Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Slovenië

Laatste aanpassing: 15-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Slovenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd? 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging 2.2.
3. Doel en aard van de tenuitvoerleggingsmaatregelen 3.
3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen bij de tenuitvoerlegging worden betrokken? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van tenuitvoerleggingsmaatregelen? 3.2.
3.3. Wat is de rechtsgeldigheid van de tenuitvoerleggingsmaatregelen? 3.3.
4. Staat er beroep open tegen de beslissing die de tenuitvoerleggingsmaatregel oplegt? 4.
5. Hoe kan een beslissing van een rechtbank van een andere lidstaat in Slovenië worden erkend en ten uitvoer worden gelegd? 5.
5.1. Welke vorm moet een verzoekschrift tot erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing van een buitenlandse rechtbank hebben en welke bijbehorende documenten moeten worden overgelegd? 5.1.
5.2. Aan welke rechtbank of bevoegde instantie moet het verzoekschrift tot tenuitvoerlegging worden gericht? 5.2.
5.3. In welke taal dient het verzoekschrift tot tenuitvoerlegging te worden gesteld? 5.3.
5.4. Moeten er proceskosten worden betaald? Moeten er andere kosten worden betaald? 5.4.
5.5. Moet de eiser in deze zaken worden vertegenwoordigd door een advocaat? Zo ja, hoe kan de eiser een advocaat in Slovenië vinden? 5.5.

 

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

In de Republiek Slovenië wordt de tenuitvoerlegging uniform geregeld in de Wet inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in civiele zaken en zekerheidstelling van vorderingen (ZIZ).

 • Wat houdt de term tenuitvoerlegging in?

In de Sloveense rechtsorde staat de term tenuitvoerlegging voor de gedwongen, gerechtelijke uitvoering van een executoriale titel die is afgegeven om een prestatie af te dwingen (een geldbedrag, dienst, ontheffing of toestemming). Bij wijze van uitzondering kan de term tenuitvoerlegging in het familierecht ook betrekking hebben op de uitvoering van een verzoek om wijziging van een wettige relatie.

 • De volgende maatregelen kunnen genomen worden om een veroordeelde te dwingen iets te doen, iets niet te doen of een geldbedrag te betalen.

De tenuitvoerleggingsmaatregelen voor het betalen van een geldbedrag zijn de verkoop van roerende of onroerende zaken van de schuldenaar, beslag op openstaande vorderingen die de schuldenaar heeft op derden (derdenbeslag), de liquidatie van andere financiële of materiële rechten en girale effecten van de schuldenaar, de verkoop van de deelneming van een partner, en de overboeking van saldi bij organisaties die bevoegd zijn betalingen te doen (zoals banken).

De tenuitvoerleggingsmaatregelen voor vorderingen van niet-geldelijke aard zijn: overdracht van roerende zaken, ontruiming en levering van onroerende zaken, vervanging voor rekening van de schuldenaar, dwangsom, het hervatten van de werkzaamheden door een werknemer, verdelen van objecten, het opstellen van een wilsbeschikking en het weghalen van een kind.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd?

De rechtbank staat tenuitvoerlegging toe indien er een executoriale titel is afgegeven.

Executoriale titels zijn:

 • een uitvoerbare gerechtelijke uitspraak (vonnis, arbitraal vonnis, beschikking en betalingsbevel of andere gerechtelijke uitspraak of arbitrage-uitspraak) of gerechtelijke schikking (via de rechtbank of via arbitrage),
 • een uitvoerbare notariële akte,
 • andere uitvoerbare beslissingen of akten die bij wet of door een geratificeerd en gepubliceerd internationaal verdrag of een rechtshandeling van de Europese Unie die direct van toepassing is in de Republiek Slovenië, als executoriale titel zijn aangewezen.

Een executoriale titel is geschikt voor gedwongen tenuitvoerlegging indien de schuldeiser en de schuldenaar erin worden genoemd, evenals het onderwerp, de soort en de omvang van de verplichting en het tijdsbestek waarin aan de verplichting moet worden voldaan (artikel 21, lid 1, van de ZIZ).

Indien een verzoek om tenuitvoerlegging wordt ingediend bij een andere rechtbank dan de rechtbank die in eerste aanleg uitspraak over de zaak heeft gedaan, moet het origineel of een gewaarmerkt afschrift van de executoriale titel op basis waarvan tot tenuitvoerlegging kan worden overgegaan, aan deze rechtbank worden overgelegd (artikel 42, lid 1, van de ZIZ).

2.1. De procedure
 • Kunnen zowel uitspraken van de rechtbank als uitspraken van andere instanties ten uitvoer worden gelegd?

Zoals in het antwoord op de vorige vraag al is aangegeven, kunnen behalve gerechtelijke uitspraken en gerechtelijke schikkingen, ook notariële akten en andere beschikkingen of akten ten uitvoer worden gelegd indien deze volgens de voorwaarden gesteld in de ZIZ bij enige wet of door een geratificeerd en gepubliceerd internationaal verdrag of een rechtshandeling van de Europese Unie die direct van toepassing is in de Republiek Slovenië, als executoriale titel zijn aangewezen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Moet een gerechtelijke beslissing worden gevraagd om tot tenuitvoerlegging te kunnen overgaan?

Een gerechtelijke uitspraak is vereist. De rechtbank beslist of tot tenuitvoerlegging mag worden overgegaan.

 • Welke rechtbank is bevoegd voor de tenuitvoerlegging?

De arrondissementsrechtbank is bevoegd voor de tenuitvoerlegging.

 • Wat doet een deurwaarder? Wat is zijn status, rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid?

Een deurwaarder verricht alle handelingen die direct te maken hebben met de tenuitvoerlegging en de zekerheidstelling van de vordering (hij zorgt voor de daadwerkelijke uitvoering van de tenuitvoerlegging: hij legt beslag, bepaalt het onderpand, etc.). Deurwaarders worden per arrondissementrechtbank aangesteld door de minister van Justitie. In bepaalde tenuitvoerleggingszaken worden zij aangewezen door middel van een gerechtelijke uitspraak. De schuldeiser mag ook zelf een deurwaarder kiezen. In bepaalde gevallen kan een deurwaarder tenuitvoerleggingshandelingen verrichten in de hele Republiek Slovenië. De deurwaardersdienst is een openbare dienst met onafhankelijke deurwaarders.

Deurwaarders zijn verantwoordelijk voor elke vorm van schade die bij het uitvoeren van regels en gerechtelijke beslissingen door eigen handelen of nalatigheid wordt geleden bij de tenuitvoerlegging en zekerheidstelling van de vordering.

Bij ernstige nalatigheid ten aanzien van het nakomen van zijn verplichtingen, kan een deurwaarder door de minister van Justitie van zijn taak worden ontheven.

 • Is het noodzakelijk een verzoek om tenuitvoerlegging in te dienen via een advocaat of andere wettelijke vertegenwoordiger?

Nee. Een verzoek om tenuitvoerlegging kan ook door de schuldeiser zelf worden ingediend. Een verzoek om tenuitvoerlegging wordt normaliter echter wel ingediend via een advocaat met de benodigde juridische kennis.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Wat zijn de kosten van de tenuitvoerlegging?

Als een schuldeiser in een procedure tot tenuitvoerlegging zelfstandig handelt, is hij verplicht de rechtbank een gerechtelijke vergoeding te betalen voor het verzoekschrift en voor de beslissing die de rechtbank over dit verzoekschrift neemt. Indien een schuldeiser de procedure tot tenuitvoerlegging in handen van een advocaat geeft, betaalt hij daarnaast het honorarium van de advocaat.

Volgens de ZST (Wet inzake rechtbanktarieven) vallen de kosten voor civiele procedures en tenuitvoerlegging in tariefklasse I. Het bedrag dat door de schuldeiser voor de tenuitvoerlegging moet worden betaald, is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

a) Rechtbankkosten (afhankelijk van de hoogte van de vordering)

De rechtbankkosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering. Indien de hoogte van de vordering bijvoorbeeld 1 000 EUR is, zijn de kosten als volgt (dit voorbeeld is uitsluitend bedoeld ter informatie):

 • Verzoek om tenuitvoerlegging: 28 EUR
 • Beslissing tot tenuitvoerlegging: 28 EUR
 • Elk beroep: 56 EUR

b) Kosten en bijdragen deurwaarder

 • Vaste kosten en bijdragen: werkelijke reiskosten, verblijfskosten, kosten voor het doornemen van het dossier (10 EUR), kosten voor betekening van een document (10 EUR), kosten voor het opstellen van de berekening van moratoriumrente (10 EUR), kosten voor het opstellen van de kostenberekening (4 EUR).
 • Variabele kosten en bijdragen afhankelijk van de hoogte van de vordering (bij een vordering van 1 000 EUR zijn de kosten als volgt: beslag op contant geld - 83 EUR, vrijwillige contante betaling door de schuldenaar - 10 EUR, beslag op roerende zaken - 312 EUR, organiseren en leiden van een openbare verkoop - 312 EUR, verkoop van roerende zaken zonder tussenpersoon - 156 EUR, verkoop via een makelaar of tussenpersoon - 62 EUR, fysieke verdeling van objecten - 156 EUR).
 • Overige kosten: kosten voor veilige bewaring van roerende zaken waarop beslag is gelegd, afhankelijk van het gewicht van deze roerende zaken (de kosten voor goederen met een gewicht tot 100 kg zijn 0,42 EUR voor elke periode van zeven dagen van veilige bewaring of deel daarvan, met een minimum van 3 EUR), kosten voor het verplaatsen van roerende zaken waarop beslag is gelegd, eveneens afhankelijk van het gewicht van deze roerende zaken (de kosten voor roerende zaken met een gewicht tot 30 kg zijn 2,50 EUR).
2.2. De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging
 • Wat zijn de criteria voor toestemming tot tenuitvoerlegging?

De eerste voorwaarde voor toestemming tot tenuitvoerlegging is de aanwezigheid van een uitvoerbare executoriale titel of een authentieke akte die voldoet aan de regelgeving voor tenuitvoerlegging (dit is in feite de basis voor de tenuitvoerlegging).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De tweede voorwaarde is de indiening van een verzoek om tenuitvoerlegging. Hierin moeten de volgende gegevens zijn opgenomen: schuldeiser en schuldenaar, executoriale titel of authentieke akte, verplichting van de schuldenaar, tenuitvoerleggingsmaatregel en onderwerp van tenuitvoerlegging of andere informatie die vereist is om tot tenuitvoerlegging over te gaan (een verzoek om tenuitvoerlegging op basis van een authentieke akte moet vergezeld gaan van een verzoek aan de rechtbank om de schuldenaar te sommeren de vordering te betalen alsmede van een schatting van de kosten bij betaling binnen acht dagen na de uitspraak, of binnen drie dagen in geval van rechtszaken over schatkistpapieren en cheques).

Wanneer de rechtbank het verzoek om tenuitvoerlegging ontvangt tezamen met de uitvoerbare executoriale titel of de authentieke akte, wordt gecontroleerd of deze documenten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de ZIZ en wordt een beslissing over tenuitvoerlegging genomen die strekt tot inwilliging van het verzoek tot tenuitvoerlegging, afwijzing (verzoek om inhoudelijke redenen ongegrond verklaard) of weigering (om procedurele redenen).

 • (voorwaarde ten aanzien van de vordering) 

Er moet een vordering zijn en de periode om vrijwillig aan de verplichting te voldoen, moet zijn verstreken.

 • (voorwaarden ten aanzien van de schuldenaar)

Uit de executoriale titel of de authentieke akte moet duidelijk blijken wie de schuldenaar is. Bovendien moeten de naam en het adres (of de verblijfsplaats) van de schuldenaar duidelijk in het verzoek tot tenuitvoerlegging worden vermeld.

De schuldenaar moet een bestaande persoon zijn (hij of zij mag niet zijn overleden of verwijderd uit het bevolkingsregister). Indien een ingediend verzoek tot tenuitvoerlegging een niet-bestaande persoon betreft, wordt dit verzoek geweigerd. Indien de persoon in kwestie echter tijdens de tenuitvoerleggingsprocedure verdwijnt, wordt de procedure ex lege opgeschort (zonder dat hiervoor een specifieke akte moet worden opgesteld).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar gelden ook voor de tenuitvoerlegging bepaalde voorwaarden (handelingsbekwaamheid, beroepsbekwaamheid), net als bij de civiele procedure overeenkomstig het bepaalde in de ZPP en artikel 15 van de ZIZ.

3. Doel en aard van de tenuitvoerleggingsmaatregelen

3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen bij de tenuitvoerlegging worden betrokken?

De ZIZ voorziet in diverse soorten tenuitvoerleggingsmaatregelen (artikel 30 van de ZIZ), zoals:

 • de verkoop van roerende of onroerende zaken van de schuldenaar, derdenbeslag, de liquidatie van andere financiële of materiële rechten en girale effecten, de verkoop van de deelneming van een partner, en de overboeking van saldi bij organisaties die bevoegd zijn betalingen te doen.

Bovengenoemde tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen worden toegepast op alle soorten vermogensbestanddelen (alle zaken die eigendom zijn van de schuldenaar en alle financiële of materiële rechten), behalve op de zaken die bij wet zijn uitgesloten van tenuitvoerlegging of waarvan de tenuitvoerlegging bij wet is beperkt (artikel 32 van de ZIZ).

 • Welke zaken of gelden zijn uitgesloten van tenuitvoerlegging?

De volgende zaken of gelden zijn uitgesloten van tenuitvoerlegging:

 • zaken die geen onderwerp zijn van wettelijke transacties,
 • minerale grondstoffen en andere natuurlijke grondstoffen,
 • gebouwen, apparatuur en andere zaken die de staat of een onafhankelijke lokale gemeenschap nodig heeft voor de uitvoering van haar taken en roerende en onroerende zaken bestemd voor de verdediging van de staat,
 • andere zaken en rechten die bij wet zijn uitgesloten (zoals middelen voor het onderhouden van kinderen, strikt persoonlijke bezittingen, bijstandsuitkeringen, ouderschapstoelagen, kindertoeslagen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, voedsel, brandstof voor verwarming, werk- en fokvee, gewassen, medailles, hulpmiddelen bij invaliditeit, landbouwgrond en gebouwen die een agrariër nodig heeft om in zijn persoonlijke onderhoud te voorzien, etc.)
3.2. Wat zijn de gevolgen van tenuitvoerleggingsmaatregelen?

Het belangrijkste doel van alle tenuitvoerleggingsmaatregelen is het voldoen van de vordering aan de schuldeiser.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • (ten aanzien van een schuldenaar die weigert gevolg te geven aan tenuitvoerleggingsmaatregelen):

Een uitvoerende rechtbank kan een boete opleggen aan een schuldenaar die handelt in strijd met de beslissing van de rechtbank, bijvoorbeeld door zijn eigendommen te verbergen, te beschadigen of te vernietigen, die onherstelbare of moeilijk te herstellen schade toebrengt aan zaken van of voor de schuldeiser, die handelt in strijd met beslissingen over de zekerheidstelling van vorderingen, die onjuiste informatie verschaft over zijn vermogensbestanddelen, of die onderzoek en taxatie van onroerende zaken hindert of verhindert.

Indien een schuldenaar zich in strijd met de beslissing van een uitvoerende rechtbank ontdoet van zijn eigendommen, is deze vervreemding alleen geldig als de eigendommen waren afbetaald en als de andere partij op het moment van de overdracht of de bezwaring van deze eigendommen te goeder trouw handelde (dat wil zeggen dat hij niet wist en niet kon weten dat de schuldenaar niet het recht had om zich van deze eigendommen te ontdoen).

Een schuldenaar die een deel van zijn vermogensbestanddelen vernietigt, beschadigt, vervreemdt of verbergt om te voorkomen dat de schuldeiser wordt betaald en laatstgenoemde daardoor schade berokkent, is ook strafrechtelijk aansprakelijk en aan hem kan een boete of een gevangenisstraf van maximaal een jaar worden opgelegd.

 • (ten aanzien van derden):

a) Gevolgen voor de bank

Een bank is verplicht de rechtbank op verzoek inzage in de documenten te geven en inzicht te verschaffen in de manier waarop de beslissing tot tenuitvoerlegging is uitgevoerd en op welke manier de vorderingen van de schuldeisers, in de wettelijk vereiste volgorde, zijn afgehandeld. De bank is tevens verplicht aan de schuldeisers en de rechtbank mededeling te doen over de banksaldi van de schuldenaar. De bank is op basis van de beslissing tot tenuitvoerlegging verplicht om de saldi van de schuldenaar te blokkeren tot het in de beslissing tot tenuitvoerlegging genoemde bedrag en het geblokkeerde bedrag uit te betalen aan de schuldeiser.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een bank die in strijd met de beslissing van de rechtbank geen beslag legt en de aan de schuldeiser toekomende gelden niet overmaakt of uitbetaalt, kan door de rechtbank worden gesommeerd het bedrag uit de eigen middelen aan de schuldeiser uit te betalen in plaats van uit de tegoeden van de schuldenaar. In dit geval is de bank eveneens aansprakelijk voor schade jegens de schuldeiser omdat de bank de beslissing tot tenuitvoerlegging niet is nagekomen of omdat het de wettelijke plicht om inzage te geven in de gegevens, de volgorde, de omvang en de manier waarop de in de beslissing genoemde vorderingen zijn afgehandeld, niet is nagekomen.

b) Gevolgen voor de werkgever

De werkgever is op basis van de beslissing tot tenuitvoerlegging verplicht om een of meer bedragen die de schuldenaar als beloning voor zijn werkzaamheden zou ontvangen, aan de schuldeiser uit te betalen. De werkgever is hierbij echter verplicht per maand een bedrag ter hoogte van ten minste het minimumloon achter te houden voor de schuldenaar. Een werkgever die in strijd met de beslissing van de rechtbank geen bedragen op de beloning van de schuldenaar inhoudt en deze aan de schuldeiser uitbetaalt, kan door de rechtbank worden gesommeerd het bedrag uit de eigen middelen te voldoen. In dit geval is de werkgever eveneens aansprakelijk voor schade jegens de schuldeiser omdat hij de beslissing tot tenuitvoerlegging niet is nagekomen.

c) Gevolgen voor schuldenaren van de schuldenaar

Een schuldenaar van de schuldenaar is verplicht aan te geven of hij de vordering erkent en zo ja, voor welk bedrag, en of de verplichting om de vordering te betalen afhankelijk is van nakoming van enige andere verplichting. Als de derde partij geen verklaring aflegt of deze niet naar waarheid aflegt, is hij aansprakelijk voor schade jegens de schuldeiser.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3.3. Wat is de rechtsgeldigheid van de tenuitvoerleggingsmaatregelen?
 • Wordt de rechtsgeldigheid van de maatregelen beperkt door de wet of door een gerechtelijke uitspraak?

De geldigheidsperiode van een individuele maatregel van een uitvoerende rechtbank is afhankelijk van de soort maatregel. Doorgaans wordt de procedure van tenuitvoerlegging (en dus de gevolgen van de beslissing tot tenuitvoerlegging) beëindigd wanneer de vordering van de schuldeiser is voldaan. Als de tenuitvoerlegging echter vanwege juridische of materiële beperkingen geen doorgang kan vinden, moet deze eveneens worden beëindigd. Dit resulteert in nietigverklaring van alle tenuitvoerleggingshandelingen, tenzij dit in strijd is met de verworven rechten van derden (zoals kopers van roerende zaken waarop beslag is gelegd). De schuldeiser kan op elk moment voorstellen de tenuitvoerlegging voor bepaalde tijd uit te stellen. Hierdoor blijft de beslissing tot tenuitvoerlegging geldig, ook indien de schuldenaar op het moment van de beslissing geen vermogensbestanddelen heeft (en er dus materiële beperkingen zijn om de vordering te verhalen).

Indien er op het moment van tenuitvoerlegging geen saldo op de bankrekeningen van de schuldenaar staat of als de schuldenaar vanwege een dwingend besluit niet over de banksaldi kan beschikken, is de bank verplicht de beslissing tot tenuitvoerlegging minimaal een jaar in de boeken te laten staan en geld aan de schuldeiser uit te keren zodra er geld op de rekening van de schuldenaar wordt gestort of zodra de schuldenaar weer het recht krijgt om over de banksaldi te beschikken. In de tussentijd mag de tenuitvoerlegging niet worden beëindigd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de deurwaarder bij beslag op roerende zaken geen zaken aantreft die geschikt zijn voor beslaglegging of als de in beslag genomen zaken onvoldoende zijn om de vordering van de schuldeiser te voldoen, heeft de schuldeiser het recht om de deurwaarder binnen een jaar na de datum van beslag een onbeperkt aantal malen te verzoeken opnieuw beslag te leggen. In de tussentijd mag de tenuitvoerlegging niet worden beëindigd.

4. Staat er beroep open tegen de beslissing die de tenuitvoerleggingsmaatregel oplegt?

Een gewoon rechtsmiddel tegen een beslissing van een rechtbank in eerste aanleg is een klacht. Een beslissing waarin de tenuitvoerlegging wordt toegestaan, is een uitzondering. De schuldenaar en een derde die op de in beslag genomen zaak een recht heeft dat de tenuitvoerlegging verhindert, kunnen bezwaar aantekenen tegen een dergelijke beslissing. Hoger beroep is doorgaans niet mogelijk bij tenuitvoerleggingsmaatregelen.

Wie kan verzet aantekenen tegen een dergelijke beslissing?

Tegen een beslissing van een uitvoerende rechtbank kan een gewoon rechtsmiddel worden ingesteld door de schuldenaar, door de schuldeiser, door een derde die op de in beslag genomen zaak een recht heeft dat de tenuitvoerlegging verhindert, en door een koper in geval van verkoop van goederen.

Bij welke bevoegde rechtbank moet het beroep worden aangetekend?

Beroep en bezwaar moeten worden ingediend bij de rechtbank die de beslissing tot tenuitvoerlegging heeft genomen. Doorgaans beslist de rechtbank die de tenuitvoerleggingsmaatregel heeft opgelegd ook over het bezwaar hiertegen, terwijl een rechtbank van tweede aanleg beslist over het beroep.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wanneer verloopt de beroepstermijn?

Bezwaar en beroep moeten binnen acht dagen na de betekening van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg worden aangetekend. In uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk na deze termijn nog bezwaar aan te tekenen. Dit is mogelijk tot het einde van de tenuitvoerleggingsprocedure indien het bezwaar is gebaseerd op een feit dat verband houdt met de vordering, en indien dit feit pas na de uitvoerbaarheid van de beslissing aan het licht is gekomen en de betrokkene zich hierop niet binnen de gestelde termijn kon beroepen.

Wat is het gevolg van het beroep?

Door het aantekenen van beroep of bezwaar wordt de uitvoering van de executiemaatregelen, met uitzondering van de betalingsfase, niet vertraagd. De schuldeiser wordt doorgaans niet betaald voordat de beslissing tot tenuitvoerlegging definitief is.

5. Hoe kan een beslissing van een rechtbank van een andere lidstaat in Slovenië worden erkend en ten uitvoer worden gelegd?

Voor erkenning en tenuitvoerlegging in Slovenië van uitspraken van rechtbanken uit andere lidstaten gelden de Verordeningen Brussel I en Brussel II bis en de Europese executoriale titel. De ZIZ bepaalt dat op basis van direct toepasbare EU-wetgeving op verzoek van enige partij een verklaring van uitvoerbaarheid van een uitspraak of een authentieke akte moet worden afgegeven door de instantie die in eerste aanleg uitspraak over de eis heeft gedaan of die de authentieke akte heeft opgesteld. Ten aanzien van de bevoegdheid geldt dat de Sloveense arrondissementsrechtbank van het gebied waar de schuldenaar permanent of tijdelijk woonachtig is, de bevoegde instantie is voor het erkennen en tenuitvoerleggen van de uitspraak van een andere lidstaat. De instantie die de verklaring van uitvoerbaarheid heeft afgegeven, is bevoegd deze verklaring te corrigeren of nietig te verklaren.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5.1. Welke vorm moet een verzoekschrift tot erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing van een buitenlandse rechtbank hebben en welke bijbehorende documenten moeten worden overgelegd?

Een verzoekschrift tot erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing van een buitenlandse rechtbank is niet aan een bepaalde vorm gebonden. De uitspraak van de buitenlandse rechtbank of een gewaarmerkt afschrift daarvan en de verklaring van uitvoerbaarheid dienen, volgens de regels voor bijlagen voor Europese rechtshandelingen, aan het verzoekschrift te worden gehecht.

5.2. Aan welke rechtbank of bevoegde instantie moet het verzoekschrift tot tenuitvoerlegging worden gericht?

Het verzoekschrift voor erkenning en tenuitvoerlegging moet worden gericht aan de arrondissementsrechtbank van het gebied waar de schuldenaar permanent of tijdelijk woonachtig is.

5.3. In welke taal dient het verzoekschrift tot tenuitvoerlegging te worden gesteld?

Het verzoekschrift dient in het Sloveens te worden gesteld.

5.4. Moeten er proceskosten worden betaald? Moeten er andere kosten worden betaald?

Ja. Ten aanzien van de procedure van erkenning van uitvoerbaarheid moet een bedrag van ongeveer 8 EUR worden betaald voor het verzoekschrift en ongeveer 16 EUR voor de uitspraak. Zie het antwoord op vraag 2.1 voor de kosten van de tenuitvoerlegging zelf.

5.5. Moet de eiser in deze zaken worden vertegenwoordigd door een advocaat? Zo ja, hoe kan de eiser een advocaat in Slovenië vinden?

Een partij kan bij de arrondissementsrechtbank worden vertegenwoordigd door een advocaat of door een persoon die het staatsexamen rechten heeft gehaald. Op het volgende internetadres is een lijst van advocaten in Slovenië te vinden: http://www.odv-zb.si/ English - slovenšcina

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 15-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk