Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Portugal

Senaste uppdatering: 17-03-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Portugal

Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text português
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Exekutionstitlar 2.1.
2.2. Domstolarnas obligatoriska roll 2.2.
2.3. Behörighet 2.3.
2.4. Exekutionsbiträdet 2.4.
2.5. Anlitande av domstolsombud 2.5.
2.6. Verkställighetsavgifter 2.6.
2.7. Domstolarnas kriterier för beslut om verkställighet 2.7.
2.7.1. Avseende kravet 2.7.1.
2.7.2. Avseende gäldenären 2.7.2.
3. Verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.2.1. I förhållande till en tredskande gäldenär? 3.2.1.
3.2.1.1. Kan gäldenären förfoga över tillgångar? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Blir gäldenären föremål för sanktioner? 3.2.1.2.
3.2.2. I förhållande till tredje man? 3.2.2.
3.2.2.1. Vilka är bankernas skyldigheter beträffande information och kvarstad i banktillgodohavanden? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Vilka sanktioner finns om verkställigheten inte följs? 3.2.2.2.
3.2.3. Vilka är tidsfristerna för verkställighetsåtgärder? Finns det en tidsfrist enligt lag eller rättsligt beslut? 3.2.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.
4.1. Vem kan överklaga beslutet? 4.1.
4.2. Vilken domstol är behörig vid överklagande? 4.2.
4.3. Vilken tidsfrist gäller för överklagande? 4.3.
4.4. Vilka följder får ett överklagande? 4.4.
5. Vad ska jag göra för att ett rättsligt beslut från en annan medlemsstat ska erkännas och verkställas i Portugal? (Om föräldraansvar, se ”Föräldraansvar – Portugal”) 5.
5.1. Hur ska en ansökan om verkställighet av utländskt beslut vara utformad och vilka handlingar ska bifogas? 5.1.
5.2. Till vilken myndighet eller domstol ska ansökan skickas? 5.2.
5.3. På vilket språk ska ansökan skrivas? 5.3.
5.4. Måste jag själv betala domstolskostnaderna? Måste jag betala andra typer av kostnader? 5.4.
5.5. Måste en advokat anlitas i dessa fall? Hur hittar man i så fall en advokat i Portugal? 5.5.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med ”verkställighet” avses här en rättslig åtgärd som en fysisk eller juridisk person utverkar hos domstol för att hävda en rättighet som kränkts. Det innebär alltså att på rättslig väg hävda en rätt och se till att motsvarande skyldighet verkställs.

Verkställigheten kan avse betalning av ett visst belopp, tillhandahållande av ett föremål eller uppfyllande av en skyldighet att göra något eller att avstå från att göra något.

Både för tillhandahållande av föremål och vidtagande av åtgärd gäller att om den svarande inte uppfyller skyldigheten, kommer konsekvensen att bli verkställighet för betalning av ett visst belopp.

Om gäldenären då inte betalar frivilligt, beläggs dennes tillgångar eller rättigheter med kvarstad. I särskilda fall kan här även tredje man beröras, exempelvis om tillgångarna omfattas av säkerheter eller gäldenären är föremål för en skadesak. Därefter erhåller borgenären likvida medel, övertar beslagtagna tillgångar, erhåller producerade överskott eller överskottet från en försäljning av tillgångar.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Exekutionstitlar

Exekutionstitlar är domstolsbeslut, utslag eller andra typer av beslut av ett rättsligt organ som fastslår att en skyldighet inte har uppfyllts. De kan också vara beslut av skiljedomstolar, dokument som registrerats eller bestyrkts av en notarie som fastställer eller bekräftar en skyldighet. Vidare kan de avse särskilda dokument som gäldenären undertecknat och som fastställer eller bekräftar ekonomiska skyldigheter, vars belopp framgår av en enkel aritmetisk beräkning. De kan också fastställa eller bekräfta en skyldighet att tillhandahålla ett föremål eller vidtaga en åtgärd eller handla om dokument som genom särskilt beslut är verkställbara –- exempelvis checker, växlar, betalningsorder, ansökningar om verkställighet samt handlingar från möten med delägare.

Till börjanTill början

2.2. Domstolarnas obligatoriska roll

Förfarandet sker alltid vid domstol.

2.3. Behörighet

Behöriga att besluta om verkställighet är de portugisiska underrätter som har beslutat om ärendet.

Om fastställelsetalan anhängiggjorts vid en appelationsdomstol eller högsta domstolen, är det domstolen i den svarandes domkrets som är behörig för verkställigheten. Undantag föreligger om en domare eller dennes maka/make, vissa föräldrar eller samboende är part i ärendet och domaren arbetar på den domstol som skulle varit behörig. I detta fall är domstolen i den närmaste domkretsen behörig.

Om beslutet fattats av en skiljedomare i Portugal, är den domstol behörig i vars domkrets skiljeförfarandet skett.

För övriga exekutionstitlar gäller den allmänna regeln att det är domstolen på den plats där skyldigheten ska efterkommas som är behörig.

Skulle verkställigheten avse tillhandahållandet av visst föremål eller betalning av skuld med en ställd säkerhet, är det domstolen på platsen där föremålet eller de belastade tillgångarna finns som är behörig.

Om emellertid verkställighet sökts vid domstol i den svarandes domkrets och denne inte bor i Portugal men har tillgångar där, är det domstolen på den plats där tillgångarna finns som är behörig.

2.4. Exekutionsbiträdet

Om inte annat fastställts i lag är det exekutionsbiträdet som under domstolens kontroll har hand om verkställigheten, inklusive offentliggörande och delgivning av stämning eller av andra handlingar.

Till börjanTill början

Denne utför dessa uppgifter på uppdrag av den sökande eller domstolens kansli. Exekutionsbiträdet ska vara registrerad i domkretsen eller en angränsande domkrets, i annat fall i en domkrets i samma distrikt. Saknas en sådan i distriktet eller om andra hinder föreligger, ska uppdraget utföras av lämplig domstolskanslist. Denne får dock inte utföra sådana uppgifter som bara ett exekutionsbiträde får utföra. Uppdraget ska i detta fall utföras av sekreteraren vid den domstolsavdelning som handhar verkställigheten.

Under förfarandet utför exekutionsbiträdet sitt uppdrag och andra i lag fastställda uppgifter. Arbetet står under tillsyn av juristsamfundet och kopplad till den aktuella domstolen.

Det utsedda exekutionsbiträdet får bara avsättas genom beslut av domare som beslutar om säkerhetsåtgärder, på eget initiativ eller på begäran av den sökande. Överträdelserna kan handla om bedrägligt eller försumligt förfarande eller allvarligt brott mot motsvarande tjänsteföreskrifter. Sådant beslut ska meddelas juristsamfundet.

Indrivning av domstolskostnader verkställs alltid av en domstolskanslist.

Åtgärder som skulle innebära resor utanför domkretsen och dess omgivningar, eller utanför storstadsområdena Lissabon eller Porto om domkretsen ligger i dessa, ska vidtas av ett exekutionsbiträde i dessa områden, om inte detta är förenat med hinder eller stora svårigheter. Detta sker på begäran av det utsedda exekutionsbiträdet och på dennes ansvar.

Exekutionsbiträdet får på eget ansvar låta en underställd tjänsteman vidta åtgärder som inte avser kvarstad, försäljning, betalning eller annan exekutiv åtgärd. Tjänstemannen måste vara medlem av juristsamfundet.

Till börjanTill början

2.5. Anlitande av domstolsombud

Advokat måste alltid anlitas om verkställighetsåtgärderna avser belopp som överskrider vad appellationsdomstolen får handlägga (14 963,94 euro).

För belopp mellan 3 740,99 och 14 963,94 euro är advokat bara obligatorisk om invändningar mot verkställigheten har registrerats eller vid annat förfarande i samband med fastställelsetalan.

Avser verkställighetsåtgärderna ett belopp som inte överskrider 3 740,98 euro, är ombud inte obligatoriskt ens vid invändningar mot verkställigheten. De olika parterna kan då agera själva.

2.6. Verkställighetsavgifter

Kostnaderna för verkställigheten består av avgifter och kostnader. Dessa består särskilt av återbetalningar av förskotterade utlägg, av reguljära eller förskotterade betalningar till olika organ, av arvoden till tillfälligt anlitade i förfarandet, av transportkostnader samt resor och traktamente, återbetalningar till staten för rättshjälpsutgifter, bland annat då reguljära eller förskotterade arvoden samt kostnad för stämning som den sökande begärt. Hit hör också arvoderingen av exekutionsbiträdet, dennes faktiska och berättigade kostnader samt utgifter för deposition av tillgångar exempelvis ersättning till förvaltaltare.

Arvoderingen av exekutionsbiträdet regleras i lag med angivande av olika åtgärder.

2.7. Domstolarnas kriterier för beslut om verkställighet

2.7.1. Avseende kravet

En verkställbar fordran måste vara säker, förfallen till betalning och likvid.

Till börjanTill början

2.7.2. Avseende gäldenären

Verkställigheten måste rikta sig mot den som i exekutionstiteln anges som gäldenär.

Om en rättighet eller en skyldighet har överlåtits på annan person än som anges i exekutionstiteln, ska verkställigheten riktas mot denna person. Vid själva ansökan om verkställighet ska den sökande lämna närmare uppgifter om överlåtelsen.

Verkställigheten kan avse en skuld som är förenad med realsäkerhet i form av tredje mans tillgångar (som införsel på avkastning, pant, hypotek, förmånsrätter, retentionsrätt, utmätning och beslag). Verkställigheten riktas då direkt mot tredje man, om den sökande väljer att utnyttja säkerheten. Den sökande kan dock också stämma gäldenären direkt.

Om verkställigheten riktats mot tredje man och realsäkerheten visat sig otillräcklig, kan den sökande vid samma förfarande kräva att verkställigheten riktas mot gäldenären som då krävs på den resterande delen av fordran. Om tredje man förfogar över gäldenärens belastade tillgångar, kan denne stämmas tillsammans med gäldenären.

3. Verkställighetsåtgärder

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Verkställighet kan avse alla tillgångar som kan bli föremål för utmätning. Enligt lag kan i vissa fall tredje mans tillgångar utmätas, vilket dock kräver att verkställigheten riktar sig mot denne.

Utmätningen sker på vissa villkor och begränsar sig till de tillgångar som krävs för att betala fordran samt de sannolika kostnaderna för verkställighet.

Till börjanTill början

Bara föremål och rättigheter som kan värderas i pengar kan utmätas, inte tillgångar som inte är föremål för handel. Det finns också rättsliga begränsningar för utmätning som innebär att vissa tillgångar inte kan utmätas eller bara delvis eller på vissa vilkor.

Följande får inte utmätas:

 1. oförytterliga föremål och rättigheter,
 2. tillgångar som tillhör staten och övriga offentligrättsliga juridiska personer,
 3. föremål vars beslagtagande skulle strida mot god sed eller inte vara ekonomiskt motiverat p.g.a. obetydligt marknadsvärde,
 4. offentliga kultföremål,
 5. gravsmyckningar,
 6. normalt nödvändiga hushållsföremål i den svarandes permanenta bostad, såvida verkställigheten inte avser betalning av dessa eller kostnaden för deras reparation,
 7. utrustning som krävs för handikappade och föremål avsedda för behandling av sjuka.

Tillgångar som tillhör staten och övriga offentligrättsliga juridiska personer får inte utmätas, om verkställigheten inte avser betalning av skuld med realsäkerhet. Detsamma gäller organisationer som på entreprenad utför arbeten eller offentliga tjänster samt allmännyttiga organisationer. Utmätas får heller inte gäldenärens arbetsredskap och föremål som krävs för dennes yrkesverksamhet eller yrkesutbildning, med följande undantag:

 1. Om gäldenären anger att de kan utmätas.
 2. Om verkställigheten avser betalning av dessa eller kostnaden för deras reparation.
 3. Om de utmäts som delar av en affärsdrivande verksamhet.

Följande får inte utmätas:

 1. Två tredjedelar av inkomst, lön eller motsvarande naturaersättning som gäldenären uppbär.
 2. Två tredjedelar av periodiska ersättningar i form av pension eller annan social förmån, försäkring, skadeersättning eller livränta eller annat som motsvarar pension. När det gäller föregående stycke, ska det maximalt utmätningsbara beloppet per utmätning motsvara tre nationella minimilöner. Minimigränsen ska motsvara en nationell minimilön, för det fall gäldenären inte har annan inkomst och fordran inte avser underhåll. Vid beslagtagande av pengar eller utmätning av balanskonto i bank får belopp motsvarande en nationell minimilön inte beslagtagas eller utmätas. Med hänsyn till beloppet och karaktären av fordran, men även till gäldenärens och dennes familjs behov, kan domstolen undantagsvis och under en rimlig tidsperiod minska den utmätningsbara delen av dennes inkomster. Den får till och med helt undanta dessa från utmätning men inte längre än i ett år. Med hänsyn till beloppet och karaktären av fordran, men även till gäldenärens levnadsföring och gäldenärens och dennes familjs behov, kan domstolen på den sökandes begäran upphäva de ovannämnda reglerna för den icke utmätningsbara delen av banktillgodohavande och minska den nämnda begränsningen på en nationell minimilön. Detta gäller dock ej pension eller social förmån.

Ej utmätningsbara är pengar eller banktillgodohavande som avser återbetalning av ej verkställningsbar fordran, på samma villkor som den ursprungliga fordran.

Till börjanTill början

Med undantag av vad de har rätt att förfoga över kan parterna komma överens om att begränsa gäldenärens skyldigheter till en del av dennes tillgångar, om denne inte tillgodoser skyldigheterna frivilligt.

Verkställigheten kan avse fasta tillgångar, rörligare tillgångar, rättigheter och förväntade förmögenhetstillskott, bonus eller lön, banktillgodohavanden, gemensamma tillgångar, andelar och affärsdrivande bolag.

3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

3.2.1. I förhållande till en tredskande gäldenär?

3.2.1.1. Kan gäldenären förfoga över tillgångar?

Genom utmätning förlorar gäldenären sin rätt att förfoga över tillgången eller rättigheten. För verkställigheten är det irrelevant om tillgångarna vid utmätningen har överlåtits, är pantsatta eller uthyrda.

Enligt det gällande förfarandet utses gäldenären normalt inte till förvaltare av tillgångarna.Så kan endast ske i särskilda situationer, när den sökande godkänt detta eller när den utmätta tillgången är gäldenärens hem.

3.2.1.2. Blir gäldenären föremål för sanktioner?

Om gäldenären utsetts till förvaltare och inte uppfyller sina skyldigheter, ska den behöriga domstolen befria denne från uppdraget. Om gäldenären utan giltiga skäl inte tillhandahåller tillgångarna för utmätning inom fem dagar efter utsatt datum, beslutas det om omedelbart beslag av dennes tillgångar. Detta ska täcka det aktuella värdet, rättsliga kostnader och extra utgifter till följd av gäldenärens försummelse. Gäldenären kan också dömas till rättegångsböter eller också bli föremål för brottmål.

Till börjanTill början

3.2.2. I förhållande till tredje man?

3.2.2.1. Vilka är bankernas skyldigheter beträffande information och kvarstad i banktillgodohavanden?

Kreditinstitut som åläggs bistå vid utmätning av banktillgodohavanden, ska inom femton dagar meddela exekutionsbiträdet befintliga saldon eller att tillgodohavanden eller konton saknas.

Utmätningen av tillgodohavanden på auktoriserat kreditinstitut handläggs företrädesvis via elektronisk post och domstolsbeslut.

Kreditinstitutet meddelas direkt om att visst tillgodohavande, eller delar av detta, omedelbart beläggs med kvarstad. Därefter kan endast exekutionsbiträdet röra detta belopp plus sannolika kostnader för verkställigheten.

Kreditinstitut ansvarar för sina tillgodohavanden vid tidpunkten för meddelandet.

3.2.2.2. Vilka sanktioner finns om verkställigheten inte följs?

Ovannämnda sanktioner mot en gäldenär som utsetts till förvaltare är desamma om verkställigheten inte följs av tredje man som utsetts till förvaltare.

3.2.3. Vilka är tidsfristerna för verkställighetsåtgärder? Finns det en tidsfrist enligt lag eller rättsligt beslut?

Några tidsfrister föreskrivs inte i lag. Det finns heller inga föreskrivna tidsfrister för verkställighetsförfarandet och åtgärder som beslutats i samband med detta.

Visserligen föreskrivs särskilda tidsfrister i lagstiftningen, exempelvis för utmätningsregister för fasta tillgångar (som löper ut efter tio år). Detta innebär dock inte att verkställighetsåtgärderna automatiskt skulle upphöra att gälla, eftersom dessa register utan begränsning på nytt kan förlängas för en lika lång period.

Till börjanTill början

Det enda egentliga undantaget är att gäldenären kan begära att utmätningen upphävs och den sökande döms att betala kostnaderna för sin underlåtenhet. Denne ska då ha uppehållit förfarandet i mer än sex månader (eller så ska den sökande lika länge har underlåtit att kräva att förfarandet fortsätter).

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

Beslut i samband med förfarandet kan överklagas, om saken har ett värde som överskrider det belopp som gäller för den berörda domstolen (3 740,98 euro för domstolar i första instans). Det överklagade beslutet ska också vara till gäldenärens förfång till ett värde som överskrider hälften av det beloppet.

Efter en stämning kan gäldenären också invända mot verkställigheten, både före och efter utmätningen. Vid en invändning mot verkställigheten måste gäldenären samtidigt invända mot utmätning, om denne ännu inte fått en stämning om sådan. Gäldenärens make/maka kan också invända mot verkställigheten eller utmätningen, om vederbörande också stämts i och med att utmätningen omfattar fasta tillgångar eller affärsdrivande verksamhet som gäldenären inte fritt kan förfoga över eller om det handlar om makarnas gemensamma egendom.

Berörs en person som inte är part i ärendet, kan denne väcka talan om återgång i fråga om utmätningen eller annat beslut om beslag eller överlämnande av tillgångar. Förutsättningen är att detta kränkt dennes äganderätt eller annan rätt på ett sätt som strider mot åtgärdens syfte och genomförande.

4.1. Vem kan överklaga beslutet?

Överklaga kan den som är huvudsaklig och förlorande part i ärendet.

Till börjanTill början

Överklagande kan lämnas av gäldenären eller dennes make/maka. Överklagande kan också lämnas av person som inte är part i ärendet men där en utmätning skulle vara till förfång för denne.

4.2. Vilken domstol är behörig vid överklagande?

Behörig domstol är appelationsdomstolen till domstolen i första instans som fattat det beslut som ska överklagas.

Överklagande och talan om återgång handläggs som anhängiggjorda ärenden (som ett fristående ärende med fysisk koppling till verkställigheten). Förfarandet har en fastställelsetalans struktur (prövning, bevisning, beslut och skäl till detta. Behörig domstol för att förbereda ett sådant beslut är den som handlägger verkställighetsförfarandet.

4.3. Vilken tidsfrist gäller för överklagande?

Tidsfristen för överklagande är tio dagar räknat från meddelandet av beslutet.

Tidsfristen för överklagande av verkställighet eller utmätning är tjugo dagar räknat från stämningen. Om det som överklagas sker senare, utgår tidsfristen från när det skett eller från när den överklagande fick kännedom därom.

För gäldenärens make/maka är tidsfristen för överklagande av verkställighet eller utmätning tio dagar, eller motsvarar gäldenärens tidsfrist om denna infaller senare. Detta förutsätter att vederbörande också stämts, i och med att utmätningen omfattar fasta tillgångar eller affärsdrivande verksamhet som gäldenären inte fritt kan förfoga över eller om det handlar om makarnas gemensamma egendom.

Till börjanTill början

Överklagande om återgång ska lämnas inom trettio dagar räknat från tidpunkten då vederbörandes rättigheter kränktes eller denne fick kännedom därom. Överklagande får dock aldrig lämnas efter det att tillgångarna lagligen sålts eller tilldelats efter auktion.

4.4. Vilka följder får ett överklagande?

Följderna beror av beslutets natur. I princip har överklaganden av beslut i samband med verkställighet inte suspensiv verkan.

Avser överklagandet åtgärder utan föregående stämning, avbryts verkställigheten när prövningstillstånd meddelas. Har gäldenären stämts före verkställigheten, avbryts denna bara om gäldenären kan ställa borgen eller om invändning riktas mot namnteckning på själva exekutionstiteln och detta senare kan styrkas skriftligt.

Om överklagandet bifalls, avbryts verkställigheten helt eller delvis.

Om domstolen beviljar prövningstilstånd efter preliminär prövning av överklagande om återgång, suspenderas förfarandet mot berörda tillgångar. På den överklagandes begäran kan också äganderätten preliminärt återställas. Domstolen kan dock här kräva att säkerhet ställs.

5. Vad ska jag göra för att ett rättsligt beslut från en annan medlemsstat ska erkännas och verkställas i Portugal? (Om föräldraansvar, se ”Föräldraansvar – Portugal”)

PDF File (PDF File 16 KB)
5.1. Hur ska en ansökan om verkställighet av utländskt beslut vara utformad och vilka handlingar ska bifogas?

Sedan borgenären fått en verkställighetsförklaring och verkställigheten ska ske i Portugal, ska vederbörande till domstolen lämna en i laga form uppgjord ansökan, som denne eller dennes ombud undertecknat (se punkt 2.5 ovan om obligatoriskt ombud). Ansökan ska innehålla en begäran om att skulden ska drivas in.

Till börjanTill början

Om erkännande inte krävs för verkställigheten, ska till ansökan fogas en bestyrkt kopia av den utländska domstolens beslut samt en översättning av det.

För verkställighet av en europeisk exekutionstitel krävs att borgenären lämnar in en likadan ansökan samt bifogar en bestyrkt kopia av beslutet som ska verkställas och av den europeiska exekutionstiteln samt en bestyrkt översättning till portugisiska.

Verkställigheten sker sedan i enlighet med portugisisk lag.

5.2. Till vilken myndighet eller domstol ska ansökan skickas?

Ansökan om verkställighet ska skickas till domstolen i den sökandes domkrets. Bor denne inte i Portugal men har tillgångar där, gäller kravet domstolen där tillgångarna finns.

Om det finns en särskild verkställighetsdomstol i området, ska ansökan skickas dit.

5.3. På vilket språk ska ansökan skrivas?

Ansökan ska skrivas på portugisiska.

Även bifogade handlingar ska översättas till detta språk.

5.4. Måste jag själv betala domstolskostnaderna? Måste jag betala andra typer av kostnader?

Ja, man måste själv betala domstolskostnaderna för verkställighet.

Se här punkt 2.6 ovan.

Om en advokat ska anlitas, måste man själv betala dennes arvode.

5.5. Måste en advokat anlitas i dessa fall? Hur hittar man i så fall en advokat i Portugal?

Se här punkt 2.5 ovan.

I Portugal har Ordem dos Advogados (www.oa.pt português) (advokatsamfundet) och Câmara dos Solicitadores (www.solicitador.net português) (juristsamfundet) på sina webbplatser sökverktyg, som gör att man kan hitta lämpliga medarbetare i dessa organisationer.

Ytterligare information

Ytterligare upplysningar kan hittas på följande webbplatser:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (Högsta domstolen)
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Tribunal Constitucional (författningsdomstolen)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça (justitieministeriet)
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (appellationsdomstolen i Lissabon)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (appellationsdomstolen i Coimbra)
 • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora (appellationsdomstolen i Évora)
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto (appellationsdomstolen i Porto)
 • http://www.trg.mj.pt/ português - Tribunal da Relação de Guimarães (appellationsdomstolen i Guimarães)
 • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria Geral da República (åklagarmyndigheten)
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centro de Estudos Judiciários (Centrum för juridiska studier - ansvarar för utbildningen av portugisiska domare)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (advokatsamfundet)
 • http://dre.pt/ português - Portugisisk lagstiftning on-line
 • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores (juristsamfundet)
 • http://www.redecivil.mj.pt/ português - Portugals kontaktpunkt för det Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Anmärkningar

Informationen ovan kommer successivt att uppdateras och utvecklas. Den är inte rättsligt bindande utan återspeglar lagstiftningens innehåll och lagstiftarens språkbruk. Syftet är inte att tolka utan att enkelt och kortfattat presentera ämnesområdets specifika aspekter.

Föreliggande information ska samtidigt inte hindra att jurister anlitas när så är nödvändigt.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 17-03-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket