Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Rumänien

Senaste uppdatering: 15-01-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Rumänien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Verkställighetsåtgärdens syfte och karaktär 3.
3.1. Vilken typ av egendom kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Definition

Bestämmelserna om verkställighet i civilrättsliga ärenden står i artiklarna 372-580 i Rumäniens civilprocesslag.

Enligt det rumänska rättssystemet utgör verkställigheten den andra etappen av ett civilrättsligt ärende. Verkställigheten syftar främst till att effektivt säkerställa de rättigheter som fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett utomrättsligt avgörande. Verkställighet innebär följaktligen det förfarande genom vilket innehavaren av en rättighet som har fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett utomrättsligt avgörande ålägger den person (fysisk eller juridisk) som har kränkt en sådan rättighet att respektera denna, och genom vilket rättsläget återställs med hjälp av behöriga myndigheter.

Verkställighetsåtgärder för att få den som åtgärden riktar sig mot att utföra en viss handling, avstå från att utföra en viss handling eller betala en viss summa pengar

Den rumänska civilprocesslagen omfattar en förteckning över direkta och indirekta verkställighetsåtgärder.

Verkställighetsåtgärder betecknas som direkta när de gäller föremålet för den skyldighet som fastställs i exekutionstiteln:

 • Utmätning av lös och fast egendom - artiklarna 572-5801
 • Verkställighet av en skyldighet att utföra eller inte utföra en viss handling - artiklarna 5802 - 5805 i civilprocesslagen och artiklarna 1073, 1075-1077 i civillagen.

När det gäller verkställighet av skyldigheter att utföra en viss handling skiljer lagen mellan följande verkställighetsmetoder:

Till börjanTill början

 • Skyldigheten kan fullgöras av annan person än gäldenären. I detta fall kan borgenären antingen begära att gäldenären undanröjer källan till den kräkning han eller hon har utsatts för eller begära tillstånd av domstolen att själv vidta åtgärder på gäldenärens bekostnad. Samma bestämmelse är också tillämplig vid ”skyldighet att utföra en handling”.
 • Personliga förpliktelser kan endast verkställas av gäldenären; i detta fall genomförs den direkta verkställighetsåtgärden med hjälp av indirekt tvång, som har verkningar på gäldenärens tillgångar: skyldigheten att betala civila avgifter och/eller skadestånd. - artikel 5803 i civilprocesslagen.

Indirekt verkställighet avser tillvägagångssättet att få betalning för en fordran genom tvångsförsäljning av gäldenärens lösa eller fasta egendom.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarandet
Vilka typer av avgöranden kan bli föremål för verkställighet?

Det rumänska rättsystemet erkänner som exekutionstitlar både domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden. Det finns följaktligen många slags rättsliga beslut, däribland bestyrkta handlingar som utfärdats av notarius publicus, checkar, betalningsuppdrag, böter etc.

Krävs tillstånd av domstolen för verkställighet?

Det finns tre villkor som ska vara uppfyllda för ett sådant tillstånd; beslutet ska slutgiltigt och verkställbart och den summa som fastställs genom domstolsavgörandet ska vara säker (fastställd eller fastställbar), likvid och förfallen till betalning.

Till börjanTill början

Vilken domstol beslutar om verkställighet?

Det är vanligtvis den domstol som prövat saken i första instans som beslutar om verkställighet.

Bestämmelser om exekutionstjänstemännens ställning, roller, ansvarsområden och befogenheter

Detaljerade bestämmelser om exekutionstjänstemännens ställning, roller, ansvarsområden och befogenheter fastställs i en särskild lag (lag nr 188/2000 om exekutionstjänstemän med senare ändringar och kompletteringar).

Är det nödvändigt att använda sig av advokat eller annat bistånd?

Begäran om verkställighet kan läggas fram antingen av den berörda parten eller av dennes advokat. Det finns inga bindande bestämmelser i denna fråga.

Kostnader för olika typer av verkställighet

Det nationella förbundet för exekutionsbiträden fastställer och uppdaterar med inrikesministeriets godkännande minimiarvodena för tjänster som tillhandahålls av exekutionsbiträden.

Genom justitieministerns beslut 2550/2006 av den 14 november 2006 fastställs följande lägsta respektive högsta arvode för tillhandahållna tjänster:

 1. Delgivning av handlingar: 20 lei - 400 lei
 2. Direkta verkställighetsåtgärder:
  • avhysning: 150 lei - 2 200 om gäldenären är en fysisk person och 5 200 lei om gäldenären är en juridisk person
  • Vårdnad om barn eller fastställande av barns boende: 50 lei - 1 000 lei
  • Umgängesrätt med barn: 50 lei - 500 lei
  • Överlåtelse av äganderätten, fastställande av fastighetsgränser, servitut, överlämnande av föremål osv.: 60 lei - 2 200 om gäldenären är en fysisk person och 5 200 lei om gäldenären är en juridisk person
  • Rivning av anläggning eller byggnad: 150 lei - 2 200 om gäldenären är en fysisk person och 5 200 lei om gäldenären är en juridisk person.
 3. Indirekta verkställighetsåtgärder:
  • Fordringar som avser lös egendom:
   • 60 lei för fordringar upp till 1 000 lei - för belopp under 50 000 lei får arvodet uppgå till högst 10 %.
   • 60 lei plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 lei , för belopp mellan 50 001 lei och 80 000 lei är arvodet 3 %.
   • För fordringar på över 1 000 lei - för belopp mellan 80 001 lei och 100 000 lei är arvodet 2 %, för belopp över 100 000 lei 1 %.
  • Fordringar som avser fast egendom:
   • 150 lei för fordringar upp till 1 000 lei - för belopp under 50 000 lei får arvodet uppgå till högst 10 %.
   • 150 lei plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 lei, - för belopp mellan
   • 50 001 lei och 80 000 lei är arvodet 3 %.
   • För fordringar på över 1 000 lei - för belopp mellan 80 001 lei och 100 000 lei är arvodet 2 %, för belopp över 100 000 lei 1 %.
 4. Utmätning:
  • 60 lei för fordringar upp till 1 000 lei - för belopp under 50 000 lei får arvodet uppgå till högst 10 %.
  • 60 lei plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 lei - för belopp mellan 50 001 och
  • 80 000 lei är arvodet 3 %.
  • För fordringar på över 1 000 lei - för belopp mellan 80 001 lei och 100 000 lei är arvodet 2%, för belopp över 100 000 lei 1 %.
 5. Protest när det gäller växlar, reverser eller checkar: 150 lei - 400 lei
 6. Konstaterande av faktiska föreliggande omständigheter och inventering av egendom (artikel 239 i civilprocesslagen): 100 lei - 2 200 lei om gäldenären är en fysisk person, 5 200 lei om gäldenären är en juridisk person.
 7. Försäljning på offentlig auktion av den egendom som omfattas enligt domstolens beslut: 150 lei - 2 200 lei
 8. Kvarstad (sechestrul asigurător): 100 lei - 2 200 om gäldenären är en fysisk person, 5 200 lei om gäldenären är en juridisk person.
 9. Utmätning (sechestrul asigurător): 100 lei - 1 200 om gäldenären är en fysisk person, 2 200 lei om gäldenären är en juridisk person.
 10. Kvarstad på egendom i tredje mans besittning: 100 lei - 1 200 om gäldenären är en fysisk person, 2 200 lei om gäldenären är en juridisk person.
 11. Registrering av ett erbjudande: 50 lei - 350 lei
 12. Alla andra akter eller åtgärder som föreskrivs enligt lag: 50 lei - 200 lei
 13. Konfiskation: 10% av försäljningsvärdet (normalarvode) - 10 % av försäljningsvärdet (högsta arvode)
 14. Konsultation i samband med vidtagande av verkställighetsåtgärder: 20 lei - 200 lei
2.2. De materiella villkoren
Vilka kriterier tillämpar domstolen för att bevilja tillstånd för en verkställighetsåtgärd?

I detta fall gäller artikel 3711 tredje stycket enligt vilken det inte är domstolen utan borgenären som beslutar om vilken verkställighetsåtgärd som ska tillämpas: ”Verkställighet ska ske i någon av de former som föreskrivs enligt lag och åtgärderna ska genomföras antingen samtidigt eller successivt tills den rättighet som erkänts i exekutionstiteln har verkställts eller tills den ränta, de böter eller det belopp som fastställts enligt lagen har betalats, liksom kostnaderna för verkställighet.

Till börjanTill början

Enligt artikel 3714 kan emellertid borgenären och gäldenären under det att verkställigheten pågår och under verkställighetsorganets överinseende komma överens om att beslutet helt eller delvis ska verkställas endast avseende gäldenärens inkomster, att försäljningen av den egendom som omfattas av exekutionstiteln ska ske i samförstånd eller att betalningen av skulden ska ske på ett annat i lag föreskrivet sätt.

När det gäller fordringarna?

Som angetts ovan i punkt 2.1 finns det tre villkor för ett sådant tillstånd; beslutet måste vara slutgiltigt och vara verkställbart, och den summa som fastställs genom domstolsbeslutet ska vara säker, fastställd och förfallen till betalning.

Om beslutet har fattats av en domstol i en annan stat krävs ytterligare ett förfarande, nämligen ett beslut där en sådan åtgärd erkänns och medges, antingen enligt förordning 105/1992 eller förordning 187/2003 som rör erkännande och tillämpning av beslut som fattas av medlemsstaterna i Europeiska unionen.

När det gäller gäldenären?

I artikel 3713 i civilprocesslagen föreskrivs följande: ”Gäldenärens inkomster och egendom kan omfattas av verkställighet om de enligt lagen kan omfattas av utmätning, men bara i den utsträckning som är nödvändig för att verkställa borgenärernas rättigheter.

Egendom som omfattas av en särskild försäljningsordning kan omfattas av utmätning endast med beaktande av villkoren i lagen.”

Vad beträffar gäldenären gäller ett särskilt villkor, nämligen att verkställighetsförfaranden får inledas endast om gäldenären vederbörligen kallats. Det finns även andra bestämmelser gällande gäldenärer, exempelvis att verkställighetsåtgärder mot omyndiga gäldenärer eller myndiga gäldenärer som omfattas av ett rättsligt förbud får inledas endast under förutsättning att det finns en förmyndare eller särskild förvaltare.

Till börjanTill början

3. Verkställighetsåtgärdens syfte och karaktär

3.1. Vilken typ av egendom kan bli föremål för verkställighet?
Bankkonton?

Ja

Lös egendom?

Ja

Registrerade transportmedel?

Ja

Fast egendom?

Ja

Övrigt?
Olika typer av egendom respektive fordringar som inte omfattas av verkställighetsåtgärden.

Det finns vissa typer av tillgångar och egendomar som inte kan bli föremål för verkställighetsåtgärder. Beträffande lös egendom fastställs i artikel 406 i den rumänska civilprocesslagen vilka föremål och tillgångar i ett hushåll som anses ovillkorligen nödvändiga för gäldenären och dennes familj, däribland religiösa föremål, livsmedel som gäldenären och hans familj behöver under en tvåmånadersperiod, liksom bränsle som gäldenären och dennes familj behöver för uppvärmning under tre månader vintertid.

Även gäldenärens lön eller pension får tas i anspråk för utmätning men bara i viss utsträckning, nämligen upp till halva nettolönen per månad när det gäller underhållsskyldighet, och upp till en tredjedel av månadsnettolönen i fråga om andra skyldigheter.

Dessutom är en kategori inkomster helt undantagna från verkställighet nämligen stöd som beviljas vid dödsfall, graviditet eller nedkomst samt vid vård av sjukt barn, dagpenning samt alla andra liknande särskilda ersättningar liksom stipendier för studier.

3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?
 • För en gäldenär som inte uppfyller sina förpliktelser:
  • Kan de fortsätta att råda över sin egendom?
  • Finns det några påföljder?

I artikel 1082 andra stycket i civilprocesslagen står följande:

Till börjanTill början

Underlåtelse att iaktta bestämmelserna för verkställighetens normala förlopp straffas av ordföranden i den domstol som ansvarar för verkställigheten, på begäran av kronofogden, med böter på mellan 50 och 500 lei.

Samtidigt med att böterna utfärdas fastställs vari överträdelsen består.”

Samtidigt är det enligt strafflagen ett brott att motsätta sig verkställandet av ett domstolsbeslut.

 • I förhållande till tredje man:
  • Vilka skyldigheter har banken när det gälla att lämna information och att spärra bankkonton?

I artikel 3732 andra till fjärde stycket i civilprocesslagen föreskrivs följande: ”På begäran av den verkställande domstolen eller exekutionstjänstemannen måste en person som har en skuld till den gäldenär som omfattas av verkställighet, eller som innehar egendom som tillhör denne och enligt lag omfattas av verkställighet, lämna de upplysningar som krävs för genomförandet av verkställigheten.

På samma sätt måste institut, banker eller andra personer, på begäran av den verkställande domstolen eller exekutionstjänstemannen, skriftligen och utan dröjsmål lämna de uppgifter som krävs för genomförandet av verkställigheten även om annat föreskrivs i särskilda lagar. På begäran av exekutionstjänstemannen eller berörda parter får den verkställande domstolen vidta åtgärder enligt artikel 108^1 första stycket punkt 2 f och i artikel 108^3.

Den verkställande domstolen och exekutionstjänstemannen är skyldiga att sörja för att de mottagna upplysningarna behandlas konfidentiellt, om inte annat föreskrivs i lag.”

Till börjanTill början

Vad finns det för påföljder om villkoren inte följs?

På begäran av exekutionstjänstemannen eller av berörda parter får den verkställande domstolen vidta åtgärder enligt artikel 108^1 första stycket punkt 2 f och i artikel 108^3. Även böter får omfattas av verkställighet.

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?
 • Fastställs åtgärdernas varaktighet i lag eller av domstolen?

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

Överklagande av verkställigheten

 • som gäller verkställighetsåtgärderna i sig
 • som gäller exekutionstiteln - förtydligande av dess innebörd, omfattning eller tillämpning.
Vem kan överklaga beslutet?

Alla berörda, dvs. i första hand gäldenären.

Vilka domstolar handlägger sådana ärenden?

Den verkställande instansen (normalt en domstol i första instans, se artikel 373 andra stycket i civilprocesslagen) för fall enligt a.

Den domstol som har fattat beslutet om verkställighet för fall enligt b.

När löper fristen för överklagande ut?

Artikel 401 i civilprocesslagen

Överklagande kan göras inom 15 dagar räknat från den dag när

 1. den som överklagar fick kännedom om det verkställighetsbeslut som han invänder mot eller om vägran att efterkomma ett verkställighetsbeslut,
 2. den berörde meddelades eller delgavs beslutet om utmätning av lön. Om utmätningen gäller regelbunden lön börjar fristen för överklagande löpa senast den dag när tredje part för första gången håller inne ett belopp av lönen.
 3. den gäldenär som överklagar verkställighetsbeslutet mottog stämningen eller från den dag då gäldenären fick kännedom om de första verkställighetsbeslutet, om han inte har mottagit någon stämning eller om verkställigheten sker utan stämning.

Till börjanTill början

Överklagande där tredje part hävdar äganderätt eller annan sakrätt avseende egendom kan lämnas inom 15 dagar från försäljningen eller utmätningen av egendomen.

Även om tredje part inte lämnar in överklagandet inom tidsfristen enligt punkt 2 ska detta inte hindra denne från att utöva sina rättigheter genom en separat begäran, i enlighet med lagstiftningen.

Vilken verkan får ett överklagande?

Artikel 404 C i civilprocesslagen

(1) Om domstolen godkänner överklagandet ska den, beroende på omständigheterna, annullera det verkställighetsbeslut som överklagats eller besluta om en ändring av detta, om annullering eller upphävande av verkställigheten i sig, om annullering eller förtydligande av exekutionstiteln eller om genomförande av ett verkställighetsbeslut efter avslag på ansökan om verkställighet.

 (1^1) Om exekutionstjänstemannens vägran att inleda verkställigheten eller att genomföra verkställighetsbeslutet konstaterats oberättigad och om detta inte utgör en överträdelse enligt straffrätten, kan den verkställande domstol som meddelats enligt artikel 399.1 ålägga exekutionstjänstemannen att betala böter ( ..), liksom, på begäran av den berörda parten, besluta om skadestånd för den skada som därigenom uppkommit.

(2) Om överklagandet avslås kan den som överklagat bli skyldig att, på begäran, betala skadestånd för skador som uppkommit genom att verkställandet försenats och, om överklagandet har skett i ond tro, åläggas att betala böter (...).

Överklagande som gäller exekutionstitelns innehåll, räckvidd eller tillämpning kan göras när som helst innan preskriptionstiden för rätten att kräva verkställighet löper ut.

Ytterligare information

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Rumänien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 15-01-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket