Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Malta

Laatste aanpassing: 10-01-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Malta

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel of beslissing worden uitgevaardigd? 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Grondvoorwaarden 2.2.
3. Doel en aard van de executiemiddelen 3.
3.1. Welk soort goederen kunnen aan executie worden onderworpen? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de executiemaatregelen? 3.2.
3.3. Welke geldigheid hebben deze maatregelen? 3.3.
4. Staat er hoger beroep open tegen de beslissing die de executiemaatregel oplegt? 4.
4.1. Wie kan deze beslissing aanvechten en voor welke rechter? 4.1.
4.2. Binnen welke termijn moet een dergelijk hoger beroep worden ingesteld? 4.2.
4.3. Wat zijn de gevolgen van een dergelijk beroep? 4.3.

 

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

Onder tenuitvoerlegging wordt verstaan de executie van een rechterlijke beslissing. Gewoonlijk worden de volgende tenuitvoerleggingsmaatregelen toegepast: bevel tot inbeslagneming, gedwongen openbare verkoop, derdenbeslag, ontruiming en bevel tot gevangenneming (‘warrant in factum’).

2. Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel of beslissing worden uitgevaardigd?

2.1. Procedure

Voor tenuitvoerlegging is een executoriale titel vereist. Het Maltese procesrecht kent de volgende soorten executoriale titels:

 • rechterlijke beslissingen en bevelen;
 • door een notaris in ontvangst genomen contracten;
 • een staat waarin de proceskosten zijn vastgesteld (taxed bill of judicial fees and disbursements);
 • scheidsrechterlijke uitspraken;
 • wissels en promessen.

Er is tevens een rechterlijk bevel vereist.

Elke door de rechter bevolen tenuitvoerlegging geschiedt normaliter via een Court Marshall (gerechtsdeurwaarder), die bevoegd is elk rechterlijk bevel ten uitvoer te leggen, zonodig met bijstand van de politie. De Court Marshall is ook bevoegd over te gaan tot de ontruiming van woningen en andere gebouwen die illegaal worden bewoond of bezet.

Het verzoek om tenuitvoerlegging moet al naargelang het geval worden ingediend door een advocaat of een wettelijk gevolmachtigde. Enkel een advocaat kan verzoeken om tenuitvoerlegging van door de burgerlijke rechter gegeven beslissingen betreffende vorderingen van meer dan 5 000 MTL.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Tarieven voor de verschillende soorten tenuitvoerlegging:

 1. Bij indiening van een verzoek betreffende een gedwongen openbare verkoop:

  registratierecht: 50 MTL

  vergoeding voor de met betekening of kennisgeving belaste ambtenaren; voor elke betekening of kennisgeving: 3 MTL.

 2. Bij indiening van een bevel tot staking

  registratierecht: 50 MTL

  vergoeding voor de met betekening of kennisgeving belaste ambtenaren; voor elke betekening of kennisgeving: 3 MTL.

 3. Bij indiening van andere bevelen

  registratierecht: 15 MTL

  vergoeding voor de met betekening of kennisgeving belaste ambtenaren; voor elke betekening of kennisgeving: 3 MTL.

2.2. Grondvoorwaarden

De rechter zal nagaan of de gevraagde tenuitvoerleggingsmaatregel gebaseerd is op een executoriale titel die aan de in de wet neergelegde geldigheidscriteria voldoet en of de persoon die om tenuitvoerlegging verzoekt daadwerkelijk in het bezit is van de executoriale titel dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger is.

3. Doel en aard van de executiemiddelen

3.1. Welk soort goederen kunnen aan executie worden onderworpen?

Onder meer bankbiljetten, roerende lichamelijke zaken, geregistreerde vervoersmiddelen en onroerende goederen zijn vatbaar voor beslag. Overeenkomstig de wet is een aantal activa evenwel niet vatbaar voor beslag:

 • kleren voor dagelijks gebruik, het bed en beddegoed;
 • de meubelen die nodig zijn opdat de schuldenaar en zijn gezin een behoorlijk leven zouden kunnen leiden;
 • boeken die de schuldenaar of zijn kinderen nodig hebben voor hun beroep;
 • de registers en minuten van notarissen;
 • het gereedschap en de instrumenten die de schuldenaar of zijn kinderen nodig hebben voor het lesgeven of voor het beoefenen van wetenschap of kunst;
 • dieren en middelen die nodig zijn voor de landbouw;
 • vaartuigen die volledig gecharterd zijn in opdracht van de Maltese overheid;
 • goederen van Maltese politieambtenaren of Maltese beroepsmilitairen (zoals wapens, munitie, apparatuur, instrumenten of uniformen) die worden gebruikt voor de vervulling van hun taken.

Het is ook onwettig derdenbeslag te leggen op de volgende activa:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • het loon of het salaris (waaronder premies, toeslagen, vergoedingen voor overuren en andere vergoedingen) tot een bedrag van 300 MTL;
 • sociale uitkeringen, pensioenen, toelagen of bijstand;
 • overheidsgiften voor goede doelen;
 • legaten met betrekking tot alimentatie;
 • het door de rechter of bij openbare akte vastgestelde bedrag dat verschuldigd is uit hoofde van een alimentatieverplichting indien de schuldvordering zelf geen betrekking heeft op alimentatie;
 • bedrag dat civiele of militaire overheidsdiensten verschuldigd zijn voor werken of leveringen.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de executiemaatregelen?
Ten aanzien van de schuldenaar die niet aan de maatregel voldoet:

Zelfs indien de schuldenaar niet aan de maatregel voldoet, kan hij rechtsgeldig zijn activa vervreemden, tenzij de schuldeiser erin slaagt de transactie via een gerechtelijke procedure te laten stopzetten.

De schuldenaar kan worden aangeklaagd wegens minachting van de rechtbank (contempt of court; geen gevolg gegeven aan een rechterlijk bevel).

Ten aanzien van derden
 1. Wat zijn de verplichtingen van de bank met betrekking tot de openbaarmaking van informatie en het beslag op bankrekeningen?

  Banken zijn verplicht mee te delen of zij in het bezit zijn van geld van de schuldenaar en het in het bevel genoemde bedrag bij de griffie van de rechtbank te deponeren.

 2. Wat zijn de sancties wanneer geen gevolg wordt gegeven aan het bevel waarbij de maatregel wordt gelast?

  Een persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan contempt of court kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal 1 maand of tot een geldboete tussen 100 MTL en 1 000 MTL, dan wel tot een gevangenisstraf én een geldboete.

3.3. Welke geldigheid hebben deze maatregelen?

De geldigheidsduur van bevelen tot inbeslagneming is niet beperkt in de tijd; het derdenbeslag moet wel jaarlijks worden verlengd.

4. Staat er hoger beroep open tegen de beslissing die de executiemaatregel oplegt?

4.1. Wie kan deze beslissing aanvechten en voor welke rechter?

Er bestaat geen specifiek rechtsmiddel tegen deze beslissing. De betrokken partij kan de desbetreffende maatregel echter in een gewone civiele procedure voor de bevoegde rechter aanvechten.

4.2. Binnen welke termijn moet een dergelijk hoger beroep worden ingesteld?

Niet van toepassing.

4.3. Wat zijn de gevolgen van een dergelijk beroep?

Wanneer de executoriale titel wordt aangevochten, kan de rechter de tenuitvoerlegging opschorten in afwachting van de rechterlijke uitspraak.

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-01-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk