Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Polen

Senaste uppdatering: 22-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Polen

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet (utsökning) innebär att en behörig myndighet med stöd av en exekutionstitel använder i lagen föreskrivna tvångsmedel för att framtvinga en prestation i förhållande till en borgenär.

Ett verkställighetsförfarande omfattar en rad åtgärder som vidtas i samband med verkställighet och inleds med en ansökan om verkställighet.

Myndigheter som deltar i verkställighetsförfaranden:

 • Domstolsorgan som handlägger ansökningar om verkställbarhetsförklaring avseende exekutionstitlar (domstolsordförande, distriktsdomstol [sąd rejonowy], regiondomstol [sąd okręgowy] och appellationsdomstol (sąd apelacyjny]).
 • Verkställighetsorgan som deltar i själva verkställighetsförfarandet (distriktsdomstol och kronofogdemyndighet [komornik]).

Parter i verkställighetsförfarandet:

 • Handläggning av ansökningar om verkställbarhetsförklaring.
 • Själva verkställighetsförfarandet: När förfarandet väl har inletts deltar de parter som anges som gäldenär och borgenär i exekutionstiteln; fram till dess är de potentiella parter.

Verkställighetsåtgärder avsedda att förmå gäldenären att agera:

 • Tvångsmedel (en domstol kan förelägga böter, som förvandlas till fängelse om böterna inte betalas; en domstol kan förpliktiga en gäldenär att täcka en borgenärs potentiella förluster; en domstol kan instruera en kronofogdemyndighet att undanröja en gäldenärs invändning mot en borgenärs krav; en borgenär kan vidta åtgärder på en gäldenärs bekostnad; öppning av lägenhet; genomsökning av en gäldenärs saker och kläder; en kronofogdemyndighet kan förelägga böter på 500 zloty för oberättigad vägran av en ansvarig person att lämna förklaringar, och för underlåtenhet av en gäldenär att uppfylla sin skyldighet att underrätta om adressändring).
 • Utmätning (av fast eller lös egendom).
 • Offentlig auktion av utmätt fast eller lös egendom.
 • Fri försäljning av utmätt lös egendom (utan auktion).
 • Beslut om tvångsförvaltning av företag, däribland jordbruk; beslut av kronofogdemyndighet om konfiskation av lös egendom.
 • Avhysning från lokal.
 • Tvångshämtning av person som står under föräldrars förmyndarskap.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarandet

Som grund för verkställighet tjänar en exekutionstitel, dvs. ett beslut om verkställighet försett med en verkställbarhetsförklaring.

Till börjanTill början

Följande handlingar är exekutionstitlar:

 • Lagakraftvunnen dom, eller dom som inte vunnit laga kraft men som skall verkställas omedelbart (och som får verkställas omedelbart).
 • Förlikning inför domstol.
 • Beslut av skiljedomstol.
 • Förlikning inför skiljedomstol.
 • Andra domar, överenskommelser och rättsliga instrument, som enligt lag skall verkställas genom verkställighet på rättslig väg.
 • En handling från en notarie, där en gäldenär godtar verkställighetsförfarande (som omfattar en skyldighet att återbetala ett penningbelopp, återställa en fastställd mängd utbytbart gods eller leverera individuellt fastställda varor), om betalnings- eller leveransfristen är angiven i handlingen.
 • En handling från en notarie, där gäldenären godtar verkställighetsförfarande och som omfattar skyldighet att återbetala ett penningbelopp som anges i handlingen eller som fastställs i enlighet med en värderingsklausul.
 • Domar av domstolar i EU:s medlemsstater, förlikningar som ingåtts inför eller stadfästs av sådana domstolar, samt myndighetshandlingar som upprättats i EU:s medlemsstater och som i dessa stater har förklarats vara europeiska exekutionstitlar.

Enbart lagakraftvunna domar försedda med förklaring om verkställbarhet, eller omedelbart verkställbara domar (i kraft av möjlighet till omedelbar verkställighet som beslutats av myndighet på eget initiativ eller efter ansökan), utgör exekutionstitlar. I fråga om skiljedomar måste verkställbarheten först stadfästas av en statlig domstol, och först då kan en förklaring om verkställbarhet utfärdas – enbart att förklara en dom verkställbar räcker inte för att kunna inleda ett verkställighetsförfarande. En handling från en notarie utgör en exekutionstitel om den uppfyller villkoren i civilprocesslagen (Kodeks postępowania cywilnego) och lagen om notarieverksamhet (Prawa o notariacie).

Till börjanTill början

Andra exekutionstitlar:

 • Utdrag ur förteckning över fordringar i konkursmål.
 • Utdrag ur förteckning över fordringar med utdrag ur lagakraftvunnet beslut som bekräftar överenskommelse som ingåtts i konkursmålet.
 • Lagakraftvunnen förlikning med bank.
 • Förlikning inför lantmäterimyndighet.
 • Förlikning inför förlikningskommission för fackföreningsfrågor.
 • Beslut om fördelning av belopp erhållet genom utmätning och försäljning av fast egendom.
 • Exekutionstitel grundad på banklagen (Prawo bankowe), dock först efter att en domstol har försett den med förklaring om verkställbarhet.
 • Domar av utländska domstolar och förlikningar som ingåtts inför dessa efter att domarna av polsk domstol har förklarats verkställbara.
 • Beslut om fördelning av medel ur skadeståndsfond för sjöolyckor.
 • Domar från egendomskommissionen (Komisja Majątkowa) och förlikningar som ingåtts inför den (genom reglering enligt lagen om statens förhållande till polska kyrkan i Republiken Polen – Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP).

Ett verkställighetsförfarande kan inledas

 • automatiskt på hemställan av förstainstansrätt i processer som får inledas automatiskt (med stöd av civilprocesslagen),
 • efter ansökan av borgenär till en behörig distriktsdomstol eller till kronofogdemyndighet som är knuten till den domstolen, beroende på vem som är behörig att genomföra verkställigheten,
 • på hemställan av behörig myndighet (domstol eller allmän åklagare i mål rörande indrivning av viten, böter, domstolsavgifter och statens rättegångskostnader).

Ansökan om inledande av verkställighetsförfarande görs skriftligen, eller muntligen med införande i protokoll. Instruktionerna från den myndighet som genomför verkställigheten måste vara skriftliga. Till ansökan eller hemställan om verkställighet bör exekutionstiteln bifogas.

Till börjanTill början

En ansökan från en borgenär behöver inte inlämnas genom ombud eller annan.

Kronofogdemyndighetens kostnader för verkställighetsverksamhet, utgifter som uppkommer under loppet av verkställigheten samt verkställighetsavgifter regleras av lagen av den 20 augusti 1997 (i dess senaste ändrade version) om kronofogdemyndigheter och verkställighet (Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [z późniejszymi zmianami]).

Bestämmelser om avgifter:

 • Indrivning av pengar: 15 % av en indriven fordran.
 • Betalningssäkring av fordran: 5 % av fordran efter genomförd betalningssäkring.
 • Utmätning av egendom: fast avgift på 50 % av uppskattad genomsnittlig arbetsersättning.
 • Överföring av ägarskap till fastighet, utnämning av verkställande direktör i bolagsstyrelse, avhysning från lokal (inventarier och personer): 40 % av uppskattad genomsnittlig arbetsersättning.
 • Inventarieförteckning eller annan förteckning över egendom: fast avgift på 10 % av uppskattad genomsnittlig arbetsersättning (påbörjad timme räknas som hel timme).
 • Överföring till borgenär av ägarskap i andra fall: fast avgift på 25 %. Om verkställighet måste genomföras till följd av ytterligare intrång i ägarskapet ökar avgiften varje gång med 100 %.
 • Försegling eller avlägsnande av försegling utan samtidigt upprättande av inventarieförteckning: fast avgift på 4 % av uppskattad genomsnittlig arbetsersättning.
 • Åtgärder som kräver polishandräckning: fast avgift på 25 %.
 • Bistånd med att undanröja en gäldenärs invändning mot krav samt utfärdande av beslut om frihetsberövande av gäldenär: 25 %. Ett genomförande av ett beslut om frihetsberövande förutsätter att borgenären betalar avgiften.
2.2. De materiella villkoren

Ansökan från borgenär med bifogad exekutionstitel. Innehållet i ansökan är viktigt (uppgift om skyldighet som verkställigheten avser; sätt på vilket verkställigheten skall genomföras, dvs. uppgift om egendomslagstiftning med vars stöd indrivning av penningmedel skall ske; vid utmätning av fastighet skall anges fastighetsregister och hos vilken domstol det finns; vid utmätning av lös egendom behövs inga närmare uppgifter om egendomen eftersom utmätningen i princip omfattar all lös egendom som befinner sig i gäldenärens ägo).

Till börjanTill början

3. Verkställighetsåtgärder

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?
 • Lös egendom.
 • Lön.
 • Tillgodohavanden på bankkonton,
 • Fast egendom,
 • Fartyg.
 • Andra fordringar och äganderättsanspråk.

Undantagna från utmätning är

 • hushållsutrustning, underkläder, sängkläder, vardagskläder och arbetskläder,
 • en månads förbrukning av mat och bränsle för gäldenären och hans familj,
 • en ko eller två getter eller tre får,
 • verktyg nödvändiga för eget förvärvsarbete och råvaror för en veckas produktion, med undantag av motorfordon,
 • pengar som inte omfattas av utmätning (dvs. andra medel än den del av lönen som utmäts periodiskt i en omfattning som är fastställd i arbetslagstiftningen [Kodeks Pracy]); och – i det fall gäldenären inte har fast arbete – pengar som behövs för att försörja gäldenären och hans familj under två veckor,
 • utrustning och läroböcker som behövs för studier, privata papper, utmärkelser, föremål för trosutövning samt vardagsföremål som bara kan försäljas till ett pris betydligt under värdet och som för gäldenären representerar ett betydande bruksvärde,
 • vissa föremål som tillhör aktiva jordbrukare och som anges i särskilda bestämmelser,
 • pengar och naturatillgångar avsedda att täcka utgifter och resor i tjänsten,
 • pengar som utbetalats av staten för speciella syften (stipendier och understöd), såvida inte fordran uppkommit i samband med genomförandet av dessa syften eller som en följd av skyldighet att betala underhållsbidrag,
 • icke-överlåtbara rättigheter,
 • gäldenärs fordran på statliga organ för leveranser, arbeten eller tjänster före deras slutförande,
 • utbetalningar från personförsäkringar och ersättningar från egendomsförsäkringar.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Såvida inte annat anges i exekutionstiteln kan med dess stöd utmätning ske av hela den fordran som exekutionstiteln omfattar och från alla delar av gäldenärens egendom. En gäldenär har rätt att förvalta sin egendom, såvida inte en domstol har fråntagit vederbörande, i dennes egenskap av make/maka, rätten att förvalta gemensam egendom. Däremot när utmätning av lös egendom inleds, övertar kronofogdemyndigheten egendomen och upprättar ett utmätningsprotokoll. Förfogandet över fast egendom efter utmätning påverkar inte det fortsatta förloppet av förfarandet, medan ett verkställighetsförfarande i fråga om utmätt lös egendom kan inledas även mot köpare. När det finns goda skäl att göra det får kronofogdemyndigheten i varje steg av förfarandet placera utmätt lös egendom under tillsyn av en tredje man, som kan vara en borgenär. Vid utmätning av fast egendom uppmanar kronofogdemyndigheten först gäldenären att betala skulden inom loppet av två veckor. Om han underlåter att göra det gör kronofogdemyndigheten en förteckning och värdering av den fasta egendomen. Förfogandet över fast egendom efter utmätning påverkar inte det fortsatta förloppet av förfarandet. Köpare får delta i ett förfarande i egenskap av borgenärer. Rättshandlingar, som vidtas av en gäldenär (som bedriver näringsverksamhet i form av ett företag, däribland jordbruk) efter det att ett verkställighetsförfarande har inletts genom tvångsförvaltning, är ogiltiga.

Till börjanTill början

Om en gäldenär bryter ett förbud mot att utföra en viss åtgärd eller hindra en åtgärd som vidtas av en borgenär och de inte har följt detta förbud, skall domstolen efter ansökan av borgenären förelägga gäldenären att betala böter. Om böterna inte betalas förvandlas de till fängelse. I det fallet kan gäldenären således frihetsberövas om han inte erlägger böter som utgör en tvångsåtgärd.

En bank som brutit mot bestämmelserna som reglerar bankers skyldigheter vid utmätning av tillgodohavanden på bankkonton, däribland sparkonton, är skadeståndsansvariga för den förlust som borgenären därigenom orsakats. Bankers civil- och straffrättsliga ansvar regleras av banklagen. Även personer, som lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit riktiga uppgifter när de tillhandahållit information till myndigheter som har tillsynsansvar för banker och bankkunder, omfattas av straffrättsligt ansvar (böter och upp till tre års fängelse). Det gäller även personer som, trots att de lyder under banksekretessen, yppar eller missbrukar uppgifter som omfattas av banksekretess (böter på upp till en miljon zloty och upp till tre års fängelse).

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

Lagen föreskriver ingen tidsgräns för inlämning av ansökningar om verkställighet. Man måste emellertid kontrollera att de processuella förutsättningarna för ett verkställighetsförfarande är uppfyllda (att talan får föras inför domstol, omfattningen av nationell jurisdiktion, rätt att stämma inför domstol samt rätt att vara part i rättegång). Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda kan verkställighetsförfarandet inte genomföras.

Till börjanTill början

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

 • Klagan hos distriktsdomstol över åtgärd av kronofogdemyndighet (tidsfrist: en vecka från det datum åtgärden vidtogs).
 • Överklagande av domstols beslut att avvisa en klagan.
 • Klagan hos distriktsdomstol över kronofogdemyndighets beslut att förelägga böter.
 • Överklagande av domstols beslut att inte upphäva ovannämnda beslut.
 • Överklagande av domstols beslut vid fall av samtidigt administrativt förfarande och domstolsförfarande för verkställighet i samma ärende.
 • Överklagande av domstols förklaring om verkställbarhet.
 • Överklagande av domstols beslut om att avsluta eller tillfälligt avbryta ett förfarande.
 • Överklagande av domstols beslut beträffande begränsning av verkställighet.
 • Gäldenärs talan mot verkställighet.
 • Överklagande av domstols beslut om ersättning för utgifter som ådragits av part som ansvarat för att övervaka utmätning av lös egendom, liksom om ersättning för hans arbete.
 • Överklagande av domstols beslut om utbetalning av pengar som utmätts vid utmätning av lös egendom.
 • Överklagande av domstols beslut om förteckning och värdering vid utmätning av fast egendom.
 • Muntlig klagan hos tillsynsdomare över åtgärd av kronofogdemyndighet under loppet av en auktionsförsäljning.
 • Överklagande av domstols beslut om antagande av anbud.
 • Bestridande av beslut om fördelning av belopp erhållet från utmätning (inom loppet av två veckor från det att underrättelse skett till den exekutionsmyndighet som fattat beslutet).
 • Överklagande av domstols beslut rörande behandling av bestridande av beslut om fördelning av utmätt belopp.
 • Överklagande av domstols beslut rörande borgenärs åtgärd på gäldenärs bekostnad samt överklagande av domstols beslut att uppmana gäldenär att vidta vissa åtgärder, att förelägga en gäldenär att betala böter, i förekommande fall med förvandling till fängelse, och att ersätta borgenärs förluster.
 • Överklagande av domstols beslut om att undanta egendom från utmätning med deltagande av stat och näringsliv.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Polen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket