Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Portugal

Laatste aanpassing: 17-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Portugal

Voor de laatst bijgewerkte tekst: zie português
 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd? 2.
2.1. Executoriale titels 2.1.
2.2. Verplichte betrokkenheid van de gerechten 2.2.
2.3. Bevoegdheid 2.3.
2.4. Tenuitvoerleggende instantie 2.4.
2.5. Inschakeling van een advocaat 2.5.
2.6. Tenuitvoerleggingskosten 2.6.
2.7. Criteria toegepast door de rechtbank voor toewijzing van een tenuitvoerleggingsmaatregel 2.7.
2.7.1. Met betrekking tot de vordering 2.7.1.
2.7.2. Met betrekking tot de schuldenaar 2.7.2.
3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen 3.
3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag? 3.2.
3.2.1. Ten aanzien van de schuldenaar die in verzuim blijft? 3.2.1.
3.2.1.1. Zijn daden van beschikking van de schuldenaar geldig? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Zijn er sancties voor de schuldenaar mogelijk? 3.2.1.2.
3.2.2. Ten aanzien van derden? 3.2.2.
3.2.2.1. Wat zijn de verplichtingen van de bank met betrekking tot het verstrekken van informatie en het beslag op rekeningen? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Wat zijn de sancties voor het niet in acht nemen van het tenuitvoerleggingsbevel? 3.2.2.2.
3.2.3. Wat is de rechtsgeldigheid van dergelijke maatregelen? Geldt er een bij wet of gerechtelijk bevel gestelde termijn? 3.2.3.
4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen? 4.
4.1. Wie kunnen deze beslissing aanvechten? 4.1.
4.2. Welke rechtbank is in hoger beroep bevoegd? 4.2.
4.3. Wat is de termijn waarbinnen een dergelijk beroep dient te worden aangetekend? 4.3.
4.4. Wat is het gevolg van het beroep? 4.4.
5. Hoe kan een beslissing van een andere lidstaat in Portugal worden erkend en ten uitvoer gelegd? (In gevallen van ouderlijke verantwoordelijkheid zie: “Ouderlijke verantwoordelijkheid – Portugal”) 5.
5.1. Welke vorm moet een verzoekschrift tot tenuitvoerlegging hebben en welke bijbehorende documenten dienen te worden overgelegd? 5.1.
5.2. Aan welke rechtbank of bevoegde instantie dient het verzoekschrift te worden gericht? 5.2.
5.3. In welke taal dient het verzoekschrift te worden gesteld? 5.3.
5.4. Moet ik proceskosten betalen? Moet ik andere kosten betalen? 5.4.
5.5. Moet ik een advocaat inschakelen? Zo ja, hoe schakel ik een advocaat in Portugal in? 5.5.

 

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

In deze context betekent tenuitvoerlegging het rechtsmiddel waarmee een burger of rechtspersoon aan de rechter verzoekt passende maatregelen te nemen om te garanderen dat hij doeltreffend wordt gecompenseerd voor de inbreuk op zijn rechten. Deze eis wordt via de wettelijke kanalen gesteld om ervoor te zorgen dat een verplichting wordt nagekomen en feitelijk ten uitvoer wordt gelegd.

Tenuitvoerlegging kan betrekking hebben op de betaling van een geldsom, de overhandiging van een bepaald goed en het voldoen aan een verplichting tot een doen of laten, dat wil zeggen de verplichting om iets te doen of om iets niet te doen.

Zowel in het geval van tenuitvoerlegging door het overhandigen van een bepaald goed als in het geval van tenuitvoerlegging door het voldoen aan een verplichting geldt dat indien de partij jegens wie tenuitvoerlegging wordt geëist, niet voldoet aan de verplichting, deze verplichting wordt omgezet in een executoriale titel voor de betaling van een geldsom.

In het laatste geval geldt dat indien de schuldenaar niet vrijwillig betaalt, beslag wordt gelegd op zijn activa of rechten en in bijzondere gevallen op de activa of rechten van derden. Dit is het geval wanneer de activa zijn gekoppeld aan een leninggarantie of het voorwerp zijn van een handeling ten nadele van de schuldeiser. Vervolgens wordt het geld direct overhandigd aan de schuldeiser of worden de in beslag genomen activa aan hem toegekend dan wel de bedragen van het inkomensbeslag betaald of de activa verkocht en de opbrengsten overgemaakt aan de schuldeiser.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd?

2.1. Executoriale titels

Tot de executoriale titels of beslissingen behoren rechterlijke uitspraken, beslissingen van rechterlijke autoriteiten die het voldoen aan een verplichting vereisen, beslissingen van arbitragecommissies, documenten opgesteld of gelegaliseerd door een notaris waarin verplichtingen worden erkend of vastgesteld, onderhandse documenten ondertekend door de schuldenaar waarin geldelijke verplichtingen worden vastgesteld of erkend waarbij de betreffende bedragen worden of kunnen worden vastgesteld met behulp van eenvoudig rekenwerk of die leiden tot de erkenning van de verplichting een goed te overhandigen of aan een verplichting te voldoen, alsook alle documenten die ingevolge een bijzondere bepaling uitvoerbaar zijn, bijvoorbeeld cheques, promessen, betalingsopdrachten, uitvoerbaar verklaarde rechterlijke bevelen en de notulen van de bijeenkomsten van mede-eigenaren van een appartementsgebouw.

2.2. Verplichte betrokkenheid van de gerechten

Deze titels worden altijd ten uitvoer gelegd in de context van een rechtszaak.

2.3. Bevoegdheid

Voor een tenuitvoerlegging op grond van een beslissing door een Portugese rechter is het bevoegde gerecht de rechtbank van eerste aanleg waar de zaak werd behandeld.

Wanneer een verzoek tot een verklaring voor recht is ingediend bij het hof van beroep of het hooggerechtshof, is de rechtbank bevoegd van de woonplaats van de schuldenaar, met uitzondering van die gevallen waarin een van de partijen een rechter is, zijn huwelijkspartner, een familielid van hem of een persoon met wie hij hetzelfde huishouden deelt én het gerecht dat in de zaak bevoegd zou zijn, de rechtbank is waaraan hij is verbonden. In dat geval is het bevoegde gerecht de dichtstbijzijnde arrondissementsrechtbank.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de beslissing is gegeven bij arbitrage die in Portugal plaatsvond, is het bevoegde gerecht voor de tenuitvoerlegging de plaats van arbitrage.

Voor de andere executoriale titels geldt als algemene regel dat het bevoegde gerecht voor de tenuitvoerlegging de plaats is waar de verplichting dient te worden nagekomen.

Indien de tenuitvoerlegging echter de overhandiging van een bepaald goed betreft of de inning van een schuld met een zakelijke zekerheidstelling, is het bevoegde gerecht respectievelijk dat van de plaats waar het goed zich bevindt of dat van de plaats waar de tot zekerheid gestelde goederen zich bevinden.

Indien de vordering tot tenuitvoerlegging dient te worden ingediend bij het gerecht van de woonplaats van de schuldenaar en deze niet in Portugal woont, maar daar wel activa heeft, komt bevoegdheid toe aan het gerecht waar deze activa zich bevinden.

2.4. Tenuitvoerleggende instantie

Met uitzondering van die gevallen waarin de wet anders bepaalt, is het aan de tenuitvoerleggende instantie die onder supervisie van de rechter handelt om alle maatregelen ten behoeve van het tenuitvoerleggingsproces te treffen, waaronder dagvaardingen, betekeningen en bekendmakingen.

Deze taken worden uitgevoerd door de tenuitvoerleggingsadvocaat. Deze wordt aangesteld door de eiser of door de griffier van de rechtbank uit degenen die in het arrondissement of de aangrenzende arrondissementen zijn geregistreerd of, indien niemand beschikbaar is, uit degenen die in een ander arrondissement van hetzelfde rechtsgebied zijn geregistreerd. Indien er geen tenuitvoerleggingsadvocaat is geregistreerd in het rechtsgebied of indien er een andere belemmering bestaat, kunnen deze taken, met uitzondering van die taken die specifiek zijn toegekend aan de tenuitvoerleggingsadvocaat, worden uitgevoerd door een gerechtsfunctionaris die volgens de aanwijzingsregels is aangesteld. In dergelijke gevallen worden de taken van de tenuitvoerleggingsadvocaat uitgevoerd door een gerechtsfunctionaris of medewerker verbonden aan de sectie van de rechtbank waar de tenuitvoerlegging wordt behandeld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De tenuitvoerleggingsadvocaat is een deelnemer aan het proces, die onder supervisie van de “Câmara dos Solicitadores” (orde van advocaten) en onder functioneel toezicht van de behandelende rechter de specifieke taken van de tenuitvoerleggingsfunctionaris uitvoert alsook andere taken die hem bij wet zijn toegekend.

De benoemde tenuitvoerleggingsadvocaat kan slechts worden ontslagen bij besluit van de tenuitvoerleggingsrechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van eiser op grond van bedrog of nalatigheid of ernstige schending van de hem bij wet opgelegde taak. Van de reden voor een dergelijk ontslag zal kennis worden gegeven aan de orde van advocaten.

Bij tenuitvoerleggingen tegen justitieel tarief wordt de tenuitvoerlegging altijd door een gerechtsfunctionaris verricht.

Tenzij er redenen zijn die dit onmogelijk of buitengewoon moeilijk maken. worden taken waarvoor buiten het arrondissement van tenuitvoerlegging en de aangrenzende arrondissementen of, indien het betreffende arrondissement daar deel van uitmaakt, buiten de stedelijke gebieden van Lissabon en Porto moet worden gereisd, uitgevoerd door de tenuitvoerleggingsfunctionaris voor dat gebied, op verzoek van de aangestelde tenuitvoerleggingsfunctionaris (en wanneer deze advocaat is onder diens verantwoordelijkheid).

De tenuitvoerleggingsadvocaat kan onder zijn verantwoordelijkheid taken die geen beslagleggingshandelingen, verkoop, betaling of andere handelingen met betrekking tot tenuitvoerlegging inhouden, toevertrouwen aan een van zijn medewerkers die is erkend door de orde van advocaten.

2.5. Inschakeling van een advocaat

In een zaak van tenuitvoerlegging met een waarde die hoger is dan die welke wordt behandeld door het hof van beroep (14 963,94 EUR) is altijd inschakeling van een advocaat nodig.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In tenuitvoerleggingszaken met een waarde tussen de 3 740,99 EUR en 14 963,94 EUR is inschakeling van een advocaat uitsluitend dan verplicht in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging wordt aangevochten of waarin er volgend op de verklaring voor recht een andere procedure moet worden gevoerd.

In tenuitvoerleggingszaken waarin de betreffende bedragen niet hoger zijn dan 3 740,98 EUR is het niet verplicht om een advocaat aan te stellen, ook niet als de tenuitvoerlegging wordt aangevochten. De verschillende betrokken partijen kunnen deelnemen aan het proces.

2.6. Tenuitvoerleggingskosten

De tenuitvoerleggingskosten omvatten het wettelijke tarief en de onkosten. Deze omvatten betalingen die zijn gedaan of voorgeschoten aan allerhande instanties, betalingen verschuldigd aan degenen die op ad-hocbasis aan de procedure deelnemen, vervoerskosten en tegemoetkomingen in de kosten, terugbetaling aan de staat van de kosten van rechtsbijstand met inbegrip van de kosten met betrekking tot vergoedingen die zijn betaald of voorgeschoten in de context van dezelfde zaak alsook de kosten van dagvaarding door een gerechtsfunctionaris op verzoek van de schuldeiser. Deze kosten omvatten ook de honoraria van de tenuitvoerleggingsadvocaat, naar behoren gespecificeerde kosten gemaakt door de tenuitvoerleggingsadvocaat en de bedragen besteed aan het in bewaring geven van vermogensbestanddelen, met name de vergoeding van trustees.

De honoraria van de tenuitvoerleggingsadvocaat hangen af van de verrichte handelingen en worden bij wet vastgesteld.

2.7. Criteria toegepast door de rechtbank voor toewijzing van een tenuitvoerleggingsmaatregel

2.7.1. Met betrekking tot de vordering

De schuldvordering (verplichting die ten uitvoer dient te worden gelegd) dient zeker, verschuldigd en netto te zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.7.2. Met betrekking tot de schuldenaar

De tenuitvoerlegging dient te worden gevorderd tegen de persoon die in de executoriale titel als schuldenaar is genoemd.

Indien met betrekking tot het recht of de verplichting erfopvolging heeft plaatsgevonden, dient de tenuitvoerlegging te worden gericht tegen de erfgenamen van de persoon die in de executoriale titel als schuldenaar is genoemd. De eiser dient in zijn vordering tot een executoriale titel de feiten uiteen te zetten die bewijs leveren voor de erfopvolging.

De tenuitvoerlegging van een schuld met een zakelijke zekerheidstelling (zakelijke zekerheidstellingen zijn verplichtingen tot inhouding op het inkomen, pandrechten, hypotheek, preferente vorderingen, retentierechten, verbeurdverklaring en beslag) op activa van derden zal rechtstreeks tegen die derde worden gericht indien de eiser de zekerheidstelling ten uitvoer wil leggen, ondanks het feit dat ook de schuldenaar rechtstreeks kan worden vervolgd.

Als de tenuitvoerlegging alleen tegen de derde is gericht en het bekend is dat de tot zekerheid gestelde activa onvoldoende zijn, kan de eiser, in dezelfde procedure, verzoeken om voortzetting van de tenuitvoerleggingsprocedure tegen de schuldenaar aan wie zal worden opgedragen aan de vordering te voldoen. Als de beslagen activa aan de schuldenaar behoren, maar in het bezit van een derde zijn, kan de laatstgenoemde rechtstreeks samen met de schuldenaar worden vervolgd.

3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen

3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging?

Alle activa van de schuldenaar waarop inbeslagneming mogelijk is, kunnen voorwerp van tenuitvoerlegging zijn. In gevallen waarin de wet daar in het bijzonder in voorziet, kunnen activa van derden in beslag worden genomen indien de tenuitvoerlegging gericht is tegen die derde.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De beslaglegging wordt beperkt tot de activa die noodzakelijk zijn voor de betaling van de schuld in kwestie en de voorzienbare kosten van de tenuitvoerlegging. Voor beslag gelden bijzondere voorwaarden.

Zo is beslag uitsluitend mogelijk op goederen en rechten waarvan de waarde in geld kan worden uitgedrukt. Op activa die niet verhandelbaar zijn, is geen beslag mogelijk. Er zijn ook wettelijke beperkingen aan beslag waardoor op sommige activa in het geheel niet, slechts deels of uitsluitend onder bepaalde voorwaarden beslag mogelijk is.

Op het volgende is onder geen enkele omstandigheid beslag mogelijk:

 1. onvervreemdbare goederen of rechten;
 2. staatseigendommen en activa van andere openbare rechtspersonen;
 3. voorwerpen waarbij het beslag ervan in strijd zou zijn met de goede zeden of economisch gezien niet zinvol zou zijn vanwege hun geringe marktwaarde;
 4. voorwerpen die speciaal zijn bestemd voor de openbare eredienst;
 5. grafmonumenten;
 6. activa die essentieel zijn voor een huishouden en die zich bevinden in de vaste woonplaats van de schuldenaar, met uitzondering van die gevallen waarin de tenuitvoerlegging betrekking heeft op de betaling van de aankoopprijs van die activa of de kosten van hun reparatie;
 7. hulpmiddelen die essentieel zijn voor personen met een handicap en voorwerpen voor de behandeling van zieken.

Met uitzondering van die gevallen waarin de tenuitvoerlegging betrekking heeft op de betaling van een schuld waarop een zakelijk zekerheidsrecht rust, zijn de volgende activa uitgesloten van beslag omdat ze speciaal bedoeld zijn om het algemeen belang te dienen: staatseigendommen en activa van andere openbare rechtspersonen, activa van instanties die infrastructuur of openbare diensten in concessie houden en activa van nutsbedrijven die voor het openbaar nut worden gebruikt. Ook uitgezonderd van beslag zijn het werkgereedschap en de voorwerpen die de schuldenaar nodig heeft om zijn beroep te kunnen uitoefenen of zijn beroepsopleiding te volgen, met uitzondering van de volgende gevallen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. de schuldenaar geeft aan dat ze in beslag kunnen worden genomen;
 2. de tenuitvoerlegging is bestemd voor de betaling van hun aankoopprijs of reparatiekosten;
 3. ze worden in beslag genomen als elementen die deel uitmaken van een handelszaak.

Het volgende kan niet in beslag worden genomen:

 1. tweederde van het inkomen, salaris of vergelijkbare uitkeringen ontvangen door de schuldenaar;
 2. tweederde van de periodieke bedragen ontvangen als ouderdomspensioen of andere sociale uitkeringen, verzekeringen, schadevergoedingen wegens ongeval, jaargelden of ander pensioen van vergelijkbare aard. In de gevallen bedoeld in de laatste alinea is de bovengrens van hetgeen niet voor beslag vatbaar is gelijk aan drie keer het nationaal minimumloon ten tijde van elk beslag, en de ondergrens voor die gevallen waarin de schuldenaar geen ander inkomen heeft en de vordering niet is bedoeld voor alimentatie, het equivalent van een nationaal minimumloon. Bij inbeslagneming van geld of een banktegoed in rekening-courant kan het totaalbedrag dat het equivalent is van een nationaal minimumloon, niet in beslag worden genomen. Bij uitzondering kan de rechter het deel van het inkomen van de schuldenaar dat in beslag kan worden genomen, beperken voor een termijn die hij redelijk acht. Hiertoe weegt hij de hoogte van het bedrag en de aard van de vordering af tegen de behoeften van de schuldenaar en zijn gezin. De rechter kan zelfs het gehele inkomen van een gedagvaarde partij in zijn geheel buiten beschouwing laten voor een periode van maximaal een jaar. Eveneens kan de rechter op verzoek van de schuldeiser, na afweging van de hoogte en aard van de vordering en de levenswijze en behoeften van de schuldenaar en zijn gezin, de toepassing van bovengenoemde regels opzijzetten voor wat betreft het deel van het banksaldo waarop geen beslag mogelijk is en de genoemde grens van een nationaal minimumloon beperken, dit met uitzondering van pensioenen en sociale uitkeringen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het geldbedrag of het tegoed bij de bank dat het gevolg is van het voldoen van een vordering waarvoor beslag niet mogelijk was, kan niet op dezelfde wijze in beslag worden genomen, aangezien de oorspronkelijke vordering niet kon leiden tot beslag.

Met uitzondering van goederen die niet door de partijen kunnen worden vervreemd, is het mogelijk dat partijen overeenkomen de aansprakelijkheid van de schuldenaar te beperken tot een deel van zijn activa indien hij zijn verplichting niet vrijwillig nakomt.

Roerende en onroerende goederen, aankooprechten en verwachtingen, bonussen of inkomsten, banktegoeden, activa in mede-eigendom en aandelen in bedrijven en handelsondernemingen kunnen het voorwerp zijn van tenuitvoerlegging.

3.2. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag?

3.2.1. Ten aanzien van de schuldenaar die in verzuim blijft?

3.2.1.1. Zijn daden van beschikking van de schuldenaar geldig?

De beslaglegging ontneemt de schuldenaar het recht om over zijn activa of rechten te beschikken. Met het oog op de tenuitvoerlegging is de vervreemding, de bezwaring of de verhuring van de in beslag genomen activa niet relevant.

Onder de huidige tenuitvoerleggingsregels wordt de schuldenaar over het algemeen niet aangewezen als beheerder van de activa. Aan de schuldenaar wordt die taak toevertrouwd in bepaalde situaties, namelijk wanneer de schuldeiser daartoe zijn toestemming geeft of wanneer het in beslag genomen activum de gebruikelijke verblijfplaats van de schuldenaar is.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3.2.1.2. Zijn er sancties voor de schuldenaar mogelijk?

Indien de schuldenaar wordt aangewezen als beheerder van de activa en hij zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij bij rechterlijke beslissing van die taak worden ontslagen. Indien hij niet voldoet aan zijn verplichting de aan hem toebehorende, in beslag genomen goederen binnen vijf dagen na een bevel daartoe te overhandigen en hij dit niet-nakomen niet rechtvaardigt, wordt onmiddellijk het wettelijke beslag gelast van activa die hem toebehoren en die een toereikende waarde hebben voor de zekerstelling van het onderpand, de betaling van de gerechtskosten en de bijkomende kosten als gevolg van zijn handelen. Hij kan ook een procedurele boete krijgen en kan strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

3.2.2. Ten aanzien van derden?

3.2.2.1. Wat zijn de verplichtingen van de bank met betrekking tot het verstrekken van informatie en het beslag op rekeningen?

Banken die opdracht krijgen beslag op de banktegoeden uit te voeren, dienen binnen 15 dagen de tenuitvoerleggingsfunctionaris op de hoogte te stellen van de saldi of van het ontbreken van saldi of rekeningen.

De beslaglegging op een onderpand dat bij een rechtens daartoe aangewezen instelling in bewaring is gegeven, wordt uitgevoerd via een betekening of kennisgeving, bij voorkeur via elektronische communicatie en bekrachtigd door een rechterlijk bevel.

De betekening of kennisgeving vindt rechtstreeks plaats aan de banken. Daarbij wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het bestaande banktegoed of het aandeel van de schuldenaar in dat tegoed dient te worden bevroren vanaf de datum van kennisgeving. Toegang is uitsluitend mogelijk voor de tenuitvoerleggingsfunctionaris tot aan de bovengrens van de schuld die ten uitvoer wordt gelegd plus de voorzienbare kosten van de tenuitvoerlegging.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De bank is verantwoordelijk voor de bij haar bestaande banktegoeden op het ogenblik van de kennisgeving.

3.2.2.2. Wat zijn de sancties voor het niet in acht nemen van het tenuitvoerleggingsbevel?

De sancties voor het niet in acht nemen van de verplichtingen van de executoriale titel door de derde partij die als beheerder is aangewezen, zijn dezelfde als die welke hierboven zijn uiteengezet als zijnde van toepassing op een schuldenaar die is aangewezen om dergelijke taken te vervullen.

3.2.3. Wat is de rechtsgeldigheid van dergelijke maatregelen? Geldt er een bij wet of gerechtelijk bevel gestelde termijn?

Er is geen geldigheidsduur vastgelegd voor dergelijke maatregelen. Evenmin gelden er termijnen voor de geldigheidsduur van de executoriale titel en de daartoe vereiste maatregelen.

Ook in de gevallen waarin de wetgever bepaalde termijnen vaststelt, zoals bij de registers van beslagleggingen op onroerende goederen (die na tien jaar verstrijken), verstrijkt de geldigheid van executoriale titels niet van rechtswege, aangezien dergelijke bescheiden met een gelijke periode kunnen worden verlengd waarbij geen sprake is van enige beperking aan het aantal verlengingen.

De enige uitzondering is dat de schuldenaar opheffing van het beslag kan vragen en dat aan de schuldeiser wordt opgedragen de kosten te vergoeden die zijn veroorzaakt indien door zijn nalatigheid de zaak meer dan zes maanden heeft stilgelegen (met andere woorden, indien in deze periode geen verzoek is ingediend met betrekking tot de voortgang).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen?

Het is mogelijk beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen indien de zaak een hogere waarde heeft dan het maximumbedrag voor de rechtbank die de zaak behandelt (het maximumbedrag voor de rechtbanken van eerste aanleg is 3 740,98 EUR) en de bestreden beslissing ongunstig is voor de partij die in beroep gaat, voor een bedrag dat groter is dan de helft van het maximum voor deze rechtbank.

De schuldenaar kan zich eveneens na de dagvaarding verzetten, ongeacht of dit voor of na het beslag geschiedt. Bij zijn verzet tegen de tenuitvoerlegging dient hij eveneens verzet tegen het beslag in te dienen, indien hij hiervoor niet eerder een dagvaarding heeft gekregen. Ook de huwelijkspartner van de schuldenaar, eveneens gedagvaard wanneer het executoriaal beslag onroerende goederen betreft of een handelsonderneming waarover de schuldenaar niet vrij kan beschikken of activa die in gezamenlijk bezit van het echtpaar zijn, kan verzet aantekenen tegen de tenuitvoerlegging of het beslag.

Indien het beslag of een handeling op grond van een gerechtelijk bevel tot het bewaren of overhandigen van activa, inbreuk maakt op het bezitsrecht of een ander niet met het beslag of de maatregel verenigbaar recht van een persoon die geen partij in de zaak is, kan de benadeelde partij een verzoek indienen tot opheffing van het beslag.

4.1. Wie kunnen deze beslissing aanvechten?

Beroep kan worden ingediend door de partij die de hoofdzaak heeft verloren.

Een beroep kan worden ingediend door de schuldenaar of door zijn huwelijkspartner. Vorderingen tot opheffing van het beslag kunnen worden ingediend door eenieder die geen partij is bij de zaak en die nadeel zou ondervinden van de uitvoering van de beslaglegging.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4.2. Welke rechtbank is in hoger beroep bevoegd?

De bevoegde rechtbank voor de beoordeling van het beroep is het hof van beroep van het arrondissement waarvan de rechtbank van eerste aanleg de bestreden beslissing heeft genomen.

Verzet en vorderingen tot opheffing van beslag worden gevoerd als bijkomende procedures (in een zaak die fysiek gekoppeld is aan de tenuitvoerlegging, maar daarvan onafhankelijk is) en hebben dezelfde structuur als een vordering tot verklaring voor recht (een zaak waarbij de argumenten van de partijen worden geanalyseerd, bewijs wordt voorgelegd en een beslissing wordt genomen waarin deze argumenten worden gewogen en hun juistheid wordt vastgesteld). Het bevoegde gerecht voor een dergelijke beslissing is de rechtbank die de tenuitvoerleggingszaak behandelt.

4.3. Wat is de termijn waarbinnen een dergelijk beroep dient te worden aangetekend?

De termijn voor het indienen van beroep is tien dagen na de kennisgeving van de beslissing.

De termijn voor verzet tegen de tenuitvoerlegging of het beslag is twintig dagen na de datum van dagvaarding. Wanneer de grond voor verzet zich in een later stadium voordoet, wordt de termijn gerekend vanaf de dag waarop het betreffende feit zich voordeed of vanaf de dag waarop de partij die zich wil verzetten daarvan kennis kreeg.

De beroepstermijn voor de huwelijkspartner van de schuldenaar – ook gedagvaard wanneer de beslaglegging onroerende goederen betreft of een handelsonderneming waarover de schuldenaar niet vrij kan beschikken of activa die in gezamenlijk bezit van het echtpaar zijn – is tien dagen of wordt gerekend vanaf het einde van de termijn toegewezen aan de schuldenaar, indien deze termijn later eindigt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vorderingen van derden tot opheffing van het beslag dienen te worden ingediend binnen dertig dagen na de datum van de maatregel die inbreuk maakt op de rechten van de partij of binnen dertig dagen vanaf de dag waarop de partij daarvan kennis kreeg. Dergelijke vorderingen kunnen niet worden ingediend nadat de activa rechtmatig zijn verkocht of geveild.

4.4. Wat is het gevolg van het beroep?

Het gevolg van het beroep hangt af van de aard van de genomen beslissing. Over het algemeen heeft een beroep tegen een beslissing genomen in een tenuitvoerleggingszaak geen opschortende werking.

Bij verzet in de gevallen waarin geen eerdere dagvaarding plaatsvond, schort de toelating van de vordering de tenuitvoerlegging op. Indien voorafgaand aan de tenuitvoerlegging een dagvaarding is uitgebracht, wordt de tenuitvoerlegging uitsluitend dan opgeschort, indien de schuldenaar een zekerheid stelt of indien hij de ondertekening van het als executoriale titel geldende onderhandse document betwist en die bewering aan de hand van bewijsmateriaal kan staven.

Indien de rechter oordeelt dat het verzet tegen de tenuitvoerlegging gegrond is, wordt de tenuitvoerlegging geheel of gedeeltelijk beëindigd.

Indien de rechter op basis van een begin van bewijs beslist dat een vordering van een derde tot opheffing van het beslag wordt toegelaten, wordt de tenuitvoerlegging met betrekking tot de betreffende activa opgeschort. Het bezit wordt ook tijdelijk teruggegeven indien de eiser daarom heeft verzocht. De rechter kan daar echter als voorwaarde aan verbinden dat er een schuldbekentenis wordt overgelegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Hoe kan een beslissing van een andere lidstaat in Portugal worden erkend en ten uitvoer gelegd? (In gevallen van ouderlijke verantwoordelijkheid zie: “Ouderlijke verantwoordelijkheid – Portugal”)

PDF File (PDF File 16 KB)
5.1. Welke vorm moet een verzoekschrift tot tenuitvoerlegging hebben en welke bijbehorende documenten dienen te worden overgelegd?

Zodra voor een beslissing de verklaring van uitvoerbaarheid is verkregen, dient de schuldeiser voor tenuitvoerlegging van de beslissing in Portugal bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen volgens een wettelijk vastgesteld model dat door hemzelf of zijn vertegenwoordiger in rechte wordt ondertekend (zie 2.5 met betrekking tot verplichte procesvertegenwoordiging).

Indien de tenuitvoerlegging geen erkenningsprocedure omvat, dient de eiser een afschrift van de beslissing van de buitenlandse rechtbank en een vertaling met een akte van erkenning van de beslissing bij te voegen.

Voor de tenuitvoerlegging van een Europese executoriale titel dient de schuldeiser een identiek verzoekschrift bij te voegen met een authentieke akte van de rechterlijke beslissing, een authentieke akte van de Europese executoriale titel en een vertaling in het Portugees die door een daartoe bevoegde persoon is gelegaliseerd.

Al deze tenuitvoerleggingsprocedures worden beheerst door het Portugese recht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5.2. Aan welke rechtbank of bevoegde instantie dient het verzoekschrift te worden gericht?

Het verzoekschrift tot tenuitvoerlegging dient te worden toegezonden aan de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging is gericht of, indien die persoon niet in Portugal woont maar er activa bezit, de arrondissementsrechtbank van de plaats waar deze activa zich bevinden.

Indien er een rechtbank bevoegd is voor tenuitvoerlegging in Portugal, dient het verzoekschrift tot tenuitvoerlegging aan die rechtbank te worden toegezonden.

5.3. In welke taal dient het verzoekschrift te worden gesteld?

Het verzoekschrift dient in het Portugees te worden gesteld.

Bijgevoegde documenten dienen ook in het Portugees te worden vertaald.

5.4. Moet ik proceskosten betalen? Moet ik andere kosten betalen?

Ja, er dienen proceskosten te worden betaald voor de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing.

Zie punt 2.6.

Indien er een advocaat dient te worden ingeschakeld, zal diens honorarium natuurlijk eveneens moeten worden betaald.

5.5. Moet ik een advocaat inschakelen? Zo ja, hoe schakel ik een advocaat in Portugal in?

Zie punt 2.5.

In Portugal hebben de Ordem dos Advogados (www.oa.pt português) en de Câmara dos Solicitadores (www.solcitador.net português) websites en zoekmachines waarmee vertegenwoordigers in rechte kunnen worden gevonden.

Nadere inlichtingen

Nadere informatie is te vinden op:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (hooggerechtshof);
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Tribunal Constitucional (hof voor constitutionele zaken);
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça (ministerie van justitie);
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (hof van beroep te Lissabon);
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (hof van beroep van Coimbra);
 • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora (hof van beroep van Évora);
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto (hof van beroep van Porto);
 • http://www.trg.mj.pt português - Tribunal da Relação de Guimarães (hof van beroep van Guimarães);
 • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria Geral da República (procureur-generaal);
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centro de Estudos Judiciários (centrum voor juridische studies, belast met de opleiding van Portugese rechters en magistraten);
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (Portugese orde van advocaten);
 • http://dre.pt/ português - online juridische databank;
 • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores (orde van advocaten);
 • http://www.recedivil.mj.pt/ português - Portugees contactpunt voor aangelegenheden inzake het Europees netwerk voor burgerlijke en handelszaken.

Belangrijke mededeling

Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt. Zij is niet bindend en geeft eenvoudigweg de inhoud en strekking van de betreffende regelgeving weer zonder deze te interpreteren. Haar doel is om in eenvoudige en algemene bewoordingen bepaalde aspecten van de betreffende kwestie uiteen te zetten.

U wordt geadviseerd om zonodig de hulp van deskundigen in te roepen.

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Portugal - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 17-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk