Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Portugal

Seneste opdatering : 06-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Portugal

Seneste opdatering, se português
 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for udstedelse af et tvangsfuldbyrdelsesdokument? 2.
2.1. Tvangsfuldbyrdelsesdokumenter 2.1.
2.2. Obligatorisk inddragelse af domstole 2.2.
2.3. Kompetence 2.3.
2.4. Fogedretten (agente de execução2.4.
2.5. Anvendelse af advokat 2.5.
2.6. Omkostninger ved tvangsfuldbyrdelse 2.6.
2.7. Hvilke kriterier lægger retten til grund for at imødekomme en tvangsfuldbyrdelsesbegæring 2.7.
2.7.1. Hvad angår kravet 2.7.1.
2.7.2. Hvad angår debitor 2.7.2.
3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og karakter 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne: 3.2.
3.2.1. For en debitor, som ikke efterlever foranstaltningerne? 3.2.1.
3.2.1.1. Kan debitor disponere gyldigt over formuegoderne? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Er debitor underlagt sanktioner? 3.2.1.2.
3.2.2. Situation i forhold til tredjemand 3.2.2.
3.2.2.1. Hvilke forpligtelser har bankerne med hensyn til at fremlægge oplysninger og udlæg i bankeindeståender? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Hvilke sanktioner anvendes ved manglende efterlevelse af denne tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning? 3.2.2.2.
3.2.3. Hvor længe er foranstaltningerne til tvangsfuldbyrdelse gyldige? Fastsættes der en tidsbegrænsning i loven eller i retsafgørelserne? 3.2.3.
4. Kan en kendelse om tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger appelleres? 4.
4.1. Hvem kan gøre indsigelse mod denne kendelse? 4.1.
4.2. Hvilken ret kan behandle appelsager? 4.2.
4.3. Hvad er fristen for at appellere? 4.3.
4.4. Hvad er virkningerne af appel? 4.4.
5. Hvad skal jeg gøre for at en afgørelse, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendes og tvangsfuldbyrdes i Portugal? (Hvad angår forældremyndighed, se under "Forældremyndighed–Portugal”) 5.
5.1. Hvordan skal ansøgningen om tvangsfuldbyrdelse af en retsafgørelse udformes, og hvilke dokumenter skal vedlægges? 5.1.
5.2. Til hvilken myndighed eller ret skal ansøgningen indsendes? 5.2.
5.3. På hvilket sprog skal ansøgningen udfærdiges? 5.3.
5.4. Skal jeg betale sagsomkostninger? Skal jeg betale eventuelle andre omkostninger? 5.4.
5.5. Er man nødt til at bruge en advokat? I bekræftende fald, hvordan finder man en advokat i Portugal? 5.5.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

Tvangsfuldbyrdelse er i denne sammenhæng en retlig foranstaltning, der iværksættes af en borger eller en juridisk person, for at en domstol kan træffe nødvendige foranstaltninger til, at der ydes kompensation for en krænket ret. Der anvendes således retlige kanaler til at sikre opfyldelse af en forpligtelse eller et krav i praksis.

Tvangsfuldbyrdelse kan vedrøre betaling af et beløb, overdragelse af en genstand eller forpligtelse til at udføre eller afstå fra at udføre en given handling.

Både i tilfælde af tvangsfuldbyrdelse med henblik på overdragelse af en genstand og tvangsfuldbyrdelse med henblik på udførelse af en handling vil der over for en person, der er genstand for et søgsmål, og som ikke opfylder sine forpligtelser, í stedet blive iværksat tvangsfuldbyrdelse med henblik på betaling af erstatning.

Hvis debitor i dette sidste tilfælde ikke frivilligt foretager betaling, beslaglægges hans formuegoder, eller han fratages sine rettigheder. I særlige tilfælde anvendes samme fremgangsmåde over for tredjemand, f.eks. når formuegoderne er anvendt som sikkerhed i forbindelse med lån eller er genstand for en handling, der er til skade for kreditor. Herefter overgives pengene direkte til kreditor, de beslaglagte formuegoder overføres til denne, eller der betales beløb hidrørende fra indtægter, eller formuegoderne sælges, og indtægterne herfra overføres til kreditor.

2. Hvad er betingelserne for udstedelse af et tvangsfuldbyrdelsesdokument?

2.1. Tvangsfuldbyrdelsesdokumenter

Tvangsfuldbyrdelsesdokumenter er afgørelser eller kendelser afsagt af retterne, som kræver opfyldelse af en forpligtelse, afgørelser truffet ved voldgift eller af domstole, dokumenter udfærdiget eller bekræftet af notar, som vedrører indgåelse eller anerkendelse af forpligtelser, private dokumenter undertegnet af debitor vedrørende indgåelse eller anerkendelse af økonomiske forpligtelser, hvis omfang bestemmes eller kan bestemmes ved simpel beregning, eller som fører til anerkendelse af forpligtelsen til at overdrage en genstand eller af andre forpligtelser samt dokumenter, der ved særlige bestemmelser får status som tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, f.eks. checks, veksler, betalingsordrer, anmodninger om forbud, som har fået tvangsfuldbyrdelsesstatus, og mødereferater fra generalforsamlinger i ejerforeninger for indehavere af ejerlejligheder.

TopTop

2.2. Obligatorisk inddragelse af domstole

Retterne medvirker altid ved tvangsfuldbyrdelse af de nævnte dokumenter.

2.3. Kompetence

I forbindelse med tvangsfuldbyrdelse på grundlag af afgørelser truffet af portugisiske retter er det den førsteinstansret, hvor sagen blev behandlet, som har kompetence.

Hvis der er indledt anerkendelsessøgsmål ved en appelinstans eller ved højesteret, ligger fuldbyrdelseskompetencen hos retten for det sted, hvor debitor har sin bopæl, medmindre der er tale om et søgsmål, hvor en af parterne er en dommer, dennes ægtefælle, visse familiemedlemmer eller andre personer, som tilhører dommerens husstand, og den ret, der normalt ville have kompetence, er den, hvor dommeren udøver sit hverv. I en sådan situation er det den nærmeste ret, der er kompetent.

Hvis der er tale om en voldgiftsafgørelse, der er truffet på portugisisk område, er det retten for det sted, hvor voldgiftsafgørelsen blev truffet, der har kompetence til at gennemføre tvangsfuldbyrdelse.

Hvad angår de øvrige tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, gælder den generelle regel, at det er retten for det sted, hvor forpligtelsen skal opfyldes, der er kompetent.

Hvis tvangsfuldbyrdelsen tager sigte på overdragelse af en bestemt genstand eller inddrivelse af gæld med reel garanti med sikkerhed i ejendom eller løsøre (tinglig sikkerhed), er de kompetente retter henholdsvis retterne for det sted, hvor genstanden befinder sig, og for det sted, hvor de formuegoder, der er anvendt til garantistillelse, befinder sig.

TopTop

Hvis søgsmålet vedrørende tvangsfuldbyrdelse indledes ved retten for det sted, hvor debitor har sin bopæl, og denne ikke er bosiddende i Portugal, men nok har formuegoder i Portugal, er det retten for det sted, hvor disse formuegoder befinder sig, som har kompetence.

2.4. Fogedretten (agente de execução)

Fogedretten skal, medmindre loven bestemmer andet, under rettens tilsyn, gennemføre alle foranstaltninger til tvangsfuldbyrdelse, herunder indkaldelser, stævninger og offentliggørelser.

Disse hverv varetages af en inkassator (solicitador de execução), som udpeges af den part, der indleder søgsmål, eller af justitssekretæren blandt de inkassatorer, der er registreret i det pågældende distrikt og i tilgrænsende distrikter. Hvis det ikke er muligt, udpeges der en person fra et andet distrikt inden for samme retskreds. Hvis der i kredsen ikke er registreret en inkassator, eller der er andre hindringer, varetages opgaverne, med undtagelse af dem, der specifikt er forbeholdt inkassatorer, af en retsembedsmand, der udpeges efter de gældende regler. I så tilfælde varetages hvervet som inkassator af en justitssekretær (escrivão de direito) for den ret, hvor tvangsfuldbyrdelsen finder sted.

Inkassatoren deltager i sagsbehandlingen under tilsyn af sammenslutningen af repræsenterende jurister (Câmara dos Solicitadores) og under den dommer, der behandler sagen, med de specifikke beføjelser for en inkassator, og han varetager eventuelle andre opgaver i henhold til lovgivningen.

Den udpegede inkassator kan kun afskediges efter beslutning truffet af den dommer, der varetager tvangsfuldbyrdelsen, eller på foranledning af den part, der har indledt søgsmål, med henvisning til svigagtighed eller forsømmelighed eller grov tilsidesættelse af den opgave, han er pålagt efter den gældende lov. Årsagerne til afskedigelse vil blive meddelt sammenslutningen af repræsenterende jurister.

TopTop

I forbindelse med tvangsfuldbyrdelse vedrørende sagsomkostninger inkassatoren altid en retsembedsmand.

Hverv, som indebærer rejser uden for det pågældende og de tilstødende distrikter, eller uden for Lissabon og Porto, hvis distriktet er beliggende disse steder, varetages, medmindre det er umuligt eller yderst vanskeligt, på anmodning fra den udpegede inkassator, og hvis denne er repræsenterende jurist, inkassatoren for det pågældende område.

Inkassatoren kan på eget ansvar lade hverv, der ikke vedrører udlæg, salg, betaling eller enhver handling i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen, varetage af en medarbejder, som er godkendt af sammenslutningen af repræsenterende jurister.

2.5. Anvendelse af advokat

Ved tvangsfuldbyrdelse vedrørende beløb, der overstiger tærsklen på 14 963,94 EUR for appeldomstolen (Tribunal da Relação), skal en advokat altid medvirke ved sagsbehandlingen.

Ved tvangsfuldbyrdelse vedrørende beløb på mellem 3 740,99 og 14 963,94 EUR er det kun obligatorisk at beskikke en advokat, hvis tvangsfuldbyrdelsen anfægtes, eller hvis der skal anvendes en anden procedure i forbindelse med anerkendelsessøgsmålet.

Ved tvangsfuldbyrdelse vedrørende beløb på op til 3 740,98 EUR er det ikke obligatorisk at beskikke en advokat, heller ikke selv om tvangsfuldbyrdelsen anfægtes. De forskellige parter kan komme med indlæg under sagsbehandlingen.

2.6. Omkostninger ved tvangsfuldbyrdelse

Sagsomkostningerne omfatter retsafgifter og gebyrer. De omfatter bl.a. afholdte udgifter, betalinger, der er foretaget, eller udlæg til organer, betalinger til personer, der måtte deltage i sagen, udgifter til transport og opholdsudgifter, tilbagebetaling af retshjælp fra staten, bl.a. omfattende betalte honorarer eller udlæg for honorarer og indkaldelse ved retsembedsmand på kreditors foranledning. Udgifterne omfatter også honorar til den inkassator, der står for tvangsfuldbyrdelse, behørigt dokumenterede udgifter, der er afholdt af denne, og udgifter til opbevaring af formuegoder, navnlig honorar til formueforvalter.

TopTop

Honorar til den inkassator, der gennemfører tvangsfuldbyrdelse, er fastsat i lovgivningen og afhænger af det udførte arbejde.

2.7. Hvilke kriterier lægger retten til grund for at imødekomme en tvangsfuldbyrdelsesbegæring

2.7.1. Hvad angår kravet

Kravet (forpligtelse, der skal tvangsfuldbyrdes) skal være uomtvisteligt og eksigibelt og skal kunne værdiansættes.

2.7.2. Hvad angår debitor

Tvangsfuldbyrdelsen skal indledes over for den person, som i det eksigible dokument er debitor.

Hvis der foreligger succession i forbindelse med en rettighed eller forpligtelse, skal der indledes tvangsfuldbyrdelse over for successorer til debitorerne i det eksigible dokument. I begæringen om tvangsfuldbyrdelse dokumenterer ansøgeren, at der er tale om succession.

Tvangsfuldbyrdelse af gæld med tinglig sikkerhed (dvs. forpligtelse til at tilbageholde indtægter, håndpant, pant i fast ejendom, privilegerede fordringer, tilbageholdelsesret, udlæg og beslaglæggelse i tredjemands formuegoder, iværksættes direkte over for denne, hvis ansøgeren ønsker at gøre brug af sikkerheden, men debitor kan også sagsøges uden videre.

Når der indledes tvangsfuldbyrdelse over for tredjemand, og det viser sig, at de formuegoder, der er genstand for den tinglige sikkerhed, er utilstrækkelige, kan ansøgeren inden for samme sag anmode om videreførelse af tvangsfuldbyrdelse over for debitor, som vil blive pålagt at opfylde kravet fuldt ud. Når de behæftede formuegoder tilhører debitor, men er i tredjemands besiddelse, kan sidstnævnte uden videre sagsøges sammen med debitor.

TopTop

3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og karakter

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?

De af debitors formuegoder, som der kan gøres udlæg i, kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse. I henhold til loven kan tredjemands aktiver i særlige tilfælde beslaglægges, hvis der er indledt tvangsfuldbyrdelse over for denne.

Udlægget er begrænset til de aktiver, der er nødvendige til at dække betalingen af den pågældende gæld og de forventede omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen, og det er underlagt særlige betingelser.

Der kan således gøres udlæg i genstande og inddrages rettigheder, som kan værdiansættes. Formuegoder, som ikke kan afsættes, kan ikke være genstand for udlæg. Der er også retlige begrænsninger for udlæg, som helt eller delvist umuliggør udlæg i visse formuegoder eller kun åbner mulighed herfor på visse betingelser.

Følgende kan ikke beslaglægges:

 1. umistelige genstande eller rettigheder,
 2. offentlige formuegoder tilhørende staten og andre offentlige juridiske personer,
 3. genstande, hvor udlæg ville være i strid med korrekt adfærd eller mangle økonomisk begrundelse på grund af lav markedsværdi,
 4. genstande, der er specielt beregnet på offentlig religiøs tilbedelse,
 5. grave,
 6. genstande, der er uundværlige for enhver husholdning, og som befinder sig på debitors faste bopæl, medmindre der er tale om betaling af prisen for den pågældende erhvervelse eller udgifter til reparation heraf og
 7. udstyr, der er uundværligt for handicappede, og udstyr til behandling af syge.

Medmindre der er tale om tvangsfuldbyrdelse vedrørende betaling af gæld med tinglig sikkerhed, er det heller ikke muligt at beslaglægge formuegoder tilhørende staten og andre offentlige juridiske personer eller tilhørende virksomheder, der har koncession på udførelse af offentlige arbejder eller leverance af offentlige tjenesteydelser, eller tilhørende juridiske personer, der varetager offentlig forsyningsvirksomhed. Det er heller ikke muligt at gøre udlæg i arbejdsredskaber og genstande, der har afgørende betydning for fortsættelsen af debitors erhvervsvirksomhed eller erhvervsuddannelse, medmindre:

TopTop

 1. debitor oplyser, at de kan gøres til genstand for udlæg,
 2. tvangsfuldbyrdelsen vedrører betaling af købsprisen eller reparationsudgifter og medmindre,
 3. udlægget vedrører genstande, der indgår i en virksomhed.

Der kan ikke gøres udlæg i følgende:

 1. to tredjedele af debitors indtægter, løn eller lignende ydelser,
 2. to tredjedele af de regelmæssige udbetalinger af pensioner eller andre sociale ydelser, forsikringer, ulykkesforsikringer eller løbende ydelser eller enhver anden pension af tilsvarende art. Hvad angår de tilfælde, der nævnes under sidste punkt, går grænsen for, hvad der ikke kan gøres udlæg i, ved et beløb svarende til tre nationale minimumslønninger på tidspunktet for hver enkelt udlæg, og når debitor ikke har andre indtægter, og kravet ikke vedrører underhold, ligger minimumsgrænsen på et beløb svarende til en national mindsteløn. Ved udlæg i penge eller indestående på en bankkonto er det ikke muligt i alt at overstige, hvad der svarer til en national mindsteløn. Ved en afvejning af beløbet og kravets art og debitors og dennes families behov kan dommeren undtagelsesvist reducere den del af indtægten, der kan gøres udlæg i, for en periode, som han måtte finde rimelig. Retten kan endog i en periode, som den finder rimelig, fritage den tilsagte parts indtægt for udlæg i op til et år. På foranledning af kreditor og under hensyn til kravets art og størrelse og debitors og hans families livsførelse og behov kan retten tilsidesætte de nævnte regler om ikke-udlæg i en del af indeståender på bankkonti og sænke den nævnte grænse på en national mindsteløn, medmindre der er tale om pension eller sociale ydelser.

Et pengebeløb eller indestående på en bankkonto, der er resultatet af opfyldelsen af et krav, der ikke kunne give anledning til udlæg, kan ikke være genstand for udlæg på samme måde som det oprindelige krav ikke kunne afstedkomme udlæg.

TopTop

Bortset fra tilfælde, hvor der er tale om aktiver, som parterne ikke kan disponere over, er det ved overenskomst mellem disse muligt at begrænse debitors ansvar til nogle af dennes aktiver, hvis forpligtelsen ikke opfyldes frivilligt.

Fast ejendom, løsøregenstande, rettigheder og forventning om erhvervelse, bonusser eller indtægter, bankindeståender, aktiver i fælles eje og aktier i virksomheder og forretninger kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse.

3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne:

3.2.1. For en debitor, som ikke efterlever foranstaltningerne?

3.2.1.1. Kan debitor disponere gyldigt over formuegoderne?

Udlæg fratager debitor den retlige råderet over formuegodet eller rettigheden. Afhændelse, behæftelse eller udlejning af beslaglagte aktiver er uden betydning for tvangsfuldbyrdelse.

Efter de gældende regler for tvangsfuldbyrdelse udpeges debitor normalt ikke som formueforvalter. Det hverv kan han pålægges i særlige situationer, nemlig når kreditor giver sit samtykke hertil, eller når det beslaglagte aktiv er debitors bopæl.

3.2.1.2. Er debitor underlagt sanktioner?

Hvis debitor udpeges til at være formueforvalter og ikke opfylder sine forpligtelser, kan hvervet tages fra ham ved en beslutning truffet af den ret, der er ansvarlig for sagen. Hvis han ikke opfylder forpligtelsen til at præsentere de formuegoder, der er genstand for udlæg, inden for en frist på fem dage fra tilpligtelsen til at gøre dette og ikke kan retfærdiggøre det, afsiges der øjeblikkeligt kendelse om retligt udlæg i formuegoder, som tilhører denne og er af tilstrækkelig værdi til at garantere et depositum, betaling af sagsomkostninger og yderligere supplerende omkostninger i forbindelse med debitors handlinger. Retten kan desuden idømme ham en bøde, og han kan eventuelt ifalde strafferetligt ansvar.

TopTop

3.2.2. Situation i forhold til tredjemand

3.2.2.1. Hvilke forpligtelser har bankerne med hensyn til at fremlægge oplysninger og udlæg i bankeindeståender?

Banker, der får pålagt at gøre udlæg i indeståender skal senest inden for en frist på 15 dage give inkassator oplysninger om eventuelle indeståender og saldoer.

Udlæg i indeståender i en bank, der ifølge lovgivningen er berettiget til at tage imod dette, sker ved processuel meddelelse, fortrinsvis ved elektronisk meddelelse, og fuldbyrdelsesordre.

Meddelelsen stiles direkte til bankerne med udtrykkelig anmodning om, at den eksisterende saldo eller debitors andel heraf skal indefryses fra dagen for meddelelsen, og at der kun kan gives adgang hertil op til et beløb svarende til den omhandlede gæld plus udgifterne i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen.

Banken er ansvarlig for indeståender på datoen for meddelelsen.

3.2.2.2. Hvilke sanktioner anvendes ved manglende efterlevelse af denne tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning?

Sanktioner ved manglende opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler tredjemand, som er udpeget til at være formueforvalter, er nævnt ovenfor, og de anvendes på en debitor, som er pålagt at varetage sådanne opgaver.

3.2.3. Hvor længe er foranstaltningerne til tvangsfuldbyrdelse gyldige? Fastsættes der en tidsbegrænsning i loven eller i retsafgørelserne?

Loven fastsætter ingen begrænsninger for sådanne foranstaltninger og det samme gælder for tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, og de foranstaltninger, der er fastsat deri.

TopTop

Selv når der i lovgivningen fastsættes særlige gyldighedsperioder, som det er tilfældet i forbindelse med registre over ejendomme, der har været genstand for udlæg (udløber efter 10 år), indebærer dette ikke automatisk, at tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes gyldighed ophører, eftersom sådanne lister kan forlænges for perioder af samme varighed, uden at der er grænser for, hvor mange gange dette kan ske.

Den eneste undtagelse er, at debitor kan anmode om at få ophævet udlægget, og at kreditor kan blive tilpligtet at betale omkostninger, der skyldes dennes forsømmelige adfærd, hvis sagen på grund af kreditors forsømmelighed har ligget hen i mere end 6 måneder (dvs. hvis der i denne periode ikke er fremsat anmodning om sagens videre behandling).

4. Kan en kendelse om tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger appelleres?

Det er muligt at appellere kendelser om tvangsfuldbyrdelse, hvis sagen vedrører et beløb, der ligger over grænsen for den ret, hvor sagen behandles (grænsen for førsteinstansretter ligger på 3 740,98 EUR), og den anfægtede kendelse går imod den part, der appellerer, for så vidt angår et beløb, der er større end halvdelen af grænsen for denne ret.

Debitor kan også anfægte tvangsfuldbyrdelse efter indkaldelsen, uanset om dette gøres før eller efter udlægget. Indsigelsen skal også omfatte en indsigelse mod udlægget, hvis han inden denne ikke er blevet indkaldt. Debitors ægtefælle - som også indkaldes, når udlægget vedrører fast ejendom eller en erhvervsvirksomhed, som debitor ikke frit kan disponere over, eller vedrører aktiver, som parret ejer i fællesskab – kan også gøre indsigelse mod tvangsfuldbyrdelsen eller udlægget.

TopTop

Hvis udlægget eller enhver retlig kendelse om tilbageholdelse eller overdragelse af aktiver er i strid med ejendomsretten eller enhver anden ret, der er uforenelig med udlægget eller foranstaltningens rækkevidde, og indehaveren af denne ejendomsret eller anden ret ikke er part i sagen, kan den forurettede gøre dette gældende og kræve ophævelse af udlægget.

4.1. Hvem kan gøre indsigelse mod denne kendelse?

Kendelsen appelleres af den vigtigste taber i sagen.

Debitor eller dennes ægtefælle kan appellere, og søgsmål om ophævelse af udlægget kan indledes af enhver, som ikke er part i sagen, og som ville lide skade ved gennemførelse af udlæg.

4.2. Hvilken ret kan behandle appelsager?

Den ret, der har kompetence til at behandle appelsager, er appelretten i det retsdistrikt, hvor førsteinstansretten har afsagt den anfægtede kendelse.

Appelsager og sager om ophævelse af udlæg føres samlet (i en sag, der fysisk er knyttet sammen med tvangsfuldbyrdelsessag, men i øvrigt er uafhængig heraf), og den har samme opbygning som anerkendelsessøgsmålet (en sag, hvorunder parternes argumenter analyseres, der føres bevis, og der træffes en afgørelse, hvori der foretages en vurdering af disse argumenter og af, hvorvidt de kan godtages). Den ret, der har kompetence til at afsige en sådan kendelse, er den ret, der behandler tvangsfuldbyrdelsen.

4.3. Hvad er fristen for at appellere?

Appelfristen er på ti dage fra den dato, hvor kendelsen meddeles.

TopTop

Fristen for at gøre indsigelse er på 20 dage fra indkaldelsen, hvis der er tale om tvangsfuldbyrdelse eller udlæg. Når årsagen til at gøre indsigelse først optræder på et senere tidspunkt, beregnes fristen fra den dag, hvor forholdet indtraf eller fra den dag, hvor den part, der ønsker at gøre indsigelse, blev bekendt med forholdet.

Fristen for debitors ægtefælle - der også indkaldes, når udlægget vedrører fast ejendom eller en virksomhed,/forretning, som debitor ikke frit kan disponere over, eller ægteparret fælles formuegoder – til at gøre indsigelse mod udlæg er 10 dage eller kan gå op til den frist, som debitor er indrømmet, hvis denne er længere.

Søgsmål vedrørende ophævelse af udlæg skal indledes, inden der er gået 30 dage efter datoen for den foranstaltning, som krænker den pågældende parts ret eller inden for 30 dage fra det tidspunkt, hvor parten fik kendskab til den. Denne type søgsmål kan ikke indledes, efter at formuegoderne er solgt retmæssigt eller på tvangsauktion.

4.4. Hvad er virkningerne af appel?

Virkningerne af appel afhænger af den afsagte kendelse. Generelt medfører appel af kendelser i en tvangsfuldbyrdelsessag ikke, at tvangsfuldbyrdelsen suspenderes.

Hvad angår indsigelse uden forudgående indkaldelse, indebærer dommerens godtagelse heraf, at tvangsfuldbyrdelsen suspenderes. Hvis der har været en indkaldelse forud for tvangsfuldbyrdelsen, suspenderes tvangsfuldbyrdelsen kun, hvis debitor stiller garanti, eller hvis underskriften af det private dokument, der tjener som tvangsfuldbyrdelsesdokument, er blevet anfægtet, og et dokument, der tjener som bevis, er fremlagt med det samme.

TopTop

Hvis indsigelsen mod tvangsfuldbyrdelsen tages til følge, indstilles tvangsfuldbyrdelsen helt eller delvist.

Hvis dommeren efter at have gennemført foreløbige undersøgelser beslutter, at en tredjepart kan indlede sag om ophævelse af udlæg, suspenderes sagsbehandlingen helt eller delvist vedrørende de pågældende formuegoder. Ejerskabet retableres også foreløbigt, hvis ansøgeren anmoder herom. Dommeren kan imidlertid gøre dette betinget af, at der stilles garanti.

5. Hvad skal jeg gøre for at en afgørelse, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendes og tvangsfuldbyrdes i Portugal? (Hvad angår forældremyndighed, se under "Forældremyndighed–Portugal”)

PDF File (PDF File 15 KB)
5.1. Hvordan skal ansøgningen om tvangsfuldbyrdelse af en retsafgørelse udformes, og hvilke dokumenter skal vedlægges?

Når der er udstedt en erklæring om afgørelsens retskraft, skal ansøgeren, hvis afgørelsen skal tvangsfuldbyrdes i Portugal, indsende en ansøgning til retten efter en retligt godkendt model, der er undertegnet af ansøgeren selv eller dennes retlige repræsentant (jf. pkt. 2.5 vedrørende obligatorisk retlig repræsentation), med henblik på tvangsfuldbyrdelse af kravet.

Hvis tvangsfuldbyrdelsen ikke omfatter en anerkendelsesprocedure, skal ansøgeren vedlægge en kopi af den udenlandske rets afgørelse og en oversættelse med et certifikat for anerkendelse af retsafgørelsen.

TopTop

Med henblik på håndhævelse af det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument skal ansøgeren fremlægge en identisk ansøgning med et autentisk certifikat for afgørelsen, et autentisk certifikat for det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument og en oversættelse til portugisisk, der er certificeret af en person med beføjelse hertil.

Alle disse tvangsfuldbyrdelsesprocedurer er underlagt portugisisk ret.

5.2. Til hvilken myndighed eller ret skal ansøgningen indsendes?

Ansøgningen om tvangsfuldbyrdelse skal indsendes til distriktsretten for bopælsstedet for den person, der skal være genstand for tvangsfuldbyrdelsen, eller hvis denne person ikke bor i, men har aktiver i Portugal, til distriktsretten, hvis jurisdiktion omfatter disse aktiver.

Hvis en ret er ansvarlig for tvangsfuldbyrdelse i Portugal, skal ansøgningen herom indsendes til denne ret.

5.3. På hvilket sprog skal ansøgningen udfærdiges?

Ansøgningen skal udfærdiges på portugisisk.

Vedlagte dokumenter skal også være oversat til portugisisk.

5.4. Skal jeg betale sagsomkostninger? Skal jeg betale eventuelle andre omkostninger?

Ja, der skal betales sagsomkostninger ved tvangsfuldbyrdelse.

Se pkt. 2.6.

Hvis det er nødvendigt at beskikke en advokat, vil dennes honorar også skulle afholdes.

5.5. Er man nødt til at bruge en advokat? I bekræftende fald, hvordan finder man en advokat i Portugal?

Se pkt. 2.5.

I Portugal kan man via webstederne for Ordem dos Advogados (www.oa.pt português) (advokatsamfundet) og Câmara dos Solicitadores (www.solicitador.net português) (sammenslutning af repræsenterende jurister) finder advokater.

Yderligere oplysninger

Der kan indhentes yderligere oplysninger på følgende websteder:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (højesteret)
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Tribunal Constitucional (forfatningsdomstolen)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça (justitsministeriet)
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (appelretten i Lissabon)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (appelretten i Coimbra)
 • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora (appelretten i Évora)
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto (appelretten i Porto)
 • http://www.trg.mj.pt/ português - Tribunal da Relação de Guimarães (appelretten i Guimarães)
 • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria Geral da República (statsadvokaturen)
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centro de Estudos Judiciários (ansvarlig for uddannelse af portugisiske dommere)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (advokatsamfundet)
 • http://dre.pt/ português - Legislação "on-line" (on-line lovdatabase)
 • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores (sammenslutningen for repræsenterende jurister)
 • http://www.redecivil.mj.pt/ português - Ponto de Contacto de Portugal da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial (portugisisk kontaktpunkt for EU's retlige netværk på det civil- og handelsretlige område).

Meddelelse

Nærværende faktablade vil blive ajourført og gradvis udbygget og har ikke noget doktrinært formål. De afspejler lovenes indhold, og det sprog, lovgiver har anvendt, idet målet har været at undgå fortolkning for at videregive en forenklet og forkortet beskrivelse af specifikke aspekter af det omhandlede emne.

Faktabladene kan ikke erstatte faglig rådgivning.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige