbaarheid ervan;
 • uitvoerbare beslissingen van arbitragecommissies en door hen goedgekeurde schikkingen;
 • verklaringen van erfrecht, uitvoerbare beslissingen van voormalige staatsnotariskantoren en door hen goedgekeurde overeenkomsten;
 • uitvoerbare beslissingen van overheidsorganen en plaatselijke instanties, met inbegrip van betalingsbevelen voor niet onmiddellijk betaalde boetes;
 • betalingsverzoeken en aanmaningen met betrekking tot belastingen en heffingen, alsmede door de bevoegde organen goedgekeurde schikkingen;
 • uitvoerbare beslissingen en aanmaningen in verband met uitkeringen, sociale verzekeringen en pensioenen;
 • overige uitvoerbare beslissingen en wettelijk uitvoerbare goedgekeurde schikkingen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van een verzoek tot tenuitvoerlegging van een eiser (of, indien het verzoek fouten bevatte, binnen vijftien dagen na verbetering daarvan), moet de deurwaarder dit verzoek samen met de executoriale titel doen toekomen aan de rechtbank om toestemming te vragen om tot tenuitvoerlegging over te gaan. De rechtbank onderzoekt het verzoek om toestemming, het verzoek tot tenuitvoerlegging van de eiser en de executoriale titel. Mits de rechter geen van deze documenten in strijd acht met het recht, verleent hij de deurwaarder binnen vijftien dagen na ontvangst van zijn verzoek schriftelijk toestemming om over te gaan tot tenuitvoerlegging. Indien de rechter wel van oordeel is dat een van de drie documenten een juridisch probleem oplevert, verwerpt hij het verzoek om toestemming.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De deurwaarder mag niet overgaan tot het treffen van tenuitvoerleggingsmaatregelen voordat de rechtbank daartoe toestemming heeft verleend.

2.1.1. Bevoegdheid van de rechtbank

De rechtbank die bevoegd is om de deurwaarder toestemming te verlenen en om als rechtbank van tenuitvoerlegging op te treden is de relevante districtsrechtbank, behalve als een bijzondere bepaling anders bepaalt. De rechtbank met territoriale bevoegdheid is de algemene rechtbank van de verblijfplaats van de verweerder. Indien de verweerder niet onder de bevoegdheid valt van een algemene rechtbank in Slowakije, is de bevoegde rechtbank die in het rechtsgebied waar zijn of haar goederen zich bevinden; indien meerdere rechtbanken bevoegd zijn, wordt de beslissing genomen door de rechtbank aan wie het verzoek in eerste instantie was gericht.

Indien tenuitvoerlegging is gebaseerd op een executoriale titel krachtens § 41, tweede alinea, van het Wetboek van tenuitvoerlegging, is de rechtbank die bevoegd is om de deurwaarder toestemming te verlenen en om als rechtbank van tenuitvoerlegging op te treden de algemene rechtbank van de verblijfplaats van de verweerder. Indien de verweerder niet onder de bevoegdheid valt van een algemene rechtbank in Slowakije, is de bevoegde rechtbank die in het rechtgebied waar zijn of haar goederen zich bevinden; indien meerdere rechtbanken bevoegd zijn, wordt de beslissing genomen door de rechtbank aan wie het verzoek in eerste instantie was gericht.

2.1.2. Rechtspositie, functies, taken en bevoegdheden van met de uitvoering belaste functionarissen

Deurwaarders zijn door de overheid benoemde functionarissen die bevoegd zijn rechterlijke en andere beslissingen ten uitvoer te leggen. Bij de uitvoering van hun taken op het gebied van tenuitvoerlegging treden zij als overheidsfunctionaris op.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Deurwaarders voeren hun taken op het gebied van tenuitvoerlegging uit op onpartijdige en onafhankelijke basis. Bij de uitvoering van hun taken zijn zij gehouden aan de Slowaakse Grondwet, grondwettelijke wetten, internationale verdragen in de zin van § 7, tweede tot en met vijfde alinea, van de Slowaakse Grondwet, wetten, andere algemeen verbindende rechtsbepalingen die van toepassing zijn op hun werkzaamheden en rechterlijke beslissingen die zijn gewezen in tenuitvoerleggingsprocedures. Zij moeten de belangen van de eiser behartigen en tegelijkertijd de rechten van de verweerder eerbiedigen.

Het is de taak van de deurwaarder om namens de eiser te verhalen wat de verweerder hem overeenkomstig de executoriale titel verschuldigd is. De deurwaarder mag slechts inbreuk maken op de rechten van verweerder voor zover dat noodzakelijk is om de rechten van de eiser overeenkomstig de executoriale titel te garanderen.

Verzoeken tot tenuitvoerlegging krachtens het Wetboek van tenuitvoerlegging worden ingediend door de eiser. Voor het indienen van een verzoekschrift is vertegenwoordiging door een advocaat niet wettelijk verplicht.

2.1.3. Griffierechten

verzoeken tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing

2% van het gevorderde bedrag

minimum: 500 SKK

maximum: 100 000 SKK

 

indien geen geldelijke waarde kan worden toegekend aan de vordering

500 SKK

verzoeken tot schorsing of uitstel van tenuitvoerlegging van een beslissing of executie

500 SKK

verzoeken van gerechtsdeurwaarders om toestemming om over te gaan tot tenuitvoerlegging

500 SKK

behandeling van bezwaren tegen een krachtens het Wetboek van tenuitvoerlegging getroffen maatregel

5% van het gevorderde bedrag

minimum: 500 SKK

maximum: 200 000 SKK

3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen

3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging?

De volgende vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging (executie): salarissen, overige inkomsten, overige tegoeden, bankrekeningen, belangen in een vennootschap, bedrijven, zakelijke rechten, roerende goederen, onroerende goederen en aandelen.

De volgende vermogensbestanddelen mogen niet worden betrokken bij de tenuitvoerlegging:

 • geld op een rekening tot een bedrag van 3 000 SKK en geld waarvan de verweerder uitdrukkelijk heeft verklaard dat het is bedoeld voor de betaling van de salarissen van zijn of haar medewerkers in de betalingsperiode die het dichtst bij de datum ligt waarop de bank in de vorm van een beslag onder derden de opdracht krijgt een tenuitvoerleggingsmaatregel te treffen; indien de verweerder beschikt over meerdere rekeningen, geldt de vrijstelling van de tenuitvoerlegging slechts voor de eerste 3 000 SKK op één van die rekeningen;
 • goederen die verweerders absoluut nodig hebben om te voorzien in hun eerste levensbehoeften en die van hun gezin of om hun werk of bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten, en overige goederen waarvan de verkoop ethisch niet verantwoord zou zijn;
 • normale kleding, linnengoed en schoeisel;
 • onmisbare huishoudelijke goederen, zoals de bedden van de verweerder en zijn gezinsleden, een tafel, een stoel voor elk gezinslid, een koelkast, een kooktoestel, een kachel, een geiser, brandstof, een wasmachine, dekbedden en beddengoed, keukengerei en een radio;
 • huisdieren, met uitzondering van dieren die voor zakelijke doeleinden worden gehouden;
 • goederen die verweerders gebruiken voor het verrichten van hun werk of voor zakelijke doeleinden met een waarde van ten hoogste 10 000 SKK;
 • medische benodigdheden en andere goederen die de verweerder nodig heeft vanwege een ziekte of lichamelijke aandoening;
 • een sociale uitkering of een geldelijke bijdrage die de verweerder heeft ontvangen ter vergoeding van de sociale gevolgen van een ernstig gezondheidsprobleem;
 • verlovings- en trouwringen;
 • contant geld tot een bedrag van 3 000 SKK;
 • studiemateriaal en speelgoed;
 • vermogensbestanddelen van verweerders met een landbouwbedrijf, als het betrekken van deze vermogensbestanddelen bij de tenuitvoerlegging risico zou opleveren voor de juiste bewerking van de landbouwgrond of voor de ononderbroken teelt van gewassen of vee overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, alsmede voor het fokken van dieren, zoals melkkoeien, hoogproductieve vaarzen, fokstieren, fokzeugen, fokberen, ooien en fokrammen;
 • deelnemingen van spaarrekeninghouders in een pensioenfonds.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag?
3.2.1. Voor de schuldenaar:

De deurwaarder aan wie toestemming is verleend om over te gaan tot tenuitvoerlegging stelt de schuldenaar en de eiser in kennis van het treffen van een tenuitvoerleggingsmaatregel, de wijze waarop de tenuitvoerlegging zal worden verricht en eventuele voorlopige kosten. Daarnaast stelt hij de schuldenaar ervan op de hoogte dat het hem of haar, vanaf de ontvangstdatum van de kennisgeving van de tenuitvoerlegging, verboden is de vermogensbestanddelen die betrokken zijn bij de tenuitvoerleggingsmaatregel te vervreemden. Op overtreding van dit verbod zijn sancties gesteld. Indien de schuldenaar na ontvangst van de kennisgeving zijn of haar vermogensbestanddelen wel vervreemdt, kunnen de transacties worden aangevochten op grond van § 42 onder a) en onder b) van het Burgerlijk wetboek en kan de schuldenaar strafrechtelijk worden vervolgd krachtens § 256 van het Wetboek van strafrecht (wegens benadeling van de schuldeiser).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3.2.2. Voor derden:
 • Op schriftelijk verzoek van de deurwaarder zijn banken gehouden tot mededeling van de bankrekeningnummers, de namen van de rekeninghouders, de rekeningsaldi en eventuele mutaties in de saldi.
 • Na ontvangst van het bevel tot derdenbeslag, bevriest de bank waar de rekening van de schuldenaar loopt het gevorderde bedrag en de bijkomende kosten op die rekening. Verzuimt de bank deze taak uit te voeren, dan kan de eiser een klacht indienen overeenkomstig § 103 van het Wetboek van tenuitvoerlegging.
3.3. Wat is de rechtsgeldigheid van maatregelen?
 • De geldigheid van een beslissing is niet aan een termijn gebonden.

4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen?

Binnen veertien dagen nadat schuldenaars in kennis zijn gesteld van het treffen van een tenuitvoerleggingsmaatregel, kunnen zij bezwaar aantekenen tegen de maatregel bij de deurwaarder aan wie toestemming is verleend om over te gaan tot tenuitvoerlegging, indien er zich, sinds de executoriale titel is afgegeven, omstandigheden hebben voorgedaan die eraan in de weg staan dat de vordering wordt verhaald of die betekenen dat de executoriale titel niet langer van toepassing is, of wanneer er andere gronden zijn waarom tenuitvoerlegging is uitgesloten. Dit geldt ook voor bezwaren die zijn gebaseerd op de bewering dat de schuldeiser of schuldenaar niet de wettelijke erfgenaam is van de persoon naar wie in de executoriale titel wordt verwezen. In een bezwaar moeten de gronden worden vermeld waarop het bezwaar is gebaseerd; redenen die hieraan later worden toegevoegd worden niet in aanmerking genomen.

Deurwaarders moeten bezwaren binnen vijf dagen na ontvangst ervan doen toekomen aan de rechtbank. De relevante districtsrechtbank beslist over het bezwaar binnen zestig dagen na verzending ervan.

Bezwaren tegen een tenuitvoerleggingsmaatregel hebben schorsende werking. Hangende een beslissing over een bezwaar, mag geen executoriale titel worden afgegeven en kan niet worden overgegaan tot tenuitvoerlegging.

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 21-09-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk