Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Slovakiet

Seneste opdatering : 04-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.1.1. Rettens kompetence 2.1.1.
2.1.2. Fogedens status, rolle, ansvar og beføjelser: 2.1.2.
2.1.3. Gebyrer 2.1.3.
3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger 3.
3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til gentand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.2.1. Over for skyldneren: 3.2.1.
3.2.2. Over for tredjemand 3.2.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? Hvor længe er en dom om tvangsfuldbyrdelse gyldig? 3.3.
4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Indsigelser mod tvangsfuldbyrdelse 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 

I henhold til § 251 i lov nr. 99/1963 om civil retspleje kan sagsøger i en sag, hvor sagsøgte ikke opfylder de forpligtelser, der er fastsat i en eksigibel dom, indgive anmodning om tvangsfuldbyrdelse i henhold til lovgivningen herom (lov nr. 233/1995 om fogedvirksomhed og tvangsfuldbyrdelse "tvangsfuldbyrdelsesloven"). Også i sager om forældremyndighed kan der indgives anmodning om tvangsfuldbyrdelse.

I henhold til tvangsfuldbyrdelsesloven er der følgende former for tvangsfuldbyrdelse:

 1. hvis der er tale om et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, i henhold til hvilket et bestemt pengebeløb skal betales, kan tvangsfuldbyrdelsen bestå i:
  • indeholdelse i løn eller anden indkomst;
  • udlæg i bankindestående eller andre pengefordringer;
  • salg af løsøre;
  • salg af værdipapirer;
  • salg af fast ejendom;
  • salg af erhvervsvirksomhed.
 2. hvis der er tale om et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, hvorved der pålægges en anden forpligtelse end betaling af et pengebeløb, afhænger fuldbyrdelsesmetoden af arten af den pålagte forpligtelse; der kan være tale om:
  • udsættelsesforretning;
  • fjernelse eller ødelæggelse af formuegenstande på den pågældendes regning;
  • deling af fælles bo;
  • udførelse af arbejde og tjenesteydelser.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

Betingelser for at udstede et tvangsfuldbyrdelsesdokument:

2.1. Proceduren

En eksigibel retsafgørelse, der stadfæster en rettighed, fastlægger en forpligtelse eller har indvirkning på ejendom, er et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Tvangsfuldbyrdelse kan også ske på grundlag af:

TopTop

 • afgørelser truffet af EU-organer;
 • afgørelser i form af europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter;
 • notarielle akter, der indeholder en retlig forpligtelse, og hvoraf fremgår den berettigede part og den forpligtede part, retsgrundlaget og genstanden og datoen for den pågældende transaktion, hvis den forpligtede part i den notarielle akt har samtykket i eksigibiliteten;
 • eksigible afgørelser truffet af voldgiftsinstanser og forlig godkendt af disse;
 • arvebeviser, eksigible afgørelser truffet af tidligere notarkontorer i statsregi og aftaler godkendt af disse;
 • eksigible afgørelser truffet af offentlige myndigheder, herunder lokale myndigheder, bl.a. pålæg om at betale en bøde, der ikke er betalt på stedet;
 • betalingspåkrav og restanceopgørelser vedrørende skatter og afgifter samt forlig godkendt af de relevante organer;
 • eksigible afgørelser og restanceopgørelser vedrørende sygesikring, socialsikring og alderspensionsordninger;
 • andre eksigible afgørelser og godkendte forlig, der kan fuldbyrdes i henhold til loven.

Senest 15 dage efter at have modtaget en anmodning om tvangsfuldbyrdelse (eller, hvis der er fejl i den, senest 15 dage efter, at den er blevet rettet) skal fogeden fremsende den og fuldbyrdelsesgrundlaget til retten med anmodning om tilladelse til at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen. Retten tager stilling til fogedens anmodning om tilladelse til tvangsfuldbyrdelse og undersøger den indgivne anmodning om tvangsfuldbyrdelse og tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget. Hvis retten finder, at disse dokumenter opfylder lovens bestemmelser, giver den inden 15 dage efter at have modtaget anmodningen fogeden skriftlig tilladelse til at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen. Hvis retten konstaterer, at der er et retligt problem vedrørende et eller flere af de tre dokumenter, giver den ikke tilladelse til tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

Fogeden må ikke indlede tvangsfuldbyrdelsen, før retten har givet sin tilladelse.

2.1.1. Rettens kompetence

Det er byretten, der er kompetent til at give fogeden tilladelse og til at handle som tvangsfuldbyrdelsesret, medmindre andet er fastsat i loven. Rekvisitus' hjemting er værneting. Hvis rekvisitus ikke har hjemting i Slovakiet, er værnetinget den ret, inden for hvis område han har sin ejendom. Hvis der er mere end et værneting, træffes afgørelsen af den ret, som anmodningen først blev indgivet til.

Hvis tvangsfuldbyrdelsen støtter sig på et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i henhold til § 41, stk. 2, i tvangsfuldbyrdelsesloven, er den ret, der er kompetent til at give fogeden tilladelse og til handle som tvangsfuldbyrdelsesret rekvisitus' hjemting. Hvis rekvisitus ikke har et hjemting i Slovakiet, er værnetinget den ret, inden for hvis område han har sin ejendom. Hvis der er mere end et værneting, træffes afgørelsen af den ret, som anmodningen først blev indgivet til.

2.1.2. Fogedens status, rolle, ansvar og beføjelser:

Fogeder er offentligt udnævnte embedsmænd, der er bemyndiget til at gennemføre tvangsfuldbyrdelse af domme og andre afgørelser. De har ved udførelsen af deres hverv status som embedsmænd.

Fogeder udfører deres tvangsfuldbyrdelsesopgaver uafhængigt og upartisk. De er ved udøvelsen af deres hverv bundet af den slovakiske forfatning, de forskellige forskrifter af forfatningsretlig karakter, internationale traktater som defineret i § 7, stk. 2 – 5, i den slovakiske forfatning, almindelige love, andre almengyldige retsforskrifter vedrørende deres virksomhed og retsafgørelser truffet i tvangsfuldbyrdelsessager. De skal handle i rekvirentens interesse, men samtidig overholde rekvisitus' rettigheder.

TopTop

Fogedens opgave er på rekvirentens vegne at inddrive det, som rekvisitus hæfter for i henhold til tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget. Fogeden må kun gøre indgreb i rekvisitus' rettigheder i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde rekvirentens krav i henhold til tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget.

Anmodninger om tvangsfuldbyrdelse i henhold til tvangsfuldbyrdelsesloven indgives af rekvirenten. Der er ikke i loven krav om, at rekvirenten skal lade sig repræsentere af en advokat i forbindelse med indgivelse af en anmodning.

2.1.3. Gebyrer

anmodning om at få en dom tvangsfuldbyrdet

2 % af fordringen

mindst 500 SKK

højst 100 000 SKK

 

hvis fordringen ikke kan opgøres i penge

500 SKK

anmodning om, at tvangsfuldbyrdelsen af en dom eller gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelsen skal suspenderes eller udsættes

500 SKK

anmodning om at give en foged tilladelse til tvangsfuldbyrdelse

500 SKK

behandling i retten af indsigelser mod en tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning, der gennemføres i henhold til tvangsfuldbyrdelsesloven

5 % af fordringen

mindst 500 SKK

højst 200 000 SKK

3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger

3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til gentand for tvangsfuldbyrdelse?

Følgende aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse: løn og anden indkomst, pengefordringer, bankkonti, interesser i en erhvervsvirksomhed, ejendomsrettigheder, løsøre, fast ejendom og værdipapirer.

Følgende aktiver kan ikke gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse:

 • kontoindestående på indtil 3 000 SKK og midler, som rekvisitus udtrykkelig angiver er beregnet til betaling af løn til vedkommendes ansatte med hensyn til den betalingsperiode, som ligger op til den dato, på hvilken banken er blevet oplyst om, at der skal foretages tvangsfuldbyrdelse i form af udlæg; hvis rekvisitus har mere en én konto, er kun de første 3 000 SKK på én af kontiene undtaget tvangsfuldbyrdelse;
 • genstande, der tilhører rekvisitus, og som han skal bruge til at dække sine eller sin families materielle behov eller udøve sit erhverv, og andre genstande, som det ville være uetisk at sælge;
 • almindelige beklædningsgenstande og almindeligt linned og fodtøj;
 • nødvendige indbogenstande, f.eks. rekvisitus' seng og hans familiemedlemmers senge, et bord, en stol til hvert familiemedlem, et køleskab, et komfur, en ovn, en vandvarmer, brændsel, en vaskemaskine, dyner og sengetøj, almindeligt køkkenudstyr og en radio;
 • kæledyr, undtagen dyr, der holdes til erhvervsmæssige formål;
 • genstande, som rekvisitus bruger i sit erhverv til en værdi af indtil 10 000 SKK;
 • medicinsk udstyr og andre genstande, som rekvisitus har brug for på grund af sygdom eller sin fysiske tilstand;
 • genstande, som rekvisitus har fået socialt begrundet tilskud til med henblik på afhjælpning af de sociale følger af en alvorlig sygdom;
 • forlovelses- og vielsesringe;
 • kontant beholdning på indtil 3 000 SKK;
 • lærebøger og undervisningsmateriale samt legetøj;
 • genstande, som rekvisitus skal bruge i sit arbejde som landbruger, hvis tvangsfuldbyrdelse i disse genstande ville gøre det umuligt at dyrke landbrugsjorden på forsvarlig vis, eller hvis kontinuiteten i planteavlen eller husdyrproduktionen i overensstemmelse med den relevante lovgivning ville være i fare, samt avlsdyr, f.eks. malkekvæg, kvier, avlstyre, avlssøer, avlsorner, hunfår og væddere;
 • rekvisitus' midler i en pensionskasse.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?

Retsvirkninger af tvangsfuldbyrdelse:

TopTop

3.2.1. Over for skyldneren:

Den foged, der er bemyndiget til at foretage tvangsfuldbyrdelsen, meddeler skyldneren og rekvirenten, at der vil blive foretaget tvangsfuldbyrdelse, hvordan den vil blive foretaget, og hvad de foreløbige omkostninger beløber sig til. Han meddeler desuden skyldneren, at denne fra det tidspunkt, hvor han har modtaget meddelelsen om tvangsfuldbyrdelsen, ikke må afhænde de aktiver, som er omfattet af tvangsfuldbyrdelsen. Overholder skyldneren ikke dette, vil han blive pålagt sanktioner. Hvis skyldneren afhænder sine aktiver efter at have modtaget meddelelsen om tvangsfuldbyrdelsen, kan der gøres indsigelse mod transaktionerne i henhold til § 42a og § 42b i civilloven, og skyldneren kan strafforfølges i henhold til § 256 i straffeloven (for at handle til skade for kreditor).

3.2.2. Over for tredjemand
 • Efter skriftlig anmodning fra fogeden skal skyldners bankforbindelse oplyse bankkontonumre, navnet på kontohaverne, saldoen og eventuelle ændringer af kontoforholdene.
 • Efter at have modtaget meddelelsen om udlæg indefryser den bank, hvor skyldneren har sin konto, fordringen og dermed forbundne omkostninger på kontoen. Hvis banken ikke gør dette, kan rekvirenten klage i henhold til § 103 i tvangsfuldbyrdelsesloven.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? Hvor længe er en dom om tvangsfuldbyrdelse gyldig?
 • Der er ingen tidsfrist for dommens gyldighed.

4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Indsigelser mod tvangsfuldbyrdelse

Indtil 14 dage efter at have fået meddelelse om, at der vil blive foretaget tvangsfuldbyrdelse, kan skyldneren gøre indsigelse mod tvangsfuldbyrdelsen til den foged, der er bemyndiget til at foretage den, hvis der, efter at der er afsagt tvangsfuldbyrdelseskendelse, er opstået forhold, som gør, at fordringen ikke kan dækkes, eller at den ikke længere er relevant, eller hvis der er andre forhold, som udelukker tvangsfuldbyrdelse. Det gælder også indsigelser, som går ud på, at kreditor eller skyldner ikke er legale arvinger til den person, der er nævnt i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget. Det skal af indsigelsen fremgå, hvad den støtter sig på. Der tages ikke hensyn til begrundelser, som fremføres efterfølgende.

Fogeden skal fremsende indsigelser til retten senest 5 dage efter, at han har modtaget dem. Byretten træffer afgørelse om indsigelserne inden 60 dage efter, at de er blevet sendt til den.

Indsigelser mod en tvangsfuldbyrdelse har opsættende virkning. Indtil der er truffet afgørelse om indsigelsen, kan der ikke udstedes et tvangsfuldbyrdelsesdokument, og tvangsfuldbyrdelsen kan ikke foretages.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige