Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Polija

Pēdējo reizi atjaunots: 02-02-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Polija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi? 1.
2. Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Nosacījumi, kas ir saistīti ar izpildes sākšanu 2.2.
3. Izpildu darbību raksturs un mērķis 3.
3.1. Kāda veida īpašumu var pakļaut izpildei? 3.1.
3.2. Kādas ir izpildu darbību sekas? 3.2.
3.3. Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs? 3.3.
4. Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta? 4.

 

1. Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi?

Izpilde ir kompetento iestāžu veikta to piespiedu pasākumu īstenošana, kas ir paredzēti tiesību aktos, lai panāktu saistību izpildi pret kreditoru, pamatojoties uz izpildes rīkojumu.

Izpilde piespiedu kārtībā ir pasākumu kopums, kurus veic saistībā ar izpildi pēc izpildes pieteikuma iesniegšanas.

Personas, kas ir iesaistītas izpildes procesā:

 • juridiskas personas, kas ir iesaistītas „sprieduma izpildes izsludināšanas” procesā attiecībā uz izpildes rīkojumu: tiesas priekšsēdētāji, rajona tiesa, apgabaltiesa un apelācijas tiesa;
 • izpildes aģentūras, kas ir iesaistītas faktiskajā izpildes procesā: rajona tiesa, tiesu izpildītājs.

Procesa puses:

 • „sprieduma izpildes izsludināšanas” process;
 • faktiskais izpildes process: kad lieta ir ierosināta, – puses, kas norādītas izpildes rīkojumā kā kreditors un parādnieks; līdz lietas ierosināšanas brīdim tās ir iespējamās puses.

Izpildes pasākumi, kas ir paredzēti, lai mudinātu parādniekus rīkoties:

 • piespiedu pasākumi (tiesas noteikts naudas sods brīvības atņemšanas soda vietā nemaksāšanas gadījumā, parādniekam noteikts pienākums segt kreditora iespējamos zaudējumus, tiesas izdoti norādījumi tiesu izpildītājam novērst parādnieka iebildumus pret kreditora prasību, kreditora darbību veikšana uz parādnieka rēķina, dzīvokļa atvēršana, parādnieka īpašuma un apģērba pārmeklēšana, tiesu izpildītāja noteikts naudas sods PLN 500 apmērā par atbildīgās personas nepamatotu atteikšanos sniegt paskaidrojumus un par parādnieka pienākuma paziņot par adreses maiņu neizpildi);
 • (kustamā īpašuma vai nekustamā īpašuma) konfiskācija;
 • konfiscētā nekustamā īpašuma vai kustamā īpašuma pārdošana atklātā izsolē;
 • konfiscētā kustamā īpašuma pārdošana, pamatojoties uz tiešu vienošanos;
 • uzņēmuma vai saimniecības pārvaldnieka iecelšana – tiesu izpildītāja veikta parādnieka kustamā īpašuma konfiskācija;
 • telpu atbrīvošana;
 • aizbildniecības strīdu novēršana attiecībā uz personu, kurai ir noteikta vecāku atbildība.

2. Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms?

2.1. Procedūra

Izpildes rīkojums, kurā ir ietverts sprieduma izpildes paziņojums, kalpo par pamatu izpildei.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Izpildes rīkojumi ir šādi:

 • res judicata spriedums vai spriedums, kas nav res judicata, kas paredzēts tūlītējai izpildei (un nekavējoties izpildāms);
 • tiesā panākts izlīgums;
 • šķīrējtiesas lēmums;
 • šķīrējtiesas panākts izlīgums;
 • citi spriedumi, izlīgumi un dokumenti, kurus pēc likuma īsteno ar tiesas noteiktu piespiedu izpildi;
 • notariāls akts, kurā parādnieks piekrīt izpildei (kas ietver pienākumu atmaksāt naudas summu vai nosakāma daudzuma preces, vai pienākumu piegādāt individuāli izraudzītus priekšmetus), ja aktā ir norādīts atmaksas, izlīguma vai piegādes termiņš;
 • notariāls akts, kurā parādnieks piekrīt izpildei un kurā ietverts pienākums atmaksāt naudas summu, kas noteikta aktā vai norādīta ar novērtēšanas klauzulas palīdzību;
 • ES dalībvalstu tiesu spriedumi, šajās tiesās noslēgti vai šo tiesu apstiprināti izlīgumi un oficiāli dokumenti, kas sagatavoti ES dalībvalstīs un apliecināti šajās valstīs kā Eiropas izpildes rīkojumi.

Tikai res judicata spriedumi, kuros ir sprieduma izpildes paziņojums vai kuri ir nekavējoties izpildāmi (pamatojoties uz tūlītēju izpildāmību, kas piešķirta automātiski vai pēc pieteikuma), var būt izpildes rīkojumi. Spriedumi, kurus nodevušas šķīrējtiesas, vispirms valsts tiesai ir jāpaziņo par izpildāmiem, un tikai tad var izdot sprieduma izpildes paziņojumu; sprieduma paziņošana par izpildāmu pati par sevi nav pietiekama, lai uzsāktu izpildes procesu. Notariāls akts ir izpildes rīkojums, ja tas atbilst nosacījumiem, kas noteikti Civilprocesa kodeksā un Notāru likumā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Citi izpildes rīkojumi:

 • izraksts no prasības maksātnespējas procesā;
 • izraksts no prasības ar izrakstu no res judicata lēmuma, kas apstiprina vienošanos maksātnespējas procesā;
 • res judicata bankas izlīgums;
 • inspektora klātbūtnē noslēgts izlīgums;
 • izlīgums, kas noslēgts šķīrējtiesā, kas ir atbildīga par arodbiedrībām;
 • sadales noteikumu projekts par summu, kas iegūta no nekustamā īpašuma piedziņas;
 • bankas izpildes rīkojums, kā paredzēts Banku darbības likumā, bet tikai pēc tam, kad tiesa ir izdevusi sprieduma izpildes paziņojumu;
 • ārvalsts tiesu spriedumi un šajās tiesās noslēgti izlīgumi pēc tam, kad Polijas tiesa tos paziņojusi par izpildāmiem;
 • atbildības ierobežojuma sadales noteikumu projekts par jūrniecības prasību fondu;
 • Īpašuma komitejas lēmumi un tajā noslēgti izlīgumi izlīguma procesā (ko reglamentē likums par attiecībām starp valsti un katoļu baznīcu Polijā).

Izpildi ierosina:

 • automātiski – pēc pirmās instances tiesas pieprasījuma lietās, kuras var ierosināt automātiski (pamatojoties uz Civilprocesa kodeksu);
 • papildus kreditora pieteikumam, kas iesniegts apgabaltiesā, kurai ir piekritība, vai tiesu izpildītājam, kas piesaistīts šai tiesai, atkarībā no tā, kurš ir kompetents veikt izpildi;
 • pēc pilnvarotās iestādes pieprasījuma (tiesa vai valsts prokurors lietās, kas ir saistītas ar sodanaudas piedziņu, finanšu sodu, tiesas nodevu un procesa izmaksām, kas jāiemaksā Valsts kasē).

Izpildes pieteikumi ir jāiesniedz rakstiski vai jāreģistrē mutiski; izpildes aģentūras norādījumi ir jāsniedz rakstiski. Izpildes rīkojums jāpievieno pieteikumam vai pieprasījumam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kreditoru pieteikumi nav jāiesniedz ar pārstāvja vai citas iestādes starpnieka palīdzību.

Tiesu izpildītāju izmaksas, izdevumi, kas radušies izpildes procesā, un izpildes nodevas reglamentē 1997. gada 20. augusta Tiesu izpildītāju un izpildes likums (ar grozījumiem).

Noteikumi, kas reglamentē maksas iekasēšanu:

 • maksājumu izpilde: 15% no izpildītās prasības summas;
 • prasību nodrošināšana: 5% no prasības summas pēc tam, kad tā ir nodrošināta;
 • īpašuma konfiskācija: noteikta maksa, kas atbilst 50% no paredzētās vidējās atlīdzības;
 • nekustamā īpašuma īpašumtiesību nodošana, vadītāja izraudzīšanās uzņēmuma valdē, telpu atbrīvošana (priekšmeti un personas): maksa, kas atbilst 40% no paredzētās vidējās atlīdzības;
 • inventāra saraksts vai cits īpašuma saraksts: noteikta maksa, kas atbilst 10% no paredzētās vidējās atlīdzības par katru stundu vai tās daļu;
 • īpašumtiesību nodošana kreditoriem citās lietās: noteikta maksa 25% apmērā; ja izpildi veic atbilstīgi turpmākiem īpašumtiesību pārkāpumiem, maksu katru reizi palielina par 100%;
 • aizzīmogošana vai zīmogu noņemšana, vienlaicīgi nesagatavojot inventāra sarakstu: noteikta maksa, kas ir vienāda ar 4% no paredzētās vidējās atlīdzības;
 • darbības, kurās ir iesaistīta policija: noteikta maksa 25% apmērā;
 • palīdzība parādnieka pretestības novēršanā un rīkojuma izdošana apcietināt parādnieku: maksa 25% apmērā, aresta ordera īstenošana ir atkarīga no kreditora, kas veic maksu.
2.2. Nosacījumi, kas ir saistīti ar izpildes sākšanu

Kreditora pieteikums ar pievienotu izpildes rīkojumu. Pieteikuma saturs ir svarīgs (jānorāda attiecīgā saistība un veids, kādā veic izpildi, t.i., īpašumtiesības, uz kuru pamata ir jāveic maksājumu izpilde; ar nekustamo īpašumu saistītas izpildes gadījumā ir jānorāda zemesgrāmata un tiesa pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas; ar kustamo īpašumu saistītas izpildes gadījumā nav jāsniedz papildu informācija par iesaistīto īpašumu, jo principā izpilde attiecas uz visu parādniekam piederošo kustamo īpašumu).

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Izpildu darbību raksturs un mērķis

3.1. Kāda veida īpašumu var pakļaut izpildei?

Izpildi var veikt attiecībā uz:

 • kustamo īpašumu;
 • gūtiem ienākumiem;
 • bankas kontiem;
 • nekustamo īpašumu;
 • tālbraucējiem kuģiem;
 • citām prasībām un īpašumtiesībām.

Izpildi nevar veikt attiecībā uz:

 • mājsaimniecības aprīkojumu, veļu, gultas piederumiem, ikdienas apģērbu, darba apģērbu;
 • pārtikas un kurināmā piegādēm, lai nodrošinātu parādnieku un viņa ģimeni viena mēneša garumā;
 • vienu govi, divām kazām vai trīs aitām;
 • nepieciešamajiem instrumentiem, lai veiktu algotu darbu, un izejvielām, kas ir nepieciešamas vienu nedēļu ilgai ražošanai, izņemot mehāniskos transportlīdzekļus;
 • jebkurām naudas summām, kas nav pakļautas izpildei (t.i., kas nav atlīdzības daļa, ko regulāri saņem, kā noteikts Darba kodeksā); ja parādniekam nav pastāvīga darba, - tādām naudas summām, kas ir nepieciešamas, lai divas nedēļas uzturētu parādnieku un viņa ģimeni;
 • izglītības materiāliem, personīgiem dokumentiem, apbalvojumiem, reliģiskiem priekšmetiem un ikdienas priekšmetiem, kurus varētu pārdot tikai ar ievērojamiem zaudējumiem un kuri parādniekam ir īpaši vērtīgi;
 • atsevišķiem zemniekiem piederošiem priekšmetiem (kas norādīti atsevišķos tiesību aktos);
 • summām un materiālajiem pabalstiem, kas paredzēti uzņēmējdarbības un ceļa izdevumu segšanai;
 • summām, kurus piešķīrusi Valsts kase īpašiem mērķiem (dotācijas, atbalsts), ja vien prasība nav radusies šo mērķu īstenošanas rezultātā vai uzturnaudas maksāšanas pienākuma rezultātā;
 • nenododamām tiesībām;
 • parādnieku prasībām pret valsts organizatoriskām iestādēm par piegādēm, darbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu pirms to pabeigšanas;
 • personīgiem apdrošināšanas maksājumiem un nedzīvības apdrošināšanas kompensāciju.
3.2. Kādas ir izpildu darbību sekas?

Ja vien nav noteikts citādi, saskaņā ar izpildes rīkojumu visu attiecīgo prasību var izpildīt no visām parādnieka īpašuma daļām. Parādnieki ir tiesīgi pārvaldīt savu īpašumu, ja vien viņiem kā laulātajiem tiesa nav atņēmusi tiesības pārvaldīt kopīgu īpašumu. Tomēr, ierosinot izpildes procesu, kurā ir iesaistīts kustamais īpašums, tiesu izpildītājs pārņem minēto īpašumu un sagatavo aresta ziņojumu. Nekustamā īpašuma atsavināšana pēc aresta neietekmē procesa turpmāko norisi, turpretim izpildes procesu, kurā ir iesaistīts arestēts kustamais īpašums, var arī ierosināt pret pircējiem. Tomēr, ja tam ir pamatoti iemesli, tiesu izpildītājs jebkurā procesa posmā var novietot arestēto kustamo īpašumu trešās personas uzraudzībā, kas var būt kreditors. Tādas izpildes gadījumā, kurā ir iesaistīts nekustamais īpašums, tiesu izpildītājs vispirms dod norādījumus parādniekam atmaksāt parādu divu nedēļu laikā, pretējā gadījumā tiks sagatavots īpašuma apraksts un novērtējums. Nekustamā īpašuma atsavināšana pēc aresta neietekmē procesa turpmāko norisi. Pircēji var piedalīties procesā kā parādnieki. Tomēr nav spēkā prasība, kuru iesniedzis parādnieks (kurš vada uzņēmumu vai saimniecību) pēc tam, kad pārvaldītāji sākuši izpildi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja parādniekiem ir saistošs pienākums neveikt noteiktas darbības vai netraucēt kreditoram veikt darbības, un viņi nav izpildījuši šo pienākumu, tiesa, pamatojoties uz kreditora pieteikumu, viņiem piespriež naudas sodu; parādnieki, kuri nesamaksā sodanaudu, ir apcietināmi. Tādējādi šādos gadījumos parādniekus, kuri nesamaksā sodanaudu, kas ir piespiedu pasākums, var sodīt ar brīvības atņemšanu.

Banka, kura nepilda noteikumus, kas reglamentē bankas pienākumus attiecībā uz bankas kontu, tostarp krājkontu, arestu, ir atbildīga par zaudējumiem, kas tā rezultātā ir radušies attiecīgajiem kreditoriem. Banku civilatbildību un kriminālatbildību reglamentē Banku darbības likums. Personas, kuras sniedz nepatiesus apgalvojumus vai kuras slēpj pareizos datus, sniedzot informāciju par bankām un banku klientiem atbildīgajām iestādēm, sauc pie atbildības saskaņā ar krimināltiesībām (naudas sods un ieslodzījums līdz trīs gadiem), tāpat kā personas, kuru pienākums ir ievērot bankas noslēpumu un kuras atklāj vai ļaunprātīgi izmanto informāciju, kas ir bankas noslēpums (naudas sods līdz 1 miljonam Polijas zlotu (PLN) un ieslodzījums līdz trīs gadiem).

3.3. Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs?

Likums nenosaka izpildes pieteikumu iesniegšanas termiņu, tomēr ir jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti izpildes procesa procesuālie nosacījumi (tiesas procesa pieļaujamība, valsts jurisdikcija, spēja iesūdzēt tiesā, piemērotība tikt tiesātam). Ja šie nosacījumi nav izpildīti, izpildi anulē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta?

Tiesas līdzekļi izpildes procesā:

 • sūdzība, kas iesniegta apgabaltiesā pret tiesu izpildītāja ierosinātu procesu (termiņš: viena nedēļa no procesa datuma);
 • apelācijas sūdzība pret tiesas lēmumu noraidīt sūdzību;
 • sūdzība apgabaltiesā par tiesu izpildītāja lēmumu noteikt sodanaudu;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu neanulēt iepriekšminēto lēmumu;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu administratīvas un tiesas izpildes dublēšanās gadījumā;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par sprieduma izpildes izsludināšanu;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par procesa atlikšanu vai anulēšanu;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par izpildes noilgumu;
 • tiesas process pret spriedumu, kas pieņemts, neuzklausot parādnieku;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par izdevumu atmaksu, kas radušies pusei un atlīdzību pusei, kura ir atbildīga par tā izpildes procesa uzraudzību, kurā ir iesaistīts kustamais īpašums;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par naudas summu atbrīvošanu, kuras konfiscētas tādas izpildes ietvaros, kurā ir iesaistīts kustamais īpašums;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par īpašuma aprakstu un novērtējumu tādas izpildes ietvaros, kurā ir iesaistīts nekustamais īpašums;
 • mutiska sūdzība, kas iesniegta tiesas priekšsēdētājam par darbību, ko veicis tiesu izpildītājs pārdošanas izsolē laikā;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par cenu veidošanu;
 • iebildumi pret izpildē iegūtās summas sadales noteikumu projektu (divu nedēļu laikā no dienas, kurā tika sniegts paziņojums izpildes aģentūrai, kas sagatavoja projektu);
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par iebildumu pret sadales noteikumu projektu;
 • apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu par kreditora darbību veikšanu uz parādnieka rēķina un apelācijas sūdzība par tiesas lēmumu, ar ko parādniekam liek izpildīt noteiktas darbības, parādniekam piedraud ar naudassodu vai ieslodzījumu un liek segt kreditora zaudējumus;
 • iebildums pret tiesas lēmumu par īpašuma atbrīvošanu no izpildes, ja ir iesaistīta Valsts kase un uzņēmumi.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Polija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-02-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste