Европейска комисия > ЕСМ > Изпълнение на съдебни решения > Румъния

Последна актуализация: 11-05-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Изпълнение на съдебни решения - Румъния

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. Оригиналната езикова версия бе актуализирана и преместена на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво означава принудително изпълнение по граждански и търговски дела? 1.
2. При какви условия може да бъде издаден изпълнителен титул или решение? 2.
2.1. Производство 2.1.
2.2. Материалноправни условия 2.2.
3. Предмет и характер на мерките за принудително изпълнение 3.
3.1. Какви видове имущество могат да бъдат предмет на принудително изпълнение? 3.1.
3.2. Какви са последиците от мерките за принудително изпълнение? 3.2.
3.3. Какво е правното действие на тези мерки? 3.3.
4. Има ли възможност да се обжалва решението за допускане на такава мярка? 4.

 

1. Какво означава принудително изпълнение по граждански и търговски дела?

Моля, представете определение за принудително изпълнение.

Разпоредбите относно изпълнението по граждански и търговски дела се съдържат в членове 372-580 от румънския Граждански процесуален кодекс.

Съгласно румънската правна система изпълнението представлява втория етап от гражданското или търговското производство и неговата основна цел е да гарантира ефективно и ефикасно признаване на права, произтичащи от съдебно решение или от извънсъдебно споразумение. Следователно изпълнителното производство дава възможност на титуляря на право, установено от съдебно или извънсъдебно решение, да задължи (физическото или юридическото) лице, нарушило правото, да го изпълни и да се възстанови върховенството на закона с помощта на компетентните държавни органи.

Моля, направете списък на мерките за принудително изпълнение, които могат да задължат, да принудят неизправната страна да предприеме действие, да плати определена сума или да ѝ попречат да извърши определено действие.

Румънският Граждански процесуален кодекс предвижда списък на преки и непреки мерки за принудително изпълнение.

НагореНагоре

Следните начини на изпълнение се считат за преки, ако те се отнасят до предмета на задължението, което ще се изпълнява принудително:

 • принудителна продажба на движимо имущество, принудитлена продажба на недвижимо имущество - членове 572-5801,
 • принудителното изпълнение на задължение да се извърши определено действие или да се въздържи от извършването на определено действие - членове 5802-5805 от Гражданския процесуален кодекс и членове 1073, 1075-1077 от Гражданския кодекс.

Когато принудително се изпълнява задължение да се извърши определено действие, законът прави разграничение между следните начини на принудително изпълнение:

а. Задължението може да бъде изпълнено от лице, различно от длъжника. В този случай кредиторът има право да поиска от длъжника да отстрани източника на нарушение на правата на кредитора и може да поиска разрешение от съда сам да отстрани нарушението за сметка на длъжника. Същото правило се прилага в случая на „задължение за извършване на действие“.

НагореНагоре

б. Личните задължения могат да се изпълняват единствено от длъжника. В този случай прякото изпълнение се извършва чрез косвена принуда, която въздейства върху имуществото на длъжника: задължение за плащане на граждански глоби и/или обезщетение за вреди - член 5803 от Гражданския процесуален кодекс.

Непрякото изпълнение се отнася до средствата за получаване на паричната сума, която е предмет на изпълнението, чрез принудителна продажба на движимото или недвижимо имущество на длъжника.

2. При какви условия може да бъде издаден изпълнителен титул или решение?

2.1. Производство
Подлежат ли на принудително изпълнение както съдебни, така и извънсъдебни решения?

Румънската правна система признава както съдебните, така и извънсъдебните решения като подлежащи на принудително изпълнение. Ето защо съществуват много видове правни актове, включително документи, заверени от нотариуси, а също чекове, банкови ордери, глоби и др.

НагореНагоре

Необходимо ли е да подам молба за започване на принудителното изпълнение

Има три условия за започване на принудително изпълнение: решението трябва да бъде в сила и подлежащо на изпълнение и вземането, установено от съда, трябва да бъде сигурно (опредлено или определяемо), ликвидно и изискуемо.

Кой съд е компетентен за изпълнителни дела?

Обичайно компетентен е първият съд - съдът, който обичайно постановява решението.

Правният статут, ролята, отговорностите и правомощията на съдебните изпълнители

Правният статут, ролята, правомощията и отговорностите на съдебните изпълнители са изложени подробно в специалния нормативен Закон ? 188/2000 за съдебните изпълнители, с всички последващи изменения и допълнения.

Трябва ли молбата за започване на принудително изпълнение да бъде изготвена от адвокат или от член на друг клон на юридическата професия?

Молбите за започване на принудително изпълнение могат да бъдат подадени от заинтересованата страна или от нейния адвокат. Няма императивни разпоредби по този въпрос.

НагореНагоре

Моля, посочете тарифите за всеки вид мярка за принудително изпълнение

Националният съюз на съдебните изпълнители установява и с одобрението на министъра на правосъдието актуализира минималните такси за услугите, предоставяни от съдебните изпълнители.

Заповед ? 2550/2006 от 14 ноември 2006 г. на Министерството на правосъдието определя следните минимални и максимални такси за предоставяните услуги:

 1. Връчване: 20-400 RON.
 2. Пряко изпълнение:
  • евикции: 150-2 200 RON за физически лица и 5 200 RON за юридически лица
  • присъждане на попечителство над или установяване на местоживеенето на непълнолетно лице: 50-1 000 RON
  • посещения на непълнолетни лица: 50-500 RON
  • въвод във владение, определяне границите на имот, сервитудни права, доставка на стоки и др.: 60-2 200 RON за физически лица и 5 200 RON за юридически лица
  • премахване на постройки или сгради: 150-2 200 RON за физически лица и 5 200 RON за юридически лица.
 3. Непряко изпълнение:
  • Производства за парични задължения, включващи движимо имущество:
   • 60 RON за парични задължения до 1 000 RON - за суми, по-малки от 50 000 RON таксата не може да надвиши 10 %
   • 60 RON плюс 2 % от всяка сума над 1 000 RON - за суми между 50 001 RON и 80 000 RON таксата е 3 %
   • когато паричните задължения надвишават 1 000 RON - 2 % за суми между 80 001 RON и 100 000 RON, 1 % за суми над 100 000 RON.
  • Производства за парични задължения, включващи недвижимо имущество:
   • 150 RON за парични задължения до 1 000 RON - за суми под 50 000 RON таксата не може да надвишава 10 %
   • 150 RON плюс 2 % от всяка сума над 1 000 RON - за сумите между 50 001 RON и 80 000 RON таксата е 3 %
   • когато паричните задължения надвишават 1 000 RON - 2 % за суми между 80 001 RON и 100 000 RON, 1 % за суми над 100 000 RON.
 4. Запор:
  • 60 RON за паричните задължения до 1 000 RON - за суми под 50 000 RON таксата не може да надвишава 10 %
  • 60 RON плюс 2 % от всяка сума над 1 000 RON - за суми между 50 001 RON и 80 000 RON таксата е 3 %
  • когато паричните задължения надвишават 1 000 RON - 2 % за суми между 80 001 RON и 100 000 RON, и 1 % за суми над 100 000 RON.
 5. Протест за неплащане на менителници, записи на заповед и чекове: 150-400 RON
 6. Удостоверяване на фактически положения и опис на определено имущество (член 239 от Гражданския процесуален кодекс): 100-2 200 RON за физически лица и 5 200 RON за юридически лица
 7. Продажба на публичен търг на вещи от съда: 150-2 200 RON
 8. Обезпечителна възбрана: 100-1 200 RON за физически лица и 2 200 RON за юридически лица
 9. Изпълнителна възбрана: 100-1 200 RON за физически лица и 2 200 RON за юридически лица
 10. Обезпечителен запор: 100-1 200 RON за физически лица и 2 200 RON за юридически лица
 11. Протокол за предварителна продажба на недвижим имот: 50-350 RON
 12. Всяко друго действие или операция, изисквани от закона: 50-200 RON
 13. Конфискации: 10 % от реализираната стойност (минимална такса) - 10 % от реализираната стойност (максимална такса)
 14. Консултации относно използването на мерки за принудително изпълнение: 20-200 RON.
2.2. Материалноправни условия
Какви са критериите на съдилищата за допускане на мярка за принудително изпълнение?

Съгласно член 371, алинея 31 кредиторът, а не съдът, определя начина на принудително изпълнение: „Принудителното изпълнение може да се извърши по всеки от начините, предвидени от закона. Мерките се извършват едновременно или последователно до удовлетворяване на признатото право, плащането на лихви, глоби или други суми, предоставени от закона, плащането на разноските по изпълнението.

НагореНагоре

Член 3714 предвижда, че по време на цялото изпълнително производство кредиторът и длъжникът могат да се договорят под надзора на органа по изпълнениeто вземанията да се удовлетворят частично или изцяло само от финансовия доход на длъжника, продажбата на имущество, предмет на производството, да се извърши по взаимно съгласие или плащането на дълга да се извърши по алтернативен начин съгласно закона.

По отношение на вземанията?

Както е предвидено в точка 2.1, има три условия за започване на принудително изпълнение: решението трябва да бъде в сила и окончателно и вземането, установено със съдебно решение, трябва да бъде сигурно, ликвидно и изискуемо.

Когато решение е постановено от съд на друга държава, трябва да се използва допълнително производство, т.e. решение, което признава и допуска извършването на действието, или в съответствие със Закон 105/1992 или Закон 187/2003 относно признаването и изпълнението на решенията на държавите-членки на Европейския съюз.

НагореНагоре

По отношение на длъжника?

Член 3713 от ГПК: „Доходът и имуществото на длъжника могат да са предмет на мерки за принудително изпълнение, ако според закона те могат да бъдат запорирани, но само до размера, необходим за реализиране на правата на кредиторите.

Имущество, което подлежи на специален режим на обращение, може да бъде запорирано само при установените от закона условия.

Що се касае до длъжника, има специално условие, което предвижда, че изпълнителното производство не може да започне, освен ако длъжникът не е надлежно призован. Съществуват също така и други специфични разпоредби относно длъжника, като тези, които се отнасят до непълнолетни или пълнолетни длъжници, обявени за неспособни да управляват собствените си дела, срещу които прилагането на мерки за принудително изпълнение е невъзможно, освен ако те нямат настойник/попечител.

3. Предмет и характер на мерките за принудително изпълнение

3.1. Какви видове имущество могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?
Банкови сметки?

Да

НагореНагоре

Материални движими вещи?

Да

Регистрирани превозни средства?

Да

Недвижимо имущество?

Да

Други?
Моля, посочете някои видове вещи или парични вземания, които не подлежат на мерки за принудително изпълнение

Има някои видове вещи и имущество, които не подлежат на мерки за принудително изпълнение. По отношение на движимото имущество, член 406 от румънския Граждански процесуален кодекс изрежда всички вещи и имущество в едно домакинство, които са абсолютно необходими на длъжника и неговото семейство, включително религиозните предмети, хранителните и продоволствените продукти, необходими, за да се издържа длъжникът и неговото семейство за период от два месеца, и вещите, използавни от длъжника и семейството му за отопление за период от три месеца през зимата.

Освен това пенсията или заплатата на длъжника може да е предмет на принудително изпълнение само до определен размер, а именно, половината от месечната му заплата в случай на вземания за издръжка и до една трета от нетната му месечна заплата в случай на други видове вземания.

НагореНагоре

Освен това има категория доходи, която е напълно освободена от принудително изпълнение: помощ, отпускана при смърт или бременност, за жени непосредствено след бременността, за лица, които се грижат за болно дете, дневните издръжки, всички други специални издръжки и академични стипендии.

3.2. Какви са последиците от мерките за принудително изпълнение?
 • По отношение длъжник, който не изпълни мярката:
  • Разпореждането с неговото имущество поражда ли правно действие?
  • Може ли той да бъде санкциониран?

В член 108, алинея 22 от Гражданския процесуален кодекс се посочва, че:

Неизпълнението от което и да е лице на правилата на общите изпълнителни производства се наказва от председателя на съда по изпълнението, по искане на ищеца, с глоба от 50 до 500 RON.

С налагането на глобата се установява и характерът на нарушението.

НагореНагоре

Същевременно според Наказателния кодекс препятстването на изпълнение на съдебно решение е престъпление.

 • По отношение на трети лица:
  • Какви са задълженията на банката относно разкриването на информация и запорирането на сметки?

В член 373, алинеи 2-42 от Гражданския процесуален кодекс се посочва, че „По искане на съда по изпълнението или на съдебния изпълнител лицата, които дължат парична сума на длъжник или са във владение на някои от неговите вещи, които са предмет на съдебното изпълнително производство, предоставят информацията, необходима за целите на изпълнението.

Освен това, по искане на съда по изпълнението или на съдебния изпълнител институциите, банките и всяко друго лице съобщават писмено данните и информацията, необходими за целите на принудителното изпълнение, дори ако специални разпоредби предвиждат друго. По искане на съдебния изпълнител или на заинтересованата страта съдът по изпълнението може да допусне мерките, предвидени в член 108^1, алинея 1, точка 2, буква f) и член 108^3.

НагореНагоре

Съдът по изпълнението и съдебният изпълнител гарантират, че получената информация се разглежда поверително, освен ако законът не предвижда друго.

Какви са санкциите за неизпълнение на разпореждането за допускане на мярката?

По искане на съдебния изпълнител или на заинтересованата страна съдът по изпълнението може да допусне мерките, предвидени в член 108^1, алинея 1, точка 2, буква f) и член 108^3. Глоби също могат да се налагат и изпълняват принудтилено.

3.3. Какво е правното действие на тези мерки?
 • Има ли срок на давност, предвиден от закона или посочен в съдебното решение?

4. Има ли възможност да се обжалва решението за допускане на такава мярка?

Обжалване на принудителното изпълнение

а. на самите изпълнителни действия

б. на изпълнителния титул - т.е. на обхвата или прилагането на принудителното изпълнение.

НагореНагоре

Кой може да оспорва това решение?

Всяко заинтересовано лице - най-вече и на-първо място длъжникът.

Кой е компетентният съд, пред който следва да се обжалва?

Съдът по изпълнението (обикновено първоинстанционният съд - вж. член 373, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс в случая на подточка а)).

Съдът, който е постановил окончателното уважително решение, в случая на подточка б).

Какъв е срокът за обжалване на решението?

Член 401 от Гражданския процесуален кодекс

Жалба може да бъде подадена в рамките на 15 дни от датата, на която:

 1. жалбоподателят е узнал за изпълнителния титул, който той оспорва, или за отказа да се изпълни заповед за принудително изпълнение;
 2. заинтересованата страна е получила, в зависимост от случая, известие или уведомление относно започването на процедурата по налагане на запора. Ако е запориран постоянен доход, срокът за обжалване от страна на длъжника започва да тече не по-късно от датата, на която е запорирана първата сума от този доход при третото лице;
 3. длъжникът, който оспорва принудително изпълнение, е получил изпълнителния титул или на датата, на която той е уведомен за първото решение за принудитлено изпълнение, в случаи, когато той не е получил изпълнителния титул или заповедта е приведена в изпълнение без призоваване.

Основанията, обхватът или изпълнението на изпълнителния титул могат да се обжалват по всяко време в рамките на срока за искане на принудително изпълнение.

НагореНагоре

Искове за собственост на трети лица или други вещни права над вещта, предмет на принудителното изпълнение, могат да се подават чрез обжалване в рамките на 15 дни от приключване на продажбата или от датата на принудителната продажба на вещта.

Необжалване в рамките на срока, предвиден в алинея втора, не препятства третото лице да упражни своето право чрез отделна молба, подадена в съответствие със закона.

Какво е действието на такова обжалване?

Член 404 от Гражданския процесуален кодекс

(1) Ако съдът допусне обжалване на принудителното изпълнение, в зависимост от случая, той или ще отмени изпълнителния титул, или ще разпореди неговото изменение, прекратяване или спиране на принудителното изпълнение, отменянето или разяснението на изпълнителния титул или изпълнението на заповедта за принудително изпълнение, чието изпълнение е било отказано.

 (1^1) Когато отказът на изпълнителя да започне или да извърши принудително изпълнение се счита за неоснователен, ако деянието не е престъпление, съдът по изпълнението, уведомен по член 399, алинея 1, може да наложи глоба на изпълнителя (..) и по искане на заинтересованата страна - да наложи обезщетение за така понесената вреда.

(2) Когато жалба е отхвърлена, жалбоподателят може да бъда задължен, по искане, да заплати обезщетение за понесената загуба в резултат от забавянето на принудителното изпълнение, а ако жалбата е била подадена недобросъвестно, на него ще му бъде наложена глоба (...).

Допълнителна информация

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Изпълнение на съдебни решения - Обща информация | Румъния - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 11-05-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство